KRÓTKA INSTRUKCJA:

JAK ¯YÆ W WIRTUALNYM PAÑSTWIE? 

W zasadzie tak, jak sam(a)  chcesz. Ka¿dy jest przecie¿ kowalem w³asnego losu :-) Niemniej, wirtualne pañstwo jest specyficznym rodzajem istnienia i dzia³alno¶ci obywatelskiej, zatem wymaga krótkiego wprowadzenia. Zatem do dzie³a! Powiemy ci co¶ nieco¶:

O ¯YWIENIU I KONSEKWENCJACH G£ODOWANIA:
1. W realnym ¶wiecie trzeba je¶æ, ¿eby ¿yæ. Postarali¶my siê o odpowiednik tej konieczno¶ci: Ka¿dy obywatel Scholandii musi przynajmniej raz w tygodniu dokonaæ du¿ych zakupów w supermarkecie (na 7 dni), zakupów mniejszych (na 1 dzieñ, mniej wydatków, ale w sumie wychodzi dro¿ej) lub te¿ codziennie zje¶æ posi³ek w restauracji. Ten ostatni jest trochê dro¿szy, ale przysparza konsumentowi presti¿u, który w pewnych przedsiêwziêciach mo¿e mu byæ potrzebny. Obywatele, którzy regularnie siê nie od¿ywiaj±, choruj± i trafiaj± do szpitala. Le¿±c tam i lecz±c siê nie mog± podejmowaæ ¿adnych dzia³añ, póki nie zap³ac± za koszty leczenia (na pewno solidnie wy¿sze ni¿ wy¿ywienie!).

SZPITAL ma dwa oddzia³y: leczenie zwyk³e i intensywne. To pierwsze jest tañsze i trwa do 7 dni, w jego trakcie obywatel, który zap³aci zaleg³o¶æ za ¿ywienie i koszty terapii, mo¿e natychmiast zostaæ wypisany i podj±æ normalne ¿ycie. Drugi oddzia³ - OIOM, czyli Oddzia³ Intensywnej Opieki Medycznej, przeznaczony jest dla przypadków ciê¿kich, czyli osób, które pomimo znalezienia siê w szpitalu nie zechcia³y je¶æ. Pobyt tu trwa tak¿e do 7 dni, tym razem koszty s± znacznie wy¿sze (konieczna jest praktycznie reanimacja!). W razie nie uiszczenia rachunku w tym czasie, biedny obywatel umiera w naszym wirtualnym ¶wiecie i zostaje pochowany na naszym WIRTUALNYM CMENTARZU, gdzie co najwy¿ej znajomi i przyjaciele mog± postawiæ mu znicz lub po³o¿yæ kwiaty. Taki obywatel definitywnie umar³ i nie mo¿e ju¿ powtórnie staæ siê cz³onkiem naszej spo³eczno¶ci. Z tej regulacji wynikaj± dwa  praktyczne wnioski: Obywatele Scholandii musz± raz na tydzieñ (w skrajnych przypadkach raz na dwa ale to kosztuje op³aty szpitalne!) wej¶æ na stronê pañstwa, aby siê po¿ywiæ, je¶li tego nie uczyni±, s± bliscy ¶mierci. W ostateczno¶ci mo¿na spróbowaæ wej¶æ po wiêcej ni¿ 14 dniach, ale wtedy nale¿y siê szukaæ ju¿ tylko na OIOM, za¶ rachunek szpitalny mo¿e przekroczyæ stan posiadania obywatela, i wówczas operacja nie zostanie przeprowadzona. No chyba, ze kto¶ by³ dobrze ubezpieczony, ale o tym poni¿ej. W przypadku d³u¿szego wyjazdu, po³±czonego z brakiem dostêpu do Internetu, obywatel mo¿e skorzystaæ z oferty biura podro¿y i wykupiæ sobie tak¿e wirtualne wakacje. Wówczas biuro turystyczne za³atwi formalno¶ci, zwi±zane z jego nieobecno¶ci±, i nie bêdzie ona obci±¿a³a jego zdrowia ani zagra¿a³a ¿yciu. Dodatkowo obywatel wypoczywaj±cy wspomo¿e wa¿ny dzia³ gospodarki, jakim (mamy nadziejê) stanie siê w naszym pañstwie turystyka.

SZPITAL I JEGO REGULAMIN, patrz dzia³: OBYWATELE  CMENTARZ tam¿e

 

O KONIECZNO¦CI POSIADANIA DACHU NAD G£OW¡
Rzecz raczej oczywista dla u¿ytkowników Internetu: trzeba mieæ gdzie usi±¶æ i po³o¿yæ siê spaæ. Obywatel Scholandii mo¿e przebywaæ, gdzie chce (je¶li go na to staæ!), niemniej musi posiadaæ przynajmniej jedno sta³e miejsce zamieszkania (które tak¿e kosztuje!). Nie musi to byæ w³asny dom (wybudowanie go jest drogie, choæ na d³u¿sz± metê na pewno siê op³aca i przynosi punkty presti¿u), mo¿na wynaj±æ mieszkanie w kamienicy. Wprawdzie jest ono znacznie tañsze, ale konieczno¶æ p³acenia dziesiêciodniowego czynszu nie ka¿demu siê u¶miecha, ponadto,  je¶li siê zapomni zap³aciæ, system automatycznie wyrzuca obywatela na bruk i staje siê on bezdomnym. W najbli¿szej przysz³o¶ci pojawi siê tak¿e mo¿liwo¶æ wykupienia u dewelopera mieszkania w nowo zbudowanym domu. Bêdzie ono tañsze, ni¿ dom, a w³asne! Obywatel, który nie posiada miejsca zamieszkania, albo w³a¶nie (np. z powodu nie p³acenia czynszu) je straci³, nie tylko ma ograniczone prawa (np. mnie moze pe³niæ ¿adnych urzêdów), w sposób katastrofalny traci swój presti¿, a  po pewnym czasie tak¿e zachoruje (albo ogarnie go depresja) i powtórzy siê sytuacja z g³odomorem. Bezdomny  ulega wiêc degeneracji i trafia do szpitala, po nastêpnych 7 wêdruje na OIOM, gdzie, je¶li nie ureguluje rachunku,  umiera. Tak niestety funkcjonuje liberalne pañstwo - ka¿dy musi ¿yæ na w³asny koszt. Widaæ Scholandzki klimat nie jest dobry dla zwolenników wolnego powietrza na okr±g³o!

Z posiadania mieszkania wynika jeszcze jedna konsekwencja: Trzeba siê zdecydowaæ, gdzie chce siê osiedliæ i tam kupiæ, wybudowaæ lub wynaj±æ mieszkanie. Wynaj±æ mo¿na je pisz±c do w³a¶ciciela kamienicy lub wype³niaj±c jego formularz umowy i przelewaj±c pieni±dze na jego konto. Od tej pory jeste¶ jego lokatorem i masz wszelkie prawa do Twojego mieszkania (nie mo¿esz go tylko wynaj±æ komu innemu, ani, tym bardziej, sprzedaæ! Musisz jednak pamiêtaæ o regularnym uiszczaniu nale¿no¶ci. W przeciwnym razie zostaniesz po prostu wyrzucony na ulicê. Wynajmowanie mieszkania nie powinno byæ bardzo drogie, je¶li jednak stwierdzisz, ¿e p³acenie nie jest przyjemne, pozostaje Ci tylko kupiæ lub wybudowaæ w³asny dom albo mieszkanie w wybudowanym przez firmê domu.

ZASADY OBROTU ZIEMI¡  w dziale Gospodarka, poddziale NIERUCHOMOSCI   MIASTA OTWARTE  znajdziesz albo na mapach prowincji, albo w spisie miast otwartych

 

O PRZEJAZDACH I KOMUNIKACJI
(opcja jeszcze nie w³±czona)
Obywatel, zamieszka³y na sta³e w okre¶lonym miejscu pañstwa, przy logowaniu zawsze znajdzie siê w swojej prowincji. Je¶li bêdzie chcia³ przej¶æ do innej, zap³aci koszty przejazdu - czy to kolej±, czy w³asnym samochodem (trzeba zatankowaæ!) czy nawet samolotem. Ta konieczno¶æ op³at za poruszanie siê ma dobre strony dla pañstwa: pobudza liczne dzia³y gospodarki (przemys³ samochodowy, przemys³ naftowy, kolej, lotnictwo cywilne), które w miarê ich rozwoju pañstwo sprywatyzuje. Czy jednak  obywatele zechc± np. poruszaæ siê samolotami, skoro to takie drogie? Nie tak drogie, jak LOT, a ponadto powiêksza presti¿ obywatela!
Jak unikn±æ konieczno¶ci ci±g³ych przejazdów? To proste: kupiæ lub wynaj±æ dwa, trzy mieszkania w ró¿nych prowincjach. Wówczas przy logowaniu obywatel decyduje, w której chce "wyl±dowaæ". Nie wszystkich na to staæ, ale czy biedni co tydzieñ podró¿uj± po Polsce?

MAPY PROWINCJI s± do znalezienia w dziale Prowincje, a tak¿e po prawej stronie okna strony g³ównej.
¦RODKI TRANSPORTU bêd± wkrótce dostêpne na planach Twojego i innych miast (jako Dworce kolejowe, autobusowe i lotniska)

 

O ZARABIANIU PIENIÊDZY
Jeste¶my teraz w najbardziej newralgicznym punkcie naszego wirtualnego istnienia: ¯eby je¶æ, trzeba mieæ za co, ¿eby mieszkaæ, trzeba ponie¶æ koszty, a i korzystanie z kultury czy rozrywki kosztuje. Sk±d wzi±æ pieni±dze? I tu w³a¶nie tkwi idea naszego pañstwa: Scholandia potrzebuje obywateli aktywnych, stwarza im dobre warunki do ¿ycia i rozwoju, oni jednak musza co¶ zrobiæ dla siebie samych, a przy okazji dla ca³ego spo³eczeñstwa: musza byæ przydatni albo zgo³a twórczy! ¯eby zarobiæ, trzeba CO¦ zrobiæ, to oczywisto¶æ. Co trzeba zrobiæ w Scholandii? Albo podj±æ pracê w instytucji pañstwowej, zostaæ urzêdnikiem, ¿o³nierzem, wyk³adowc± uczelni i tak dalej. Pañstwo p³aci dobrze swoim pracownikom (nie tak, jak nasza biedna Polska!), ale te¿ od nich wymaga. Pensja urzêdnicza wyp³acana jest na podstawie spe³nionych obowi±zków swojego urzêdu, np. prefekt prowincji musi faktycznie j± rozbudowywaæ i dbaæ o wygody mieszkañców, ¿o³nierz szkoliæ siê, dyrektor muzeum organizowaæ wystawy, a minister podejmowaæ szybkie i trafne decyzje!

TABELA P£AC  urzêdników w dziale RZ¡D/MINISTERSTWA/MIN.FINANSÓW

 

O WOLNYCH ZAWODACH
Je¶li obywatel nie ma ochoty pracowaæ w sposób wolny, to jego sprawa: mo¿e zostaæ wolnym strzelcem! Mo¿e na przyk³ad pisywaæ artyku³y do gazet (p³acone s± honoraria, mo¿e nie w wysoko¶ci pensji, ale z dwóch -trzech artyku³ów i kilku notek na miesi±c da siê wy¿yæ). Mo¿e malowaæ obrazy i sporz±dzaæ grafiki i sprzedawaæ je do muzeów (a z czasem i do prywatnych kolekcji) - w tym celu powinien skontaktowaæ siê Z Ministerstwem Kultury, które posiada fundusze na inwestycje. Z czasem mo¿e tak¿e podpisywaæ umowy o dzie³o z konkretnymi firmami (lub prowincjami), i po wykonaniu pracy (grafiki, podstrony, tekstu, folderu, opublikowaniu wyk³adu, ksi±¿ki, tomiku wierszy, opracowaniu systemu dzia³ania, narysowaniu planu miasta itd.) inkasowaæ swoj± jednorazow±, a niekoniecznie bardzo ma³± nale¿no¶æ. Ale w takim przypadku chyba ju¿ lepiej staæ siê bardziej znanym, przez za³o¿enie firmy, z siedziba, adresem i wachlarzem us³ug!

 

O FIRMACH I INWESTYCJACH
Ale urzêdnicy i pracownicy dorywczy to daleko nie wszyscy. Pañstwo zachêca i pomaga swoim obywatelom, by siê usamodzielnili. Za³o¿enie w³asnej firmy, produkcyjnej, us³ugowej, edukacyjnej, podjêcie na w³asn± rêkê pracy badawczej jest mile widziane i szybko powinno uczyniæ aktywnego obywatela cz³owiekiem zamo¿nym. Z kolei, w miarê powstawania prawdziwej konkurencji w danej dziedzinie gospodarki, pañstwo, które na razie jest posiadaczem wszelkiej wytwórczo¶ci,  zacznie siê z niej wycofywaæ, sprywatyzuje lub zlikwiduje swoje pañstwowe agendy i pozostanie ju¿ tylko przy pobieraniu podatku i dbaniu o jako¶æ i bezpieczeñstwo oferowanych us³ug. Mo¿esz wiêc za³o¿yæ farmê rolnicz± i na w³asn± rêkê sprzedawaæ zbo¿e czy warzywa poprzez bazar lub (za nied³ugo) tak¿e bezpo¶rednio do marketów, browarów  i restauracji, mo¿esz stworzyæ przedsiêbiorstwo rybackie, mo¿esz za³o¿yæ firmê budowlan±, a nawet wydzier¿awiæ ropono¶ne tereny i postawiæ szyb wiertniczy (ale to wymaga kapita³u, wiêc najpierw trzeba go zdobyæ!). Firm± mo¿e byæ prywatna galeria, restauracja, pub, hotel, biuro turystyczne, fabryka a nawet ZOO. W zdobywaniu kapita³u na inwestycje pomo¿e Ci instytucja KREDYTU (popatrz w Gospodarce), z czasem za¶ Gie³da. Stopniowo pewnie pojawi± banki inwestycyjne  poszczególnych prowincji, mo¿e wiekszych miast, które bêd± wspiera³y zak³adanie firm nisko oprocentowanymi kredytami a nastêpnie pewnie i  prywatne banki. Mo¿e to w³a¶nie ty za³o¿ysz pierwszy? Zbieraj wiêc kapita³!

REJESTR FIRM  w dziale GOSPODARKA    FORMULARZ REJESTRACJI FIRMY w Ministerstwie Finansów i Gospodarki, w  odpowiednim Departamencie KATALOG FIRM dla szukaj±cych partnerów gospodarczych i wykonawców us³ug znajduje siê tak¿e na stronie g³ównej

 

JAK ZAK£ADAÆ FIRMÊ?
Pierwszym krokiem do za³o¿enia firmy jest kupno lub wynajem nieruchomo¶ci. W zale¿no¶ci od rodzaju dzia³alno¶ci (mp. farma, fabryka czy biuro turystyczne) musi to byæ kupno ziemi poza miastem, parceli miejskiej lub tylko wynajêcie miejsca w biurowcu albo postawienie na kupionej miejskiej parceli budynku-siedziby firmy. Kupna parceli dokonuje siê poprzez Rejestr Nieruchomosci lub za po¶rednictwem Prefekta Twojej prowincji. Piszesz do Rejestru, podajesz swoje dane (Nr Paszportu) oraz numer parceli, ktor± chcesz nabyæ. Je¶li jest wolna, rejestr wyznacza ci sumê, któr± musisz za ni± zap³aciæ oraz podaje konto (XX9999), na które regulujesz p³atno¶æ. W ciagu najdalej jednego dnia rejestr wpisuje nieruchomo¶æ na twój numer paszportu, w tym momencie jest ona ca³kowicie do twjej dyspozycji. Mo¿esz teraz rozpocz±æ proces rejestracji firmy. Tym zajmuje siê Rejestr Firm. Piszesz do niego, podaj±c przy tym swój numer paszportu, siedzibê firmy:  ju¿ j± ma, na wy¿ej wspomnianym miejscu, które zakupi³e¶ lub wynaj±³e¶, podaj wiêc numer parceli!). W formularzu, ktory wype³niasz na stronie rejestru firm, podajesz tak¿e rodzaj dzia³alno¶ci i inne dane. Rejestr w ciagu najwy¿ej jednego dnia wpisuje Twoj± firmê na listê dzia³aj±cych w Scholandii.  W³a¶ciwie w tym momencie mo¿na przy niektorych rodzajach dzia³alno¶ci ruszaæ z bie¿±c± prac± firmy (je¶li mamy do czynienia z gazet±, wydawnictwie, galeri± itd., jest to proste i nie wymaga wiêkszych nak³adów). Wiele jednak firm to ogromne inwestycje: Na przyk³ad dla za³o¿enia farmy trzeba nie tylko kupiæ parcelê, lecz tak¿e wybudowaæ budynki gospodarcze, zgromadziæ zbo¿e na zasiew, posadziæ drzewa lub kupiæ stado pocz±tkowe. Nie ka¿dy takie pieni±dze ma. Nale¿y wiêc najpierw zorientowaæ siê, ile wynios± koszty budowy (rozpoczêcia dzia³alno¶ci), przeliczyæ w³asne ¶rodki i ... wyst±piæ o kredyt.  Kolejny wa¿ny krok to zlecenie postawienia budynków, je¶li s± potrzebne, zbudowania maszyn, (statków, szybów wiertniczych, odkrycia ¿wirowisk) i wszystkiego tego, co potrzebne jest do funkcjonowania firmy. To zadanie zlecasz  firmie budowlanej, która podaje ci kosztorys i zgodnie z zamówieniem kupuje materia³y, buduje  firmê i stawia na twoj± parcelê (mo¿e tak¿e za³o¿yæ podstronê i podlinkowaæ  j± np w katalogu firm jako siedzibê firmy). Wtedy (je¶li to konieczne, np,. przy produkcji, budowie, handlu) dokonujesz zakupu licencji na okre¶lon± dzia³alno¶æ w Biurze Patentowym i otrzymujesz w³asny panel gospodarczy, który jest rodzajem biura firmy. Masz do niego dostêp przy ka¿dym logowaniu, znajduje siê on pod Twoimi danymi osobistymi i bankowymi. Korzystaj±c z panelu mo¿esz rozpocz±æ produkcjê - je¶li oczywi¶cie masz we w³asnym magazynie zakupione potrzebne do niej surowce.

BIURO PATENTOWE Znajduje siê na Stronie g³ównej w dziale: Gospodarka

 

O KREDYTACH
Tu znowu pomoc± s³u¿y Ministerstwo Finansów i Gospodarki. To tam, w odno¶nych departamentach, zg³asza siê wnioski kredytowe. Podaje siê w nich detale na temat firmy, wiadomo¶ci o w³asnym maj±tku, formy zabezpieczenia kredytu i okres, na który chcemy go zaci±gn±æ. Ministerstwo FiG rozpatruje podanie, podaje warunki kredytu i poleca Bankowi Centralnemu przelew pieniêdzy na nasze konto. Mo¿na zaczynaæ! W niektórych prowincjach istnieje ju¿ kasa po¿yczkowa, która , byæ mo¿e, da kredyt na lepszych warunkach, na pewno jednak postawi jako warunek dzia³alno¶æ we w³asnej prowincji. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e kredyt siê sp³aca! W razie jego nie sp³acania d³u¿nik nie tylko mo¿e zostaæ obci±¿ony kar±, ale tak¿e zlicytowany i oczywi¶cie skoñczyæ w s±dzie, albo nawet dalej - bo nie sp³acanie kredytu to nie ¿aden spryt, tylko ordynarna kradzie¿...

FORMULARZ KREDYTOWY w Ministerstwie Finansów i Gospodarki, w odpowiednim Departamencie oraz w Dziale GOSPODARKA pod KREDYTY

 

O ¯YCIU GOSPODARCZYM, CZYLI JAK DZIA£AJ¡ FIRMY?
Dzia³alno¶æ firmy produkcyjnej odbywa siê nastêpuj±co: po zakupie surowców w magazynie SSS (Scholandzkim Sk³adzie Surowców), na bazarze (wolny rynek) lub bezpo¶rednio w innej prywatnej firmie i op³aceniu w SSS, podobnie jak zakup) kosztów pracy i energii, potrzebnej do produkcji danego towaru, zostaje on "wyprodukowany" i w³a¶ciciel mo¿e przyst±piæ do jego sprzeda¿y. Klient kupuje go u niego bezpo¶rednio, na bazarze, je¶li producent je tam zg³osi,  albo w sieci sklepów, je¶li firma tak± posiada. Przy kupnie automatycznie zostaje odliczony podatek (wysoko¶æ jak zwykle), na rzecz pañstwa i w³a¶ciciel firmy wzbogaci³ siê o kolejn± okr±g³± sumkê. W przypadku firm, produkuj±cych us³ugi lub dobra niematerialne, niepotrzebne s± surowce. W tym przypadku decyduje znalezienie klienta (np. chc±cego odwiedziæ  galeriê, teatr, kino, przeczytaæ gazetê) i sprzeda¿ us³ugi, przy jednoczesnym odliczeniu podatku. Us³ugê kupuje klient przez klikniêcie na jej ikonie, otwarcie gazety, wej¶cie do galerii, jednocze¶nie z jego konta na konto w³a¶ciciela przelewana jest suma równa cenie us³ugi, pomniejszona ju¿ o podatek dochodowy. Bardzo nam zale¿y na rozwoju firm, który obejmowa³ nasz± CA£¡ gospodarkê. W miarê ich pojawiania siê w poszczególnych dziedzinach ¿ycia gospodarczego, przemys³u, us³ug, rolnictwa i handlu Pañstwo bêdzie stopniowo zamyka³o odpowiednie dzia³y Magazynu surowców: przecie¿ bêdzie je mo¿na kupiæ na wolnym rynku. Zasada tego wycofywania siê bêdzie prosta: Je¶li na rynku pojawi± siê dwaj konkurenci w tej samej bran¿y, Pañstwo sprywatyzuje lub podzieli swój zak³ad pañstwowy ( w ten sposób wprowadzaj±c trzeciego gracza) i  zawiesi sprzeda¿ danego surowca,  czy produktu, który obaj oferuj±. W ten sposób bêd± konkurowali ju¿ tylko ze sob± i p³acili podatki.

SSS  (Scholandzki Sk³ad Surowców) czyli g³ówny magazyn Scholandii, w dziale Gospodarka BAZAR - zautomatyzowany wolny rynek towarowy

 

O GIE£DZIE
(opcja jeszcze nie w³±czona)
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e firma rozwija siê dynamicznie, a rynek ogromnieje w oczach, jednak aktualne przychody nie wystarcz± na wielk± inwestycjê, która zapewni³aby przedsiêbiorstwu dalszy rozwój. mo¿e te¿ byæ tak, ¿e dla lepszego dzia³ania firmy potrzebne jest wybudowanie lub zakup naprawdê du¿ego zak³adu, nowej, bardzo drogiej licencji lub niezwykle kosztownych maszyn. W takim przypadku rozwi±zaniem problemu mo¿e byæ wej¶cie firmy na gie³dê, czyli jakby sprzeda¿ przez dotychczasowego wy³±cznego w³a¶ciciela  praw do czê¶ci w³asno¶ci (np. 40 %) i rozpisaniu ich na akcje, które ka¿dy mo¿e kupiæ. W ten sposób nie jest on ju¿ jedynym w³a¶cicielem firmy i musi dzieliæ siê zyskiem, ale uzyskuje kapita³ dla dalszej rozbudowy firmy. Dla wielu firm to jedyna metoda na szybk± ekspansjê. W naszym pañstwie gie³da powstanie w najbli¿szym czasie, nale¿y jej wtedy szukaæ w dziale gospodarki. Wówczas nie posiadaj±cy firm tak¿e bêd± mogli kupiæ ich kawa³eczki, w postaci akcji i zarobiæ lub ... straciæ. Tak to ju¿ jest na gie³dzie.

 

O W£ADZY I JEJ ZADANIACH
W³adza w pañstwie demokratycznym ma obywatelowi s³u¿yæ, zapewniaæ mu mo¿liwo¶ci indywidualnego rozwoju oraz bezpieczeñstwo osoby i maj±tku. Ma tworzyæ i kontrolowaæ przestrzeganie prawa, dziêki któremu wszyscy maj± równe szanse a nikt nie wykorzystuje innych dla w³asnych celów. Kontakt z w³adzami Pañstwa Scholandzkiego jest bardzo prosty: Z Królem (który pe³ni raczej rolê stabilizatora systemu pañstwowego i nie ingeruje bezpo¶rednio w rz±dy) mo¿na korespondowaæ bezpo¶rednio lub przez Kancelariê umówiæ siê na audiencjê (Na GaduGadu), z ka¿dym  ministrem mo¿esz porozmawiaæ przez e-mail, przez GaduGadu lub na czacie, tak¿e obrady Parlamentu s± dostêpne dla obserwatorów (na oficjalnej Liscie Dyskusyjnej, ktorej zapis znajduje siê na Stronie Parlamentu). Twoje wnioski i skargi mo¿esz zg³osiæ w ka¿dej chwili w ka¿dym ministerstwie i biurze ka¿dego Prefekta prowincji. Gdyby¶ za¶ przypadkiem poczu³, ¿e nie traktuje siê tam ciebie powa¿nie, jest jeszcze S±d i tam uzyskasz swoje dobre prawo...

KANCELARIA KORONNA dostêpna w dziale USTRÓJ pod has³em KORONA.

PREMIER i wszystkie MINISTERSTWA w dziale RZ¡D lub pod linkami swoich siedzib w stolicy    PREFEKCI PROWINCJI w ich miastach sto³ecznych lub przy stronie ka¿dej prowincji (dzia³a ).

Dni i godziny posiedzeñ PARLAMENTU znajdziesz albo na linku jego budynku w Scholopolis, albo na jego stronie pod USTRÓJ

 

O UCZESTNICTWIE W ¯YCIU POLITYCZNYM KRAJU
Ka¿dy obywatel ma prawa wyborcze, choæ Konstytucja Scholandii wyra¼nie precyzuje, ile g³osów (od 1 do 4) posiada ka¿dy obywatel w zale¿no¶ci od p³aconego przezeñ podatku dochodowego. Ci, którzy utrzymuj± pañstwo przez swoje podatki w wiêkszym stopniu, maj± u nas tak¿e wiêkszy wp³yw na wynik wyborów, to uwa¿amy za sprawiedliwe. Wybory w Scholandii odbywaj± siê co 4 lata scholandzkie (co 4 miesi±ce realne), zatem jest mo¿liwo¶æ szybkiej wymiany nieudolnego rz±du, lepsza kontrola nad spe³nieniem obietnic wyborczych i bardziej intensywne ¿ycie polityczne. Kto w nim uczestniczy? Ka¿dy mo¿e! Mo¿esz zapisaæ siê do dowolnej partii, nie tylko glosowaæ, ale i byæ wybieranym. Zreszt±, jesli nie podoba ci siê program ¿adnej z partii, mo¿esz przed wyborami za³o¿yæ w³asny Komitet Wyborczy: poparcie trzech innych obywateli i ju¿ mo¿esz rejestrowaæ w Komisji wyborczej swoj± kandydaturê. Kampanie wyborcz± odbywa siê na Li¶cie dyskusyjnej, ale, je¶li ciê staæ, mo¿esz wykupiæ reklamy w gazetach. Po wygraniu wyborów mo¿esz zostaæ nawet ministrem czy premierem i wzi±æ los Scholandii w swoje rêce. Zobaczymy, mo¿e oka¿esz siê prawdziwym mê¿em stanu? Warto wiêc przyjrzeæ siê partiom i ich programom, wej¶æ w kontakt z ich w³adzami i zostaæ ich cz³onkiem lub... za³o¿yæ nowe. Je¶li ciê najdzie taka ochota, sporz±d¼ statut nowej partii  (zgodny z Konstytucj±) i jej program, choæby w kilku punktach, zg³o¶ siê z tym do Ministerstwa Sprawiedliwo¶ci lub dowolnego s±du, który zatwierdzi statut partii i tak rozpoczynasz swoj± osobista przygodê z polityk±.  W miastach powy¿ej 12 mieszkañców  tak¿e wybierany jest burmistrz (Rada Miasta jest nam chyba niepotrzebna szkoda pieniêdzy, niech za wszystko odpowiada jeden!).

PARTIE  znajdziesz w Dziale PARTIE POLITYCZNE   MINISTERSTWA w Dziale RZ¡D Inne wskazówki odno¶nie ¿ycia politycznego pod has³em USTRÓJ

 

O PRESTI¯U OBYWATELA
Presti¿, reputacja, popularno¶æ, to rzeczy mo¿e ma³o wymierzalne, ale jednak wa¿ne w ¿yciu. Cz³owiek, ciesz±cy siê dobr± opini±, mo¿e uzyskaæ sukces w polityce, mo¿e mieæ wiêcej zadowolonych klientów lub czytelników, mo¿e ³atwiej zostaæ zauwa¿ony i nagrodzony, lub doceniony. Tak¿e w naszym wirtualnym pañstwie mo¿esz uzyskaæ okre¶lony szacunek wspó³obywateli, który pomo¿e ci w ³atwiejszym osi±ganiu twoich celów a mo¿e tak¿e zaspokoi Twoj± mi³o¶æ w³asn±? Punkty presti¿u daj± Ci: znalezienie siê na wysokim miejscu w tabeli presti¿u obywateli pañstwa, zwiêkszenie Twojej wiarygodno¶ci kredytowej (dostaniesz wiêkszy kredyt przy mniejszych udzia³ach w³asnych). Punkty presti¿u s± (obok zas³ug dla pañstwa lub jego kultury czy gospodarki) konieczne dla uzyskania królewskiego odznaczenia czy tytu³u szlacheckiego. Przecie¿ ¿adne pañstwo nie wyró¿ni niepewnych indywiduów. Presti¿ nie wp³ywa bezpo¶rednio na karierê polityczn±, jednak spróbuj wygraæ wybory, a tym bardziej uzyskaæ nominacjê na ministra, bêd±c obdartusem, l±duj±cym co miesi±c w szpitalu lub maj±cym na karku 10 procesów. Mo¿e to siê da zrobiæ w niektórych pañstwach realnych, ale nie u nas! Za co uzyskujesz punkty presti¿u? Za zdobycie wy¿szego wykszta³cenia (tym bardziej na dwóch fakultetach, doktoratu, za czêste pisanie do gazet, wydawanie ksi±¿ek, wierszy, sprawowanie funkcji publicznej, zamo¿no¶æ (wysoki stan konta w banku, posiadanie dobrze prosperuj±cej firmy, wielu nieruchomo¶ci). Posiadanie wystawnej rezydencji, poruszanie siê w³asnym samochodem, korzystanie z samolotów do przejazdów z prowincji do prowincji, posiadanie odznaczeñ lub tytu³u szlacheckiego zwiêksza presti¿ wydatnie. A co ma robiæ szara myszka, zwyk³y obywatel, który nawet studiowaæ nie chce, ¿eby powoli zwiêkszaæ swój presti¿? Odwiedzaæ galerie i muzea, korzystaæ z urlopu, wyje¿d¿aj±c z biurami podró¿y na krajowe i zagraniczne wycieczki, chodziæ do kina i do ZOO, jadaæ czasem w restauracji, wreszcie wystawienie sobie lub kupno w³asnego domu, i to jak najwiêkszego (z czasem). Taki obywatel mo¿e liczyæ na to, ¿e z biegiem czasu zostanie zauwa¿ony i doceniony, zaproponuje mu siê pracê na ciekawych stanowiskach w instytucjach pañstwowych lub wst±pienie do partii z dobrym widokiem na polityczn± karierê.  Presti¿ mo¿na jednak tak¿e traciæ: przez zawiniony nie jedzeniem pobyt w szpitalu, przez bezdomno¶æ, choæby dwudniow±, przez ci±g³e korzystanie w ¿ywieniu wy³±cznie z najtañszego marketu, przez wyrok skazuj±cy, wyrzucenie z pracy, plajtê firmy, któr± za³o¿y³ i prowadzi³ dany obywatel, nie sp³acanie kredytów (niezale¿nie od kary!). Maksymalna ilo¶æ punktów presti¿u wynosi 100, jego zej¶cie do poziomu 0 punktów oznacza zachorowanie na ciê¿ki przypadek manii prze¶ladowczej po³±czonej z syndromem niedostosowania spo³ecznego, co oczywi¶cie wymaga szpitalnego leczenia - na specjalnym oddziale, w przysz³o¶ci za¶ w specjalnej klinice. Koszty s± du¿e, ale mo¿e pomóc... Radzimy jednak nie testowaæ osobi¶cie naszych oddzia³ów psychiatrycznych. Sami nie wiemy, jak mo¿e siê skoñczyæ pobyt w nich :-)

USTAWA O PRESTI¯U OBYWATELI
INSTYTUCJE KULTURALNE s± do odnalezienia w dziale: KULTURA, miejsca rozrywki na planach poszczególnych miast otwartych.

 

O EDUKACJI I STUDIOWANIU
Wykszta³cenie wy¿sze  powiêksza presti¿, to ju¿ wiemy. Ale na tym nie koniec. Niektóre stanowiska i urzêdy nie mog± byæ pe³nione bez posiadania wy¿szego wykszta³cenia. Nie mo¿na np. byæ oficerem ani lekarzem, dyrektorem pañstwowej instytucji kina, teatru), nauczycielem. za nied³ugo pañstwo przestanie tak¿e mianowaæ na jakiekolwiek stanowiska w administracji ludzi, którzy nie maj± wy¿szych studiów. Oczywi¶cie poza samymi ministrami - oni bowiem dochodz± do swych stanowisk przez wybory, a wola ludu, choæ bywa g³upia, jest w demokracji ¶wiêta. ale ju¿ wspó³pracownik ministra, szef departamentu, prefekt prowincji bêdzie mia³ wy¿sze studia. Jak w takim razie sobie poradzisz, je¶li jeste¶ dopiero uczniem liceum lub studentem I czy II roku? To nie problem! Królewski Uniwersytet Scholandzki, który znajdziesz w dziale "Edukacja" oferuje Ci ju¿ teraz studia na ro¿nych kierunkach. Nie s± one bardzo trudne, ale co¶ trzeba poczytaæ, egzamin zdaæ i co¶ napisaæ. Poczytaj regulaminy studiów na ró¿nych Wydzia³ach i wybierz Twój! Je¶li siê naprawdê postarasz, w ci±gu miesi±ca (scholandzkiego roku) mo¿esz zostaæ magistrem. I ju¿ spe³ni³e¶ wymaganie wy¿szego wykszta³cenia! Potem mo¿e zechcesz studiowaæ dalej? I zostaniesz doktorem, ale to ju¿ trudniej. Za to z doktoratem mo¿esz pozostaæ na uczelni jako wyk³adowc± (z dobr± pensj±), otworzyæ jak±kolwiek szko³± lub kurs, pracowaæ w Instytucie badawczym (i sprzedawaæ patenty!) albo byæ profesorem-go¶ciem na uczelniach innych pañstw wirtualnych. A mo¿esz tak¿e, je¶li znajdziesz jeszcze dwóch kolegów z doktoratem w którymkolwiek otwartym mie¶cie za³o¿yæ inn± szko³ê wy¿sz±, pañstwow± lub prywatn±,. z prawem do nadawanie stopni magistra, a z czasem mo¿e i wiêcej. Inn± instytucj± edukacyjna jest "Leksykon scholandzki", redagowana na bie¿±co (nied³ugo interaktywna) encyklopedia, w której ka¿dy chc±cy poznaæ Scholandiê odnajdzie w porz±dku alfabetycznym wszystkie potrzebne informacje odno¶nie jej historii, geografii, kultury, ustroju, nauki, wa¿niejszych osobisto¶ci, organizacji oraz miast i prowincji.

UNIWERSYTET znajdziesz w dziale EDUKACJA, LEKSYKON SCHOLANDZKI znajdziesz w tym samym dziale.

 

O ARMII, POLICJI, JEDNOSTKACH SPECJALNYCH 
Ka¿de pañstwo musi broniæ swoich obywateli i siebie. Do tego potrzebuje wyspecjalizowanych instytucji i ludzi, w nich pracuj±cych. Scholandia posiada oczywi¶cie (zawodowe) SI£Y ZBROJNE, podleg³e cywilnemu kierownictwu Ministerstwa Obrony, a tak¿e Policjê  (podleg³± MSWAI) i Jednostki specjalne, podleg³e tak¿e Ministrowi Obrony. Oczywi¶cie mo¿esz w nich podj±æ pracê, a nawet dalsze kszta³cenie, mo¿esz te¿, broni±c swego kraju, zrobiæ karierê. Praca w takim zawodzie na pewno zabezpieczy ciê finansowo, a tak¿e wp³ynie dodatnio na twój presti¿. Spójrz tylko na tabelê p³ac, Scholandia umie doceniæ pracê swoich obroñców i stró¿ów!
SI£Y ZBROJNE mo¿na obejrzeæ pod has³em ARMIA, Policjê i zasady jej dzia³ania w MSW

 

O PRASIE I INFORMACJI 
Kraj nasz nie posiada ani cenzury, ani monopolu na informacjê. Istnieje u nas kilka centralnych gazet. To, co Król, Parlament i Rz±d maj± do powiedzenia obywatelom, pod postaci± praw, rozporz±dzeñ i oficjalnych komentarzy znajdziesz w MONITORZE RZ¡DOWYM. Nie jest on w³a¶ciwie Gazet±, lecz miejscem publikacji prawa i ¼ród³em oficjalnych informacji. Pozosta³e gazety s± niezale¿ne, prowadz± dzia³y wed³ug w³asnego uznania i reprezentuj± w³asny punkt widzenia. Oprócz nich znajdziesz jeszcze gazety lokalne w prowincjach lub wiêkszych miastach, rzecz jasna, nie w ka¿dym. Je¶li uznasz, ¿e gdzie¶ gazety wyra¼nie brak, za³ó¿ j± ty...
PRASÊ Scholandii znajdziesz w dziale: MEDIA

 

O WOLNEJ DYSKUSJI
Mo¿esz oczywi¶cie wyraziæ publicznie swoje zdanie na dowolny temat. Scholandia jest wolnym krajem i bardzo sobie ceni wolno¶æ s³owa, w³adze kraju chêtnie us³ysz± te¿ wskazówki i rady na temat podejmowanych przedsiêwziêæ lub decyzji. Prawdziwa, konstruktywna krytyka potrzebna jest ka¿dej zdrowej spo³eczno¶ci. Tej publicznej dyskusji s³u¿± LISTA DYSKUSYJNA Scholandii (w ka¿dym czasie) oraz oficjalny czat Scholandii (w wyznaczonych godzinach dy¿uruj± tam cz³onkowie rz±du), choæ mo¿esz swoje pogl±dy wyraziæ tak¿e w prasie, a nawet podczas dyskusji w pubie. Je¶li kto¶ chce byæ pewien, ¿e jego wa¿ny wniosek nie zostanie zapomniany, mo¿e pos³�¿yæ siê Forum, znajdujacym sie takze na stronie g³ównej.

LISTA DYSKUSYJNA to instytucja sta³a. Wejscie do niej (zapis) na stronie g³ównej pañstwa, po prawej.  FORUM znajduje siê w w tym samym miejscu, CZAT znajdziesz tam tak¿e, choæ wej¶æ do niego jest, wiêcej.

 

O NAGRODACH I WYRÓ¯NIENIACH
Scholandia chce i mo¿e wyró¿niaæ swoich zas³u¿onych obywateli. Pierwszym wyró¿nieniem, nadawanym niejako automatycznie jest ich wysoka pozycja w tabeli Presti¿u. Niemniej konkretne zas³ugi tak¿e s± zauwa¿ane. Wynagradza siê je na dwa sposoby: przyznaniem odznaczenia (jest jeden order w czterech klasach i 2 medale) albo nadaniem herbu i dziedzicznego szlachectwa, w ró¿nym stopniu, w zale¿no¶ci od zas³ug. Nadawanie orderów i szlachectwa jest prerogatyw± królewsk±, jednak¿e mo¿e siê dokonywaæ na wniosek rz±du albo nawet na uzasadniony wniosek kilku obywateli. Oczywi¶cie takie wnioski s± rozpatrywane wnikliwie i nie zawsze musz± byæ przyjête. Do nadania orderu, a tym bardziej szlachectwa, zas³ugi musza byæ niepodwa¿alne, a i presti¿ obywatela niema³y. Z kolei te zaszczyty w wielkim stopniu buduj± presti¿ i szacunek publiczny obywatela, czasem nawet (w razie potrzeby) mog± zapewniæ mu byt na staro¶æ, w postaci renty od wdziêcznego pañstwa.

IZBÊ SZLACHTY oraz SPIS ODZNACZONYCH mo¿na obejrzeæ w dziale OBYWATELE

 

 O KORZYSTANIU Z KULTURY 
Scholandia nie chce byæ i nie jest duchow± pustyni±. Posiada zarówno swoje dziedzictwo historyczne i narodowe, swoj± sztukê i literaturê, malarstwo i muzykê. Obywatele s± gor±co zachêcani do korzystania z tych dóbr niematerialnych, powiêksza to zreszt± ich presti¿. Ministerstwo Kultury reguluje prawnie i wspiera materialnie zw³aszcza dzia³alno¶æ Teatru Narodowego, Filharmonii i Narodowych Galerii oraz dba o zachowanie Dziedzictwa Narodowego przez rejestrowanie, klasyfikowanie i  konserwacjê zabytków, zak³adanie Parków Narodowych i opieke nad ich stronami. Stara siê ono jednak tak¿e pomagaæ w zak³adaniu prywatnych Galerii i Muzeów oraz organizuje Miêdzynarodow± Wirtualn± Wymianê Kulturaln±. Ministerstwo opiekuje siê tak¿e regionalnymi imprezami kulturalnymi, jak festiwale, koncerty i inne.

Strona MINISTERSTWA KULTURY ,a tak¿e narodowe GALERIE,  TEATR i FILHARMONIA w dziale KULTURA.
Spis i klasyfikacja ZABYTKÓW oraz PARKÓW NARODOWYCH  w odpowiednim Departamencie MINISTERSTWA KULTURY

 

 O RELIGIACH
Tak¿e ludzie poszukuj±cy wy¿szych warto¶ci nie czuj± siê u nas samotni: religie, obecne na terenie naszego pañstwa i wyznawane przez wielu jego obywateli rozwijaj± siê w sposób nieskrêpowany i przyczyniaj± do humanizacji ¿ycia. Poniewa¿ za¶ jest ich kilka, mo¿emy uczyæ siê wzajemnej tolerancji. Na stronach Ko¶cio³ów i zwi±zków religijnych Scholandii znajdziesz nie tylko informacje o nich i zasady religijne, czêsto mo¿esz te¿ wej¶æ do Ko¶cio³ów, obejrzeæ zdjêcia z obrzêdów a nawet pos³uchaæ (lub przeczytaæ) aktualne kazanie. Instytucje religijne organizuj± te¿ w³asne imprezy, o których informuj± w mediach. We¼ w nich udzia³, a mo¿e prze¿yjesz spotkanie z G³êbi± i Transcendencj±... 
KO¦CIO£Y i zwi±zki religijne Scholandii mo¿esz odwiedziæ w dziale RELIGIE


O GALERII
Galeria, jest instytucj± kulturaln±, w której gromadzi siê cenne dzie³a,  w ró¿nych postaciach(obrazy,szkice....).
Galerie znajdziemy w dziale: KULTURA
 

O LEKSYKONIE
W leksykonie znajdziemy, wiele hase³ dotycz±cych Scholandii(np. znane osoby, miejsca,wydarzenia)
Leksykon, mozna odnalezc w dziale: EDUKACJA
 
O Scholandzkim Centrum Informacji (SCI)
SCI, jest instytucj±, której zadaniem, jest pomaganie nowym obywatelom Scholandii, w ich pierwszych krokach w naszym pañstwie, ma ona wspieraæ nowe inicjatywy, po¶redniczyæ w znajdywaniu pracy itp.
Strona SCI: /obywatele/sci/
 
O promocji Scholandii
Jest to jedna z najistotniejszych spraw w Scholandii, czyli promocja.
Scholandiê, mo¿emy promowaæ, np. umieszczaj±c baner, na swojej stronie,  opowiadaj±c znajomym o Scholandii, albo np. napisaniu do gazety o naszym v-panstwie.
Banery i inne dodatki znajdziemy na stronie:  /promocja/promocja.htm
 
O FAQ
FAQ- to strona po¶wiêcona pytaniom i odpowiedziom, na rozne aspekty ¿ycia w Scholandii. Za posrednictwem FAQ, mozemy tez wys³ac pytanie, o kazd± sprawê.
Strona FAQ: /faq.htms
 

© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus