Scholandzla Gie³da Papierów Warto¶ciowych
  Wiadomo¶ci  
2013-08-31 13:52:18 (STB) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedziTak wyra¿am zgodê - 90 %Nie zgadzam siê - 0 %...
2013-03-16 20:45:15 (RC) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Propozycja sprzeda¿y kopalni ¿elazaZgadzam siê - 83 %Wstrzymujê siê od g³osu - 0 %Nie zgadzam siê - 0 %...
2013-03-08 19:08:13 (RC) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Czy jeste¶ za realizacj± planu restrukturyzacji firmy?Zgadzam siê - 0 %Wstrzymujê siê - 0 %Nie zgadzam siê...
2013-01-08 21:48:50 (BDLEC) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Warianty wyp³aty dywidendy0,18 Ar. za akcjê - 53 %0,15 Ar. za akcjê - 0 %0,10 Ar. za akcjê - 0 %0,05 A...
2012-11-08 21:30:09 (VALENS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Proponujê zburzyæ jedn± z dwóch chat drwala. Jedna w zupe³no¶ci wystarczy ¿eby zaspokoiæ potrzeby firmy.zgadzam si...
2012-11-02 19:06:59 (VALENS) Jako prezes spó³ki Valens SA proponujê dopu¶ciæ do zawalenia jednej z chat drwala. Firma posiada ich dwie, przy czym jedna w zupe³no¶ci wystarczy na pokrycie zapotrzebowa...
2012-06-24 22:17:55 (HTX) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Czy wyp³aciæ dywidendê w wysoko¶ciach :0,08 Ar. za akcjê - 0 %0,11 Ar. za akcjê - 0 %0,14 Ar. za akcjê - 1...
2012-02-10 20:49:40 (EN2) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Spó³ka posiada mo¿liwo¶æ wyp³aty dywidendy. Oto mo¿liwe warianty0,10 Ar. za akcjê - 0 %0,15 Ar. za akcjê - 0 %...
2012-02-03 11:45:36 (LANDAP) Informujê, i¿ wyp³acono dywidendê w wysoko¶ci 0,01 Armina na akcjê. (-) Marcin Landecki von Salvepol, Prezes LandApt SA...
2012-01-08 20:44:21 (EN2) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedzi0.15 Ar. za akcjê - 0 %0.20 Ar. za akcjê - 0 %...
2012-01-06 22:01:09 (LANDAP) Informujê, i¿ wyp³acono dywidendê w wysoko¶ci 0,05 Armina na akcjê. (-) Marcin Landecki von Salvepol, Prezes LandApt SA...
2011-11-21 23:17:48 (KLAS) Spolka planuje dokonac zakupu: 3 x Zbo¿e 4 x Miêso/Nabia³ 1 x Owoce/Warzywa 4 x Ryby 375 x Sok/Wino 25 x Piwo Zakup bedzie dokon...
2011-11-21 22:58:43 (EN2) Spolka planuje dokonac zakupu: 30 x Ropa naftowa 18 x Remont Zakup bedzie dokonany ze szczegolna uwaga skierowana na akcjonariuszy (i ilosc ich ak...
2011-11-14 17:49:07 (HTX) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Czy wyrazasz zgode na wyplate dywiedend w wysokosci:0,10 Ar. za akcjê - 21 %0,12 Ar. za akcjê - 0 %Nie zg...
2011-10-25 22:22:35 (EN2) Spolka planuje dokonac zakupu: 30 x Ropa naftowa 30 x Remont Zakup bedzie dokonany ze szczegolna uwaga skierowana na akcjonariuszy (i ilosc ich akcji). Zai...
2011-09-27 18:51:45 (EN2) Spolka planuje dokonac zakupu: 30 x Ropa naftowa 18 x Remont Zakup bedzie dokonany ze szczegolna uwaga skierowana na akcjonariuszy (i ilosc ich akcji). ...
2011-09-27 18:46:01 (KLAS) Spolka planuje dokonac zakupu: 3 x Zbo¿e 4 x Miêso/Nabia³ 1 x Owoce/Warzywa 4 x Ryby 375 x Sok/Wino 25 x Piwo Zakup bedzie dokonany ze ...
2011-09-05 23:36:50 (KLAS) Spolka planuje dokonac zakupu: 2 x Zbo¿e 2 x Miêso/Nabia³ 3 x Ryby 200 x Sok/Wino 18 x Remont Zakup bedzie dokonany ze szczegolna uwaga skie...
2011-09-05 23:35:51 (EN2) Spolka planuje dokonac zakupu: 30 x Ropa naftowa 18 x Remont Zakup bedzie dokonany ze szczegolna uwaga skierowana na akcjonariuszy (i ilosc ich akcji). Zai...
2011-08-08 15:10:39 (RC) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Czy jeste¶ za wyp³at± dywidendy przez spó³kê FX/015?Tak wyp³aæ 0,10 Ar. na akcjê. - 0 %Tak wyp³ac 0,20 Ar. na ...


  Logowanie  
  Paszport/NIP:
  Has³o:

  Top5 
Kurs Zm %
 CGRM 0.72 0
 EN2 1.44 0
 STB 0.50 0
 RC 5.63 0
 HTX 0.99 0
  Obroty  
1 sesja 10 sesji 30 sesji
0 0 0

Copyright © 2002-2003 Scholandia | Design by AvN. All rights reserved | MySQL & PHP coded by Gaua | Principle by Malathar