Regulamin Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych

z dnia 21 kwietnia 2009r.


Art. 1 [Gie³da Papierów Warto¶ciowych]

Scholandzka Gie³da Papierów Warto¶ciowych (SGPW) jest instytucj± pañstwow± powo³an± do regulowania obrotu papierami warto¶ciowymi, wyceny spó³ek akcyjnych i deponowania akcji.

Art. 2 [Spó³ka Akcyjna]

§1
Spó³ka Akcyjna jest w³asno¶ci± Akcjonariuszy.

§2
Ka¿dy, kto posiada choæby jedn± akcjê Spó³ki, jest w³a¶cicielem czê¶ci jej maj±tku. Jako wspó³w³a¶ciciel spó³ki, ka¿dy akcjonariusz ma wynikaj±ce z tego prawa - tzw. prawa maj±tkowe. Nie s± one ograniczone czasowo, poniewa¿ akcje s± emitowane na czas nieokre¶lony.

Art. 3 [Papiery warto¶ciowe]

§1
Na Gie³dzie mog± istnieæ tylko akcje istniej±ce w formie zapisu komputerowego. Dotyczy to tak¿e wszystkich innych papierów warto¶ciowych. Tylko ich elektroniczna postaæ mo¿e gwarantowaæ szybko¶æ, niezawodno¶æ i bezpieczeñstwo obrotu gie³dowego.

§2
Papierem warto¶ciowym s±:
- akcje;
- obligacje skarbowe i samorz±dowe.

Art. 4 [Obligacje]

§1
Na Gie³dê mog± byæ wprowadzone Obligacje Skarbu Pañstwa, Obligacje Prowincji oraz Obligacje Miast Otwartych.
Wnioskowaæ o ich emisjê mog± odpowiednio Minister do spraw finansów, Prefekt albo Burmistrz.
Emisja mo¿e odbywaæ siê na parkiecie Gie³dy lub przez zapisy na obligacje, o ile zasady zapisów zostan± zatwierdzone przez Prezesa Gie³dy.

§2
1. Prezes Gie³dy po konsultacji z Ministrem do spraw gospodarki mo¿e odmówiæ emisji obligacji.
2. W przypadku odmowy Prezes Gie³dy jest zobowi±zany poinformowaæ o powodach decyzji.

§3
Warto¶æ bazowa i oprocentowanie obligacji s± ustalane przez Emitenta, jednak warto¶æ bazowa nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 10 arm a oprocentowanie byæ wy¿sze ni¿ 10% w skali okresu, na który zosta³y wyemitowane obligacje.
Mo¿liwa ilo¶æ wyemitowanych obligacji w jednym pakiecie to 100, 500 lub 1000 sztuk.

§4
Mo¿liwe terminy sp³aty obligacji (których Emitent zobowi±zany jest dotrzymaæ posiadaj±c w dniu sp³aty odpowiedni stan konta) to rok, trzy lub piêæ lat scholandzkich. Sp³ata odbywa siê automatycznie.

§5
Obligacje mo¿na odsprzedaæ na parkiecie Gie³dy.

§6
Nazwa obligacji zawiera Emitenta, date i kurs sp³aty (Przyk³adowo "XX0901 20090420 5.00").
Identyfikator obligacji w systemie scholandzkim to OB/XXX, gdzie XXX to liczba.

Art. 5 [Ryzyko zwi±zane z posiadaniem akcji]

§1
Je¶li spó³ka dobrze prosperuje, korzy¶ci dla jej akcjonariuszy s± oczywiste: wzrost warto¶ci posiadanych akcji i udzia³ w zysku: czyli dywidenda.

§2
Jednak mo¿liwe s± tak¿e zupe³nie inne scenariusze - trudno¶ci ze sprzeda¿± produktów, brak zysków, a nawet upad³o¶æ spó³ki. W tym wypadku akcjonariusze mog± straciæ jedynie to, co zainwestowali, poniewa¿ odpowiedzialno¶æ za zobowi±zania jest w spó³ce akcyjnej ograniczona tylko do wysoko¶ci wp³aconego kapita³u. W przypadku upad³o¶ci maj±tek firmy jest wyprzedawany przez Prezesa Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych a uzyskane pieni±dze podzielone proporcjonalnie do ilo¶ci posiadanych akcji miêdzy akcjonariuszy [1].

Art. 6 [Prawa Akcjonariuszy]

§1
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jest organem w³adzy w spó³ce akcyjnej. Prawo do udzia³u w Walnym Zgromadzeniu oznacza prawo g³osu. Ka¿da posiadana akcja uprawnia do jednego g³osu.

§2
Prawo do udzia³u w zyskach (Dywidendy). Jest to najwa¿niejsze prawo maj±tkowe akcjonariusza, wynikaj±ce z naturalnej potrzeby osi±gniêcia korzy¶ci z zainwestowania pieniêdzy w akcje przedsiêbiorstwa. Spó³ka osi±gaj±ca zyski pozwalaj±ce na wyp³acenie dywidendy zobowi±zana jest do przedstawienia akcjonariuszom propozycji wyp³aty zysków. Jak± czê¶æ zysków przeznaczonych jest na dywidendy ustalaj± akcjonariusze w g³osowaniu.

§3
Akcjonariusz który w swoim Portfelu Akcji posiada minimum 50%+1 akcja jednej spó³ki, mo¿e staæ siê jej w³a¶cicielem, je¶li wyrazi na to zgodê, (panel spó³ki przechodzi pod jego kontrolê). Przejmuje on wtedy wszystkie obowi±zki zwi±zane z prowadzeniem spó³ki i obowi±zki Emitenta. Mo¿e tak¿e pozostawiæ bie¿±ce kierowanie Spó³k± dotychczasowemu Emitentowi bêd±c w stanie w ka¿dej chwili j± przej±æ.

§4
W wypadku kiedy pakiet wiêkszo¶ciowy jest w posiadaniu Skarbu Pañstwa, Minister w³a¶ciwy do spraw gospodarki mo¿e zaproponowaæ innemu akcjonariuszowi z najwiêkszym udzia³em akcji kierowanie spó³k±.

§5
Akcjonariusz ma prawo zbyæ swoje akcje na inn± osobê, firmê, spó³kê lub organ pañstwowy, poprzez zgodne z prawem ich przepisanie.

Art. 7 [Zasady wprowadzenia firmy na Gie³dê]

§1
W³a¶ciciel firmy (Emitent) wype³nia podanie o przekszta³cenie firmy w Spó³kê Akcyjn±. Formularz podania znajduje siê na stronie Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych.

§2
Prezes Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych dokonuje wyceny spó³ki. Tylko firmy z kapita³em przekraczaj±cym 500 arminów uzyskaj± zgodê na przekszta³cenie w spó³kê akcyjn± i posi±d± prawo Emisji Akcji. W³a¶ciciel ma prawo do w³asnej wyceny, jednak decyzja koñcowa co do wyceny nale¿y do Prezesa SGPW. Wycena opiera siê o dane zawarte w Prospekcie Emisyjnym (tworzonym automatycznie przez system, na podstawie danych o firmie, dodatkowo wziête s± pod uwagê prognozy zysków i planowane inwestycje oraz ocena ogólnej Koniunktury na Scholandzkim rynku w danej bran¿y).

§3
Emitent zachowuje okre¶lony procent wyemitowanych akcji, proporcjonalnie do wysoko¶ci swojego wk³adu (czyli wyj¶ciowej warto¶ci firmy, okre¶lonej w prospekcie emisyjnym) [2].

§4
Emitent mo¿e wycofaæ spó³kê z Parkietu jedynie w przypadku posiadania wszystkich akcji spó³ki.

§5
Ka¿da spó³ka emituje pakiet akcji zale¿ny od maj±tku spó³ki :
Od 500 do 1000 arminów1000 akcji
Od 1000.01 do 3000 arminów2000 akcji
Od 3000.01 do 6000 arminów3000 akcji
Od 6000.01 do 10000 arminów5000 akcji
Od 10000.01 arminów10000* akcji
*-W przypadku znacz±cego maj±tku firmy Emitent mo¿e zaproponowaæ Prezesowi Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych emisje wiêcej ni¿ 10 tysiêcy akcji. W przypadku odmowy zostaje wyemitowane 10 tysiêcy akcji.

§6
Równie¿ akcjonariusze maj± prawo do wysuwania propozycji rozwoju spó³ki (inicjatyw± grupy akcjonariuszy posiadaj±cej pakiet min. 25% wyemitowanych akcji). Do rozpoczêcia g³osowania zobligowany jest Prezes Spó³ki lub w przypadku jego braku Prezes Gie³dy. G³osowania dokonuje siê za pomoc± panelu akcjonariusza (w panelu mieszkañca/firmy).

Art. 8 [£±czenie spó³ek]

§1
Scholandzkie spó³ki mo¿na ³±czyæ. Efektem po³±czenia spó³ek jest nowa spó³ka. Maj±tkiem nowej spó³ki jest ca³y maj±tek spó³ek pierwotnych. Wniosek o po³±czenie spó³ek sk³adaj± prezesi spó³ek pierwotnych.

§2
Prezes Gie³dy mo¿e odmówiæ po³±czenia spó³ek.

§3
Prezes Gie³dy dokonuje wyceny spó³ek pierwotnych i na tej podstawie wycenia warto¶æ nowej spó³ki. Jednocze¶nie Prezes Gie³dy wylicza warto¶ci udzia³ów akcjonariuszy i podaje kursy po jakich akcje spó³ek pierwotnych przekszta³cane s± w akcje nowej spó³ki. Ilo¶æ akcji nowej spó³ki mo¿e odbiegaæ od za³o¿eñ z Art 7 §5.

§4
Po³±czenie spó³ek odbywa siê jedynie za wiêkszo¶ciow± zgod± akcjonariuszy ka¿dej ze spó³ek pierwotnych po wcze¶niejszym zapoznaniu akcjonariuszy ze sposobem przydzielenia akcji nowej spó³ki.

Art. 9 [Obowi±zki Emitenta oraz prezesa spó³ki]

§1
Prezes spó³ki jest zobowi±zany do wyznaczenia raz w roku minimum 2 a maximum 5 potencjalnych dróg rozwoju spó³ki i przedstawienia ich na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy w celu przeg³osowania opcji. Informacja o Walnym Zgromadzeniu musi znale¼æ siê na gie³dowej stronie Spó³ki jak i Li¶cie Dyskusyjnej Scholandii na 3 dni przed g³osowaniem. Okres wyznaczony na g³osowanie musi trwaæ minimum 3 dni.

§2
Prezes jest równie¿ zobowi±zany do informowania Walnego Zgromadzenia o planowanych inwestycjach maj±cych istotne znaczenie dla kierunku rozwoju firmy i jej warto¶ci i musi na nie uzyskaæ jego zgodê.

§3
Prezes jest zobowi±zany do realizacji i przestrzegania drogi rozwoju zaakceptowanej przez Walne Zgromadzenie.

§4
Prezes jest zobowi±zany do emitowania tygodniowego sprawozdania firmy (opcja automatyczna).

§5
Emitent oraz prezes spó³ki jest zobowi±zany do przestrzegania regulaminu gie³dy oraz zarz±dzeñ Prezesa Gie³dy.

§6
£amanie regulaminu, postanowieñ Prezesa gie³dy przez Eminenta b±d¼ prezesa spó³ki mo¿e skutkowaæ sankcjami prawnymi, na³o¿eniem odszkodowania na podstawie opinii i wyliczenia przez Ministra w³a¶ciwego do spraw gospodarki.

§7
Emitent oraz prezes spó³ki jest zobowi±zany do przestrzegania Ustawy O Publicznym Obrocie Papierami Warto¶ciowymi.

Art. 10 [Warunki obrotu papierami warto¶ciowymi]

§1
Nabywc± mo¿e byæ ka¿da osoba prywatna, firma oraz instytucja prawna, posiadaj±ca konto w Banku Scholandzkim.

§2
Emitentem Papierów Warto¶ciowych mo¿e byæ ka¿da spó³ka akcyjna, oraz organ pañstwowy posiadaj±cy konto w Banku Scholandzkim i spe³niaj±cy warunki okre¶lone w art. 6 regulaminu.

§3
W po¶redniczeniu obrotem papierów warto¶ciowych oraz doradztwie mo¿e braæ udzia³ Dom Maklerski po spe³nieniu warunków Ustawy O Publicznym Obrocie Papierami Warto¶ciowymi oraz wykupieniu odpowiedniej licencji.

Art. 11 [Sesje gie³dowe]

§1
Sesje gie³dowe odbywaj± siê w siedzibie gie³dy - miejscu zwanym parkietem - siedem dni w tygodniu wed³ug nastêpuj±cego harmonogramu:
8:00 - 14:00Faza przed otwarciem
14:00otwarcie
14:00 - 18:00faza kupna - sprzeda¿y
18:00 - 22:00faza przed otwarciem
22:00otwarcie
22:00 - 8:00faza kupna - sprzeda¿y

§2
Prezes Gie³dy mo¿e z wa¿nych powodów odwo³aæ dan± sesjê po wcze¶niejszym powiadomieniu wszystkich zainteresowanych za po¶rednictwem strony SGPW i Listy Dyskusyjnej.

§3
Notowania gie³dowe odbywaj± siê w systemie kursu jednolitego.

§4
Okre¶laj±c kurs jednolity Gie³da kieruje siê nastêpuj±cymi zasadami:
- maksymalizacji wolumenu obrotu;
- minimalizacji ró¿nicy pomiêdzy liczb± kupna a sprzeda¿y papierów warto¶ciowych po okre¶lonym kursie;
- minimalizacji ró¿nic pomiêdzy kursem okre¶lonym na dan± sesjê a kursem odniesienia.

§5
W systemie kursu jednolitego obowi±zuj± nastêpuj±ce ograniczenia wahañ: kurs jednolity mo¿e byæ wy¿szy lub ni¿szy od kursu odniesienia do ± 5%.

Art. 12 [W³adze Gie³dy]

§1
Zarz±d gie³dy stanowi Prezes Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych.

§2
1. Nadzór nad prac± Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych sprawuje jej Prezes oraz Minister w³a¶ciwy ds finansów.
2. Prezes SGPW wraz z Ministrem w³a¶ciwym ds finansów mo¿e zarz±dziæ zmianê kursu danej spó³ki na jego warto¶æ rzeczywista.

Art. 13 [Postanowienia koñcowe]

§1
Gie³da upowszechnia za po¶rednictwem swoich stron informacje zwi±zane z kszta³towaniem siê kursów spó³ek i obrotów papierów warto¶ciowych notowanych na parkiecie.

§2
Je¶li Emitent papierów warto¶ciowych b±d¼ prezes spó³ki nie wywi±zuje siê obowi±zków na³o¿onych przez walne zgromadzenie, Regulamin Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych i Ustawy o Prawie Publicznym do Obrotu Papierami Warto¶ciowymi, Zarz±d Gie³dy ma prawo na³o¿yæ karê porz±dkow±, lub skierowaæ wniosek do S±du Królewskiego.

§3
Prezes Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych na wniosek zainteresowanych dokonuje wyk³adni postanowieñ niniejszego regulaminu.

Art. 14 [Wej¶cie w ¿ycie]

§1
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia na stronie Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych oraz Li¶cie Dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

§2
Wraz z wej¶ciem w ¿ycie Regulaminu traci moc Regulamin Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych z dnia 20 kwietnia 2009r.(-) Filip Kerad von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandie, Ksi±¿ê Scholii, Prezes Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych
(-) Jerzy Mordecki, Ksi±¿ê Bergii, Minister Finansów i Gospodarki