Królestwo Scholandii
Formularz wniosku o pobyt sta³y

Szef Kancelarii Koronnej
Królestwa Scholandii

Ja, ni¿ej podpisany, zwracam siê za po¶rednictwem Kancelarii do Jego Królewskiego Majestatu Króla Scholandii o nadanie mi prawa pobytu w tym pañstwie. Jednocze¶nie przyrzekam dochowaæ wierno¶ci Konstytucji Królestwa, szanowaæ jego prawa i wnie¶æ a miarê moich mo¿liwo¶ci i zainteresowañ wk³ad w jego rozwój.
(Pola z pogrubieniem s± obowi±zkowe do wype³nienia)
Imiê:
Nazwisko:
Nick lub pseudonim:
P³eæ:
Wiek (lat):
Je¶li chcesz, opisz swój wygl±d, hobby, ulubione zajêcia ...
Wykszta³cenie:
Zawód wykonywany:
Miejsce zamieszkania w kraju realnym:
Kraj:
Miasto/Powiat:
Adres internetowy (mail):
Komunikator (gadu-gadu, tlen):
Adres strony www (je¶li posiada):
Dlaczego chcê zostaæ obywatelem Scholandii?
W jaki sposób dowiedzia³em siê o Królestwie Scholandii?
Czy posiadam obywatelstwo innego pañstwa wirtualnego? (Którego?)
Czym chcia³bym siê najchêtniej zaj±æ w Królestwie Scholandii?
W jakim mie¶cie chcia³bym mieæ g³ówny adres?
Obejrzyj strony miast przed dokonaniem wyboru:
Alexiopolis , Elfidias , Internetia, Kanikograd , Scholopolis
Czy kto¶ z obecnych obywateli Scholandii mo¿e mnie rekomendowaæ (je¶li tak, to kto)?
Prawdziwo¶æ danych potwierdzam:
Osoba polecaj±ca:
Czy chczesz zostaæ zapisany na Listê Dyskusyjn±? (LD jest miejscem, gdzie za po¶rednictwem poczty elektronicznej mieszkañcy wymieniaj± swoje pogl±dy i uczestnicz± aktywnie w ¿yciu pañstwa.)
TAK      NIE

O wp³yniêciu wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Jego rozpatrzenie mo¿e zabraæ do 8 dni. Najpó¼niej po tym terminie otrzymasz odpowied¼. 
Po otrzymaniu obywatelstwa stanie przed Tob± otworem wiele mo¿liwo¶ci: zakup ziemi na prowincji lub parceli w mie¶cie, podjêcie studiów, za³o¿enie w³asnej firmy, zakup akcji firmy, uczestnictwo w listach dyskusyjnych, wst±pienie do partii politycznej lub za³o¿enie nowej, przyst±pienie do zwi±zku wyznaniowego, podjêcie dzia³alno¶ci artystycznej, zg³oszenie wniosku o pracê w instytucji pañstwowej (wojsko, administracja itd.) lub prywatnej firmie i wiele innych. W Scholandii pracowaæ legalnie mog± tylko jej obywatele i osoby posiadaj±ce prawo sta³ego pobytu!

© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus