System sprzeda¿y dóbr niematerialnych Febus.

Piotr pijac Jackowski, Jakub jumper Lamperski - wszystkie prawa zastrze¿one - 2003Kliknij tutaj aby zobaczyc przykladowe zastosowanie skryptów Febus


1. Wype³nij formularz rejestracji profilu

2. Zakoduj dokument

3. Pomoc

Skrypty sprzeda¿y to inteligentny system egzekwowania op³at za dobra niematerialne jak np. gazety, bilety na imprezy, do kina, teatru etc...
Niniejszy dokument ma na celu uproszczenie stosowania skryptów przez osoby zainteresowane. Wykonuj kolejne kroki:

3.1 Kodowanie dokumentu

Trudno zabezpieczyæ siê przed zgadniêciem lub odkryciem adresu chronionego dokumentu. Dlatego w³a¶nie system Febus szyfruje strony, aby osoba, która wejdzie w posiadanie adresu do dokumentu nie mog³a go odczytac bezp³atnie.
Aby zaszyfrowaæ dokument, udaj siê do formularza szyfruj±cego i wype³nij go starannie: w pole ¿ród³o wklej ¿ród³o strony* która ma zostaæ zakodowana.

*strony HTML maj± "naturê" tekstow±. Tzn ¿e mo¿na odczytaæ ich tzw. ¿ród³o za pomoc± zwyk³ego notatnika. Aby to zrobic, otwórz Notatnik, wybierz Plik -> Otwórz oraz wska¿ ¿±dany dokument HTML. Kliknij "Otwórz". Uka¿e Ci siê w³a¶nie ¼ród³o Twojej strony. Wystarczy, ¿e zaznaczysz je (pod¶wietlisz myszk±) i skopiujesz do schowka (Ctrl+C). W schowku znajduje siê zatem ¼ród³o strony, któr± zamierzasz zakodowaæ
Kliknij zakoduj i po chwili zobaczysz okienko, klikamy zapisz/ Mamy juz na dysku gotow± wersjê zakodowanej strony. Próba jej otwarcia w tradycyjny sposób skoñczy sie wy¶wietleniem w oknie przegl±darki nieczytelnych ci±gów znaków.

3.2 Wysy³anie na serwer

Wy¶lij zakodowany plik na serwer, dok³adnie tak samo, jak wysy³a³es pliki niekodowane, u¿yj FTP lub zwróc siê z pro¶b± do zaprzyja¼nionego admina ;)

3.3 Umo¿liwienie odczytu (rozszyfrowania) strony

Aby (za odpowiedni± op³at±) stronê mogli ogl±daæ inni, nale¿y podaæ im nastêpuj±cy link:
http://scholandia.org/skrypty/febus/sprzedaz1.php?id=twoje_id
gdzie twoje_id to identyfikator, który poda³e¶ przy rejestracji profilu (pierwsze pole formularza). Link taki mo¿na swobodnie umie¶ciæ na stronie bêd±cej wizytówk±, zachêt± do odwiedzenia naszego serwisu np:
Gazeta XYZ zaprasza
w najnowszym numerze:
 • afera rozporkowa u s±siadów
 • plany rozwoju doro¿karstwa
 • czy Scholandzkie autostrady bêd± platne
  o tych i innych ciekawostkach przeczytasz klikaj±c tu:
  [tutaj link]
 • W miejsce [tutaj link] wstawisz na przyk³ad taka linijke:

  gdzie twoje_id to wy¿ej juz wspomniany, unikatowy identyfikator.

  Po klikniêciu w taki link odwiedzaj±cy zostanie poproszony o nr paszportu i has³o, w celu pobrania nale¿no¶ci, której warto¶æ okre¶lili¶cie pañstwo przy wypelnianiu formularza rejestracyjnego do systemu Febus. Strona bêdzie dostêpna bezp³atnie dla kupuj±cego przez czas okre¶lony równie¿ podczas rejestracji profilu us³ugodawcy.

  3.4 Nie mniej wa¿ne uwagi koñcowe

  Je¶li Twoja strona posiada podstrony, które równie¿ zosta³y zakodowane, to linki (odno¶niki) do nich musz± byc wzglêdne tzn. np.:
  Na stronie jest link odnosz±cy siê do podstrony wydarzenia.html
 • je¶li strona wydarzenia.html zosta³a przez Ciebie zakodowana, to link do niej musi zawieraæ: href=wydarzenia.html
 • je¶li strona wydarzenia.html nie zosta³a zakodowana, wówczas link musi byæ bezwzglêdny: href=http://serwer.gdzie.jest.strona/katalog/wydarzenia.html

  3.5 kontakt z autorami

  Je¶li znalaz³e¶ bl±d, masz pytanie lub chcesz sie o cokolwiek spytaæ, napisz do nas:
  pijac
  jumper