SCHOLANDZKIE ALIASY

Strona G³ówna

Formularz

Obecne linki

   Nasze pañstwo ci±gle siê rozrasta, pojawia siê coraz wiêcej stron. Pojawiaj± siê tak¿e problemy w administrowaniu linkami na stronie g³ównej, absorbuj±c niepotrzebnie skromne si³y systemowców do zmieniaj±cych siê adresów stron. St±d idea wstawienia sta³ego aliasu na stronie g³ównej do ka¿dej strony sk³adaj±cej siê na Scholandiê. Takie aliasy s± o tyle dobrym pomys³em, i¿ bêd± "udawa³y" prawdziwy link do strony, pozwalaj±c jednocze¶nie na zmiany, bez konieczno¶ci dokonywania zmian na stronie g³ównej.

To rozwi±zanie ma wiele zalet:
- Wszystkie linki bêd± mia³y brzmienie "scholandzkie", gdy¿ scholandzkie aliasy zast±pi± linki z wielu ró¿nych serwerów, na których umieszczane s± strony Scholandii. Strony scholandzkie s± bardziej spójne ze sob±.
- Gdy strona bêdzie przeniesiona na inny serwer administrator naniesie tylko poprawkê, adres na stronie g³ównej Scholandii pozostanie bez zmian.
- Nie trzeba bêdzie aktualizowaæ wszystkich innych stron z których s± linki do zmienianej strony, jak to by³o dotychczas, poniewa¿ pozostan± zawsze niezmienne.
- Zdejmie to jeden z obowi±zków z barków systemowców, bowiem systemowcy nie bêd± siê musieli ju¿ anga¿owaæ w zmiany linków na stronie g³ównej.

Je¶li chcesz zg³osiæ nowy link, zwi±zany z przeniesieniem strony na inny serwer, czy te¿ zg³o¶ciæ link do nowej strony skorzystaj z formularza.