Po³o¿enie | G³ówne miasta | Dane demograficzne | Dane geograficzne


Po³o¿enie

Scholandia le¿y we wschodniej pó³kuli wirtualnego globu, na po³udnie od równika.

Rozci±g³o¶æ równole¿nikowa: od 132°28\'E do 146°09\'E
Rozci±g³o¶æ po³udnikowa: od 12°51\'S do 22°49\'S

Strefa klimatyczna: Scholandia le¿y w strefach zwrotnikowej i podzwrotnikowej. W czê¶ci pó³nocnej panuje klimat z letni± por± deszczow±, bez pory suchej w lecie. Ro¶linno¶æ krzaczasta, zaro¶la i lasy monsunowe. Na po³udniu, u wybrze¿y panuje klimat ¶ródziemnomorski, ro¶linno¶æ krzaczasta ¶ródziemnomorska. W g³êbi kraju klimat od wilgotnego morskiego do kontynentalnego. Ro¶linno¶æ lasy li¶ciaste i mieszane.
© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus