G³ówna | | Polityka Bud¿etowa | | Polityka Fiskalna | | Polityka Monetarna | | Polityka Kredytowa | | Wynagrodzenia | | Kontakt


Jerzy Scholandzki
[email protected]


Zadania:

Minister Finansów kieruje nastêpuj±cymi dzia³ami administracji rz±dowej :
1. Finanse publiczne.
2. Bud¿et.

Dzia³ finanse publiczne obejmuje sprawy:
1) realizacji dochodów
2) wydatków bud¿etu pañstwa.

Minister w³a¶ciwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach okre¶lonych odrêbnymi przepisami, w szczególno¶ci za:
1) realizacjê dochodów z podatków bezpo¶rednich, po¶rednich oraz op³at,
2) finansowanie jednostek realizuj±cych zadania objête bud¿etem pañstwa i finansowanie samorz±du terytorialnego,
3) dochodzenie nale¿no¶ci Skarbu Pañstwa,
4) gry losowe i zak³ady wzajemne,
5) rachunkowo¶æ,
6) kontrolê skarbow± oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej.
7) banków i innych instytucji finansowych
8) wynagrodzenia

Dzia³ bud¿et obejmuje sprawy:
1) opracowywania bud¿etu pañstwa, wykonywania - z wyj±tkiem spraw zastrze¿onych do kompetencji ministra w³a¶ciwego do spraw finansów publicznych - bud¿etu pañstwa, kontroli realizacji bud¿etu pañstwa, przygotowywania sprawozdañ z wykonania bud¿etu pañstwa.

2) systemu finansowania:
a) samorz±du terytorialnego,
b) sfery bud¿etowej,