• Produkcja w miesi±cu:
  • Statystyka budynków powsta³ych w miesi±cu:
  • Informacje o ilo¶ci ludzi pracuj±cych wirtualnie

  • Wykaz budynków istniej±cych w systemie

  • Informacje demograficzne

  • Statystyki konsumpcji ¿ywno¶ci

  • Statystyki obrotów na scholandzkim Bazarze


  • Copyright © 2004 SCHOLANDIA.org || coded & designed by jumper || All rights reserved