MIÊDZYWYZNANIOWA KATEDRA KRÓLEWSKA

pw. BOGA OJCA LUDZKO¦CI

 

Witaj w prawdziwym sercu Scholandii!

Tu, w ¶wi±tyni na terenie Zamku Królewskiego, wszyscy Scholandczycy powinni czuæ siê tak samo u siebie. ¯adne wyznanie, ¿adna organizacja nie ma tego miejsca wy³±cznie dla siebie, choæ wszyscy mog± tu przyj¶æ. W najwiêksze ¶wiêta wszyscy mog± tu Boga czciæ, je¶li w Niego wierz±, wed³ug zasad swojego wyznania. Taka dedykacja tej ¶wi±tyni sprawia, ze jest ona znakiem tego, co ³±czy ludzi w ogóle a Scholandczyków w szczególno¶ci, bo przecie¿ wiêcej nas wszystkich ³±czy, ni¿ dzieli... Dlatego ¶wi±tynia po¶wiêcona jest po prostu Bogu, jako Ojcu wszystkich ludzi, tak w³a¶nie nazywa Go w swych pierwszych s³owach hymn Scholandii. Mo¿e ka¿dy widzi Go nieco inaczej, inaczej te¿ siê do Niego modli, ale uznaje przecie¿ Jego Ojcostwo, Jego Bycie-dla-nas-wszystkich. Tu modl± siê do Niego o pomy¶lno¶æ swojego kraju, Króla, Pañstwa i Narodu. Ale tak¿e i niewierz±cy obywatele maj± okazjê, by w³a¶nie na tym miejscu oddaæ siê w ciszy i niepowtarzalnym nastroju tego miejsca refleksji nad najwy¿szymi w ¿yciu warto¶ciami: solidarno¶ci±, tolerancj±, honorem. Ta ¶wi±tynia do tego zaprasza. W niej to bije serce narodu: tu odbywaj± siê uroczyste koronacje królewskie, tu spocznie kiedy¶ ka¿dy w³adca Scholandii, tutaj te¿ rozpoczynaj± siê od ekumenicznej Liturgii wszystkie pañstwowe ¶wiêta. 

AKTUALNE KAZANIE

ARCHIWUM KAZAÑ

            
Lektorium w Katedrze Boga Ojca                   Nawa boczna                                         Kaplica ¦w. Ulryka, Sarkofagi Ksi±¿±t in Schwaben,
                                                                                                 przeniesione z Rohrscheidt

                
Witra¿ Proroków                              Biblia Króla Filipa von Schwaben (XII wiek)                                    Kaplica Koron Scholandii