Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Centrum Rz±du
 


Witaj na stronach Rz±du Królestwa Scholandii.

Znajdziesz tutaj aktualne, wprowadzane przez Ministrów wiadomo¶ci dotycz±ce ich prac, ró¿nego rodzaju komunikaty i og³oszenia.

Mamy nadzieje, ¿e strona ta przybli¿y Ci dzia³alno¶æ scholandzkiego Rz±du oraz pozwoli na sprawny kontakt z jego cz³onkami, choæby, by przekazaæ nam swoje inicjatywy.


 

 


Rozporz±dzenie o podziale komeptencji ministerstw , 10.11.2013
Wiadomo¶æ doda³ Premier Królewskiego Rz±du Scholandii
2-go listopada zosta³o wydane rozporz±dzenie okre¶laj±ce podzia³ kompetencji poszczególnych dzia³ów administracji rz±dowej.

(-)Andy Sky,
Premier KRS


Zmiana w sk³adzie rz±du , 25.10.2013
Wiadomo¶æ doda³ Premier Królewskiego Rz±du Scholandii
W dniu dzisiejszym, JKM Filip Redgar Scholandzki rozpatrzy³ pozytywnie wniosek o zmianê w sk³adzie Królewskiego Rz±du Scholandii. Od dzi¶ sk³ad KRS przedstawia siê nastêpuj±co:

Premier – JOK Andy Sky
v-Premier – JOK Mateusz Walczak

Minister Finansów i Gospodarki – JOK Andy Sky
Minister Spraw Zagranicznych – JOK Mateusz Walczak
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji – JOK Andy Sky
v-Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji – JOK Mateusz Walczak


Rpzporz±dzenie o cenach licencji dla producentów ubrañ , 07.09.2011
Wiadomo¶æ doda³ Minister Finansów i Gospodarki
W dniu dzisiejszym zosta³o wydane rozporz±dzenie dotycz±ce
cen zakupu licencji na produkcjê ubrañ.


(-)
Jerzy Scholandzki
MFiG


[MSWiA] Og³oszenie o wyborach na prefekta DiS i burmistrza Scholopolis , 06.09.2011
Wiadomo¶æ doda³ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji (STARE)
Szanowni Pañstwo,
Na podstawie ustawy administracyjnej, og³aszam, i¿ w dniu dzisiejszym rozpoczynam
proces zg³aszania kandydatów w wyborach na stanowisko prefekta prowincji Darei i Scholii oraz
burmistrza Scholopolis

Ka¿de zg³oszenie powinno zawieraæ:
a) Paszport
b) Nazwisko
c) Imiê
d) Miejsce zamieszkania

Zg³oszenia winny byæ wys³ane do 09.09.2011 do godziny 24:00 na adres
[email protected]

Zapraszam zainteresowanych do wziêcia udzia³ów w tych wyborach.
Terminarz wyborów:
02.09-09.09 - zg³aszanie kandydatur
10.09 - og³oszenie listy kandydatur
10.09 - 14.09 - prezentacja programów
15.09 - 17.09 - wybory
do 20.09 - og³oszenie wyników wyborów

--
(-) Marcin Landecki von Salvepol, Kawaler
Wicepremier, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji<< 1 z 75 >>

Powered by PsNews

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©