Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Expose Premiera KRS
 


Tre¶æ przedstawionego na tej stronie expose zosta³a wyg³oszona przed Parlamentem Królestwa Scholandii przez Premiera Rz±du Królewskiego w dniu 4 grudnia 2009 r.


 

 


Wyst±pienie Premiera Królewskiego Rz±du Scholandii w dniu 4 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Rz±du Królestwa Scholandii.


Wasza Królewska Mo¶æ
Wysoka Izbo,
Panie Marsza³ku,
Scholandczycy

W obecnej XXI kadencji Parlamentu przysz³o mi stan±æ na czele Królewskiego Rz±du Scholandii. Mój pobyt w Scholandii jest widoczny uczestnictwem w kilku ostatnich rz±dach na stanowisku Ministra Finansów i wcze¶niej Ministra Gospodarki.

Dlatego nie uwa¿am za konieczne przedstawienie mojej osoby. Wybory parlamentarne s± pewnym wyznacznikiem dzia³alno¶ci rz±du. Kulej±cy od d³u¿szego czasu temat promocji, mimo wielu prób innych ekip z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem, bêdzie piorytetem tego rz±du. Kolejnym tematem bêdzie skuteczniejsza polityka zagraniczna kraju. Nawi±zywanie kontaktów z innymi krajami v-¶wiata powinno wyprowadziæ scholandzk± dyplomacjê na najwy¿szy ¶wiatowy poziom. Obie te dziedziny wszystkich scholandczyków. Nie tylko polityków, aryststokracji. Ka¿dy mo¿e uczestniczyæ w rozwoju kraju.

Uwa¿am, ¿e sk³ad osobowy jaki przedstawiê jest w naszych realiach najbardziej optymalny, pozwalaj±cy na wykonanie za³o¿eñ programowych.

Wysoka Izbo,
Poni¿ej przedstawiam proponowany sk³ad ministerstw Królewskiego Rz±du Scholandii:

Premier i Minister Finansów - Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Ksi±¿ê Bergii
Minister Promocji,v-ce Premier - Percian de Wega-Starck, Baronet
Minister Spraw Zagranicznych - Mateusz Walczak, Ksi±¿ê Elfidy
Minister Spraw Wewnêtrznyh - Alev van Dovski, Ksi±¿e Inselii
Minister Kultury - Micha³ Borkowski r. van Dovski, Baron
Minister Gospodarki - Filip Kerad von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Ksi±¿e Scholii
Minister Administracji i Polityki Spo³ecznej - Marcin Sadki r. van Dovski, Baronet

Proszê Pana Marsza³ka o rozpoczêcie debaty nad przedstawionym expose.

Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, Ksi±¿ê Bergii
Desygnowany Premier

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©