Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Centrum Rz±du
 


Witaj na stronach Rz±du Królestwa Scholandii.

Znajdziesz tutaj aktualne, wprowadzane przez Ministrów wiadomo¶ci dotycz±ce ich prac, ró¿nego rodzaju komunikaty i og³oszenia.

Mamy nadzieje, ¿e strona ta przybli¿y Ci dzia³alno¶æ scholandzkiego Rz±du oraz pozwoli na sprawny kontakt z jego cz³onkami, choæby, by przekazaæ nam swoje inicjatywy.


 

 


Rpzporz±dzenie o cenach licencji dla producentów ubrañ , 07.09.2011
Wiadomo¶æ doda³ Minister Finansów i Gospodarki
W dniu dzisiejszym zosta³o wydane rozporz±dzenie dotycz±ce
cen zakupu licencji na produkcjê ubrañ.


(-)
Jerzy Scholandzki
MFiG


[MSWiA] Og³oszenie o wyborach na prefekta DiS i burmistrza Scholopolis , 06.09.2011
Wiadomo¶æ doda³ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Szanowni Pañstwo,
Na podstawie ustawy administracyjnej, og³aszam, i¿ w dniu dzisiejszym rozpoczynam
proces zg³aszania kandydatów w wyborach na stanowisko prefekta prowincji Darei i Scholii oraz
burmistrza Scholopolis

Ka¿de zg³oszenie powinno zawieraæ:
a) Paszport
b) Nazwisko
c) Imiê
d) Miejsce zamieszkania

Zg³oszenia winny byæ wys³ane do 09.09.2011 do godziny 24:00 na adres
[email protected]

Zapraszam zainteresowanych do wziêcia udzia³ów w tych wyborach.
Terminarz wyborów:
02.09-09.09 - zg³aszanie kandydatur
10.09 - og³oszenie listy kandydatur
10.09 - 14.09 - prezentacja programów
15.09 - 17.09 - wybory
do 20.09 - og³oszenie wyników wyborów

--
(-) Marcin Landecki von Salvepol, Kawaler
Wicepremier, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji


Rozporz±dzenie o podziale kompetencji ministerstw , 27.09.2010
Wiadomo¶æ doda³ Premier Królewskiego Rz±du Scholandii
W dniu dzisiejszym zosta³o wydane rozporz±dzenie o podziale
kompetencji poszczególnych ministerstw.
Tre¶æ rozporz±dzenia znajduje siê w dziale Monitor Rz±dowy
oraz zostanie og³oszone na LD Scholandii.

--
Jerzy Mordecki vPR-SvS-S
Premier KRS


Przetarg , 28.07.2010
Wiadomo¶æ doda³ Minister Finansów i Gospodarki
Królewski Rz±d Scholandii og³asza przetarg na budowê:

1. Galeria Scholandczyków(Internetia)
2. Galeria Narodowa (Scholopolis)
3. Muzeum Kultury Elfickiej (Elfidias)

Oferta winna zawieraæ:
1. Nip firmy wraz z lokalizacj± w spisie firm.
2. Nazwê obiektu, do którego nastêpuje zg³oszenie oferenta.
3. Cena
4. Czas wykonania obiektu.

Oferty nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej na maile Komisji Przetargowej
do dnia 04-08-2010 r. w³±cznie.
Przetarg bêdzie oceniany na podstawie ustawy o przetargach publicznych z
dn.05.07.2010 r.
Dodatkowym elementem oceny jest lokalizacja firmy ( Art. 6 ustawy)

Komisja w sk³adzie:
Jerzy Mordecki vPR-SvS-S MF - mail [email protected]
Mateusz Walczak Ksi±¿e Elfidy - mail [email protected]
Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ksi±¿e Darei - mail [email protected]<< 1 z 75 >>

Powered by PsNews

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©