Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Strony Ministerstw
 


Wiele ró¿nego rodzaju informacji zwi±zanych z pracami poszczególnych ministerstw znajdziesz na ich stonach.

Kancelaria Premiera

Minister Finansów

Minister Gospodarki

Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Promocji Scholandii

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych


 

 


Sk³ad Królewskiego Rz±du Scholandii

Premier Rz±du
Jerzy Scholandzki
[email protected]

Minister Finansów i Gospodarki
Jerzy Scholandzki
[email protected]

Minister Kultury
Jason Bourne
[email protected]

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Micha³ Borkowski r. van Dovski
[email protected]

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©