Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Polityka zagraniczna

 


Korpus dyplomatyczny Królestwa Scholandii

Królestwo Scholandii poza jego terytorium reprezentuj± nastêpuj±cy ambasadorowie:

Ksiêstwo Sarmacji - vacat

Królestwo Dreamlandu - Przemys³aw Witek
Ambasada

Cesarstwo i Królestwo Austro-Wêgier - Mateusz Walczak
[email protected]

Su³tanat Al-Rajn - Mateusz Walczak
[email protected]

Triumwirat Erboki - Mat Max von Salvepol
[email protected]

Królestwo Surmeñskie - Pawe³ Ma³ecki
[email protected]


Pozosta³e pañstwa uznawane przez Królestwo Scholandiê - vacat

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©