Wiadomo¶ci | Sk³ad Rz±du | Expose Premiera | Korpus dyplomatyczny | Spó³ki pañstwowe
Centrum Rz±du
 


Witaj na stronach Rz±du Królestwa Scholandii.

Znajdziesz tutaj aktualne, wprowadzane przez Ministrów wiadomo¶ci dotycz±ce ich prac, ró¿nego rodzaju komunikaty i og³oszenia.

Mamy nadzieje, ¿e strona ta przybli¿y Ci dzia³alno¶æ scholandzkiego Rz±du oraz pozwoli na sprawny kontakt z jego cz³onkami, choæby, by przekazaæ nam swoje inicjatywy.


 

 


Przyznanie punktów presti¿u. , 29.03.2010
Wiadomo¶æ doda³ Minister Kultury
W dniu dzisiejszym MK nadaje punkty presti¿u dla:

Jerzy Mordecki - 60 ptk presti¿u za wydawanie Mordecki Journal

Mateusz Walczak - 50 ptk za zorganizowanie edycji Z³otych Elfów

Marcin Sadki - 40 ptk za prowadzenie Domu Kultury

-------------------
Micha³ Borkowski r. van Dovski
MK


Przyznanie punktów presti¿u "Z³ote Elfy V" , 07.02.2010
Wiadomo¶æ doda³ Minister Kultury
Witam, w dniu dzisiejszym zosta³y przyznane punkty presti¿u:

50 ptk dla:
Krystian Gmurek - Z³oty Polityk
Natalia Scholandzka - Z³ota Nowa Twarz
Ubrania (Królewski Rz±d Scholandii) - Z³ota Inicjatywa
Bractwo Filip Kerad von Porta Regni Scholandzki von Schwaben-Scholandiae) -
Z³ota Firma
Jerzy Mordecki - Z³oty Dziennikarz
Nadin de Belli - Z³oty Mówca
Natalia Scholandzka - Z³oty Dzia³acz Kultury
Wizytówki (Królewski Rz±d Scholandii) - Z³ota Strona WWW

oraz 70 ptk dla:
Filip Kerad von Porta Regni Scholandzki von Schwaben-Scholandiae - Platynowy
Elf

------------
Micha³ Borkowski r. van Dovski, Hrabia Inselburga
Minister Kultury


Nadanie punktów presti¿u. , 24.01.2010
Wiadomo¶æ doda³ Minister Kultury
Przyznano punkty presti¿u w wysoko¶ci 20 ptk za aktywny udzia³ w konkursie warcabowym nastêpuj±cym osobom:

Piotr Kalmus, Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka, Micha³ Borkowski r. van Dovski, Piotr Abogard Scholandzki, Natalia Scholandzka, Mateusz Walczak, Mat Max.

_____________________________
Micha ³ Borkowski r. van Dovski
Minister Kultury


Nagradzanie za do³±czenie do Galerii Scholandczyków , 18.12.2009
Wiadomo¶æ doda³ Minister Kultury
W dniu dzisiejszym za ka¿d± wype³nion± poprawnie ankietê w Galerii Scholandczyków bêdzie przyznawana nagroda w wysoko¶ci 60 AR z konta Ministerstwa.


Micha³ Borkowski r. van Dovski
Minister Kultury<< 2 z 75 >>

Powered by PsNews

 

Copyright by AvS (c) | Design by Graybox Studio ©