MUZEUM NA ZAMKU

GALERIA IM. ARMINA FREDERIKA

(AUTONOMICZNA FILIA MUZEUM NARODOWEGO SCHOLANDII)

Adres: Scholopolis, Zamek 4

Muzeum Zamkowe, znajduj¹ce siê na terenie rezydencji królewskiej w Scholopolis, a za³o¿one przez króla Armina Frederika dnia 18 lutego 2003,  jest autonomiczn¹ czêœci¹ Muzeum Narodowego Scholandii. Znajduj¹ce siê w nim eksponaty: obrazy, regalia, naczynia i stroje s¹ osobist¹ w³asnoœci¹ Króla Scholandii i zosta³y, jako skarby kultury udostêpnione do ogl¹dania. Nie przestaj¹ jednak przynale¿eæ do swych prawowitych w³aœcicieli. Przez swoje pochodzenia ze œwiata realnego, a konkretnie ze Szwabii, któr¹ w³adali przez 800 lat przodkowie scholandzkich monarchów, skarby te ³¹cz¹ ze sob¹ realn¹ historiê Domu Rohrscheidt-Schwaben i wirtualn¹ dynastii Schwaben-Scholand. Ka¿demu Scholandczykowi Muzeum Królewskie ma przypominaæ nie tylko realne korzenie monarszej rodziny, ale tak¿e jego w³asne ziemskie pochodzenie i jego prawdziw¹ historiê. Król Armin Frederik, Za³o¿yciel Muzeum, jest tak¿e znanym znawc¹ i kolekcjonerem ikon. Najcenniejsze z nich, stanowi¹ce tylko czêœæ swoich zbiorów, udostêpni³ w Sali ikon. W Muzeum mo¿na tak¿e znaleŸæ dzie³a scholandzkich i innych wirtualnych artystów, które król Armin Frederik  zakupi³ do swoich prywatnych zbiorów. Zapraszamy do ich obejrzenia.

 

SALA 1
REGALIA SCHOLANDII I SZWABII
SALA 2
REGALIA HISTORYCZNYCH KRAIN SCHOLANDII
SALA 3
IKONY

SALA 4
GRAFIKI
SALA 5
GALERIA KRÓLÓW SCHOLII
SALA 6
GALERIA WNÊTRZ ZAMKOWYCH