MUZEUM KARYKATURY SCHOLANDZKIEJ

SERGIOSA BUTTERBERGA

Witaj! W tym niewielkim na razie prywatnym muzeum, mieszcz±cym siê a mie¶cie Mons Reale w Bergii, mo¿esz prze¶ledziæ najnowsze dzieje Scholandii, opisane (a raczej obrysowane) nie ca³kiem powa¿nie. Sergios Butterberg, jego za³o¿yciel i w³a¶ciciel, sam bra³ od pocz±tku istnienia Królestwa czynny udzia³ w polityce kraju. Dlatego jego dzie³a maj± warto¶æ niemal¿e historycznego dokumentu. To, co widzia³, ukazuje nam w nieco krzywym zwierciadle. Z czasem Autor obiecuje uzupe³niæ Muzeum o drug± Galeriê, gdzie uka¿e satyrycznie ¿ycie codzienne kraju i jego mieszkañców. 

Przyjemnego ogl±dania!

GALERIA I: Najnowsze Dzieje Scholandii (cz.1)

GALERIA II: Najnowsze Dzieje Scholandii (cz.2)

GALERIA III: Dreamlandzka autoironia

GALERIA VI: "Kariera i upadek Nadina de Belli"

Swoje propozycje w postaci rysunków
 proszê przysy³aæ na adres:

[email protected]