Licencje | Licencje ubrañ | Nowy Produkt | Wskazówki

Opis dzia³ania systemu gospodarczego Scholandii.

Od czego zacz±æ?

1. Najwa¿niejszym elementem rozpoczêcia dzia³alno¶ci gospodarczej jest zebranie ¶rodków finansowych. Mamy dwie mo¿liwo¶ci: albo zapo¿yczyæ siê u znajomych, albo staraæ siê o kredyt w Narodowym Banku Scholandii. .

2. Po zdobyciu wystarczaj±cej ilo¶æ waluty (arminów), nale¿y rozejrzeæ siê za odpowiedni± parcel±. Zakup parceli powinien byæ szczególnie przemy¶lany, poniewa¿ bêdzie mia³a decyduj±cy wp³yw na kierunek rozwoju naszej dzia³alno¶ci. Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na dostêpne surowce na danej parceli. Ma to szczególne znaczenie, je¶li zajmiemy siê przemys³em wydobywczym lub produkcj± roln±. 

Do wyboru mamy: zbo¿e, miêso/ryby/nabia³, warzywa/owoce, minera³y, glina, diamenty, kamieñ, piasek, metale kolorowe, ropa naftowa, ¿elazo, wêgiel, plastik, drewno, z³oto, marmur.
Dlatego rozmawiaj±c z prefektem prowincji, burmistrzem miasta lub rejestrem parcel na temat parceli, prosimy go o sprzedanie nam takiej, na której wystêpuj± dane surowce.
Je¶li mamy zamiar zaj±c siê inna dzia³alno¶ci± to wybór parceli nie robi wiêkszego znaczenia, wtedy liczy siê g³ównie cena.

Kupowanie parceli
jest zautomatyzowane i odbywa siê przez Gie³dê Nieruchomo¶ci. Przy kupnie warto zwróciæ uwage na zasoby, jakimi dysponuje parcela.

3. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie dzia³alno¶ci gospodarczej, bez tego ani rusz. Udajemy siê wiec znów pod adres rejestr firm i wype³niamy formularz zg³oszeniowy. Otrzymujemy (mailem) numer firmy (NIP) i has³o do jej logowania. Od tej pory wszystkie rzeczy, zwi±zanie z nasz± produkcja lub us³ugami, za³atwiamy z u¿yciem tego numeru i has³a.

4. Zak³adamy dla firmy konto w banku, na jej numer, podaj±c jej has³o. Z tego konta bêdziemy dokonywali p³atno¶ci i na to konto bêd± przychodzi³y op³aty od klientów.

5. Skoro mamy ju¿ siedzibê i zarejestrowan± firmê, przyszed³ czas na wybudowanie odpowiedniego budynku dziêki, któremu bêdziemy mogli produkowaæ/wytwarzaæ co tylko dusza zapragnie. Wyj±tkiem s± tutaj firmy budowlane – aby produkowaæ zabudowê nie musimy mieæ ¿adnej zabudowy na parceli. Wystarczy wykupiæ odpowiedni± licencjê w biurze patentowym i po zalogowaniu siê ju¿ mo¿emy rozpocz±æ produkcjê. Dla wszystkich innych firm przydatne bêd± te oto dwie tabelki. 

surowiec wymagana zabudowa
zbo¿e Farma rolnicza (zbo¿e, warzywa)
miêso/nabia³  Farma rolnicza (miêso, mleko, nabia³)
ryby Zak³ad rybacki z przetwórni± (ma³y)
warzywa/owoce Farma rolnicza (zbo¿e, warzywa)
minera³y Zak³ad wydobywczy (glina, piaskownia, ¿wirownia, kamienio³om)
glina 
piasek
kamieñ 
¿elazo Kopalnia (marmur, metale kolorowe)
metale kolorowe  
wêgiel  
diamenty   
z³oto  
marmur  
drewno Chata drwala
ropa naftowa  Szyb wiertniczy
Platforma wiertnicza

 

produkt  wymagana zabudowa
cement Fabryka (maszyny proste, kable, tworzywa sztuczne, chemia, armatura, kutry)
armatura 
szklo
cegla 
kable
stal
papier
asfalt 
maszyna_prosta 
maszyna_zlozona
zywnosc_market Sklep (hurtownia lub supermarket)
zywnosc_restauracja Bar, restauracja du¿a/wykwintna
komputer_program  Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program)
maszyna_wysokiej_technologii 
piwo  Browar

 

Mo¿liwo¶ci zabudowy:

Ma³y Dom Wiejski
Ma³y domek miejski
¦redni Dom Wiejski
¦redni dom miejski
Willa
Kamienica
Pa³ac Miejski
Ma³y biurowiec
¦redni biurowiec
Du¿y biurowiec
Farma rolnicza (zbo¿e, warzywa)
Farma rolnicza (mieso, mleko, nabia³)
Zak³ad rybacki z przetwórni± (ma³y)
Zak³ad wydobywczy (glina, piaskownia, ¿wirownia, kamienio³om)
Kopalnia (marmur, metale kolorowe)
Szyb wiertniczy
Platforma wiertnicza
Fabryka (maszyny proste, kable, tworzywa sztuczne, chemia, armatura, kutry)
Zbo¿e
Browar
Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program)
Magazyn ma³y (250 jednostek)
Magazyn du¿y (600 jednostek)
Sklep (hurtownia lub supermarket)
Bar, restauracja
Bar restauracja du¿a/wykwintna
Elektrownia ma³a (gazowa, wodna, wêglowa)
Elektrownia du¿a (gazowa, wodna)
Elektrownia alternatywna (sloneczna, wiatrowa)


6. Zabudowê produkuj± TYLKO firmy budowlane, które nastêpnie sprzedaj± je firmom, dlatego je¶li chcesz produkowaæ zbo¿e to wpierw musisz kupiæ parcelê, na której mo¿liwa jest uprawa zbo¿a, nastêpnie zg³osiæ siê do firmy budowlanej, aby za odpowiedni± op³at± wybudowa³a farmê na twojej parceli i dopiero idziesz do biura patentowego po zakup licencji na produkcjê zbo¿a. Adresy firm budowlanych znajdziesz TUTAJ (link).

7. Posiadaj±c odpowiedni do twoich us³ug lub produkcji budynek (farma, fabryka, kamienica, hotel itp.) musisz jeszcze tylko wykupiæ licencje na wykonywanie us³ug tego typu, którym ty siê zajmujesz (np. na produkcje zbo¿a, piwa, kabli itp., wynajem mieszkañ). Robisz to w biurze patentowym.

8. Po wykonaniu tych kilku prostych J czynno¶ci wystarczy tylko jeszcze siê za³ogowaæ i klikn±æ na odpowiedni przycisk, aby rozpocz±æ produkcjê. Pamiêtaj, aby zawsze logowaæ siê jako obywatel nie jako firma. Tam gdzie system prosi o wpisanie paszport to wpisujemy numer swojego paszportu, je¶li prosi o NIP to NIP !!!

9. POWODZENIA !!! W razie w±tpliwo¶ci pytania proszê kierowaæ na forum!

© Copyright 2002-2009 Scholandia | version 3.5 | Design by AvN | MySQL&PHP created by: Cnobel,Gaua,jumper,pijac&Keradus