Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Ordynacja Podatkowa

z dnia 04 marca 2010r.
wydane przez Marsza³ka Parlamentu Alev van Dovski

ID:496

Ordynacja POdatkowa

Rodzaje podatków
Art.1
Na terytorium Scholandii wyró¿nia siê nastêpuj±ce rodzaje podatków:
a) Podatek od firm (PF);
b) Podatek spadkowy (PS);
c) Podatek od aukcji (PA);
d) Podatek od darowizn(PD).

Podatek od firm
Art.2
1. Podatek od firm obowi±zuje wszystkie podmioty gospodarcze
dzia³aj±ce na terenie Królestwa Scholandii.
2. Wysoko¶æ podatku od firm ustala siê na 8% warto¶ci ka¿dej
sprzedanej przez firmê us³ugi lub towaru. Podatek od us³ug najmu
mieszkañ w kamienicach ustala siê na 4%.
3. Obowi±zek zap³acenia podatku od firm nale¿y do firmy, która podczas
danej transakcji by³a firm± sprzedaj±c±. Wyj±tkiem s± transakcje
zawierane za po¶rednictwem bazaru, gdzie podatek pobierany jest
automatycznie z konta podmiotu kupuj±cego.
4. Podatek od firm jest pobierany automatycznie na bazarze. W
pozosta³ych przypadkach zastosowanie maj± przepisy Art. 6 niniejszej
ustawy.
5. Podatek od firm nie obowi±zuje zarejestrowanych stowarzyszeñ, które
nie prowadz± dzia³alno¶ci gospodarczej.

Podatek spadkowy
Art.3
1. Podatek spadkowy dotyczy wszystkich osób, którym zosta³ zapisany w
testamencie spadek ka¿dej postaci.
2. Podatek spadkowy ustala siê na 10% warto¶ci danego spadku.
3. Obowi±zek zap³acenia podatku spadkowego nale¿y do osoby, która
otrzyma³a spadek. Podatek ten nale¿y wp³aciæ na konto XX0009 w
Narodowym Banku Scholandzkim w terminie okre¶lonym w Art.6 niniejszej
ustawy.

Podatek od aukcji
Art.4
1. Podatek od aukcji ustala siê na 8% warto¶ci transakcji.
2. Podatek od aukcji parcel pobierany jest automatycznie przy zakupie
nieruchomo¶ci. Podatek p³aci podmiot kupuj±cy dan± nieruchomo¶æ.
3. W pozosta³ych aukcjach podatek p³aci podmiot sprzedaj±cy.

Podatek od darowizn
Art.5
1. Podatek od darowizn obejmuje wszystkich mieszkañców na terenie
Królewstwa Scholandii
2. Podatek obejmuje parcele ziemskie wraz z zabudowami je¶li takowe
znajduj± sie na ich terenie oraz papiery warto¶ciowe.
3. Podatek obejmuje darowizny pieniê¿ne powy¿ej 500 Ar. w okresie 2
lat scholandzkich.
4. Podatek od darowizn ustala siê na 10% warto¶ci, która zostaje
przekazywana obdarowanemu.
5. Obowi±zek zap³acenia podatku od darowizny nale¿y do osoby
obdarowanej. Podatek ten nale¿y wp³aciæ na konto XX0009 w Narodowym
Banku Scholandzkim z dopiskiem(PD) w terminie okre¶lonym w Art.6
niniejszej ustawy.

Terminy i Sankcje
Art.6
1. Wszystkie podatki, które nie s± pobierane automatycznie nale¿y
zap³aciæ rêcznie na konto XX0009 w Narodowym Banku Scholandzkim,
zaznaczaj±c w tytule przelewu, jaki rodzaj podatku zosta³ wp³acony
(PF, PS, PA, PD) w terminie okre¶lonym w art.6 pkt 2 i 3.
2. 2. Podatek od firm (PF) oraz od aukcji (PA), które nie s± pobierane
automatycznie - wp³aciæ do 5-go dnia nastêpnego miesi±ca.
3. Podatek spadkowy (PS) oraz podatek od darowizny (PD) nale¿y wp³aciæ
w ci±gu 7 dni od momentu przejêcia maj±tku.
4. Osoba upowa¿nion± do kontroli rachunków bankowych w celu wykrycia
osób i firm unikaj±cych p³acenia podatku jest minister w³a¶ciwy do
spraw finansów.
5. Przy zw³oce w p³atno¶ci któregokolwiek podatku pobierane s± odsetki
karne w wysoko¶ci 10% od pierwotnej kwoty za ka¿dy tydzieñ. Przepis
niniejszy stosuje siê do wszelkich rodzajów podatków i wszystkich
p³atników.
6. W przypadku niewyp³acalno¶ci d³u¿nika podatkowego minister w³a¶ciwy
do spraw finansów, jako wierzyciel pañstwowy, ma prawo zaj±æ cze¶æ lub
ca³o¶æ jego maj±tku, odpowiadaj±c± wysoko¶ci zaleg³ego podatku.
Dokonuje siê to na mocy wyroku s±du o niewyp³acalno¶ci. Przepis
niniejszy stosuje siê do wszelkich rodzajów podatków i wszystkich
p³atników.

Postanowienia koñcowe
Art.7
1. Niniejsza ustawa wchodzi 5 dni po og³oszeniu w Scholandzkim
Systemie Prawnym oraz Li¶cie Dyskusyjnej.
2. Z dniem wej¶cia w ¿ycie niniejszej ustawy, Ordynacja Podatkowa z
dnia 24.05.2009 r. zostaje zniesiona.

(-) Piotr Abogard Scholandzki
Król
(-) Alev van Dovski
Marsza³ek Parlamentu
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua