Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA SCHOLANDII

z dnia 31 stycznia 2008 r.
ze zmianami z dnia 30 stycznia 2009 r. i z dnia 21 marca 2011 r.PREAMBU£A

My, Ulryk Dariusz Scholandzki, z ³aski Boga Wszechmog±cego Król Scholandii, wraz z narodem scholandzkim dzia³aj±cym poprzez naszych, legalnie wybranych przedstawicieli w Parlamencie zdecydowani, aby zapewniæ sobie i swoim potomnym owoce pokojowej wspó³pracy z wszystkimi narodami oraz b³ogos³awieñstwo wolno¶ci dla naszego kraju, równi w prawach i w powinno¶ciach wobec dobra wspólnego Scholandii, wdziêczni naszym przodkom za ich pracê oraz bogactwo kulturowe, zobowi±zani, by przekazaæ przysz³ym pokoleniom wszystko, co cenne z wieloletniego dorobku, og³aszamy, ¿e suwerenna w³adza nale¿y do narodu poprzez jego demokratycznie wybranych przedstawicieli oraz Króla.

My, Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii i wolni obywatele Scholandii ustanawiamy niniejsz± Konstytucjê jako prawa podstawowe dla pañstwa oparte na poszanowaniu wolno¶ci i sprawiedliwo¶ci, wspó³dzia³aniu w³adz oraz dialogu spo³ecznym.

My, Ulryk Dariusz Scholandzki i naród scholandzki uznajemy, ¿e wszelka w³adza ma ¼ród³o w narodzie i prawie, a wykonywana jest przez Króla i demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli Scholandii i rêczymy honorem, ¿e wykorzystuj±c wszystkie nasze mo¿liwo¶ci, realizowaæ bêdziemy te zaszczytne idea³y i cele.


Rozdzia³ I – Królestwo Scholandii

Art. 1.
Królestwo Scholandii jest dobrem wspólnym wszystkich jego obywateli.

Art. 2.
Królestwo Scholandii jest wolnym pañstwem prawa.

Art. 3.
Królestwo Scholandii jest dziedziczn± monarchi± konstytucyjn±.

Art. 4.
Królestwo Scholandii jako najwy¿sze warto¶ci swego istnienia zapewnia nienaruszalno¶æ swojej struktury, urzeczywistnia zasady sprawiedliwo¶ci spo³ecznej, wolno¶ci i poszanowania godno¶ci obywatelskiej.

Art. 5.
W³adza suwerenna w Królestwie Scholandii nale¿y do jego obywateli poprzez jego demokratycznie wybranych przedstawicieli oraz Króla.

Art. 6.
1. Konstytucja jako najwy¿szy akt prawny w pañstwie jest podstaw± ³adu i opiera siê warto¶ciach wyznawanych przez obywateli Królestwa Scholandii.
2. Królestwo Scholandii przestrzega wi±¿±cego go prawa miêdzynarodowego.
3. Organy w³adzy Królestwa Scholandii dzia³aj± na podstawie i w granicach prawa.
4. Przepisy Konstytucji stosuje siê bezpo¶rednio, chyba ¿e Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 7.
Ustrój Królestwa Scholandii opiera siê na wzajemnej równowadze w³adzy wykonawczej, ustawodawczej i s±downiczej.

Rozdzia³ II – Prawa i Obowi±zki

Prawa

Art. 8. [Prawa nienaruszalne]
Królestwo Scholandii gwarantuje swoim obywatelom niezbywalne i nienaruszalne prawa do ¿ycia, rzetelnego s±du i rozwoju w poszanowaniu warto¶ci spo³eczeñstwa.

Art. 9.
Wolno¶æ cz³owieka podlega ochronie prawnej.

Art. 10.
Zakazane jest naruszanie godno¶ci i praw jednostki.

Art. 11. [Prawa obywatelskie]
Ka¿dy obywatel Królestwa Scholandii ma gwarantowane przez pañstwo prawo do:
1) uczestnictwa w ¿yciu publicznym,
2) nieskrêpowanego zrzeszania siê,
3) prezentowania swoich pogl±dów,
4) kierowania problemów, wniosków i petycji do organów pañstwa,
5) równego dostêpu do s³u¿by publicznej,
6) informacji o dzia³aniach w³adz i osób publicznych.

Art. 12.
1. Wszyscy obywatele Królestwa Scholandii s± równi wobec prawa.
2. ¯aden obywatel nie mo¿e byæ dyskryminowany z jakiegokolwiek powodu.

Art. 13. [Prawa socjalne]
Pañstwo zapewnia wszystkim jego obywatelom prawo do nauki, pracy, praw socjalnych oraz rozrywki.

Art. 14. [Prawa ekonomiczne]
W³asno¶æ ustanowiona na terytorium Królestwa Scholandii podlega ochronie pañstwa.

Art. 15. [Prawo wolnego wyznania]
Ka¿dy obywatel posiada swobodê wyznania i rozwoju duchowego.

Art. 16. [Prawa kulturalne]
Pañstwo gwarantuje wolno¶æ i swobodê twórczo¶ci artystycznej, badañ naukowych oraz korzystania z dóbr kultury.

Art. 17.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawis³y S±d.

Art. 18. [Ograniczenie praw]
1. Mo¿liwe jest ograniczenie lub zawieszenie niektórych praw w chwili wprowadzenia Stanu Wyj±tkowego zgodnie z przepisami Rozdzia³u X Konstytucji.
2. Nie jest mo¿liwe zniesienie, ograniczenie, ani zawieszenie praw okre¶lonych w Art. 8.

Obowi±zki

Art. 19.
Obywatele Królestwa Scholandii maj± obowi±zek przestrzegaæ zasad spo³ecznych i zasad ustroju okre¶lonych w Konstytucji.

Art. 20.
1. Obywatel zobowi±zany jest do solidarnego ponoszenia obowi±zków zwi±zanych z zachowaniem konstytucyjnego porz±dku pañstwa i spo³eczeñstwa.
2. Obywatel zobowi±zany jest do wykonywania na³o¿onych na spo³eczeñstwo ¶wiadczeñ publicznych, a w szczególno¶ci podatków.

Art. 21.
Ka¿dy obywatel zobowi±zany jest do ochrony Królestwa Scholandii przed zewnêtrznymi zagro¿eniami.

Rozdzia³ III - Prawo Królestwa Scholandii

Art. 22.
1. ¬ród³ami powszechnie obowi±zuj±cego prawa Królestwa Scholandii s±: Konstytucja, ustawy, dekrety królewskie, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz rozporz±dzenia.
2. ¬ród³ami powszechnie obowi±zuj±cego prawa Królestwa Scholandii na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y s± statuty i uzupe³niaj±ce je zarz±dzenia.

Art. 23.
1. Najwy¿szym ¼ród³em prawa Królestwa Scholandii jest Konstytucja.
2. Pozosta³e ¼ród³a prawa to wedle porz±dku hierarchicznego: ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, ustawy, dekrety królewskie oraz rozporz±dzenia.
3. Dekrety królewskie wydane na mocy Art. 46. Konstytucji maj± moc prawn± równ± ustawie.
4. ¯aden akt prawa hierarchicznie ni¿szy nie mo¿e staæ w sprzeczno¶ci z aktem hierarchicznie wy¿szym.

Art. 24.
1. Umowy miêdzynarodowe wymagaj± ratyfikacji Króla Scholandii
2. Ratyfikacja przez Króla Scholandii umowy miêdzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyra¿onej w formie ustawy.

Art. 25.
Król Scholandii wydaje dekrety królewskie na mocy upowa¿nienia konstytucyjnego b±d¼ ustawowego.

Art. 26.
1. Rozporz±dzenia wydaj±: Premier, Rz±d oraz ministrowie kieruj±cy dzia³em administracji rz±dowej.
2. Rz±d, na wniosek Premiera, mo¿e uchyliæ rozporz±dzenie ministra.

Art. 27.
1. Rozporz±dzenia wydawane s± na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
2. Upowa¿nienie powinno okre¶laæ organ w³a¶ciwy do wydania rozporz±dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania.
3. Upowa¿nienie mo¿e zawieraæ wytyczne dotycz±ce tre¶ci rozporz±dzenia.

Art. 28.
1. Prefekt prowincji ustanawia statut prowincji, który do uzyskania mocy wymaga kontrasygnaty Premiera.
2. Prefekt ma prawo wydawaæ zarz±dzenia reguluj±ce, b±d¼ uszczegó³awiaj±ce, dla których zakres spraw zosta³ okre¶lony w ustawach, b±d¼ statucie prowincji.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do burmistrza i aktów prawa miejscowego obowi±zuj±cych na terenie miasta otwartego.

Art. 29.
1. W stosunku do jednostek organizacyjnie podleg³ych, Król Scholandii, Premier, i ministrowie kieruj±cy dzia³em administracji rz±dowej mog± wydawaæ zarz±dzenia i dyspozycje, a Rada Ministrów mo¿e podejmowaæ uchwa³y.
2. Zarz±dzenia, dyspozycje i uchwa³y okre¶lone w ust. 1 nie mog± stanowiæ podstawy decyzji wobec podmiotów zewnêtrznych oraz podlegaj± one kontroli co do ich zgodno¶ci z powszechnie obowi±zuj±cym prawem.

Art. 30.
Organy kolegialne tworz± swoje wewnêtrzne regulaminy.

Art. 31.
1. Warunkiem wej¶cia w ¿ycie aktów prawa powszechnie obowi±zuj±cego na terenie Królestwa Scholandii jest ich og³oszenie na li¶cie dyskusyjnej Królestwa Scholandii oraz umieszczenie w publicznie dostêpnym rejestrze na stronie g³ównej Królestwa Scholandii.
2. Warunkiem wej¶cia w ¿ycie aktów prawa powszechnie obowi±zuj±cego na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y jest ich og³oszenie na li¶cie dyskusyjnej Królestwa Scholandii oraz umieszczenie w publicznie dostêpnym rejestrze na stronie internetowej odpowiedniego dla miejsca obowi±zywania aktu podmiotu administracji terenowej.
3. Organ okre¶lony do og³oszenia aktu prawnego jest zobowi±zany zrobiæ to bezzw³ocznie.

Proces ustawodawczy

Art. 32.
Parlament uchwala ustawy i podejmuje uchwa³y zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w obecno¶ci co najmniej trzech pos³ów, chyba ¿e Konstytucja przewiduje inn± wiêkszo¶æ.

Art. 33. [Prawo inicjatywy ustawodawczej]
1. Inicjatywê ustawodawcz± oraz prawo wnoszenia poprawek do rozpatrywanego przez Parlament projektu posiada Król, Rz±d, pos³owie oraz grupa co najmniej 3 obywateli Królestwa Scholandii.
2. Wnioskodawcy przedk³adaj±c Parlamentowi projekt ustawy uzasadniaj± potrzebê jej uchwalenia, a tak¿e przedstawiaj± skutki jej wykonania.

Art. 34.
1. Ustawê uchwalon± przez Parlament Marsza³ek Parlamentu przekazuje do podpisu Królowi Scholandii.
2. Król Scholandii podpisuje ustawê w ci±gu 3 dni od dnia przedstawienia i zarz±dza jej og³oszenie.
3. Król Scholandii mo¿e odmówiæ podpisania ustawy (dokonaæ prawa weta). Odmowa podpisania musi zostaæ uzasadniona.
4. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Parlament wiêkszo¶ci± 4 g³osów Król Scholandii w ci±gu 3 dni podpisuje ustawê i zarz±dza jej og³oszenie.
5. Do og³oszenia aktów prawnych, które ustanawia Parlament zobowi±zany jest Marsza³ek.

Art. 35.
1. Marsza³ek Parlamentu jest odpowiedzialny za funkcjonowanie rejestru aktów prawnych obowi±zuj±cych na terenie Królestwa Scholandii.
2. Rejestr zawiera wszystkie aktualne oraz archiwalne akty prawne wraz z ich tekstami jednolitymi.
3. Marsza³ek mo¿e przekazaæ prowadzenie rejestru podleg³emu mu urzêdnikowi.

Rozdzia³ IV – Król Scholandii

Art. 36.
1. Król Scholandii jest najwy¿szym przedstawicielem Królestwa Scholandii, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz stoi na stra¿y suwerenno¶ci pañstwa.
2. Król Scholandii wykonuje swoje zadania korzystaj±c z prerogatyw okre¶lonych w Konstytucji i ustawach.
3. Król Scholandii nie mo¿e byæ poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci karnej.

Art. 37.
1. Urz±d Króla Scholandii jest do¿ywotni
2. Król Scholandii mo¿e abdykowaæ, uzyskuje wówczas tytu³ Króla Seniora.

Art. 38. [Kolejno¶æ dziedziczenia]
1. Urz±d Króla Scholandii jest dziedziczny w¶ród mê¿czyzn w linii prostej - a je¿eli takowa wygas³a - w linii bocznej w pokrewieñstwie II stopnia.
2. Pierwszeñstwo dziedziczenia posiada osoba najstarsza o najwy¿szym stopniu pokrewieñstwa, chyba, ¿e Król Scholandii wska¿e inaczej.
3. Bezpo¶redni potomkowie Króla Scholandii nosz± arystokratyczny tytu³ ksi±¿±t krwi.
4. Wa¿no¶æ dziedziczenia urzêdu Króla Scholandii potwierdza Zgromadzenie Narodowe w sk³adzie, o którym mowa w art. 39.

Art. 39. [Zgromadzenie Narodowe - elekcja]
1. Gdy dziedziczenie nie jest mo¿liwe na zasadach okre¶lonych w Art. 38. wyboru nowego Króla Scholandii dokonuje Zgromadzenie Narodowe.
2. Cz³onkami Zgromadzenia Narodowego s± wszystkie osoby posiadaj±ce tytu³ arystokratyczny i nie pozbawione praw publicznych oraz pos³owie Królestwa Scholandii.
3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Króla spo¶ród kandydatów zg³oszonych przez jego cz³onków, poprzez jawne g³osowanie trwaj±ce 14 dni.
4. Zgromadzenie Narodowe w przypadkach przewidzianych w art. 38 i 39 ma prawo zwo³aæ Marsza³ek Parlamentu lub w razie, gdy nie mo¿e on tego uczyniæ, najwy¿szy rang± arystokrata w Królestwie Scholandii. W przypadku, gdy kilka osób posiada taki tytu³ prawo to przys³uguje temu, który otrzyma³ go najwcze¶niej.

Art. 40.
1. Król Scholandii obejmuj±c swój urz±d sk³ada uroczyst± przysiêgê przed Zgromadzeniem Narodowym: "Obejmuj±c tron Królestwa Scholandii, uroczy¶cie przysiêgam, ¿e dochowam wierno¶ci postanowieniom Konstytucji, bêdê strzeg³ niez³omnie godno¶ci Narodu, niepodleg³o¶ci i bezpieczeñstwa Pañstwa, a dobro Ojczyzny oraz pomy¶lno¶æ obywateli bêd± dla mnie zawsze najwy¿szym nakazem"
2. Przysiêga mo¿e byæ zakoñczona s³owami „Tak mi dopomó¿ Bóg!"
3. Niez³o¿enie wymaganej przysiêgi jest równoznaczne z odrzuceniem urzêdu.

Art. 41.
1. Król Scholandii nie mo¿e pe³niæ innego urzêdu pañstwowego w kraju ani za granic± za wyj±tkiem pracy naukowej na uczelni wy¿szej.
2. Król Scholandii mo¿e byæ g³ow± innego pañstwa, je¶li jego intronizacja w Scholandii by³a czasowo wcze¶niejsza od momentu objêcia w³adzy w tym pañstwie.

Art. 42.
1. W ramach swojej funkcji reprezentacyjnej Król Scholandii:
1) ratyfikuje i wypowiada umowy miêdzynarodowe,
2) mianuje i odwo³uje pe³nomocnych przedstawicieli Królestwa Scholandii w innych pañstwach,
3) przyjmuje listy uwierzytelniaj±ce i odwo³uj±ce akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych pañstw.

1. Król Scholandii nie mo¿e pe³niæ urzêdów:
a) pos³a,
b) sêdziego,
c) ministra,
d) premiera.
2. Król Scholandii przed ratyfikowaniem umowy miêdzynarodowej mo¿e zwróciæ siê do Królewskiego S±du Scholandii z wnioskiem w sprawie zbadania jej zgodno¶ci z Konstytucj±.
3. Król Scholandii w zakresie polityki zagranicznej wspó³dzia³a z w³a¶ciwym ministrem.

Art. 43.
1. Król Scholandii jest najwy¿szym zwierzchnikiem Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii.
2. Król Scholandii mianuje Szefa Sztabu Generalnego i nadaje stopnie wojskowe.

Art. 44.
1. Król Scholandii nadaje prawo dostêpu do systemów informatycznych Królestwa za porozumieniem z Rad± Systemowców.
2. Rada Systemowców sk³ada siê z osób aktualnie sprawuj±cych opiekê nad serwerem Scholandii.
3. Decyzje w Radzie zapadaj± wiêkszo¶ci± g³osów. W przypadku równego roz³o¿enia g³osów w Radzie g³os Króla jest decyduj±cy.
4. Rada Systemowców, b±d¼ jej przedstawiciele na posiedzeniu z Królem i Premierem uzgadniaj± terminy i zakres prac potrzebnych dla rozwoju i modernizacji "Systemu".
5. Posiedzenie zwo³uje Król na wniosek Premiera.
6. Do debaty mog± do³±czyæ eksperci zaproszeni przez Króla oraz Premiera.
7. Systemowcy najpó¼niej w terminie 3 dni reaguj± na zg³oszone b³êdy systemu, które zagra¿aj± zdrowiu mieszkañców lub parali¿uj± funkcjonowanie systemu gospodarczego.

Art. 45.
Król Scholandii okre¶la w ramach dekretów królewskich:
1) strukturê organizacyjn± Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii,
2) stopnie wojskowe i sposoby awansów w strukturach Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii,
3) ¶wiêta narodowe,
4) ordery i odznaczenia nadawane w jego imieniu,
5) strukturê szkolnictwa wy¿szego,
6) ordynacjê wyborcz± do Parlamentu oraz Komisjê Wyborcz±.
7) zasady sprawowania regencji na wypadek przej¶ciowej niemo¿no¶ci pe³nienia urzêdu przez Króla Scholandii.

Art. 46.
Król Scholandii nadaje i odbiera obywatelstwo scholandzkie oraz wyra¿a zgodê na zrzeczenie siê obywatelstwa scholandzkiego.

Art. 47.
1. Król Scholandii nobilituje, nadaj±c wg kolejno¶ci starszeñstwa:
1) tytu³y arystokratyczne
a) Ksi±¿±t,
b) Markgrafów,
c) Hrabiów;
2) tytu³y szlacheckie
a) Baronów,
b) Baronetów,
c) Kawalerów.
2. Król Scholandii jest Mistrzem Orderu ¶w. Ulryka, przyznaje go i stoi na stra¿y jego honoru.

Art. 48.
Król Scholandii stosuje prawo ³aski.

Art. 49.
1. Organem pomocniczym Króla Scholandii jest Kancelaria Koronna.
2. Król nadaje statut Kancelarii Koronnej oraz powo³uje i odwo³uje Szefa Kancelarii Koronnej.

Art. 50.
Król Scholandii mo¿e w drodze dekretu przekazaæ Kancelarii Koronnej wykonywanie w jego imieniu czê¶ci przys³uguj±cych mu kompetencji.

Rozdzia³ V – Parlament

Art. 51.
Parlament Królestwa Scholandii sprawuje funkcjê ustawodawcz± oraz kontrolê nad dzia³alno¶ci± Rz±du.

Art. 52.
Parlament sk³ada siê z piêciu pos³ów wybieranych na czteromiesiêczn± kadencjê w wyborach powszechnych, tajnych i bezpo¶rednich.

Art. 53.
Parlament reprezentuje ca³y Naród Scholandii.

Art. 54.
1. Parlament mo¿e skróciæ swoj± kadencjê uchwa³± podjêt± wiêkszo¶ci± co najmniej 4 g³osów.
2. Król mo¿e zarz±dziæ skrócenie kadencji Parlamentu w przypadku o którym mowa w Art. 72. ust. 2 oraz art. 84 ust. 3.
3. Król, zarz±dzaj±c skrócenie kadencji Parlamentu, zarz±dza jednocze¶nie wybory i wyznacza ich datê na dzieñ przypadaj±cy nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 14 dni od dnia wydania dekretu królewskiego o skrócenia kadencji Parlamentu.

Wybory

Art. 55.
1. Wybory do Parlamentu zarz±dza Król na czas w przeci±gu 14 ostatnich dni przed koñcem kadencji Parlamentu.
2. Dekret królewski o zarz±dzeniu wyborów powinien zostaæ wydany w czasie pomiêdzy 14, a 21 dniem w okresie poprzedzaj±cym dzieñ wyborów.
3. W przypadku rozwi±zania Parlamentu przed koñcem kadencji Król zarz±dza nowe wybory w przeci±gu 3 dni.

Art. 56.
1. W celu zapewnienia prawid³owo¶ci g³osowania Król ustanawia ka¿dorazowo dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Komisjê Wyborcz±.
2. Komisja Wyborcza sk³ada siê z minimum trzech obywateli wybranych przez Króla spo¶ród osób ciesz±cych siê powszechnym szacunkiem.
3. Cz³onkowie Komisji Wyborczej nie mog± nale¿eæ do ¿adnej partii politycznej, ani kandydowaæ w przeprowadzanych w³a¶nie wyborach.

Art. 57.
1. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia do Królewskiego S±du Scholandii protestu przeciwko wa¿no¶ci wyborów.
2. W przypadku zg³oszenia protestu wa¿no¶æ wyborów do Parlamentu stwierdza Królewski S±d Scholandii.

Art. 58.
1. Obywatel scholandzki posiada czynne i bierne prawo wyborcze je¿eli:
1) jest obywatelem Królestwa Scholandii najpó¼niej od dnia poprzedzaj±cego dzieñ og³oszenia wyborów,
2) jest zameldowany,
3) jego stan zdrowia nie spad³ poni¿ej 30% punktów zdrowia.
2. Królewski S±d Scholandii mo¿e odebraæ prawomocnie skazanemu czynne i bierne prawo wyborcze, je¿eli przewiduje tak± mo¿liwo¶æ ustawa karna.

Art. 59.
1. Ka¿dy obywatel posiadaj±cy czynne prawo wyborcze posiada jeden g³os.
2. Arystokraci z tytu³em Ksiêcia lub Markgrafa posiadaj± g³os dodatkowy.
3. Odznaczeni Wielkim Krzy¿em Orderu ¶w. Ulryka posiadaj± g³os dodatkowy niezale¿nie od powy¿szych.
4. Wszystkie posiadane g³osy nale¿y z³o¿yæ na jednego kandydata.
5. Król w wyborach nie uczestniczy i nie posiada g³osów.

Obrady

Art. 60.
Obrady Parlamentu s± jawne.

Art. 61.
1. Król, Sêdziowie Królewskiego S±du Scholandii oraz cz³onkowie Królewskiego Rz±du Scholandii maj± prawo uczestnictwa w obradach i zabierania podczas ich trwania g³osu.
2. Parlament mo¿e wskazaæ w swoim regulaminie przedstawicieli innych urzêdów upowa¿nionych do uczestnictwa w pracach izby.

Art. 62.
Pierwsze posiedzenia Parlamentu zwo³uje Król na dzieñ przypadaj±cy w ci±gu 5 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów.

Art. 63.
1. Pos³owie wybieraj± spo¶ród siebie Marsza³ka Parlamentu, który prowadzi obrady Parlamentu i reprezentuje go na zewn±trz.
2. Pos³owie wybieraj± spo¶ród siebie Wicemarsza³ka Parlamentu, który prowadzi obrady pod nieobecno¶æ Marsza³ka lub z jego upowa¿nienia.
3. Marsza³ek Parlamentu dba o dobre imiê izby i czuwa nad przestrzeganiem jej regulaminu.

Pos³owie

Art. 64.
1. Mandatu pos³a nie mo¿na ³±czyæ z:
1) funkcj± Prezesa Narodowego Banku Scholandii
2) funkcj± sêdziego lub prokuratora
2. Pos³owi nie wolno wykonywaæ czynno¶ci nie daj±cych siê pogodziæ ze sprawowaniem mandatu.

Art. 65.
1. Pos³owie przed objêciem mandatu sk³adaj± ¶lubowanie nastêpuj±cej tre¶ci: "¦wiadom obowi±zku wierno¶ci wobec Królestwa Scholandii, ¶lubujê uroczy¶cie i zarêczam honorem, nie ustawaæ w pracy na rzecz dobra Królestwa, a troskê o jego godno¶æ, zwarto¶æ i dobrobyt mieæ za najwa¿niejsze swoje zadanie". Pos³owie mog± zakoñczyæ swoje ¶lubowanie s³owami: „Tak mi dopomó¿ Bóg!".
2. Brak z³o¿enia ¶lubowania o odpowiedniej tre¶ci w ci±gu 7 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów jest równoznaczny z nieprzyjêciem mandatu.

Art. 66.
1. Pos³owie maj± prawo do sk³adania zapytañ poselskich do cz³onków Rz±du oraz organów administracji, w sprawach dotycz±cych zakresu ich dzia³ania
2. Odpowied¼ na zapytania poselskie powinna zostaæ dostarczona pytaj±cemu w terminie 4 dni.
3. Zapytania poselskie do cz³onków Rz±du i odpowiedzi na nie publikowane s± na stronie Rz±du lub za po¶rednictwem listy dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

Art. 67.
1. Je¶li pose³ nie wype³nia swych obowi±zków, a w szczególno¶ci z nieuzasadnionych powodów nie bierze udzia³u w g³osowaniach, na wniosek Marsza³ka Parlamentu mo¿e zostaæ odwo³any z pe³nionej funkcji.
2. Odwo³anie z funkcji pos³a stwierdza Królewski S±d Scholandii i jest ono skuteczne z chwil± og³oszenia decyzji tego¿ s±du.
3. Mandat poselski mo¿e te¿ wygasn±æ w przypadku ¶mierci pos³a lub utraty przez niego obywatelstwa w sposób przewidziany prawem.
4. Wygas³y mandat poselski obejmuje kolejna osoba z najwy¿sz± liczb± g³osów z listy komitetu z którego wej¶cie uzyska³ pose³, którego mandat wygas³.

Referendum

Art. 68.
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz±dziæ Król lub Parlament.
3. Wynik referendum jest wi±¿±cy.
4. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia do Królewskiego S±du Scholandii protestu przeciwko wa¿no¶ci referendum ogólnokrajowego.
5. W przypadku zg³oszenia protestu wa¿no¶æ referendum ogólnokrajowego stwierdza Królewski S±d Scholandii

Rozdzia³ VI – Królewski Rz±d Scholandii

Art. 69.
Premier i ministrowie tworz± Rz±d, którego w³a¶ciwo¶æ obejmuje sprawy polityki pañstwa nie zastrze¿one dla innych organów pañstwowych i samorz±du terytorialnego.

Art. 70.
1. Premier powo³ywany jest przez Króla Scholandii po konsultacjach z wiêkszo¶ci± pos³ów.
2. Król Scholandii powo³uje i odwo³uje ministrów na wniosek Premiera.

Art. 71.
1. Rz±d przed rozpoczêciem swojego dzia³ania musi uzyskaæ wotum zaufania Parlamentu.
2. Najpó¼niej 7 dni po powo³aniu nowy Premier wyg³asza w Parlamencie expose w którym przedstawia program polityczny swojego Rz±du oraz kandydatów na ministrów, a tak¿e zg³asza wniosek o udzielenie Rz±dowi wotum zaufania.
3. Do udzielenia Rz±dowi wotum zaufania lub wotum nieufno¶ci potrzebna jest bezwzglêdna wiêkszo¶æ g³osów w obecno¶æ co najmniej 3 pos³ów.
4. W sytuacji nieudzielenia Rz±dowi wotum zaufania lub udzielenia mu wotum nieufno¶ci Król odwo³uje Rz±d.
5. G³osowanie nad wotum nieufno¶ci dla Rz±du ma miejsce na wniosek co najmniej 2 pos³ów.

Art. 72.
1. W przypadku niewyra¿enia przez Parlament wotum zaufania dla nowo powo³anego Rz±du, Król powo³uje na Premiera kandydata wskazanego mu przez Parlament w drodze uchwa³y.
2. W przypadku, gdy Parlament nie wska¿e kandydata na Premiera lub Premier ten nie uzyska wotum zaufania Król rozwi±zuje Parlament i zarz±dza nowe wybory.

Art. 73.
1. Premier sk³ada dymisjê Rz±du:
1) na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Parlamentu,
2) w razie swojej rezygnacji,
3) w przypadku uchwalenia wotum nieufno¶ci dla Premiera lub Rz±du przez Parlament.
2. Odwo³uj±c Rz±d, Król powierza mu dalsze sprawowanie obowi±zków do czasu powo³ania nowego Rz±du.
3. Wniosek o wotum nieufno¶ci dla Rz±du lub Premiera mo¿e z³o¿yæ co najmniej 2 pos³ów.
4. Ka¿dy pose³ mo¿e wnioskowaæ o wotum nieufno¶ci wobec ministra. Uchwalenie wniosku zobowi±zuje Premiera do odwo³ania ministra i przydzielenie jego obowi±zków innym ministrom lub wnioskowanie do Króla o powo³anie nowego ministra.
5. Je¿eli wniosek o wotum nieufno¶ci upadnie mo¿e on zostaæ zg³oszony ponownie dopiero po up³ywie 30 dni.

Art. 74.
1. Rz±d Królewski prowadzi politykê wewnêtrzn± pañstwa.
2. Rz±d Królewski, w porozumieniu z Królem, prowadzi politykê zagraniczn± pañstwa.
3. W zakresie i na zasadach okre¶lonych w Konstytucji i ustawach Rz±d:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporz±dzenia,
3) sprawuje nadzór nad administracj± pañstwow±
4) chroni interesy Skarbu Pañstwa,
5) uchwala projekt bud¿etu pañstwa,
6) kieruje wykonaniem bud¿etu pañstwa oraz przedstawia sprawozdanie z wykonania bud¿etu,
7) zapewnia bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne pañstwa.

Art. 75.
Premier:
1) reprezentuje Rz±d,
2) kieruje pracami Rz±du,
3) koordynuje i kontroluje pracê cz³onków Rz±du.

Art. 76.
1. Ministrowie kieruj± okre¶lonymi w rozporz±dzeniu Premiera, a ustanowionymi ustawowo, dzia³ami administracji rz±dowej.
2. Ministrowie wype³niaj± dodatkowo zadania zlecone im przez Premiera.

Art. 77.
1. Premier i ministrowie ponosz± odpowiedzialno¶æ przed Królewskim S±dem Scholandii za naruszenie Konstytucji lub ustaw, w tym niezrealizowanie ich postanowieñ, a tak¿e za przestêpstwa pope³nione w zwi±zku z zajmowanym stanowiskiem.
2. Z wnioskiem do Królewskiego S±du Scholandii o poci±gniêcie do odpowiedzialno¶ci konstytucyjnej Premiera lub ministra mo¿e zwróciæ siê Parlament, Król lub Prezes Królewskiego S±du Scholandii.

Administracja Rz±dowa

Art. 78.
Osoby sprawuj±ce stanowiska pañstwowe nie mog± prowadziæ dzia³alno¶ci sprzecznej ze swoimi obowi±zkami publicznymi.

Art. 79.
Organy administracji publicznej mog± byæ tworzone wy³±cznie w drodze ustawy.

Art. 80.
1. Proces naboru na stanowiska w administracji pañstwowej jest publiczny.
2. Pierwszeñstwo przy naborze posiadaj± osoby, które nie pe³ni± równocze¶nie innych funkcji publicznych.

Art. 81.
Urzêdnicy administracji publicznej s³u¿± wy³±cznie interesom Królestwa Scholandii.

Art. 82.
Prawid³owo¶æ procesu administrowania podlega kontroli Premiera i w³a¶ciwych ministrów.

Rozdzia³ VII – Finanse Publiczne

Art. 83.
Nak³adanie podatków i innych danin publicznych, a tak¿e ustalanie ich wysoko¶ci nastêpuje w drodze ustawy.

Art. 84.
1. Bud¿et uchwalany jest przez Parlament w drodze ustawy.
2. Najpó¼niej na 4 dni przed rozpoczêciem nowego roku bud¿etowego Rz±d przekazuje projekt bud¿etu Marsza³kowi Parlamentu, który niezw³ocznie rozpoczyna nad nim debatê.
3. Je¿eli Parlament nie uchwali ustawy bud¿etowej przed up³ywem 7 dni od daty wniesienia projektu przez Rz±d Król mo¿e rozwi±zaæ Parlament.

Art. 85.
Król podpisuje w ci±gu 3 dni ustawê bud¿etow± przedstawion± przez Marsza³ka Parlamentu.

Art. 86.
Je¿eli ustawa bud¿etowa albo ustawa o prowizorium bud¿etowym nie wesz³y w ¿ycie w dniu rozpoczêcia roku bud¿etowego, Rz±d Królewski prowadzi gospodarkê finansow± na podstawie przed³o¿onego projektu ustawy.

Art. 87.
1. Rz±d w ci±gu 7 dni od zakoñczenia okresu bud¿etowego przedk³ada Parlamentowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud¿etowej.
2. Parlament rozpatruje przed³o¿one sprawozdanie i podejmuje, w ci±gu 7 dni od dnia przed³o¿enia Parlamentowi sprawozdania, uchwa³ê o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Rz±dowi absolutorium.

Art. 88. [Narodowy Bank Scholandii]
1. Centralnym bankiem Królestwa Scholandii jest Narodowy Bank Scholandii. Przys³uguje mu wy³±czne prawo emisji pieni±dza.
2. Narodowym Bankiem Scholandii kieruje Prezes Narodowego Banku Scholandii, powo³ywany przez Króla na okres 6 miesiêcy.
3. Prezes Narodowego Banku Scholandii nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, zwi±zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alno¶ci publicznej nie daj±cej siê pogodziæ z godno¶ci± jego urzêdu.
4. Organizacjê i zasady dzia³ania Narodowego Banku Scholandii okre¶la ustawa.

Art. 89.
Instytucje finansowe dzia³aj± na terenie Królestwa Scholandii na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Scholandii.

Rozdzia³ VIII – Administracja lokalna

Art. 90.
1. Podstawowymi jednostkami podzia³u terytorialnego Królestwa Scholandii s± prowincje.
2. Cz³onkami wspólnoty samorz±dowej prowincji s± obywatele Scholandii zamieszkuj±cy dan± prowincjê.
3. Prowincje realizuj± zadania publiczne o charakterze regionalnym.

Art. 91.
1. Parlament Scholandii mo¿e, w drodze ustawy, podnosiæ miasta do rangi miast otwartych.
2. Miasto otwarte to samorz±dna wspólnota obywateli Scholandii zamieszkuj±cych dane miasto, na czele której stoi burmistrz.
3. Miasta otwarte prowadz± w³asn± politykê finansow± odrêbn± od finansów prowincji.
4. Miasta otwarte realizuj± zadania publiczne o charakterze lokalnym.
5. Zasady prawa dotycz±ce prowincji i prefektów dotycz± równie¿ miast otwartych i burmistrzów.

Art. 92.
1. Na czele prowincji stoi prefekt.
2. Prefekt pe³ni funkcjê burmistrza miasta sto³ecznego prowincji, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.

Art. 93.
Ka¿da prowincja posiada swój w³asny statut okre¶laj±cy w szczególno¶ci zasady powo³ywania urzêdników prowincji, gospodarowania mieniem prowincji oraz przyznawania dofinansowañ z funduszy prowincji.

Art. 94.
1. W³adze prowincji podlegaj± nadzorowi Rz±du Królewskiego.
2. Minister w³a¶ciwy do spraw finansów publicznych upowa¿niony jest do kontroli finansów prowincji.

Art. 95.
1. Jednostkom administracji lokalnej zapewnia siê udzia³ w dochodach publicznych odpowiedni do przypadaj±cych im zadañ.
2. Dochodami jednostek administracji lokalnej s± ich dochody w³asne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z bud¿etu pañstwa.

Art. 96.
1. Urzêdnicy administracji lokalnej sk³adaj± cykliczne sprawozdania.
2. Zakres, czêstotliwo¶æ oraz formê sprawozdañ okre¶la ustawa.

Art. 97.
1. ¦rodki pieniê¿ne jednostek administracji lokalnej gromadzone s± na kontach dyspozycji bezpo¶redniej (maksymalnie 500 ar) oraz na kontach rezerw lokalnych (pozosta³a czê¶æ ¶rodków).
2. Wy³±czny dostêp systemowy do kont rezerw lokalnych posiada minister w³a¶ciwy do spraw finansów.
3. Minister przelewa na wniosek prefekta ¶rodki celowe na konta dyspozycji bezpo¶redniej, je¶li nie stwierdza nieprawid³owo¶ci w zarz±dzaniu maj±tkiem jednostki.
4. Prefekt na podstawie prawomocnego orzeczenia Królewskiego S±du Scholandii odpowiada swoim prywatnym maj±tkiem za bezprawne lub ra¿±co niecelowe wydatki prowincji, których dokona³.

Art. 98.
1. Prefekt prowincji powo³ywany jest w wyborach lokalnych na okres 6 miesiêcy.
2. Wybory lokalne s± powszechne, bezpo¶rednie i odbywaj± siê w g³osowaniu tajnym.
3. Je¿eli pomimo og³oszeñ na LDKS ministra w³a¶ciwego do spraw administracji tylko jedna uprawniona osoba wyrazi chêæ do kandydowania wybory przeprowadza siê, z tym ¿e zg³oszonego kandydata uwa¿a siê za wybranego, je¿eli w g³osowaniu uzyska³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
4. Czynne prawo wyborcze w wyborach lokalnych maj± wszyscy obywatele, którzy posiadaj± zamieszkanie na terenie danej jednostki terytorialnej od przynajmniej 7 dni przed dniem wyborów i w samym dniu wyborów, a ich stan zdrowia nie spad³ poni¿ej 30% punktów zdrowia.
5. Bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych maj± wszyscy obywatele Scholandii, których stan zdrowia nie spad³ poni¿ej 30% punktów zdrowia.

Art. 99.
1. Prefekt prowincji mo¿e zostaæ odwo³any:
1) w wyniku referendum lokalnego, którego wiêkszo¶æ g³osuj±cych opowiedzia³a siê za jego odwo³aniem,
2) je¶li dopu¶ci³ siê ra¿±cego bezprawia przy wykonywaniu swojej funkcji, stwierdzonego przez Królewski S±d Scholandii
3) w przypadku swojej rezygnacji,
4) ¶mierci,
5) prawomocnego orzeczenia Królewskiego S±du Scholandii ograniczaj±cego jego prawa wyborcze lub pozbawiaj±ce go stanowiska.
2. Prefekta odwo³uje Premier na wniosek ministra w³a¶ciwego do spraw administracji.

Art. 100.
1. Cz³onkowie wspólnoty samorz±dowej mog± decydowaæ, w drodze referendum lokalnego, o sprawach dotycz±cych tej wspólnoty, w tym o odwo³aniu prefekta.
2. Wynik referendum lokalnego jest wi±¿±cy je¿eli frekwencja wynios³a co najmniej 30% uprawnionych do udzia³u w referendum.

Rozdzia³ IX – Wymiar sprawiedliwo¶ci


1. Ka¿dy ma prawo nieskrêpowanego dochodzenia swoich roszczeñ na drodze s±dowej.
2. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony dostêpu do s±du.

Art. 102.
1. Ka¿demu zapewnia siê prawo do sprawiedliwego i rzetelnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³a¶ciwy s±d.
2. Ka¿demu przys³uguje prawo do obrony.

Art. 103.
1. Postêpowanie s±dowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
2. W drugiej instancji orzeka przynajmniej dwóch sêdziów.
3. Do chwili wydania prawomocnego wyroku uznaje siê oskar¿onego za niewinnego.

Art. 104.
Ca³o¶æ wymiaru sprawiedliwo¶ci na terytorium Królestwa Scholandii sprawuje Królewski S±d Scholandii.

Art. 105.
Królewski S±d Scholandii wydaje wyroki w imieniu Króla Scholandii.

Art. 106. [Mianowanie oraz usuniêcie sêdziego z urzêdu]
1. Król Scholandii, po konsultacji ze Zgromadzeniem Sêdziów
Królewskiego S±du Scholandii, mianuje sêdziów Królewskiego S±du Scholandii.
2. Sêdziowie Królewskiego S±du Scholandii mianowani s± do¿ywotnio.
3. Usuniêcie sêdziego z urzêdu mo¿e nast±piæ uchwa³± Parlamentu podjêt± na wniosek Króla Scholandii lub na mocy prawomocnego wyroku s±du.

Art. 107.
Sêdzia nie mo¿e orzekaæ w sprawie której jest stron±.

Art. 108.
Sêdzia nie mo¿e byæ poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci karnej bez zgody Króla Scholandii.

Art. 108a. [Prezes Królewskiego S±du Scholandii]
1. Na czele Królewskiego S±du Scholandii stoi Prezes Królewskiego S±du Scholandii mianowany przez Króla Scholandii spo¶ród sêdziów Królewskiego S±du Scholandii.
2. Kadencja Prezesa Królewskiego S±du Scholandii trwa osiem miesiêcy.
3. Prezes Królewskiego S±du Scholandii zapewnia nale¿yte warunki wykonywania obowi±zków przez ten s±d.

Art. 108b. [Zgromadzenie Sêdziów Królewskiego S±du Scholandii]
1.Wszyscy sêdziowie Królewskiego S±du Scholandii tworz± Zgromadzenie Sêdziów Królewskiego S±du Scholandii.
2.Zgromadzeniu Sêdziów Królewskiego S±du Scholandii przewodniczy Prezes Królewskiego S±du Scholandii.
3.Zgromadzenie Sêdziów Królewskiego S±du Scholandii okre¶la w drodze uchwa³y Regulamin Królewskiego S±du Scholandii, zawieraj±cy zasady organizacyjne tego s±du.
4.Uchwa³y Zgromadzenia Sêdziów Królewskiego S±du Scholandii zapadaj± wiêkszo¶ci± g³osów. W razie równowagi g³osów g³os decyduj±cy posiada Prezes Królewskiego S±du Scholandii.

Art. 108c. [Wyk³adnia prawa]
Królewski S±d Scholandii dokonuje na wniosek Króla Scholandii lub Rz±du powszechnie obowi±zuj±cej wyk³adni prawa.

Rozdzia³ X – Stan Wyj±tkowy

Art. 109.
1. W sytuacji szczególnego zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, ustroju i prawnego porz±dku publicznego wprowadza siê Stan Wyj±tkowy.
2. Stan Wyj±tkowy mo¿e byæ wprowadzony na ca³o¶ci, b±d¼ czê¶ci terytorium Królestwa Scholandii.
3. Stan Wyj±tkowy wprowadzany jest na mocy dekretu królewskiego, który dla wa¿no¶ci wymaga kontrasygnaty Premiera.

Art. 110.
Ustawa okre¶la zasady ograniczenia praw oraz postêpowania w przypadku og³oszenia Stanu Wyj±tkowego.

Art. 111.
1. Stan Wyj±tkowy powinien byæ og³oszony mo¿liwie na czas jak najkrótszy, ¶ci¶le do momentu przywrócenia ³adu i bezpieczeñstwa.
2. Organy w³adzy publicznej zobowi±zane s± do jak najszybszego rozwi±zywania problemów bêd±cych przyczyn± wprowadzenia Stanu Wyj±tkowego

Art. 112.
Je¶li w czasie trwania Stanu Wyj±tkowego niemo¿liwe jest nale¿yte funkcjonowanie instytucji prawodawczych, szczególnie Parlamentu, to dekret wprowadzaj±cy Stan Wyj±tkowy mo¿e przekazaæ w ¶cis³ych obszarach Królowi Scholandii prawo do wydawania dekretów z moc± ustawy oraz zmieniania i znoszenia ju¿ istniej±cych aktów prawnych z wy³±czeniem Konstytucji.

Rozdzia³ XI – Zmiana konstytucji

Art. 113.
1. Zmiana Konstytucji lub jej poszczególnych przepisów nastêpuje wiêkszo¶ci± 4 g³osów.
2. Zmianê musi zaakceptowaæ Król Scholandii.
3. Zmiana Rozdzia³u I, II, V oraz XI wymaga dodatkowo zgody w ogólnonarodowym referendum konstytucyjnym.
4. Prawo udzia³u w referendum maj± wszystkie osoby posiadaj±ce czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Królestwa Scholandii.
5. Tre¶æ zmienionej konstytucji og³asza za po¶rednictwem listy dyskusyjnej Królestwa Scholandii Marsza³ek Parlamentu

Rozdzia³ XII – Wej¶cie w ¿ycie

Art. 114.
Konstytucja wchodzi w ¿ycie 30 dni po jej og³oszeniu.

Art. 115.
Królewski S±d Scholandii mo¿e orzekaæ niekonstytucyjno¶æ przepisów, w sposób okre¶lony w Art. 107., wobec aktów prawnych wydanych przed wej¶ciem w ¿ycie niniejszej konstytucji po up³ywie 90 dni od dnia jej og³oszenia.


(-) Ulryk Dariusz Scholandzki - Król
(-) Krystian S. Leon Gmurek - Marsza³ek Parlamentu


Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Sortuj wed³ug:
wszêdzie
Data Autor Nazwa
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua