Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Sortuj wed³ug:
wszêdzie
Data Autor Nazwa
16-07-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c lipiec 2012 r.
03-06-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c czerwiec 2012 r.
03-05-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c maj 2012 r.
13-04-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o to¿samo¶ci mieszkañca
22-02-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ordynacja Podatkowa
04-12-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
12-10-2011 Jason Bourne Ustawa o ratyfikacji traktatu o nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Trizondalu
25-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o opiece nad nowym mieszkañcem
22-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o wspieraniu kszta³cenia oraz stypendiach naukowych i studenckich
10-05-2011 Mateusz Walczak Ustawy bud¿etowa na miesi±c maj 2011 r.
21-03-2011 Micha³ Borkowski r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
05-07-2010 Nadin Belli de Ustawa o przetargach publicznych.
17-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o uchyleniu Traktatów o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nowalu, Królestwem Solardii i Konsulatem Tyrencji i Luminatu.
05-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Cywilny
19-03-2010 Alev van Dovski Ustawa o ustroju s±downictwa
04-03-2010 Alev van Dovski Ordynacja Podatkowa
19-10-2009 Agata vel Harpia Ustawa o punktach promocji
17-09-2009 Agata vel Harpia Ustawa o wizualizacji ubioru
20-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o presti¿u spo³ecznym
06-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz±dowej
06-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie PRAWA O STOWARZYSZENIACH z dnia 12 stycznia 2004
01-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o presti¿u spo³ecznym
31-05-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie Ustawy o wst±pieniu do Organizacji Polskich Mikronacji z dnia 15 lutego 2007
26-04-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o dzia³ach administracji rz±dowej
29-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatyc­znych z Pi±t± Rzeczpospolit± Polsk±
20-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu traktatu sojuszniczego z Królestwem Dreamlandu
21-02-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny Królestwa Scholandii
30-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
01-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa administracyjna (tekst ujednolicony)
28-11-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a
19-08-2008 Mateusz Walczak Ustawa o umiejscowieniu i budowie obiektów kultury u¿yteczno¶ci publicznej
11-06-2008 Marcin Po¶piech Kodeks rodzinny
03-06-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o nabyciu i utracie obywatelstwa i prawa pobytu
30-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o zasadach powo³ywania i funkcjonowania instytucji kulturalnych
27-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
16-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o partiach politycznych
03-04-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o li¶cie dyskusyjnej
29-03-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o uchyleniu niektórych traktatów
17-02-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o obronie kraju
08-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Kodeks Karny Królestwa Scholandii
03-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o cenach minimalnych
15-02-2007 Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae Ustawa o przyst±pieniu do OPM
21-07-2006 Andre van Starck Ustawa o zmianie tre¶ci poszczególnych ustaw
19-07-2006 Andre van Starck Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmuj±cych stanowiska pañstwowe
09-07-2006 Andre van Starck Ustawa o Królewskim Rz±dzie Scholandii
14-02-2006 Andre van Starck Ustawa o sposobach i ¶rodkach promocji
26-01-2006 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach ochrony praw autorskich obywateli Królestwa Scholandii
25-12-2005 Andy Sky Ustawa o obywatelach obcych pañstw
17-12-2005 Aleksander Wittle Ustawa o prokuraturze
24-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach i ¶rodkach ochrony stron publicznych Królestwa Scholandii
19-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach funkcjonowania Scholandzkiej Sluzby Bezpieczenstwa
04-06-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o zasadach i instrumentach kontroli wydatków rz±dowych
15-04-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o regulacji dzia³alnosci Centralnego Banku Scholandii oraz banków komercyjnych
29-03-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o Zamówieniach Publicznych
16-01-2005 Janusz Lis Ustawa o godle, barwach i hymnie Królestwa Scholandii
12-10-2004 Janusz Lis Ustawa o zasadach powo³ywania i funkcjonowania instytucji edukacyjnych
12-01-2004 Janusz Lis PRAWO O STOWARZYSZENIACH
19-11-2003 Janusz Lis Kodeks Cywilny
05-11-2003 Janusz Lis Prawo o publicznym obrocie papierami warto¶ciowymi
21-10-2002 Armin Frederik Ustawa o obrocie pieniê¿nym i ¶rodkach p³atniczych Królestwa Scholandii
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua