Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Sortuj wed³ug:
wszêdzie
Data Autor Nazwa
15-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie okre¶laj±ce szczegó³y programu pomocy dla absolwentów Liceum oraz form promocji, zachêcaj±cej do zdobycia matury.
15-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie o organizacji Scholandzkiego Centrum Informacji.
02-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie o podsumowaniu dzia³alno¶ci prefektów i burmistrzów.
08-01-2006 Paul Yolk Rozporz±dzenie o zasadach i okoliczno¶ciach stosowania symboli Królestwa Scholandii w jednostkach Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii
01-11-2005 Paul Yolk Rozporz±dzenie o utworzeniu okrêgów wojskowych oraz okre¶leniu ich terytorialnego dzia³ania.
21-10-2005 Paul Yolk Rozporz±dzenie dotycz±ce zawierania ¶lubów cywilnych
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua