Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Sortuj wed³ug:
wszêdzie
Data Autor Nazwa
03-09-2012 Jerzy Scholandzki Rozporz±dzenie o przyznaniu kwoty startowej
16-07-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c lipiec 2012 r.
27-06-2012 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie stanu wyj±tkowego
03-06-2012 Jerzy Scholandzki Rozporz±dzenie o podziale kompetencji ministerstw
03-06-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c czerwiec 2012 r.
03-05-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa bud¿etowa na miesi±c maj 2012 r.
25-04-2012 Jerzy Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
13-04-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o to¿samo¶ci mieszkañca
22-02-2012 Marcin Landecki von Salvepol Ordynacja Podatkowa
14-12-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
13-12-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
04-12-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
14-11-2011 Jason Bourne Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
12-10-2011 Jason Bourne Ustawa o ratyfikacji traktatu o nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Trizondalu
07-09-2011 Jerzy Scholandzki W sprawie cen i op³at za dostêp do licencji ubrañ oraz rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru ubrañ
05-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o korekcie dekretu o og³oszeniu wyborów uzupe³niaj±cych do Parlamentu Królestwa Scholandii
02-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów uzupe³niaj±cych do Parlamentu Królestwa Scholandii
01-09-2011 Filip Radgar Scholandzki Ordynacja Wyborcza
28-08-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o nadaniu tytu³ów i przyznaniu odznaczeñ
30-07-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
04-07-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
25-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o opiece nad nowym mieszkañcem
22-05-2011 Mateusz Walczak Ustawa o wspieraniu kszta³cenia oraz stypendiach naukowych i studenckich
10-05-2011 Mateusz Walczak Ustawy bud¿etowa na miesi±c maj 2011 r.
17-04-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
17-04-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o nadaniu tytu³u
22-03-2011 Filip Radgar Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
21-03-2011 Micha³ Borkowski r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
15-03-2011 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o zrzeczeniu siê tronu
20-09-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji.
04-08-2010 Filip Radgar Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
14-07-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
05-07-2010 Nadin Belli de Ustawa o przetargach publicznych.
19-04-2010 Piotr Abogard Scholandzki Umowa miêdzy Królestwem Scholandii i Organizacj± Polskich Mikronacji
17-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o uchyleniu Traktatów o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nowalu, Królestwem Solardii i Konsulatem Tyrencji i Luminatu.
05-04-2010 Alev van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Cywilny
02-04-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie uchylenia dekretu o g³osie dodatkowym dla cz³onków Rodziny Królewskiej.
24-03-2010 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nadania odznaczenia pañstwowego.
19-03-2010 Alev van Dovski Ustawa o ustroju s±downictwa
04-03-2010 Alev van Dovski Ordynacja Podatkowa
01-03-2010 Filip Radgar Scholandzki Rozporz±dzenie o cenach minimalnych na terytorium Królewstwa Scholandii
29-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nadania orderów i odznaczeñ pañstwowych.
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski o orderach i odznaczeniach pañstwowych
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie przysposobienia
13-12-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
12-12-2009 Jerzy Scholandzki Rozporz±dzenie o wynagrodzeniu osób zajmuj±cych stanowiska pañstwowe
03-11-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o og³oszeniu wyborów do Parlamentu Królestwa Scholandii
19-10-2009 Agata vel Harpia Ustawa o punktach promocji
18-09-2009 Filip Radgar Scholandzki W sprawie cen i op³at za dostêp do licencji ubrañ oraz rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru ubrañ
17-09-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
17-09-2009 Agata vel Harpia Ustawa o wizualizacji ubioru
20-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o presti¿u spo³ecznym
06-08-2009 Agata vel Harpia Ustawa o zmianie ustawy o dzia³ach administracji rz±dowej
21-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie g³osu dodatkowego dla Cz³onków Rodziny Królewskiej
17-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
13-07-2009 Jerzy Scholandzki Rozporz±dzenie o wprowadzeniu cen minimalnych na terytorium Królewstwa Scholandii
06-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie pozbawienia tytu³u arystokratycznego
06-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie PRAWA O STOWARZYSZENIACH z dnia 12 stycznia 2004
01-07-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie pozbawienia tytu³u szlacheckiego i arystokratycznego
01-07-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o presti¿u spo³ecznym
31-05-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o zmianie Ustawy o wst±pieniu do Organizacji Polskich Mikronacji z dnia 15 lutego 2007
30-05-2009 Marcin Landecki von Salvepol Rozporz±dzenie o dokumentach Kodeksu rodzinnego
30-04-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie ustanowienia Regenta Królestwa Scholandii
26-04-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o dzia³ach administracji rz±dowej
05-04-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie nobilitacji
29-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatyc­znych z Pi±t± Rzeczpospolit± Polsk±
20-03-2009 Marcin Landecki von Salvepol Ustawa o uchyleniu traktatu sojuszniczego z Królestwem Dreamlandu
06-03-2009 Piotr Abogard Scholandzki Postanowienie królewskie w sprawie przysposobienia
28-02-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret królewski w sprawie zasad sprawowania regencji
25-02-2009 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o tytu³ach szlacheckich i arystokratycznych
21-02-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Karny Królestwa Scholandii
30-01-2009 Piotr Abogard Scholandzki Traktat o nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Okoczi±
30-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o zmianie Konstytucji Królestwa Scholandii
01-01-2009 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa administracyjna (tekst ujednolicony)
25-12-2008 Piotr Abogard Scholandzki Traktat o nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Triumwiratem Erboki
14-12-2008 Piotr Abogard Scholandzki Dekret Nobilitacyjny
12-12-2008 Jerzy Scholandzki Rozporz±dzenie dotycz±ce wspierania nowych inwestycji.
30-11-2008 Piotr Abogard Scholandzki Dekret o ¦wiêtach Narodowych
28-11-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a
05-11-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o zrzeczeniu siê tronu
05-11-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o usynowieniu
26-10-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki DEKRET O ODEBRANIU OBYWATELSTWA EL¯BIECIE ADONJU
20-10-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki DEKRET O HONOROWYM OBYWATELSTWIE I ODZNACZENIU
19-08-2008 Mateusz Walczak Ustawa o umiejscowieniu i budowie obiektów kultury u¿yteczno¶ci publicznej
11-06-2008 Marcin Po¶piech Kodeks rodzinny
10-06-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki Traktat o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Pañstwem Ko¶cielnym Rotria
03-06-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o nabyciu i utracie obywatelstwa i prawa pobytu
30-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o zasadach powo³ywania i funkcjonowania instytucji kulturalnych
27-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
16-05-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o partiach politycznych
03-04-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o li¶cie dyskusyjnej
29-03-2008 Marcin Po¶piech Ustawa o uchyleniu niektórych traktatów
17-02-2008 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o obronie kraju
16-02-2008 Mateusz Walczak O nadaniu Medalu Rz±dowego za zas³ugi
15-01-2008 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Elderlandu
15-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie okre¶laj±ce szczegó³y programu pomocy dla absolwentów Liceum oraz form promocji, zachêcaj±cej do zdobycia matury.
15-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie o organizacji Scholandzkiego Centrum Informacji.
02-12-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Rozporz±dzenie o podsumowaniu dzia³alno¶ci prefektów i burmistrzów.
22-11-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Dekret o odebraniu obywatelstwa
08-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Kodeks Karny Królestwa Scholandii
03-11-2007 Krystian S. Gmurek r. van Dovski Ustawa o cenach minimalnych
28-10-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Mandragoratem Wandystanu
21-08-2007 Armin Frederik Dekret o Ustanowieniu Nastepstwa Tronu
07-05-2007 Armin Frederik Dekret w sprawie Nobilitacji
01-05-2007 Armin Frederik Dekret w sprawie awansów generalskich
15-04-2007 Monika Izdebska Decyzja KRS o uchyleniu rozporzadzenia
14-03-2007 Monika Izdebska Decyzja KRS o uchyleniu rozporz±dzenia
13-03-2007 Janusz Lis Rozporz±dzenie MPiPS w sprawie organizacji Scholandzkiego Centrum Informacji
27-02-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Su³tanatem Al Rajn
15-02-2007 Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae Ustawa o przyst±pieniu do OPM
11-02-2007 Monika Izdebska Dekret nr. 8/2007 O Awansie Generalskim
03-02-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Rozporz±dzenie Premiera w sprawie nadania Medalu Rz±dowego za zas³ugi
22-01-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Decyzja KRS o uchyleniu rozporz±dzeñ
08-01-2007 Ulryk Dariusz Scholandzki Decyzja KRS o uchyleniu rozporz±dzeñ
06-12-2006 Ulryk Dariusz Scholandzki Uchylenie rozporz±dzeñ przez KRS
21-07-2006 Andre van Starck Ustawa o zmianie tre¶ci poszczególnych ustaw
19-07-2006 Andre van Starck Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmuj±cych stanowiska pañstwowe
14-07-2006 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Surmeni±
09-07-2006 Andre van Starck Ustawa o Królewskim Rz±dzie Scholandii
21-05-2006 Artur Onacki Rozporz±dzenie Ministra Promocji odno¶nie reklamy na pañstwowych stronach Królestwa Scholandii
05-05-2006 Andy Sky Rozporz±dzenie o wspieraniu zatrudnienia
31-03-2006 Kamil Magnus Rozporz±dzenie Ministra Informacji i Polityki Spo³ecznej okre¶laj±ce szczegó³y programu pomocy dla absolwentów Liceum oraz form promocji, zachêcaj±cej do zdobycia matury.
08-03-2006 Pawe³ Pawe³czak Rozporz±dzenie Ministra Promocji Królewskiego Rz±du Scholandii w sprawie Funduszu Promocyjnego
15-02-2006 Andre van Starck Decyzja KRS - W sprawie zniesienia rozporz±dzeñ
14-02-2006 Andre van Starck Ustawa o sposobach i ¶rodkach promocji
30-01-2006 Monika Izdebska Rozporz±dzenie zmieniaj±ce wysoko¶æ premii finansowej za awans na wy¿szy stopieñ wojskowy
29-01-2006 Janusz Lis O muzeach i galeriach domowych
26-01-2006 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach ochrony praw autorskich obywateli Królestwa Scholandii
08-01-2006 Paul Yolk Rozporz±dzenie o zasadach i okoliczno¶ciach stosowania symboli Królestwa Scholandii w jednostkach Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii
25-12-2005 Andy Sky Ustawa o obywatelach obcych pañstw
17-12-2005 Aleksander Wittle Ustawa o prokuraturze
10-12-2005 Ulryk Dariusz Scholandzki TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznym z Cesarstwem Austro-Wêgier
23-11-2005 Piotr Polus Rozporz±dzenie odno¶nie reklamy zewnêtrznej na stronach g³ównych Scholandii i wspólpracy miêdzyserwisowej.
01-11-2005 Paul Yolk Rozporz±dzenie o utworzeniu okrêgów wojskowych oraz okre¶leniu ich terytorialnego dzia³ania.
21-10-2005 Paul Yolk Rozporz±dzenie dotycz±ce zawierania ¶lubów cywilnych
30-08-2005 Andrzej von Nuerenberg Dekret uprawomacniaj±cy
24-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach i ¶rodkach ochrony stron publicznych Królestwa Scholandii
19-08-2005 Aleksander Wittle Ustawa o zasadach funkcjonowania Scholandzkiej Sluzby Bezpieczenstwa
07-08-2005 Andrzej von Nuerenberg Dekret o Stopniach wojskowych Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii
25-07-2005 Andrzej von Nuerenberg TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Ksiêstwem Solardii
04-06-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o zasadach i instrumentach kontroli wydatków rz±dowych
15-04-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o regulacji dzia³alnosci Centralnego Banku Scholandii oraz banków komercyjnych
29-03-2005 Krzysztof Dudziec Ustawa o Zamówieniach Publicznych
14-03-2005 Jerzy Go³owanow O regulacji kwestii uzyskiwania pobytu na terenie Królestwa Scholandii i obywatelstwa Królestwa Scholandii
16-01-2005 Janusz Lis Ustawa o godle, barwach i hymnie Królestwa Scholandii
23-12-2004 Armin Frederik Traktat w sprawie Wspólnej Mapy Polskich Mikronacji z dnia 23 grudnia 2004 roku
13-12-2004 Konrad von Staufen DOKTRYNA POLITYKI ZAGRANICZNEJ KRÓLESTWA SCHOLANDII
27-11-2004 Konrad von Staufen Rozporz±dzenie o przedstawicielach dyplomatycznych Królestwa Scholandii
02-11-2004 Armin Frederik TRAKTAT o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Natanii
12-10-2004 Janusz Lis Ustawa o zasadach powo³ywania i funkcjonowania instytucji edukacyjnych
12-01-2004 Janusz Lis PRAWO O STOWARZYSZENIACH
31-12-2003 Jerzy Go³owanow O herbach szlachty scholandzkiej
19-11-2003 Janusz Lis Kodeks Cywilny
05-11-2003 Janusz Lis Prawo o publicznym obrocie papierami warto¶ciowymi
03-11-2003 Sergiej Kanikov UMOWA LOTNICZA POMIÊDZY KSIÊSTWEM SARMACJI A KRÓLESTWEM SCHOLANDII
01-09-2003 Sergiej Kanikov Umowa lotnica, ¿edzy Ksiêstwem Sarmacji a Królestwem Scholandii.
16-06-2003 Armin Frederik Traktat o wzajemnym uznaniu i nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Ksiêstwem Brugii
15-02-2003 Armin Frederik Traktat o wspó³pracy kulturalnej i naukowej pomiêdzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii
29-11-2002 Armin Frederik Umowa miêdzynarodowa miêdzy Królestwem Dreamlandu i Królestwem Scholandii.
21-11-2002 Armin Frederik Umowa miêdzynarodowa miêdzy Ksiêstwem Sarmacji i Królestwem Scholandii.
03-11-2002 Wiktor Koliñski Rozporz±dzenie dotycz±ce handlu ziemi± w Królestwie Scholandii
21-10-2002 Armin Frederik Ustawa o obrocie pieniê¿nym i ¶rodkach p³atniczych Królestwa Scholandii
04-10-2002 Armin Frederik Dekret o utworzeniu Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua