Wykup kartê cz³onkowsk¹ dostêp na 2 godziny

Zapraszamy na partyjkê golfa w "Kanikograd Golf Club" - najstarszym klubie golfowym w Scholandii. Zanim przyst¹pisz do gry, bêdziesz móg³ przeczytaæ wiele interesuj¹cych informacji dotycz¹cych tej dyscypliny, a tak¿e poznaæ historie golfa w naszym pañstwie.