REJESTR ODZNACZEÑ

Znajduj± siê tu nazwiska wszystkich obywateli, którzy w uznaniu swych zas³ug dla Królestwa zostali odznaczeni orderami królewskimi lub rz±dowymi.

Odznaczeni:

Wielkim Krzy¿em ¦w. Ulryka (I Klasa) Krzy¿em Komandorskim ¦w. Ulryka (II Klasa)
Krzy¿em Oficerskim ¦w. Ulryka (III Klasa) Krzy¿em Kawalerskim ¦w. Ulryka (IV Klasa)
Medalem Królewskim Za Zas³ugi Medalem Pañstwowym Za Zas³ugi
Wielki Medalem Presti¿u Z³otym Medalem Presti¿u (I)
Z³otym Medalem Presti¿u (II) Z³otym Medalem Presti¿u (III)
Srebrnym Medalem Presti¿u (I) Srebrnym Medalem Presti¿u (II)
Srebrnym Medalem Presti¿u (III) Br±zowym Medalem Presti¿u (I)
Br±zowym Medalem Presti¿u (II) Br±zowym Medalem Presti¿u (III)
Wielkim Medalem Zas³u¿onego dla Promocji Z³otym Medalem Promocji
Medalem Promocji Ma³ym Medalem Promocji

OBYWATELE ODZNACZENI WIELKIM KRZY¯EM SW. ULRYKA (I Klasa)

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 15/2003

Leksykon Scholandzki, utworzenie Wydzia³u Filozofii Nowego ¦wiata, zbudowanie struktur Wydzia³u Wojskowego KUS, dzia³alno¶æ naukowa, skuteczne dzia³ania dyplomatyczne.

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: 46/2003

Stworzenie systemu informatycznego Scholandii, sta³a opieka nad nim i koordynowanie jego rozwoju.

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: 46/2003

Stworzenie systemu map Scholandii, sta³a opieka nad stronami www Scholandia, usuwanie b³êdów, design stron

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Przyznanie: 2004-09-09

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 26/2004

Wspó³twórca zautomatyzowanego systemu presti¿u.

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Przyznanie: 2004-09-09

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 26/2004

Wspo³twórca zautomatyzowanego systemu presti¿u obywatelskiego.

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 6/2006

Za zas³ugi dla budowania praworz±dnego pañstwa oraz wzorowe d³ugoletnie prowadzenie Kancelarii Koronnej, jak równie¿ stworzenie i prowadzenie Liceum Scholandzkiego.

 Imiê Nazwisko: Micha³ von Liceas

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: 6/2006

D³ugoletnie zas³ugi w pracy parlamentarnej i rozwoju scholandzkiego parlamentaryzmu, dba³o¶æ o poziom klasy politycznej pañstwa oraz pracê naukow±.

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: 84/2008

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: 84/2008

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: 84/2008

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU:

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (II Klasa)

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Przyznanie: 0000-00-00

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 21/2003

Stworzenie Galerii Scholandczyków, wielkie zas³ugi dla integracji Narodu Scholandzkiego.

 Imiê Nazwisko: Nadin De Belli

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : BN0017

NR DEKRETU: 15/2003

Przebudowa stron Rz±dowych (03.2003), skuteczne dzia³ania w obronie suwerenno¶ci Scholandii (03.2003)

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 15/2003

Pe³nienie urzêdu Premiera KRS w czasie budowy struktur pañstwa, wirtualne szpital i cmentarz, strona ambasady Scholandii.

 Imiê Nazwisko: Agnieszka Smorêda

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : AS0106

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, wytrwa³e prowadzenie jednej z najlepszych gazet. Zas³ugi w administracji.

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: 46/2003

Przeprowadzenie wielkiej reformy gospodarczej Królestwa w 11-12. 2003.

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 46/2003

Wielkie zas³ugi w dziedzinie nauki, za³o¿enie i prowadzenie Instytutu Kultury Elfickiej.

 Imiê Nazwisko: Micha³ von Liceas

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, tworzenie demokratycznej opozycji.

 Imiê Nazwisko: Alexios Taurinos

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : AT0007

NR DEKRETU: 46/2003

Wzorowe prowadzenie prowincji Delta od jej powstania, nowatorskie rozwi±zania graficzne i administracyjne.

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Przyznanie: 2004-09-09

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 26/2004

Twórca zautomatyzowanych systemów gospodarczych i wspó³tworca reformy gospodarczej.

 Imiê Nazwisko: Piotr Polus

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : PP1305

NR DEKRETU: 6/2006

Zas³ugi dla promocji Pañstwa.

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: 74/2007

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: 74/2007

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: 84/2008

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (III Klasa)

 Imiê Nazwisko: Szaku Anrod

 Przyznanie: 2002-12-14

NR PASZPORTU : SA0016

NR DEKRETU: 25/2002

Zorganizowanie pracy Jednostek Specjalnych Si³ Zbrojnych Królestwa, pomoc w organizacji Armii.

 Imiê Nazwisko: Draszyr Arudipuk

 Przyznanie: 2002-12-14

NR PASZPORTU : DA0010

NR DEKRETU: 25/2002

Za³o¿yciel i redaktor najstarszej gazety Scholandii: "Scholandra". Wytrwa³y, choæ lojalny krytyk pañstwa i jego instytucji. Autor cyklu Legend Scholandzkich.

 Imiê Nazwisko: Nadin De Belli

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : BN0017

NR DEKRETU: 15/2003

Wspó³tworzenie reformy gospodarczej 11-12.2003.

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: 46/2003

Dzia³acz sportowy, przedsiêbiorca, aktywny uczestnik ¿ycia publicznego.

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 46/2003

Rozwijanie Bazaru Scholandzkiego.

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: 6/2006

Zas³ugi w dzia³alno¶ci politycznej.

 Imiê Nazwisko: Mac Wol

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : MW2506

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: 74/2007

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (IV Klasa)

 Imiê Nazwisko: Jean Paul Goudart

 Przyznanie: 0000-00-00

NR PASZPORTU : JG0202

NR DEKRETU: 2/2002

Zas³ugi w zakresie bezpieczeñstwa systemowego panstwa.

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2002-12-14

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 25/2002

Wspó³za³o¿yciel Wydzia³u Teologicznego. Wspó³prowadz±cy stron Ko¶cio³a scholandzkiego. Autor wielu wyk³adów i homilii.

 Imiê Nazwisko: Sergios Butterberg

 Przyznanie: 2002-12-14

NR PASZPORTU : BS0002

NR DEKRETU: 25/2002

Zorganizowanie stron, stworzenie Folderu i administracja prowincj± Bergii.

 Imiê Nazwisko: Maksymilian Laborewicz

 Przyznanie: 2002-12-14

NR PASZPORTU : ML0014

NR DEKRETU: 25/2002

Stworzenie struktur Ministerstwa Pracy. Opracowanie zasad po¶rednictwa pracy w Scholandii.

 Imiê Nazwisko: Jacek Piechnik

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : JP0135

NR DEKRETU: 15/2003

Wspó³tworzenie stron www miasta Inselburg, nowatorskie rozwi¹zania graficzne i techniczne.

 Imiê Nazwisko: Adam Pi±tkowiak

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : AP0048

NR DEKRETU: 15/2003

Zorganizowanie administracji prowincji Arden, aktywna dzia³alnosæ gospodarcza.

 Imiê Nazwisko: Wiktor Koliñski

 Przyznanie: 2003-03-29

NR PASZPORTU : WK0111

NR DEKRETU: 15/2003

Zorganizowanie i prowadzenie Instytutu Kultury Scholandzkiej, dzia³alno¶æ naukowa, dzia³alno¶æ ekumeniczna.

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2003-12-14

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: 46/2003

Stworzenie Biura Statystycznego Lamstat, regularne organizowanie sonda¿y. nt scholandzkiego ¿ycia publicznego.

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2004-09-09

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: 26/2004

W Scholandii od 5.2004. Wzorowy Prefekt prowincji Arden i Inselia.

 Imiê Nazwisko: Tomasz Wyspiañski

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : TW1257

NR DEKRETU: 6/2006

Za zas³ugi na polu kultury oraz za dzia³alno¶æ polityczn±.

 Imiê Nazwisko: Artur Onacki

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : AO2104

NR DEKRETU: 6/2006

Zas³ugi na polu promocji pañstwa.

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2006-02-10

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: 6/2006

Zas³ugi na polu muzealnictwa scholandzkiego.

 Imiê Nazwisko: Marian Nowak

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : MN2892

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: £ukasz Bazan

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : LB2941

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Kaworu Nagisa

 Przyznanie: 2006-11-06

NR PASZPORTU : KN2947

NR DEKRETU: 71/2006

 Imiê Nazwisko: Dawid Gorzechowski

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : DG3684

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Hemperek

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : PH2124

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: 65/2007

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Anna Cichon

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : AC4364

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2007-10-18

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: 71/2007

 Imiê Nazwisko: Pawel Nawoj

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : PN4051

NR DEKRETU: 74/2007

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: 74/2007

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2008-03-12

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: 74/2007

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: 84/2008

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Percian de Wega

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : PW5080

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU:

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM KRÓLEWSKIM ZA ZAS£UGI

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2009-12-13

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU:

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2010-07-06

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: 102/2010

Za zas³ugi dla rozwoju scholandzkiej ligi pi³karskiej oraz za sukcesy z reprezentacj± Scholandii na arenie miêdzynarodowej

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2011-08-28

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: 114/2011

Ze wzglêdu na zas³ugi dla powstania nowego designu strony g³ównej Królestwa

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2011-08-28

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: 114/2011

Ze wzglêdu na zas³ugi dla powstania nowego designu strony g³ównej Królestwa

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM RZ¡DOWYM ZA ZAS£UGI

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: rzad_1

Reforma armii

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: rzad_1

Pomoc przy realizacji gieldy, pomoc systemowa, wdrazanie zmian w systemie

 Imiê Nazwisko:

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: rzad_1

Konsultacja prawna i analizowanie projektow ustaw

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: rzad_1

Zaslugi na polu promocji, sukcesywne dzialanie na rzecz prowincji

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: rzad_1

Sukcesywne dzialanie na rzecz prowincji, organizowanie konkursow

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: rzad_1

Zas³ugi na polu promocji

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: rzad_1

Tworzenie stron dla Rzadu, pomoc merytoryczna

OBYWATELE ODZNACZENI WIELKIM MEDALEM PRESTI¯U

OBYWATELE ODZNACZENI Z£OTYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY I)

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2007-05-22

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2007-07-02

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2008-01-23

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2008-04-09

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2008-06-26

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2008-07-12

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2008-07-23

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-11-15

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2008-12-03

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2008-12-15

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2008-12-15

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2009-02-05

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2009-10-08

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2009-12-30

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2010-08-25

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2010-09-17

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2010-10-31

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2010-11-27

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2010-12-01

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2011-03-23

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2011-12-21

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2012-11-08

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI Z£OTYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY II)

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2007-03-08

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2007-05-21

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2007-10-10

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2007-10-21

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2008-01-16

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2008-01-25

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2008-02-15

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2008-06-18

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2008-07-14

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2008-08-13

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2008-08-20

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-09-11

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-12-23

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2009-01-14

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2009-01-28

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2009-06-09

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2010-02-18

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2010-03-14

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2010-05-05

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2010-05-10

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2010-07-01

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2010-09-22

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2011-09-02

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2011-09-14

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2013-12-31

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI Z£OTYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY III)

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2007-01-03

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2007-05-02

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2007-05-30

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2007-05-30

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2007-06-26

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2007-07-23

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-10-21

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2007-11-12

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-12-10

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2008-02-06

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2008-02-19

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2008-03-13

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2008-03-31

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2008-04-05

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2008-04-30

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2008-05-24

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2008-07-07

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-07-09

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-11-15

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2008-12-03

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2008-12-15

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2009-02-11

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2009-07-07

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2009-11-08

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-12-15

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2010-01-13

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2010-01-20

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2010-02-03

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2010-03-23

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2010-03-30

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2010-06-13

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2011-02-02

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2011-03-27

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2012-09-02

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI SREBRNYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY I)

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-12-13

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2007-02-19

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2007-03-30

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2007-04-09

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2007-04-20

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2007-05-01

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-07-11

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-08-14

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2007-08-17

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2007-09-12

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-10-05

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2007-10-19

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-10-21

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2007-12-05

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2007-12-10

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-12-12

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2008-01-06

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2008-02-27

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-05-21

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2008-06-18

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2008-09-02

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2008-09-11

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-09-29

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2008-12-17

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2009-04-07

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2009-08-14

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-09-02

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-10-05

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2009-11-19

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-12-15

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2010-03-22

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2010-03-31

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-12-08

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2011-04-27

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2011-09-05

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI SREBRNYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY II)

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2006-10-23

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-22

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-12-03

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2007-01-17

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2007-01-18

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2007-03-04

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2007-04-02

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2007-04-20

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-05-24

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2007-06-06

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2007-07-18

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2007-07-29

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2007-08-08

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2007-08-22

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-08-22

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2007-10-06

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2007-10-12

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-10-17

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Daniel Styczyñski

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : DS2566

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-02-13

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Przyznanie: 2008-05-07

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2008-06-04

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: El¿bieta Adonju

 Przyznanie: 2008-08-13

NR PASZPORTU : EA4859

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-09-17

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2008-12-26

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2009-02-12

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2009-05-20

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2009-06-03

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-06-25

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-08-06

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-08-18

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agata vel Harpia

 Przyznanie: 2009-10-21

NR PASZPORTU : AH5090

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-12-30

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2010-01-12

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2010-01-13

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-09-23

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2010-12-20

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maximus Decimus Meridius

 Przyznanie: 2011-09-14

NR PASZPORTU : MM5547

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI SREBRNYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY III)

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2006-07-23

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2006-09-20

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-10-30

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-11-04

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-08

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2006-11-08

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2007-01-11

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2007-01-17

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2007-01-29

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2007-02-12

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-02-28

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2007-03-21

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-04-01

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2007-04-04

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2007-04-04

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-04-07

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Przyznanie: 2007-04-11

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2007-04-30

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2007-05-09

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-06-06

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Przyznanie: 2007-07-11

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Daniel Styczyñski

 Przyznanie: 2007-07-26

NR PASZPORTU : DS2566

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-08-15

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-09-12

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2007-12-28

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawel Nawoj

 Przyznanie: 2008-03-25

NR PASZPORTU : PN4051

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Wolny

 Przyznanie: 2008-04-09

NR PASZPORTU : TW1757

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2008-05-30

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: El¿bieta Adonju

 Przyznanie: 2008-08-12

NR PASZPORTU : EA4859

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Hemperek

 Przyznanie: 2008-08-18

NR PASZPORTU : PH2124

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-09-05

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2008-11-19

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2009-01-18

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2009-04-07

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2009-05-21

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-06-07

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-06-09

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-07-07

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2009-07-29

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agata vel Harpia

 Przyznanie: 2009-09-11

NR PASZPORTU : AH5090

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-10-26

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-12-15

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2010-06-04

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-08-18

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maximus Decimus Meridius

 Przyznanie: 2011-06-08

NR PASZPORTU : MM5547

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI BR¡ZOWYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY I)

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2006-07-17

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2006-09-12

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-09-20

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-10-01

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marian Nowak

 Przyznanie: 2006-10-01

NR PASZPORTU : MN2892

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2006-10-11

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2006-10-18

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2006-11-21

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2006-12-05

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: £ukasz Bazan

 Przyznanie: 2006-12-17

NR PASZPORTU : LB2941

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2006-12-31

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2007-01-03

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2007-01-17

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Przyznanie: 2007-01-24

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Przyznanie: 2007-02-03

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2007-02-12

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-02-19

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2007-02-21

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-02-25

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2007-03-23

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2007-04-05

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Daniel Styczyñski

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : DS2566

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-05-24

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-05-31

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Armin Frederik

 Przyznanie: 2007-06-17

NR PASZPORTU : XX0000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Ligocki

 Przyznanie: 2007-06-26

NR PASZPORTU : PL0139

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Wolny

 Przyznanie: 2007-11-27

NR PASZPORTU : TW1757

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawel Nawoj

 Przyznanie: 2007-11-28

NR PASZPORTU : PN4051

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2007-11-28

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2008-01-06

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Przyznanie: 2008-04-16

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Hemperek

 Przyznanie: 2008-04-26

NR PASZPORTU : PH2124

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2008-05-28

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: El¿bieta Adonju

 Przyznanie: 2008-08-10

NR PASZPORTU : EA4859

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2008-09-04

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-09-04

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Wojciech Pabian

 Przyznanie: 2008-09-24

NR PASZPORTU : WP4428

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2008-10-01

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2008-12-23

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jacques Fondrière

 Przyznanie: 2008-12-26

NR PASZPORTU : JK4869

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-04-03

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-04-07

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2009-04-07

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-06-12

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agata vel Harpia

 Przyznanie: 2009-08-06

NR PASZPORTU : AH5090

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-08-29

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-09-09

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2009-12-17

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-07-04

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maximus Decimus Meridius

 Przyznanie: 2011-04-02

NR PASZPORTU : MM5547

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kevin Kanikogrodzki

 Przyznanie: 2011-08-03

NR PASZPORTU : KK5612

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI BR¡ZOWYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY II)

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2006-07-06

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2006-07-11

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ von Liceas

 Przyznanie: 2006-09-06

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2006-09-10

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mac Wol

 Przyznanie: 2006-09-12

NR PASZPORTU : MW2506

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2006-09-15

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marian Nowak

 Przyznanie: 2006-09-30

NR PASZPORTU : MN2892

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Test

 Przyznanie: 2006-10-02

NR PASZPORTU : TEST02

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2006-10-03

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2006-10-04

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2006-10-04

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2006-10-14

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2006-10-17

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2006-10-25

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2006-10-25

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Przyznanie: 2006-10-25

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Rados³aw M±drosiñski

 Przyznanie: 2006-10-27

NR PASZPORTU : RM1732

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Przyznanie: 2006-11-01

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2006-11-05

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2006-11-08

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2006-11-29

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: £ukasz Bazan

 Przyznanie: 2006-12-13

NR PASZPORTU : LB2941

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Sikora

 Przyznanie: 2006-12-14

NR PASZPORTU : MS1446

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Rafa³ Regu³a

 Przyznanie: 2006-12-18

NR PASZPORTU : RR2942

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2006-12-20

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2006-12-24

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2007-01-20

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Armin Frederik

 Przyznanie: 2007-01-24

NR PASZPORTU : XX0000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2007-01-28

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2007-02-10

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Karol Trackeur

 Przyznanie: 2007-02-18

NR PASZPORTU : KT3735

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Wolny

 Przyznanie: 2007-02-21

NR PASZPORTU : TW1757

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Daniel Styczyñski

 Przyznanie: 2007-03-04

NR PASZPORTU : DS2566

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Ligocki

 Przyznanie: 2007-03-21

NR PASZPORTU : PL0139

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-04-25

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2007-05-05

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Szymon Szczepaniak

 Przyznanie: 2007-05-12

NR PASZPORTU : SS2569

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Polus

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : PP1305

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawel Nawoj

 Przyznanie: 2007-07-04

NR PASZPORTU : PN4051

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Bogusia Kalinowska

 Przyznanie: 2007-10-24

NR PASZPORTU : BK2008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2007-11-01

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2007-11-07

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2007-11-28

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Hemperek

 Przyznanie: 2007-12-28

NR PASZPORTU : PH2124

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Fischer

 Przyznanie: 2008-03-26

NR PASZPORTU : FF4660

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2008-07-02

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-07-02

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Wojciech Pabian

 Przyznanie: 2008-07-30

NR PASZPORTU : WP4428

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2008-08-08

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: El¿bieta Adonju

 Przyznanie: 2008-08-08

NR PASZPORTU : EA4859

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jacques Fondrière

 Przyznanie: 2008-12-14

NR PASZPORTU : JK4869

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-01-21

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2009-02-09

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcel Landecki

 Przyznanie: 2009-03-25

NR PASZPORTU : ML4901

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-03-29

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2009-05-26

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-05-30

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-06-03

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-07-21

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agata vel Harpia

 Przyznanie: 2009-07-21

NR PASZPORTU : AH5090

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Percian de Wega

 Przyznanie: 2009-12-15

NR PASZPORTU : PW5080

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-05-20

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maximus Decimus Meridius

 Przyznanie: 2011-01-10

NR PASZPORTU : MM5547

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kevin Kanikogrodzki

 Przyznanie: 2011-06-11

NR PASZPORTU : KK5612

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI BR¡ZOWYM MEDALEM PRESTI¯U (KLASY III)

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Przyznanie: 2006-07-05

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Przyznanie: 2006-07-05

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ von Liceas

 Przyznanie: 2006-07-12

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Przyznanie: 2006-07-22

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kamil Magnus

 Przyznanie: 2006-07-22

NR PASZPORTU : KM2116

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2006-07-22

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andy Sky

 Przyznanie: 2006-07-26

NR PASZPORTU : AS1712

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Przyznanie: 2006-07-26

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Przyznanie: 2006-08-02

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Rados³aw M±drosiñski

 Przyznanie: 2006-08-04

NR PASZPORTU : RM1732

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ulryk Dariusz Scholandzki

 Przyznanie: 2006-08-09

NR PASZPORTU : DD2207

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Przyznanie: 2006-08-09

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Rafa³ Wotalski

 Przyznanie: 2006-08-09

NR PASZPORTU : RW2351

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Ryba

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : PR2287

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mac Wol

 Przyznanie: 2006-08-17

NR PASZPORTU : MW2506

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Szymon Szczepaniak

 Przyznanie: 2006-08-23

NR PASZPORTU : SS2569

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tomasz Wolny

 Przyznanie: 2006-08-25

NR PASZPORTU : TW1757

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Przyznanie: 2006-08-30

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Alev van Dovski

 Przyznanie: 2006-09-01

NR PASZPORTU : AL1947

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Falklandzki

 Przyznanie: 2006-09-08

NR PASZPORTU : MF1233

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Barhtek De La Trompette

 Przyznanie: 2006-09-10

NR PASZPORTU : BT1297

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Gatt Tarriff

 Przyznanie: 2006-09-15

NR PASZPORTU : GT1989

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Sikora

 Przyznanie: 2006-09-18

NR PASZPORTU : MS1446

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Bednarz

 Przyznanie: 2006-09-18

NR PASZPORTU : MB2935

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agnieszka Smorêda

 Przyznanie: 2006-09-20

NR PASZPORTU : AS0106

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Armin Frederik

 Przyznanie: 2006-09-20

NR PASZPORTU : XX0000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marian Nowak

 Przyznanie: 2006-09-20

NR PASZPORTU : MN2892

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Sven de Yremy

 Przyznanie: 2006-09-28

NR PASZPORTU : SY1817

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Test

 Przyznanie: 2006-10-01

NR PASZPORTU : TEST02

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: £ukasz Bazan

 Przyznanie: 2006-10-06

NR PASZPORTU : LB2941

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Po¶piech

 Przyznanie: 2006-10-08

NR PASZPORTU : MP2294

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Kot-Kreskowy

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : PK1839

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Przyznanie: 2006-11-07

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Przyznanie: 2006-11-08

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jerzy Scholandzki

 Przyznanie: 2006-11-17

NR PASZPORTU : JM2959

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Bogusia Kalinowska

 Przyznanie: 2006-11-19

NR PASZPORTU : BK2008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Ligocki

 Przyznanie: 2006-11-28

NR PASZPORTU : PL0139

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mat Max

 Przyznanie: 2006-12-06

NR PASZPORTU : MM2677

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mateusz Walczak

 Przyznanie: 2006-12-11

NR PASZPORTU : MW3505

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Rafa³ Regu³a

 Przyznanie: 2006-12-17

NR PASZPORTU : RR2942

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Mia von Porta Regni-Scholandzka von Schwaben-Scholandiae

 Przyznanie: 2006-12-18

NR PASZPORTU : MT3516

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Daniel Styczyñski

 Przyznanie: 2007-01-09

NR PASZPORTU : DS2566

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Przyznanie: 2007-01-10

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jurand Zeliwna-Piesc

 Przyznanie: 2007-01-23

NR PASZPORTU : JZ3534

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Hemperek

 Przyznanie: 2007-02-12

NR PASZPORTU : PH2124

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Dawid Gorzechowski

 Przyznanie: 2007-02-12

NR PASZPORTU : DG3684

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maciej Derby

 Przyznanie: 2007-02-15

NR PASZPORTU : MD2854

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko:

 Przyznanie: 2007-02-15

NR PASZPORTU :

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Karol Trackeur

 Przyznanie: 2007-02-17

NR PASZPORTU : KT3735

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Tom Titan

 Przyznanie: 2007-03-19

NR PASZPORTU : TT1346

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Przyznanie: 2007-03-21

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Polus

 Przyznanie: 2007-03-21

NR PASZPORTU : PP1305

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Goha Pol

 Przyznanie: 2007-04-01

NR PASZPORTU : GP3863

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pawel Nawoj

 Przyznanie: 2007-04-08

NR PASZPORTU : PN4051

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Wiktor Koliñski

 Przyznanie: 2007-04-25

NR PASZPORTU : WK0111

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kuba Pakulski

 Przyznanie: 2007-05-16

NR PASZPORTU : KP4062

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Artur Urban

 Przyznanie: 2007-06-26

NR PASZPORTU : AU4183

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Test

 Przyznanie: 2007-09-20

NR PASZPORTU : TEST01

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Abogard Scholandzki

 Przyznanie: 2007-10-21

NR PASZPORTU : PJ4441

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Anna Cichon

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : AC4364

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Krystian S. Gmurek r. van Dovski

 Przyznanie: 2007-10-22

NR PASZPORTU : KG4467

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Cezary Bielak

 Przyznanie: 2007-10-28

NR PASZPORTU : CB3410

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Aleksandra Wroczyñska

 Przyznanie: 2007-11-01

NR PASZPORTU : AW4432

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Wojciech Pabian

 Przyznanie: 2007-12-17

NR PASZPORTU : WP4428

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kazimir Makowski vel Rodz

 Przyznanie: 2008-01-02

NR PASZPORTU : KM4497

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Filip Fischer

 Przyznanie: 2008-01-28

NR PASZPORTU : FF4660

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Robert Lizard

 Przyznanie: 2008-02-25

NR PASZPORTU : RL4184

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Krause

 Przyznanie: 2008-03-08

NR PASZPORTU : PK1022

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Landecki von Salvepol

 Przyznanie: 2008-04-26

NR PASZPORTU : ML4489

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Skarb Pañstwa

 Przyznanie: 2008-07-19

NR PASZPORTU : XX0008

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: El¿bieta Adonju

 Przyznanie: 2008-07-22

NR PASZPORTU : EA4859

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcel Landecki

 Przyznanie: 2008-09-25

NR PASZPORTU : ML4901

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Pablo Neruda

 Przyznanie: 2008-10-03

NR PASZPORTU : PN4944

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Micha³ Borkowski r. van Dovski

 Przyznanie: 2008-11-11

NR PASZPORTU : MB4943

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jacques Fondrière

 Przyznanie: 2008-11-26

NR PASZPORTU : JK4869

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Kêpiñski

 Przyznanie: 2008-12-02

NR PASZPORTU : PK4954

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: £ukasz G±sior von Salvepol-Landecki

 Przyznanie: 2009-01-07

NR PASZPORTU : £G4984

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Ma³gorzata Borkowska zd. Scholandzka

 Przyznanie: 2009-02-08

NR PASZPORTU : MJ5000

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Nadin Belli de

 Przyznanie: 2009-03-16

NR PASZPORTU : NB5054

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Scholandzka

 Przyznanie: 2009-03-27

NR PASZPORTU : NT5014

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Natalia Beszterda

 Przyznanie: 2009-04-11

NR PASZPORTU : NB4740

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Agata vel Harpia

 Przyznanie: 2009-05-21

NR PASZPORTU : AH5090

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Waldemar Kociak

 Przyznanie: 2009-06-14

NR PASZPORTU : WK5121

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Marcin Sadki r. van Dovski

 Przyznanie: 2009-06-25

NR PASZPORTU : MS5046

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Eveline le Mans Neruda von Salvepol-Landecka

 Przyznanie: 2009-07-15

NR PASZPORTU : EM5161

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Percian de Wega

 Przyznanie: 2009-07-21

NR PASZPORTU : PW5080

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Robert Sikora

 Przyznanie: 2009-09-01

NR PASZPORTU : RS4999

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: David Izynt

 Przyznanie: 2009-11-24

NR PASZPORTU : DI5321

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Jason Bourne

 Przyznanie: 2010-04-27

NR PASZPORTU : JB5345

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Maximus Decimus Meridius

 Przyznanie: 2010-12-21

NR PASZPORTU : MM5547

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kasia de Belli

 Przyznanie: 2011-04-02

NR PASZPORTU : KK5635

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Kevin Kanikogrodzki

 Przyznanie: 2011-04-10

NR PASZPORTU : KK5612

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Piotr Barclay

 Przyznanie: 2011-06-17

NR PASZPORTU : PB5665

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Paulus Buddus

 Przyznanie: 2013-01-23

NR PASZPORTU : PB6424

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Arturo I Pavlo

 Przyznanie: 2014-03-06

NR PASZPORTU : AP6550

NR DEKRETU: z_prestizu

 Imiê Nazwisko: Patryk Eckel

 Przyznanie: 2014-06-15

NR PASZPORTU : PE6580

NR DEKRETU: z_prestizu

OBYWATELE ODZNACZENI WIELKIM MEDALEM ODZNACZONEGO DLA PROMOCJI

OBYWATELE ODZNACZENI Z£OTYM MEDALEM PROMOCJI

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM PROMOCJI

OBYWATELE ODZNACZENI MA£YM MEDALEM PROMOCJI

 Imiê Nazwisko: Filip Radgar Scholandzki

 Przyznanie: 2011-09-02

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: z_promocji