REJESTR ODZNACZEÑ

Znajduj± siê tu nazwiska wszystkich obywateli, którzy w uznaniu swych zas³ug dla Królestwa zostali odznaczeni orderami królewskimi lub rz±dowymi.

DEKRET KRÓLEWSKI 
o wyró¿nieniach, odznaczeniach i tytu³ach.

Odznaczeni:

          Wielkim Krzy¿em ¦w. Ulryka (I Klasa)      Krzy¿em Komandorskim ¦w. Ulryka (II Klasa)

Krzy¿em Oficerskim ¦w. Ulryka (III Klasa)     Krzy¿em Kawalerskim ¦w. Ulryka (IV Klasa)

Medalem Królewskim Za Zas³ugi     Medalem Pañstwowym Za Zas³ugi

 

OBYWATELE ODZNACZENI WIELKIM KRZY¯EM ¦W. ULRYKA (I Klasa)

 

 Imiê Nazwisko: Jego Królewska Wysoko¶æ 

 FILIP VON SCHWABEN, KSI¡¯Ê SCHOLII  

 Odznaczenie: KRZY¯ ¦w. ULRYKA I KLASY

(KRZY¯ WIELKI)

NR PASZPORTU : FS0028 

NR DEKRETU: 15/2003  

Zas³ugi: Leksykon Scholandzki, utworzenie Wydzia³u Filozofii Nowego ¦wiata, zbudowanie struktur Wydzia³u Wojskowego KUS, dzia³alno¶æ naukowa, skuteczne dzia³ania dyplomatyczne. 

 

 Imiê Nazwisko: Artur Piotr 

MARKIZ WEWIÓRA 

 Odznaczenie: KRZY¯ ¦w. ULRYKA I KLASY

(KRZY¯ WIELKI)

NR PASZPORTU : nd  

NR DEKRETU: 28/2003 

Zas³ugi:  Wielki wk³ad do rozwoju przyjaznych stosunków pomiêdzy Królestwami Dreamlandu i Scholandii. Skuteczne dzia³ania dyplomatyczne, które doprowadzi³y do zawarcia Traktatu Sojuszniczego pomiêdzy obydwoma pañstwami.. 

 

 Imiê Nazwisko:  

ANDRZEJ VON NUERENBERG, KSI¡¯Ê DELTY 

Odznaczenie: KRZY¯ ¦w. ULRYKA I KLASY

(KRZY¯ WIELKI)

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Stworzenie systemu map Scholandii, sta³a opieka nad stronami www Scholandia, usuwanie b³êdów, design stron. 

 

 Imiê Nazwisko:  

TOMASZ GA£CZYÑSKI, KSI¡¯Ê DAREI  

 Odznaczenie: KRZY¯ ¦w. ULRYKA I KLASY

(KRZY¯ WIELKI)

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Stworzenie systemu informatycznego Scholandii, sta³a opieka nad nim i koordynowanie jego rozwoju. 

 


OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM KOMANDORSKIM ¦W. ULRYKA 

(II KLASA)

Imiê Nazwisko: Jego Królewska Wysoko¶æ ksi±¿ê

 FILIP VON SCHWABEN, Ksi±¿ê Scholii

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Utworzenie Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego, utworzenie struktur Chrze¶cijañskiego Ko¶cio³a Scholandzkiego. 

Imiê Nazwisko: Baron  £ukasz KÊDZIORA

 Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 15/2003

Pe³nienie urzêdu Premiera KRS w czasie budowy struktur pañstwa, wirtualne szpital i cmentarz, strona ambasady Scholandii 

Imiê Nazwisko: Nadin DE BELLI, Markgraf Finagorii

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : BN0017

NR DEKRETU: 15/2003

Przebudowa stron Rz±dowych (03.2003), skuteczne dzia³ania w obronie suwerenno¶ci Scholandii (03.2003) 

Imiê Nazwisko: dr ADRIAN BARTKIEWICZ, Markgraf REICHENAU

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : AB0074

NR DEKRETU: 21/2003

Stworzenie Galerii Scholandczyków, wielkie zas³ugi dla integracji Narodu Scholandzkiego 

Imiê Nazwisko: MICHA£ KNOBEL, 

Hrabia Emporio

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : MK0122 

NR DEKRETU: 21/2003

Stworzenie Galerii Scholandczyków, wielkie zas³ugi dla integracji Narodu Scholandzkiegoi 

Imiê Nazwisko: JAKUB LAMPERSKI, 

Markgraf Titicaca

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : KL0126  

NR DEKRETU: 46/2003 

Przeprowadzenie wielkiej reformy gospodarczej Królestwa w 11-12. 2003.

 

Imiê Nazwisko: ALEXIOS TAURINOS, 

Margraf Taurii  

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : AT0007  

NR DEKRETU: 46/2003 

Wzorowe prowadzenie prowincji Delta od jej powstania, nowatorskie rozwi±zania graficzne i administracyjne

 

Imiê Nazwisko: AGNIESZKA SMORÊDA Szlachetna Dama

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : AS0115  

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, wytrwa³e prowadzenie jednej z najlepszych gazet. zas³ugi w administracji.

 

Imiê Nazwisko: MICHA£ STRUDZIÑSKI, Markgraf Liceas

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, tworzenie demokratycznej opozycji.

 

Imiê Nazwisko: JERZY GO£OWANOW, 

Hrabia von Lahnstein

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka II Klasy (Komandorski)

NR PASZPORTU : JG0052  

NR DEKRETU: 46/2003 

Wielkie zas³ugi w dziedzinie nauki, za³o¿enie i prowadzenie Instytutu Kultury Elfickiej

 


 

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM OFICERSKIM ¦W. ULRYKA 

(III KLASA)

Imiê Nazwisko: Szlachetny Pan (baronet)

 JACEK KIKIEWICZ 

Odznaczenie: Krzy¿ ¦w. Ulryka  III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU: KJ0005 

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: pozyskanie strony www o odpowiednich dla pañstwa parametrach i dzia³aj±cych systemach, opracowanie graficzne stron www Scholandii..

 

 

Imiê Nazwisko: PAN

DRASZYR ARUDIPUK

Odznaczenie : Krzy¿ ¦w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU :  DA0010  

NR DEKRETU :25/2002

Zas³ugi: Za³o¿yciel i redaktor najstarszej gazety Scholandii: "Scholandra". Wytrwa³y, choæ lojalny krytyk pañstwa i jego instytucji. Autor cyklu Legend Scholandzkich. 

 

Imiê Nazwisko: Pan

SZAKU ANROD

Odznaczenie : Krzy¿ ¶w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU: SA0016   

NR DEKRETU : 25/2002

Zas³ugi: Zorganizowanie pracy Jednostek Specjalnych Si³ Zbrojnych Królestwa, pomoc w organizacji Armii.

 

 

Imiê Nazwisko: Pan

MACIEJ ZAWITAJ

Odznaczenie:  Krzy¿ ¶w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU: MZ0023   

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Zorganizowanie stron i administracja Prowincj± Elfidy. Miasto Elfidias.

 

Imiê Nazwisko: PAN

WOJCIECH ZIELIÑSKI 

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU   YY0001

NR DEKRETU 15/2003

Zas³ugi: Stworzenie stron miasta Internetia, nowatorskie rozwi±zania infrastruktury miejskiej, pierwszy dworzec kolejowy w Scholandii.

 

 

Imiê Nazwisko: PIOTR JACKOWSKI

Hrabia Lukation

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU  PJ0059

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Rozwijanie Bazaru Scholandzkiego

 

Imiê Nazwisko: NADIN de BELLI

 Markgraf Finagorii

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU   BN0006

NR DEKRETU: 15/2003 

Zas³ugi: Wspó³tworzenie reformy gospodarczej 11-12.2003

 

Imiê Nazwisko: PAN

ALEKSANDER WITTLE

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka III Klasy (Oficerski)

NR PASZPORTU   AW0320

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Dzia³acz sportowy, przedsiêbiorca, aktywny uczestnik ¿ycia publicznego.

 

 


OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM KAWALERSKIM ¦W. ULRYKA 

(IV KLASA)

Imiê Nazwisko Pan

ADRIAN URBANOWICZ

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU : AU0020  

NR DEKRETU : 25/2002

Zas³ugi: Zorganizowanie pracy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Opracowanie Ustawy o Policji. Podarowanie Pañstwu zbioru grafik.

 

Imiê Nazwisko: Szlachetny Pan (baronet)

MAKSYMILIAN LABOREWICZ

Odznaczenie:  Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU: ML0014

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Stworzenie struktur Ministerstwa Pracy. opracowanie zasad po¶rednictwa pracy w Scholandii.

 

Imiê Nazwisko: Pan

SERGIOS BUTTERBERG

Odznaczenie:  Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU: BS0002  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Zorganizowanie stron, stworzenie Folderu  i administracja prowincj± Bergii.

 

 Nazwisko: PAN

ADALBERT VON MONOMACH

Odznaczenie:  Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU: AM0022   

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Zorganizowanie zarz±du Prowincji Proftazji, miasto Adrianopol.

 

 

Imiê Nazwisko: PAN Prof. dr

JERZY GO£OWANOW, Hrabia von Lahnstein

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU : JG0047  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Wspó³za³o¿yciel Wydzia³u Teologicznego. Wspó³prowadz±cy stron Ko¶cio³a scholandzkiego. Autor wielu wyk³adów i homilii. 

Imiê Nazwisko: Dr WIKTOR KOLIÑSKI 

Odznaczenie:  Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU : WK0111  

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Zorganizowanie i prowadzenie Instytutu Kultury Scholandzkiej, dzia³alno¶æ naukowa, dzia³alno¶æ ekumeniczna.

 

 

Imiê Nazwisko: PAN

ADAM PI¡TKOWIAK

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski)

NR PASZPORTU : AP0048  

NR DEKRETU : 15/2003

Zas³ugi: Zorganizowanie administracji prowincji Arden, aktywna dzia³alno¶æ gospodarcza.

 

 

Imiê Nazwisko PAN

JACEK PIECHNIK

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski) 

NR PASZPORTU :  JP0135  

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Wspó³tworzenie stron www miasta Inselburg, nowatorskie rozwi±zania graficzne i techniczne.

 

 

Imiê Nazwisko: PAN

MATEUSZ BRONOWICZ 

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski) 

NR PASZPORTU : MB0119  

NR DEKRETU : 15/2003

Zas³ugi: Stworzenie stron www miasta Kanikograd.

 

 

Imiê Nazwisko: PANI

MONIKA IZDEBSKA

Odznaczenie: Order ¦w. Ulryka IV Klasy (Kawalerski) 

NR PASZPORTU  : MI0311

NR DEKRETU : 46/2003

Zas³ugi: Stworzenie Biura Statystycznego Lamstat, regularne organizowanie sonda¿y. nt scholandzkiego ¿ycia publicznego

 


OSOBY ODZNACZONE MEDALEM KRÓLEWSKIM ZA ZAS£UGI

Imiê Nazwisko: PAN

Jan "hidem" MAUSCH

Odznaczenie: Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU - Obywatel Republiki Baridas  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Doprowadzenie do szybkiego zawarcia uk³adu o uznaniu i wspó³pracy z Republik± Baridas. Pomoc w nawi±zaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Dreamlandu

Imiê Nazwisko: PANI

EDITH ELFIDIKE

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU : EE0024  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Utworzenie stron Ko¶cio³a Elfickiego i Kina Scholandzkiego

 

Imiê Nazwisko:  PAN MARKIZ

EDWARD REY

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU - Obywatel Królestwa Dreamlandu  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Doprowadzenie do szybkiego zawarcia Uk³adu o uznaniu i Przyja¼ni oraz nawi±zania pe³nych stosunków dyplomatycznych pomiêdzy Królestwem Dreamlandu a Scholandi±.

Imiê Nazwisko: PAN

£UKASZ PODLESKI

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: LP0015   

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Utworzenie strony www prowincji Arden oraz miasta Internetia. Zarz±d prowincj±

Imiê Nazwisko:  PAN

ADRIAN BARTKIEWICZ

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: AB0074  

NR DEKRETU: 25/2002 

Zas³ugi: Za³o¿enie i regularne wydawanie "Spectatora Scholandzkiego". Bezinteresowna pomoc w rozwoju instytucji pañstwowych poprzez publikacje.

Imiê Nazwisko:  PAN

B£A¯EJ SMEKTA£A

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: BS0388

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alno¶æ dwóch firm, aktywno¶æ w dziedzinie gospodarczej

Imiê Nazwisko:  PAN

MERC MERC

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: MM0387

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Reaktywowanie miasta Tomaspol

Imiê Nazwisko:  PAN

MARIUSZ KABA£A

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: MK0407

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alno¶æ lokalu rozrywki

Imiê Nazwisko:  PANI

FANABERIA da VINCI

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: FV0386

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywne prowadzenie placówki kulturalnej

Imiê Nazwisko:  Baronet

JEAN-PAUL GOUDART

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: JG0202

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Rozwijanie miasta Mons Reale/BE

Imiê Nazwisko:  PAN

PAWE£ CZEPAN

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: PC0239

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Aktywna dzia³alno¶æ w dziedzinie sportu

Imiê Nazwisko:  PAN

BART£OMIEJ PYTKA

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: BP0359

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Za³o¿enie i wzorowe prowadzenie firmy gastronomicznej

Imiê Nazwisko:  PANI

JAGODA REGULSKA

Odznaczenie:  Medal Królewski za Zas³ugi

NR PASZPORTU: MJ0299

NR DEKRETU: 46/2003 

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alno¶æ  firmy, aktywno¶æ w dziedzinie gospodarczej


 

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM PAÑSTWOWYM ZA ZAS£UGI 

Imiê Nazwisko

Odznaczenie

NR PASZPORTU   

NR DEKRETU 

Zas³ugi:

 

 

Imiê Nazwisko

Odznaczenie

NR PASZPORTU   

NR DEKRETU 

Zas³ugi:

 

 

Imiê Nazwisko

Odznaczenie

NR PASZPORTU   

NR DEKRETU 

Zas³ugi: