DEKRET KRÓLEWSKI

Nr 2/2002 z dnia 2 pa¼dziernika 2002r.

My, Armin Frederik, Król Scholandii, Opiekun Wiary
W zgodzie z Konstytucj± Naszego Pañstwa
W celu zapewnienia potrzebnych mu w spo³ecznym ¿yciu
a odpowiednich dla ustroju
wyró¿nieñ, odznaczeñ i tytu³ów,
ustanawiamy, co nastêpuje:

Spis tytu³ów, orderów i odznaczeñ, obowi±zuj±cych w Królestwie Scholandii

1) Tytu³y arystokratyczne i szlacheckie

Nadawane Dekretem Królewskim z w³asnej woli panuj±cego lub (tylko tytu³y szlacheckie) na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Tytu³y arystokratyczne i szlacheckie s± do¿ywotnie i dziedziczne, przechodz± w primogeniturze mêskiej na najstarszego syna. W razie wyga¶niêcia linii prostej mog±, moc± dekretu królewskiego, zostaæ przeniesione na przedstawiciela linii bocznej mêskiej. W razie wyga¶niêcia mêskiego pokrewieñstwa tytu³ wygasa i mo¿e zostaæ przyznany innej osobie.

A) Tytu³y arystokratyczne

1. Ksi±¿ê (krwi) (princeps, Prinz, prince, wielikij knia¼). Tytu³ przys³uguje wy³±cznie synom i braciom panuj±cego monarchy. Przekazywany tylko w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ hrabiów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu ksi±¿êcego z mitr± elektorsk± (piêciop±kow±) i p³aszczem ksi±¿êcym. Prawo do umieszczenia w stronach tarczy herbowej po przek±tnej czarnych lwów na z³otym polu, ukazuj±cych pokrewieñstwo z Tronem.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Wasza Królewska Wysoko¶æ"

2. Ksi±¿ê (dux, Fürst, duke, knia¼). Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki, obszerne w³o¶ci ziemskie lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny), oraz wyj±tkowe, trwa³e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ baronów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu ksi±¿êcego z mitr± ksi±¿êc± (czterop±kow±) i p³aszczem ksi±¿êcym.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: " Ja¶nie O¶wiecony Ksi±¿ê"

3. Margrabia (Castellanus, Markgraf, Margrave, -). Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie, posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki lub spowinowaconej z Tronem, posiadaj±cej obszerne w³o¶ci ziemskie lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny) oraz bardzo du¿e, trwa³e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ baronów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu margrafowskiego (Landgraf) z koron± hrabiowsk± 9 p±kow± i p³aszczem ksi±¿êcym.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Prze¶wietny Margraf"

4. Hrabia (comes, Graf, comte, Graf). Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie, posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki, obszerne w³o¶ci lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny) oraz posiadaj±cej du¿e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ szlachecki (rycerz, szlachetny pan).
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu hrabiowskiego z koron± hrabiowsk± siedmiop±kow±).
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Wielce Szlachetny Hrabia"

B) Tytu³y szlacheckie

5. Baron (Nobilus, Freiherr, Baron). Tytu³ mo¿e byæ nadany osobie, która po³o¿y³a znaczne i trwa³e zas³ugi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub okre¶lonych dziedzin ¿ycia pañstwowego i spo³ecznego. Mo¿e byæ przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze mêskiej), a tak¿e na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas do¿ywotni, chyba ¿e Król postanowi o dziedziczno¶ci tytu³u). Zwyczajowo przyznawany ustêpuj±cym Prezesom Rady Ministrów. M³odsi synowie nie otrzymuj± tytu³u szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego mo¿e zostaæ wraz z tytu³em przyznana renta do¿ywotnia z kasy pañstwowej lub innego sta³ego ¼ród³a.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu barona z koron± piêciop±kow±.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan Baron"

6. Szlachetny Pan ("rycerz") (Praedikat "Von" (Ritter von), Sir, baronet). Tytu³ mo¿e byæ przyznawany osobie, która po³o¿y³a znaczne zas³ugi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub okre¶lonych dziedzin ¿ycia pañstwowego i spo³ecznego. Mo¿e byæ przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze mêskiej), a tak¿e na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas do¿ywotni, chyba ¿e Król postanowi o dziedziczno¶ci tytu³u). Zwyczajowo przyznawany ustêpuj±cym Prezesom Rady Ministrów. M³odsi synowie nie otrzymuj± tytu³u szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego mo¿e zostaæ wraz z tytu³em przyznana renta do¿ywotnia z kasy pañstwowej lub innego sta³ego ¼ród³a.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu szlacheckiego z he³mem rycerskim.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan", "Szlachetny Rycerz"

Ma³¿onki posiadaczy tytu³ów u¿ywaj± identycznych tytu³ów w wersji ¿eñskiej, to jest: Ksiê¿na, margrabina, hrabina, baronessa, dama (w miejsce rycerza).2) Ordery i Odznaczenia Pañstwowe Królestwa ScholandiiNadawane Dekretem Królewskim z w³asnej woli panuj±cego lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Izby Reprezentantów lub Senatu. Do orderów wy¿szej klasy przywi±zana jest do¿ywotnia renta, wyp³acana na wniosek odznaczonego z kasy pañstwowej w wypadku, gdy nie posiada on wystarczaj±cych ¶rodków do godnego ¿ycia.

I. ORDERY:

Order ¦w. Ulryka (Patrona Pañstwa Szwabii, Rodziny panuj±cej i Królestwa Scholandii). Ulrich, Graf von Dillingen, biskup Augsburga, zm. 973, kanonizowany jako pierwszy ¶wiêty Ko¶cio³a Zachodniego w roku 993, zas³yn±³ jako bohaterski obroñca Niemiec podczas najazdów wêgierskich, zw³aszcza w roku 955. Doprowadzi³ tak¿e do zawarcia pokoju miêdzy cesarzem Ottonem I a jego najstarszym synem Luitpoldem, czym zapobieg³ wojnie domowej. Od tej pory patron zgody i stabilizacji, a tak¿e zdrowego patriotyzmu. Przyznawanie Orderu ¶w. Ulryka w Królestwie Scholandii jest znakiem jej ¶cis³ego, tradycyjnego zwi±zku z historycznym ¦wiêtym Cesarstwem Rzymskim i Ksiêstwem Szwabii poprzez rodzinê panuj±c±.

Forma: Order ma kszta³t równoramiennego, czerwonego krzy¿a ze z³ot± stylizacj± krzy¿a Chrystusa jako drzewa ¿ycia i podobiznami innych patronów Szwabii: ¦w. Afry i ¦w. Simperta.

Klasy:
a) I KLASA: Krzy¿ Wielki, noszony na wstêdze przez ramiê, przyznawany G³owom Pañstw, Naczelnym Dowódcom za wygran± Wojnê i osobom o wyj±tkowych zas³ugach dla Królestwa Scholandii. Nadanie Krzy¿a Wielkiego równoznaczne jest z nadaniem szlachectwa dziedzicznego Królestwa w stopniu barona, o ile odznaczona osoba jeszcze go nie posiada. Z urzêdu posiadaczem Krzy¿a Wielkiego Orderu jest Król od chwili wst±pienia na tron, jako kontynuator tradycji Szwabii i ¦wiêtego Ulryka w Scholandii.

b) II KLASA: Krzy¿ Komandorski, noszony na wstêdze na szyi, przyznawany ministrom, szefom rz±dów, genera³om za wygran± bitwê oraz osobom o wyj±tkowych zas³ugach dla Królestwa Scholandii lub dla poszczególnych dziedzin ¿ycia publicznego.

c) III KLASA: Krzy¿ Oficerski (z³oty), noszony na mundurze, fraku lub na ramieniu sukni po lewej stronie. Przyznawany wy¿szym urzêdnikom, oficerom za wybitne zas³ugi wojenne, przedstawicielom ¿ycia publicznego za wybitne zas³ugi dla pañstwa.

d) IV KLASA: Krzy¿ Kawalerski (srebrny), noszony na mundurze, fraku lub na ramieniu sukni. Przyznawany obywatelom za wybitne zas³ugi dla pañstwa.


II. ODZNACZENIA:

MEDAL KRÓLEWSKI ZA ZAS£UGI. Przyznawany z woli Króla lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Izby Reprezentantów, Senatu lub Prefektów prowincji za wybitne zas³ugi w rozwoju ró¿nych dziedzin ¿ycia Królestwa lub jego regionów.
Forma: Medal posiada formê metalowego ko³a koloru z³otego z herbem Króla na wstêdze kolorów flagi pañstwowej (z³oty i czarny). Nosi siê go po lewej stronie fraku, munduru lub na ramieniu sukni.

MEDAL PAÑSTWOWY ZA ZAS£UGI. Przyznawany na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Izby Reprezentantów, Senatu lub Prefektów prowincji, a tak¿e ambasadorów Królestwa Scholandii za granic± w ¶wiecie Wirtualnym i Rzeczywistym. Przyznaje siê go za zas³ugi w rozwoju ro¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego, a tak¿e obywatelom obcych pañstwa za trwa³± i udowodnion± czynnie ¿yczliwo¶æ wobec Królestwa Scholandii lub jego obywateli.
Forma: Medal posiada formê metalowego ko³a koloru z³otego z herbem Królestwa na wstêdze kolorów flagi pañstwowej (z³oty i czarny). Nosi siê go po lewej stronie fraku, munduru lub na ramieniu sukni.

Postanowienia:
1. Rozporz±dzenie niniejsze zawiera graficznie wzory orderów, które uznaje siê za jedynie obowi±zuj±ce.
2. Nadanie tytu³ów, orderów, i odznaczeñ dokonuje siê poprzez przes³anie odpowiedniego dyplomu osobie odznaczonej przez Kancelariê Koronn±.
3. Prawo o odznaczeniach wchodzi w ¿ycie z dniem 1. pa¼dziernika 2002.

Dan w Scholopolis, w dniu 26 wrze¶nia 2002

(-) Armin Frederik, Król

Za³±cznik: Wzory orderów i odznaczeñ