Witamy w Muzeum Kultury Rycerskiej Scholandii!

   Muzeum utworzone zosta³o w celu pokazania bogatej historii i tradycji scholandzkich rycerzy zamieszkuj¹cych w œredniowieczu tereny Scholii… Przedstawienia tych, którzy przez d³ugi czas mieli decyduj¹cy wp³yw na ¿ycie spo³eczne, gospodarcze I kulturalne.
Ekspozycje stale s¹ uzupe³niane, mamy te¿ nadziejê, ¿e uda nam siê wkrótce pokazaæ ca³e t³o historyczno-spo³eczne ówczesnych czasów.

   Zapraszamy do zwiedzania!!!

Kasia van Derjick

WSPOMÓ¯ NAS !
RYCERSTWO
ETOS RYCERSKI
FORTYFIKACJE


UZBROJENIE OCHRONNE
UZBROJENIE, CZYLI KRÓTKA HISTORIA ROZWOJU
I-ZBROJA
II-HE£M
III-TARCZA


TURNIEJE RYCERSKIE W SCHOLII
RYCERZE W WALCE
ROZRYWKA
BITWA NAD DYG¥
TANIEC WESELNY(w³¹cz g³oœniki!)