UZBROJENIE OCHRONNE II-TARCZA


   Tarcza jest jednym z najstarszych elementów uzbrojenia, znana ju¿ by³a w star¿ytnym Egipcie. Pokrywano j¹ skórami, p³ótnem, dodatkowymi p³atami blachy. Popularne by³o malowanie na tarczy swego herbu, co stanowi³o znak rozpoznawczy rycerza-trudno bowiem by³o go poznaæ w kompletnej zbroi.

   Konstrukcyjnie tarcza to “p³at” drewna, blachy zaopatrzony od wewnêtrznej strony w tzw. imacz, wykonany najczêœciej ze skóry b¹dŸ powrozu, dodatkowo po stronie wewnêtrznej umieszczony by³ te¿ pas s³u¿¹cy do zawieszania tarczy na ramieniu. Bardzo czêsto w tarczach nie wykonanych z metalu umieszczano tzw. umbo-czyli okr¹gle okucie wzmacniaj¹ce tarcze, umieszczane w czêœci œrodkowej.


RODZAJE TARCZ::


ADARGA

   Ten typ tarczy sporz¹dzany by³ ze skór antylopy, skóra ta by³a bardzo odporna na zniszczenie. Adarga sk³ada³a siê z dwóch warstw skóry sklejonych ze sob¹ a nastêpnie zszytych. Poœrodku tarczy mocowane by³y dwa rzemienie (imacze) umo¿liwiaj¹ce szybkie manewrowanie tarcz¹ podczas walki.

KALKAN

   Kalkan sporz¹dzany by³ z plecionki-figowe prêty ³¹czono jedwabnymi b¹dŸ we³nianymi niæmi. Kalkany by³y bardzo czêsto bogato zdobione (kamienie szlachetne, z³oto, aksamit itp.) ale i prostsze modele wygl¹da³y imponuj¹co-poprzez ozdobny ornament w plecionce. Kalkan jest typow¹ tarcz¹ wschodni¹, niemniej w Scholandii równie¿ by³y w u¿ytku, zw³aszcza w ramach ozdoby na turniejach.

SIPAR

   Ten typ tarczy u¿ywany by³ w tym samym czasie co kalkan. Sipar jest persk¹ tarcz¹ (u¿ywan¹ jednak w Scholandii) o charakterystycznym kolistym kszta³cie, Powierzchnia tarczy by³a z regu³y bogato zdobiona, nabijano j¹ z³otem, srebrem, mosi¹dzem, wycinano kunsztowne ornamenty, czasem umieszczano na niej islamski pó³ksiê¿yc. Niektóre z poŸniejszych siparów sporz¹dzano ze stali damasceñskiej.

PAWEZ

   Jedna z najciê¿szych tarcz, zbudowana na bazie prostok¹ta lub trapezu. Poœrodku tarczy znajdowa³o siê charakterystyczne wybrzuszenie. Pawez stosowany by³ przede wszystkim przez piechote, czasami posiada³ wyciêcie w górnej krawêdzi s³u¿¹ce do obserwowania pola walki.   

Kasia van Derjick