Leksykon Scholandzki

Wydanie V - z dnia 22 pazdziernika 2004
Redaktorzy: Filip von Schwaben, [+] Adrian Bartkiewicz, [+] Karina Stachowiak

 Zg³o¶ nowe Has³o  

                                                   
W zasobach 270 hase³ A-Z  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

A ADALBERTA - Miasto Otwarte (2002-2004) w po³udniowo-wschodniej Scholandii, 538 098 mieszk. Wa¿ny o¶rodek gospodarczy: port, centrum ekonomiczne. Miejsca godne obejrzenia: Wielki Falochron (zabytkowy wa³ ochronny o d³ugo¶ci 700 m), katedra ¦w. Filipa, delfinarium oraz najnowocze¶niejszy budynek Scholandii: Centralny Dworzec Autobusowy. W wyniku reformy administracyjnej miasto zosta³o zamkniête.

ADRIANOPOL -  Miasto Otwarte (2002-2004) w pó³nocno-wschodniej Scholandii, u wybrze¿y Oceanu Wirtualnego. Stolica prowincji Proftazja. Ludno¶æ: 441 512 mieszk. Dawna faktoria handlowa obcych kupców na terytorium kontynentu. z tamtych czasów pochodzi interesuj±ce Stare Miasto, z liczn± grup± zabytkowych kamienic i oryginalnym renesansowym ratuszem. Zamek obronny Proftazjon o dwóch zamkniêtych, niezale¿nych pier¶cieniach murów. Wa¿ny o¶rodek handlowy, du¿y port handlowy. W wyniku reformy administracyjnej miasto zosta³o zamkniête.

AGENCJA INFORMACYJNA SPECTATOR - scholandzka agencja informacyjna, nale¿±ca do koncernu prasowo-wydawniczego Spectator. AIS zosta³a za³o¿ona na pocz±tku lutego 2003, dysponuje ona w³asna stron± www, lista dyskusyjn±, zbiorem aktualizowanych niemal codziennie wiadomo¶ci prasowych oraz mo¿liwo¶ci± wpisu komentarzy czytelników. AIS jest podstawowym dostawc± serwisów informacyjnych na terenie Królestwa. Za³o¿ycielem i w³a¶cicielem AIS jest Adrian Bartkiewicz. Po wypadku za³o¿yciela i redaktora Agencja przerwa³a swoj± dzia³alno¶æ.

ALEXIOPOLIS - Miasto Otwarte w pó³nocnej Scholandii, u uj¶cia rzeki Borysfenes do Morza Deltyjskiego, 820 592 mieszk.- trzecie co do wielko¶ci miasto Scholandii. Stolica prowincji Delta-Proftazja. Liczne zabytki, przede wszystkim Wielka Cerkiew. Miasto posiada grafikê systemow±. ZOBACZ

ALGUZZY - niewielkie pasmo górskie w po³udniowo-wschodniej Scholandii, na terenie prowincji Darea. Najwy¿szy szczyt A. to Corno Grande (2112 m.n.p.m). W A. wystêpuje wiele rzadkich minera³ów: kryszta³ górski, kwarcyty, a tak¿e kamienie szlachetne i pó³szlachetne: ametysty, turkusy i opale.

AMFITEATR - Instytucja kulturalna, znajduj±ca siê na terenie miasta Alexiopolis, specjalizuje siê w organizowaniu na ¿ywo koncertów popularnych zespo³ów (tak¿e realnych) dla mieszkañców Scholandii. Za³o¿ycielem A. i jego dyrektorem jest Pawe³ "Punk" Wilczyñski. ZOBACZ

ANROD  Szaku, - (2002) pu³kownik, pierwszy Szef Si³ Specjalnych Królestwa Scholandii. Twórca Si³ Specjalnych oraz wywiadowczych Królestwa Scholandii. Kawaler Orderu ¦w. Ulryka III Klasy.

ANTYSARMATYZM - pr±d polityczny i ruch spo³eczny, zaistnia³y w Scholandii na skutek wielu faktorów konfliktowych pomiêdzy Królestwem a Ksiêstwem Sarmacji. A. rozwija³ siê przez d³u¿szy okres, pocz±wszy od lutego 2003, osi±ga³ swoje punkty kulminacyjne w postaci demonstracji, zmasowanych akcji medialnych oraz kryzysów dyplomatycznych. Jego naukow± analizê przeprowadzi³ A. v. Rohrscheidt w wyk³adzie" Kryzysy wewnêtrzne w pañstwach wirtualnych". Wed³ug tej teorii a. jest jednym z symptomów rodz±cego siê scholandzkiego nacjonalizmu. Zwolennikami skrajnego a. byli okre¶lani P. Kalmus i P. Wilczyñski, umiarkowanego: J. Lamperski, M. Strudziñski i ksi±¿ê Filip v. Schwaben.

APTEKA - miejsce, gdzie za pomoc± automatycznego skryptu sprzeda¿y mo¿na nabyæ leki, podnosz±ce stan zdrowia. Apteki wprowadzono do systemu scholandzkiego w dniu 1. wrze¶nia 2003. Autorem projektu by³ Nadin de Belli.

ARCHIPELAG INSELISJKI - Grupa wysp le¿±cych pomiêdzy Morzem Scholandzkim a otwartym Oceanem Wirtualnym. Najwiêksz± wysp± jest Insel (11.523 km2), pozosta³e nie przekraczaj± 2500km2. S± to: Tomania, St.Leon, Globalia, Fidelia, Verdelia, Lusson, Animia, i Vestenia. Ca³y Archipelag tworzy jedn± jednostkê administracyjn±: prowincjê Inseliê.

ARDEN - Istniej±ca w X.2002 - IV. 2004 prowincja w ¶rodkowej czê¶ci Królestwa Scholandii, przy wybrze¿u Oceanu Wirtualnego. Ludno¶æ - 1.831.739 mieszk., stolica: Internetia , 422.772 mieszk. W wyniku reformy administracyjnej z IV. 2004 po³±czona z prowincja Inselia w prowincjê: Arden-Inselia.

ARDEN-INSELIA - Prowincja powsta³a w kwietniu 2004 w wyniku reformy administracyjnej z po³±czenia dwóch historycznych prowincji królestwa: Ardenu i Inselii. AI po³o¿ona jest czê¶ciowo na l±dzie sta³ym w ¶rodkowej czê¶ci Królestwa, w czê¶ci zas na wyspach Archipelagu Inselijskiego. stolica prowincji jest miasto Internetia.

ARMIN - oficjalna waluta Królestwa Scholandii. Imiê swoje wziê³a od za³o¿yciela pañstwa, króla Armina Frederika. Skrót waluty: "Arm". Warto¶æ 1 Armina wpisana jest na sta³e jako 5 Euro (aktualnie 20 PLN). W przeliczniku u³amkowym 1 Armin = 100 iwonek.

ARMIN FREDERIK - Król Scholandii. Ur. 1966 Jako Armin IV Jacek Filip Frederik von Rohrscheidt, Herzog in Schwaben, za³o¿yciel Królestwa Scholandii, panuj±cy od 28.09.2002. Autor bardzo licznych tekstów prawnych, schematów strukturalnych, wyk³adów, stron i podstron na terenie www. Królestwa Scholandii. Twórca teorii ¿ywienia i gospodarczych algorytmów teoretycznych dla królestwa Scholandii. Za³o¿yciel Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego pomys³odawca Królewskiej Nagrody Naukowej.

ARUDIPUK Draszyr - (2002-2003) dziennikarz i pisarz scholandzki. Za³o¿yciel i redaktor najstarszej gazety scholandzkiej: "Scholandra", autor cyklu Legend Scholandzkich. Kawaler Orderu ¦w. Ulryka III Klasy.

AUKCJA PARCEL - automatyczna sprzeda¿ nieruchomo¶ci (parcel ziemskich), funkcjonuj±ca przy Bazarze Scholandzkim. W³a¶ciciele nieruchomo¶ci mog± je tam sprzedaæ za pomoc± licytacji, odbywaj±cej siê na zasadach wpisywania ofert przez potencjalnych kupców i automatycznego przepisania w³asno¶ci parceli na oferuj±cego najwiêcej. Aukcje wprowadzono do systemu w dniu 1. wrze¶nia 2003. Autorem projektu i wykonania by³ Piotr Jackowski (Pijac). ZOBACZ



B BANK CENTRALNY (Narodowy Bank Scholandii) - g³ówna instytucja finansowa Królestwa Scholandii. CBS emituje walutê i nadzoruje jej obieg, udziela kredytów inwestycyjnych, prowadzi konta instytucji pañstwowych. Jest jedyn± instytucj± w Scholandii, uprawnion± do przyjmowania zagranicznych przelewów walutowych oraz wymiany walut. W swojej dzia³alno¶ci NBS jest niezale¿ny od rz±du. Prezes NBS jest mianowany przez Króla na 6-letnia kadencjê. ZOBACZ

BARTKIEWICZ Adrian, Markgraf von Reichenau,  dr net w dziedzinie nauk historycznych - dziennikarz i wydawca. Za³o¿yciel i redaktor "Spectatora" oraz wydawnictwa "Spectator". Wspó³redaktor Leksykonu Scholandzkiego oraz wspólnego Leksykonu Pañstw Wirtualnych. Odznaczony Medalem Królewskim Za Zas³ugi. Twórca i pierwszy dziekan Wydzia³u Stosunków Miêdzynarodowych w Sieci KUS. Autor wielu wyk³adów z dziedziny stosunków miêdzynarodowych. Od 7 marca 2003 Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii. Twórca Doktryny polityki zagranicznej Królestwa Scholandii (marzec 2003). Pomys³odawca i wspó³autor Galerii Scholandczyków w Inselburgu.  ZOBACZ

BAZAR SCHOLANDZKI - instytucja handlowa, w istocie Gie³da Towarowa. Na Bazarze ka¿da scholandzka firma mo¿e wystawiæ swoje towary, które nastêpnie mo¿e nabyæ ka¿dy obywatel. BS zosta³ uruchomiony dn. 9. marca 2003 dziêki pracy Piotra Pijaca i dzieñ ten uwa¿a siê za pocz±tek wolnego rynku w Scholandii. ZOBACZ

BELLI Nadin de, Markgraf Finagorii, - pierwszy minister finansów Królestwa Scholandii, wspó³twórca systemu podatkowego i gospodarczego pañstwa. Wspó³za³o¿yciel i Przewodnicz±cy partii PLI. Od 7 marca 2003 do 2. lipca 2003 Premier Królewskiego Rz±du Scholandii oraz Minister Finansów, Gospodarki i Pracy. Od 3 lipca 2003 do 1 listopada 2003 Minister Finansów Królestwa.

BERGIA - Prowincja istniej±ca w X. 2002 - IV. 2004 w pó³nocno-zachodniej Scholandii. Ludno¶æ - 3 683 412 mieszk., Stolica: Mons Reale 674 906 mieszk., najwiêksze miasto: Silva Rerum 723 809 mieszk. Tereny górzyste, najwy¿szy szczyt na terytorium prowincji: Narodna Wola 4829 m.n.p.m. Ze wzglêdu na trudne rolniczo rejony rozwiniêta gospodarka hodowlana a tak¿e turystyka wysokogórska i agroturystyka W wyniku reformy administracyjnej w IV. 2004 po³±czona z prowincj± Elfidy w prowincjê Bergia-Elfida.

BERGIA-ELFIDA - Prowincja w ¶rodkowej Scholandii, powsta³a z po³±czenia historycznych prowincji Bergii oraz Elfidy. Stolic± BE jest miasto Elfidias. W prowincji ¿ywe s± echa dawnej kultury elfickiej, kultywowanej do dzi¶ przez jej wybitniejszych mieszkañców.

BIULETYN WYBORCZY - Czasopismo polityczne, organ Partii Ludzi Inteligentnych, za³o¿ony w maju 2004. Za³o¿yciel i redaktor naczelny - Wiktor Koliñski. BW ukazuje siê nieregularnie, ma charakter pisma programowego PLI.

BORYSFENES - rzeka w pó³nocnej Scholandii, d³ugo¶æ: 483 km, uj¶cie deltowe do Morza Deltyjskiego, pó³nocnej czê¶ci Oceanu Wirtualnego. Nad B., a zw³aszcza w jego dolnym biegu i delcie rozwinê³a siê kultura deltyjska. B. posiada³ ogromne znaczenie kulturotwórcze (¿yzna delta rzeki sprzyja³a rozwojowi form ¿ycia osiad³ego i pocz±tkom cywilizacji) oraz handlowe, jako szlak komunikacyjny.

BUDOWA - ("Wielka Budowa") - okre¶lenie fachowe procesu historycznego budowania zrêbów Królestwa Scholandii, polegaj±cego na eksploracji kraju i jednocze¶nie tworzenia prawa Scholandii oraz jej bazowej gospodarki. Okres W.B. historycy zamykaj± w datach: 14.10 2002 do 31.12.2002. 

BUD¯ET "zrównowa¿ony" - Ogó³ przychodów i rozchodów pañstwowych Królestwa Scholandii. Uchwalany co miesi±c (rok scholandzki) od kwietnia 2003 przez Parlament Scholandii. Królestwo Scholandii jako pierwsze pañstwo wirtualne dokona³o w maju 2003 zrównowa¿enia swojego bud¿etu, czyli zaprzesta³o wlewania pustego pieni±dza w obieg i ustali³o ¶cis³e ramy kontroli jego generowania, przep³ywu i wydatkowania. Zrównowa¿enie B. odbi³o siê szerokim echem w polskojêzycznym ¶wiecie wirtualnym. Pomys³odawc± i autorem  projektu bud¿etu zrównowa¿onego by³ Król Armin Frederik, jego wykonawc±: Nadin de Belli.

BURMISTRZ (Miasta Otwartego) - osoba zarz±dzaj±ca Miastem Otwartym, planuj±ca jego rozwój, aktualizuj±ca stronê M.O., odpowiedzialna za kasê miejsk± oraz za obrót nieruchomo¶ciami na terenie miasta. B. podlega prefektowi prowincji, jest przez niego wyznaczany i odwo³ywany, je¶li liczba mieszkañców M.O. wynosi mniej ni¿ 12. W miastach z wiêksz± ilo¶ci± mieszkañców B. jest wybierany co 5 lat scholandzkich (co 150 dni). Uprawnienia i obowi±zki burmistrza reguluje Ustawa o Miastach z dnia 4.01.2003.

BUTTERBERG Sergios, von, baronet ur. 1983. Wybitny grafik scholandzki. Uwa¿ny karykaturzysta ¿ycia politycznego i spo³ecznego Scholandii. Twórca i w³a¶ciciel Galerii Karykatury, znajduj±cej siê w mie¶cie Mons Reale w Bergii. W okresie tworzenia pañstwa pe³ni³ rolê pierwszego prefekta prowincji Bergia. Kawaler Orderu ¦w. Ulryka IV Klasy.  ZOBACZ





C CANTABILE Hawa, baronessa, - Dzia³aczka kulturalna i polityczna Królestwa Scholandii. Pierwszy burmistrz i wspó³twórczyni miasta Ivonis/DE. Minister Kultury w rz±dzie PLI od IV.do 20.08. 2003 2003. Za³o¿ycielka Filharmonii Scholandzkiej i redaktorka (od IV 2003) Dwutygodnika "Scholander". Zrezygnowa³a z ¿ycia w Scholandii dnia 20.08. 2003.   ZOBACZ

CHOROBA - stan zawiniony przez obywatela na skutek jego nieaktywno¶ci, nieregularnego od¿ywiania siê, bezdomno¶ci, lub drastycznego spadku punktów Presti¿u. Podczas Ch. obywatel umieszczony jest w (p³atnym) Szpitalu a jego aktywno¶æ w Królestwie ulega zawieszeniu. Nie leczona Ch. mo¿e prowadziæ do wirtualnej ¶mierci (patrz: Szpital, OIOM, Cmentarz).

CHRZE¦CIJAÑSKI KO¦CIÓ£ SCHOLANDII - najstarszy i najwiêkszy Ko¶ció³ na terenie Królestwa Scholandii. Wyznanie wiary chrze¶cijañskie, oparte na Confessio Scholopoliana. Struktura: Niezale¿ny (autokefaliczny) ko¶ció³ o charakterze koncyliarystycznym (soborowym), na czele stoi Patriarcha, którym aktualnie jest ksi±¿ê Filip von Schwaben. Siedzib± w³adz Ko¶cio³a jest Scholopolis .ZOBACZ

CIEP£E MORZE - Akwen morski, czê¶æ Oceanu Wirtualnego, otaczaj±ca od pó³nocy terytorium Scholandii. U brzegów MC le¿± prowincje Delta i pó³nocna czê¶æ Proftazji. MC le¿y dok³adnie w strefie równikowej wirtualnego ¶wiata. Odpowiednia do tego faktu jest temperatura wody, zjawiska pogodowe oraz fauna morska.

CMENTARZ (Wirtualny) - Miejsce, na które trafiaj± w wyniku wirtualnej ¶mierci nieaktywni obywatele Scholandii, po nieop³aconym leczeniu w Szpitalu, czyli po nieudanej próbie leczenia i ratowania ¿ycia. Pochówek na C. jest op³acany z konta obywatela, ze sprzeda¿y nale¿±cych do niego nieruchomo¶ci lub w ostateczno¶ci na koszt pañstwa. Osoba zmar³a wirtualnie i pochowana na Cmentarzu nie mo¿e ju¿ nigdy uczestniczyæ w ¿yciu Królestwa. ZOBACZ

CONFESSIO SCHOLOPOLIANA - "Wyznanie Scholopoliañskie" - podstawowy dokument, streszczaj±cy doktrynê wiary Chrze¶cijañskiego Ko¶cio³a Scholandii, która ma kszta³t rozwiniêtego starochrze¶cijañskiego Credo (z lat 325/381 po Chr.). CS zosta³o przyjête przez Wielki Synod Za³o¿ycielski w dniu 27 wrze¶nia 2002. Ka¿dy chrze¶cijanin, który przyjmuje CS, mo¿e uznawaæ siê za cz³onka CKS.


D DANPANA REBELIA - Próba secesji miasta Mariusburga, podjêta przez jego odwo³anego burmistrza Danpana (w³a¶æ: Damiana Pankowskiego) który w dniu 27 sierpnia 2003 obwo³a³ siebie samego gubernatorem Wolnego miasta Mariusburg, wezwawszy ludno¶æ do wypowiedzenia pos³uszeñstwa prawowitej w³adzy scholandzkiej. Na skutek zdecydowanego dzia³ania w³adz pañstwa a tak¿e zupe³nego braku poparcia rebelia zosta³a zduszona w ci±gu jednego dnia, a jej g³ówny autor ukarany. Mieszkañcy miasta Mariusburg zostali ewakuowani do innych miasta a miasto, decyzj± w³adz, zlikwidowane. Na jego gruzach zbudowano Klinikê Psychiatryczn± im. Danpana.

DAMODAR aep Dan: 2002-III.2003 - dzia³acz kulturalny, za³o¿yciel Galerii Narodowej i twórca Galerii Abstrakcji w mie¶cie Internetia/AR. pierwszy Minister Kultury Scholandii.  ZOBACZ

DAREA - Prowincja w po³udniowo-wschodniej czê¶ci Królestwa Scholandii, le¿±ca nad brzegami Oceanu Wirtualnego. Ludno¶æ: 2 153 883 mieszk., stolica: Adalberta, 538 098 mieszk. W wyniku reformy administracyjnej w kwietniu 2004 po³±czona z prowincj± Scholia w prowincjê Darei-Scholii.

DAREA-SCHOLIA - Prowincja w ¶rodkowo-po³udniowej czê¶ci Królestwa Scholandii, le¿±ca nad brzegami Oceanu Wirtualnego. Powsta³a w kwietniu 2004 z po³±czenia dotychczasowych prowincji Scholii oraz Darei. Stolic± prowincji jest Królewskie Miasto Scholopolis, posiadaj±ce grafikê systemow±. 

DECYZJA - Akt prawny, normuj±cy okre¶lon± dziedzinê ¿ycia publicznego o zasiêgu lokalnym (Prowincji, Miasta Otwartego) lub w obrêbie jednej instytucji (Np. Si³y Zbrojne), nadaj±cy lub odbieraj±cy okre¶lone funkcje lub uprawnienia indywidualnym osobom. Do wydawania D. upowa¿nieni s± w obszarze swoich kompetencji: Prefekci Prowincji, Burmistrzowie Miast Otwartych oraz wy¿si dowódcy wojskowi. Decyzja podjêta i og³oszona w ramach Si³ Zbrojnych tradycyjnie nazywana jest Rozkazem.

DELTA - Prowincja na pó³nocy Królestwa, nad brzegiem Morza Deltyjskiego. Ludno¶æ: 2 366 322 mieszk. Stolica: Alexiopolis 820 592 mieszk. Na terenie pó¼niejszej prowincji rozwinê³a siê w przesz³o¶ci zdecentralizowana kultura deltyjska. Na terenie prowincji, prócz jej stolicy, znajdowa³y siê dwa inne miasta otwarte: Ivonis i Kios. W wyniku reformy administracyjnej po³±czona z prowincj± Proftazji w prowincjê Delty-Proftazji.

DELTA-PROFTAZJA. Prowincja na pó³nocy Królestwa, nad Brzegiem Morza Deltyjskiego i Oceanu Wirtualnego, powsta³a w kwietniu 2004 z po³±czenia by³ych prowincji Delty oraz Proftazji. Stolic± prowincji jest miasto Alexiopolis, posiadaj±ce grafikê systemow±. 

DEKRET - Akt prawny, reguluj±cy porz±dek prawny okre¶lonej dziedziny ¿ycia publicznego, nadaj±cy (lub odbieraj±cy) stanowisko, uprawnienia, wyró¿nienie lub tytu³. W Królestwie Scholandii D. wydaje Król. Na mocy D. nadaje siê m.in. obywatelstwo Scholandii, stanowiska Premiera i Ministrów, zwo³uje wybory do parlamentów, nadaje urzêdy Szefa Banku Centralnego, Rektora KUS i inne, pozostaj±ce w gestii Korony..

DELTYJSKA KULTURA - okre¶lenie cywilizacji i politycznej organizacji (Zwi±zku Delty) , rozwijaj±cej siê w wiekach XIV - XX na terenie prowincji Delty. Brak g³ównego o¶rodka politycznego, liczne ¶lady religii chrze¶cijañskiej w ujêciu wschodnim. Por. tak¿e Zwi±zek Delty.

DESANT ("Wielki Desant") - wydarzenie z najnowszej historii Scholandii - oficjalna nazwa objêcia w posiadanie terenów dzisiejszego Królestwa Scholandii przez ekspedycjê Za³o¿ycieli pañstwa pod przywództwem Armina Frederika. Wydarzenie to, jakkolwiek trwa³o przez okres miesi±ca (wrzesieñ-pa¼dziernik 2002) jest uto¿samiane ze startem Królestwa Scholandii w sieci www. Z tego powodu jako datê zakoñczenia WD przyjmuje siê dzieñ 14 pa¼dziernika 2002. Miejscem WD by³y pla¿e w pobli¿u miasta Porta Regni, na terenie dzisiejszej prowincji Scholii.

DIABE£ TOMANIJSKI - ssak drapie¿ny z gatunku nie³azów, wygl±dem przypominaj±cy ma³ego nied¼wiedzia. Niezwykle rzadki gatunek zwierzêcia. Wyj±tkowo agresywny, ¿yj±cy samotnie, blisko spokrewniony z Diab³em Tasmañskim, choæ znacznie od niego wiêkszy. Wystêpuje tylko na wyspie Tomanii w prowincji Inselii, ca³kowicie chroniony na terenie Tomanijskiego Parku Narodowego.

DOKTRYNA WOJENNA (Królestwa Scholandii) - oficjalna definicja podstawowych zagro¿eñ pañstwa Scholandzkiego i wyk³adnia ¶rodków i sposobów obrony, podejmowanych zapobiegawczo podczas pokoju oraz operacyjnie podczas ewentualnego konfliktu wojennego. Aktualna DW przewiduje w pierwszym rzêdzie ochronê Królestwa przed atakami terrorystycznymi i hakerskimi, zgodnie z polityk± zagraniczn± nie wskazuje potencjalnych przeciwników politycznych w ¶wiecie wirtualnym. Odpowiedzialne za aktualizacjê DW jest Ministerstwo Obrony.

DOKTRYNA POLITYKI ZAGRANICZNEJ (Królestwa Scholandii) - dokument przyjêty przez Parlament Scholandii dnia 16 marca 2003. DPZ okre¶la cele polityki zagranicznej Królestwa oraz jej podstawowe kryteria, wymienia kierunki wspó³pracy i pañstwa, z którymi stosunki posiadaj± aktualnie dla Królestwa priorytet. Zawiera tak¿e stanowisko oficjalne Scholandii wobec problemu politycznej i gospodarczej integracji Pañstw wirtualnych. Autorem pierwszej DPZ by³ dr Adrian Bartkiewicz. ZOBACZ

DOLIA (Dolijska) - Prowincja istniej±ca w X. 2002 do IV 2004,  le¿±ca w po³udniowo-zachodniej czê¶ci Scholandii. Ludno¶æ: 1 760 522 mieszk., stolica: Salvepol, 341 762 mieszk. Terytorium prowincji w wiêkszo¶ci zajmuj± góry, na jej terenie le¿y najwy¿szy szczyt Scholandii: Pik Optimizma - 4951 m. n.p.m. Inne miasta otwarte Prowincji: Lampedusa. W kwietniu 2004 na mocy reformy administracyjnej Królestwa po³±czona z prowincj± Faerie w prowincjê Dolii-Faerie.

DOLIA-FAERIE - Prowincja w ¶rodkowo-zachodniej Scholandii, powsta³a z po³±czenia  w kwietniu 2004 historycznych prowincji Dolii i Faerie. Stolica prowincji jest miasto Kanikograd, posiadaj±ce grafikê systemow±.

DREAMLAND - W³a¶ciwie "Królestwo Dreamlandu", polskojêzyczne pañstwo wirtualne. D. istnieje od 1998, jest najstarszym istniej±cym nieprzerwanie polskim pañstwem internetowym. Królestwo posiada ustrój federacyjny, sk³ada siê ono z piêciu autonomicznych prowincji - Ksiêstw Furlandii, Morlandu, Solardii, Surmali, oraz Republiki Weblandu, jak równie¿ jako osobnego podmiotu: Domeny Królewskiej. D. jest monarchi± parlamentarn±, g³ow± pañstwa jest Król Pavel (Svoboda), organami ustawodawczymi Senat Królewski oraz Sejm, organem w³adzy wykonawczej - Rz±d Królewski. D. prowadzi aktywn± politykê miêdzynarodow±, jest inicjatorem i pierwszym twórc± wielu rozwi±zañ systemowych i politycznych. Od 15 czerwca 2003 D. pozostaje w sojuszu strategicznym z Królestwem Scholandii. Dzia³aj±ca stale Komisja Traktatowa Sojuszu oraz regularne konsultacje doprowadzi³y ju¿ do wielu konkretnych rozwi±zañ, zacie¶niaj±cych wzajemn± wspó³pracê, m.in. w wypadku wymiany kulturalnej oraz wzajemnego uznania tytu³ów naukowych i studiów akademickich.

DYNAMIZM FORMALNY - pogl±d, zak³adaj±cy, ¿e z powodu sta³ej komplikacji (zwiêkszania stopnia z³o¿ono¶ci, pojawiania siê nowych gatunków bytów wirtualnych ale i nowych jako¶ci funkcjonowania ca³ego systemu) wirtualnego ¶wiata jego przyczyny formalne nie tyle siê zmieniaj±, co mno¿±, forma za¶ ca³o¶ci ulega ci±g³ej modyfikacji i niemo¿liwe jest jej punktowe ustalenie. Autorem tej tezy jest Filip von Schwaben, uznawana jest ona za typow± dla scholandzkiej szko³y filozofii wirtualnej.




E EKSPLORACJA - ("wielka Eksploracja") - tym mianem historiografia scholandzka okre¶la proces badania i otwierania dla zamieszkania terenów dzisiejszej Scholandii, który dokona³ siê w okresie od Wielkiego Desantu (14.10.2002) do wydania ostatniej mapy prowincji (Arden, 2.11.2002). W.E. by³a czê¶ci± procesu Wielkiej Budowy.

ELFICKA KULTURA - jedna z trzech kultur okresu starej historii scholandzkiej, rozwijaj±ca siê na terenie dzisiejszej prowincji Bergii-Elfidy. cywilizacja, za³o¿ona przez Elfów (istoty ludzkie o mocno ró¿ni±cych siê od nas cechach anatomicznych) posiada³a silnie scentralizowany charakter. Dziêki odkryciu zagadki pisma elfickiego przez uczonych scholandzkich, mo¿liwe sta³o siê odtworzenie dziejów tej cywilizacji. Kultura Elficka jest autonomicznym przedmiotem studiów na KUS, a liczne jej ¶lady materialne s± zebrane i wystawione w szeregu muzeów, znajduj±cych siê na terenie Prowincji Bergia-Elfida. Za szczególnego znawcê tej kultury i jj propagatora uwa¿a siê J. Go³owanowa, Ksiêcia Elfidy.

ELFICKI KO¦CIÓ£ SCHOLANDII - wspólnota religijna ludzi, podzielaj±cych idea³y religijne i ogólnoludzkie o charakterze solidarno¶ciowym, wywodzone z mitycznego Królestwa Elfów. EKS nie ma struktury centralistycznej ani powszechnej hierarchii, kieruje siê raczej podstawowym zbiorem Wznios³ych Zasad. jego kap³ani (3 kategorie) nie pe³ni± ¿adnej w³adzy duchowej w stosunku do wiernych, s± raczej doradcami i partnerami na drodze samorozwoju. Centrum duchowym i o¶rodkiem rekolekcyjnym EKS jest Wielki Klasztor Elfidy ko³o Paolopolis. ZOBACZ

ELFIDA - Istniej±ca w okresie X.2002-IV 2004 prowincja w zachodniej czê¶ci Królestwa Scholandii. Ludno¶æ: 1 488 231 mieszk., Stolica: Elfidias -  244 729 mieszk. Na terenie prowincji rozwija³a siê w przesz³o¶ci kultura elficka. Mroczna Góra (Góra Elfów), znajduj±ca siê na terenie prowincji w pobli¿u Paolopolis jest do dzi¶ o¶rodkiem elfickiej religii. W IV. 2004 po³±czona z prowincj± Bergii w jedn± prowincjê: Bergii-Elfidy.

ELFIDIAS - Miasto Otwarte w ¶rodkowej Scholandii, 244 729 mieszk. Stolica prowincji Bergia-Elfida. Miasto po³o¿one nad du¿ym wy¿ynnym jeziorem Geashem, w pobli¿u którego znajduje siê wiele stanowisk archeologicznych - najwa¿niejsze z nich to Wielki Cmentarz Królów Elfickich. Przeznaczenie niektórych budowli z czasów kultury elfickiej, dobrze zachowanych w starym mie¶cie, jeszcze nie zosta³o wyja¶nione. Miasto posiada grafikê systemow±. ZOBACZ

ELFÓW GÓRA - wzniesienie 2389 m.n.p.m. w pobli¿u miasta Paolopolis w prowincji Bergia-Elfida. Dawny centralny o¶rodek religijny kultury elfickiej. Dzi¶ siedziba Wielkiego Klasztoru Ko¶cio³a Elfickiego, centrum religijne i kulturowe, wa¿ny o¶rodek turystyczny. Czê¶æ terenu wokó³ G.E. jest ¶cis³ym rezerwatem przyrody i terenem wzmo¿onych badañ archeologicznych.


F FAERIE - Prowincja w po³udniowej czê¶ci Królestwa Scholandii, istniej±ca w okresie  X.2002 - IV . 2004. Ludno¶æ: 2 861 937 mieszk., stolica: Kanikograd (Kanikgaard) -  876 288 mieszk. W kwietniu 2004, w wyniku reformy administracyjnej, po³±czona z prowincj± Dolii w jedn± prowincjê Dolii-Faerie. 

FEBRA - (¯ó³ta Febra, Czerwona Febra) - rzeka w ¶rodkowej czê¶ci Scholandii. Obie czê¶ci F. maj± ¼ród³a w wy¿ynnej czê¶ci prowincji Bergii, ³±cz± siê z sob± w pobli¿u miasta Mariusburg w prowincji Arden. D³ugo¶æ od ¼róde³ Febry ¯ó³tej do uj¶cia rzeki do Oceanu Wirtualnego w pobli¿u miasta Internetia wynosi 644 km . Rzeka by³a w przesz³o¶ci wa¿nym szlakiem komunikacyjnym, dzi¶ sp³yw F. w powi±zaniu ze zwiedzaniem ruin faktorii handlowych i umocnieñ jest atrakcj± turystyczn±.

FEBUS - System automatycznej sprzeda¿y dóbr niematerialnych (np. literatury, prasy, wstêpu do Galerii i muzeów itd.), umo¿liwiaj±cy pobieranie op³at za produkty (dobra) nie objête systemem materialnej produkcji (algorytmami gospodarczymi). Utworzony w maju 2003. System powsta³ Scholandii dziêki idei i medialnym wysi³kom A. Bartkiewicza, Markgr. von Reichenau.  Twórcami F. byli : P. Jackowski i J. Lamperski ZOBACZ

FIDELIA - Wyspa w Archipelagu Inselijskim. Powierzchnia 2437 km2 (druga po Inselii), F. jest najdalej na po³udnie wysuniêt± wysp± AI. G³ównym o¶rodkiem wyspy jest miasto Universitas Catholica (34 722 mieszkañców).

FILIP VON SCHWABEN - drdr, ksi±¿ê krwi, brat króla Armina Frederika. Patriarcha Chrze¶cijañskiego Ko¶cio³a Scholandii, autor Confessio Scholopoliana. Genera³-porucznik (**) armii Scholandzkiej. Profesor KUS, Dziekan Wydzia³u Filozofii Nowego ¦wiata, od kwietnia 2003 Rektor KUS, autor licznych wyk³adów z zakresu teologii, historii, filozofii. Twórca Scholandzkiej Szko³y filozoficznej (por. Filozofia Nowego ¦wiata), autor m.in. pojêæ henologizmu i zwolennik dynamizmu formalnego w wirtualnej filozofii. Laureat pierwszej Nagrody Naukowej KUS (XII 2002). Kawaler Orderu ¦w. Ulryka I i II Klasy. Jako patriarcha ChKS organizator pierwszych w dziejach pañstw internetowych Wirtualnych ¦wi±t Paschy (IV 2003), wydarzenia o zasiêgu miêdzynarodowym. Dyplomata, od 09. 2003 ambasador Królestwa w Dreamlandzie i cz³onek SKT. Pomys³odawca i redaktor pierwszej scholandzkiej powie¶ci politycznej: "Kariera i upadek Markgrafa de Belli" oraz powie¶ci z kluczem: "Don Dudone czyli jak rozpêtaæ wojnê wirtualn±". Dziêki tym dzie³om FvS sta³ siê twórc± nowego gatunku literatury wirtualnej: powie¶ci kolektywnej, nazywanej tak¿e "powie¶ci± scholandzk±" . ZOBACZ

FILOZOFIA NOWEGO ¦WIATA  - kierunek badañ filozoficznych, zajmuj±cy siê g³ównie tematami istnienia i funkcjonowania ¶wiata wirtualnego oraz cz³owieka i spo³eczno¶ci w tym wymiarze. Specjalistycznymi dziedzinami FN¦ s±: wirtualna metafizyka, wirtualna kosmologia, wirtualna etyka, oraz filozofia wirtualnej polityki. Jako pomocnicz± naukê wymienia siê wirtualn± psychologiê. Pioniersk± role w postawieniu kwestii tych nowych dziedzin filozofii odegra³ wyk³ad Filipa von Schwaben "Wstêp do Filozofii Nowego ¦wiata" opublikowany 20.11.2002. Wydzia³ Filozofii Nowego ¦wiata KUS sta³ siê pierwsz± instytucj± naukow±, zajmuj±c± siê badaniem i popularyzacj± tej dziedziny wiedzy. W ¶wiecie naukowym pañstw wirtualnych uwa¿a siê podjêcie tych kwestii za jedn± z najwiêkszych zas³ug Scholandii i jej nauki.

FORMULARZ - Gotowy dokument php, stosowany przez instytucje Królestwa Scholandii w celach administracyjnych. F. mo¿e s³u¿yæ do z³o¿enia wniosku (o obywatelstwo, o kredyt, o przyjêcie do armii itd.) oraz w celach rejestracyjnych np. firm (patrz Rejestracja). Wype³nienie formularza stanowi gwarancje z³o¿enia i wys³ania, a zatem i rozpatrzenie odpowiedniego wniosku. Instytucje pañstwowe s± zobowi±zane odpowiadaæ na wszystkie wnioski, z³o¿one za pomoc± prawid³owo wype³nionych formularzy.



GA£CZYÑSKI Tomasz, Ksi±¿ê Darei - za³o¿yciel i pierwszy Prezes Centralnego Banku Scholandii. G³ówny twórca systemu gospodarczego Królestwa w systemie php. Twórca systemu kamienic miejskich Scholandii. Autor teorii presti¿u obywatelskiego i wykonawca jej praktycznych zastosowañ. Autor technicznych rozwi±zañ systemu zdrowotnego, Banku Scholandzkiego i Scholandzkiej Gie³dy Papierów Warto¶ciowych.  ZOBACZ

GALERIA SCHOLANDCZYKÓW - wirtualne Muzeum ¿ywych ludzi, znajduj±ca siê w Inselburgu (Inselia) placówka kulturalna, s³u¿±ca integracji wirtualnej spo³eczno¶ci Scholandii. Znajduj± siê w niej portrety (zdjêcia) wielu obywateli Królestwa oraz ich rozbudowane ankiety osobiste, uzupe³nione o opis ich dzia³añ i zas³ug w Scholandii. W Galerii mo¿na tak¿e wype³niæ sondê na temat Scholandczyków. Twórcami GS s±: A. Bartkiewicz, Markgraf Reichenau oraz baron M. Knobel. Placówka zosta³a oficjalnie otwarta w dniu 31 maja 2003. ZOBACZ

GIE£DA (Scholandzka Gie³da Papierów Warto¶ciowych - SGPW). Instytucja finansowa, umo¿liwiaj±ca obrót papierami warto¶ciowymi (akcjami i obligacjami). Automatyczny system kupna i sprzeda¿y, dzia³aj±cy system Prospektów Emisyjnych. Twórcami systemu Gie³dy byli: Tomasz Ga³czyñski, Draco Malathar (pierwszy prezes Gie³dy) oraz Andrzej von Nuerenberg.

GO£OWANOW Jerzy, Ksi±¿ê Elfidy, Prof dr, "Elf". Naukowiec scholandzki, profesor Wydzia³u Teologicznego KUS, twórca jego Katedry biblijnej. Autor licznych wyk³adów z zakresu teologii i historii. G³ówny kaznodzieja Chrze¶cijañskiego Ko¶cio³a Scholandzkiego, w tej roli autor licznych homilii, które sta³y siê pierwowzorem tzw. Scholandzkiej szko³y kaznodziejskiej. Kawaler Orderu ¦w. Ulryka II i IV Klasy. JG jest najbardziej znanym przedstawicielem Kultury Elfickiej we wspó³czesnej Scholandii.  Od IV. 2004 Minister- Szef Kancelarii Koronnej, w okresie VII-IX 2004 Regent Królestwa. ZOBACZ

GONIEC  SCHOLANDZKI - Gazeta ogólno-scholandzka, ukazuj±ca siê od 17 pa¼dziernika 2004. GS. posiada profil polityczno-spo³eczny. Redaktorem naczelnym jest Juliusz Cezar.

GRAFIKA SYSTEMOWA - Kompleks rozwi±zañ systemowych, ³±cz±cych graficzne plany miast scholandzkich z systemem gospodarczym kraju. GS umo¿liwia automatyczne nanoszenie na plany miast parcel zakupionych, postawionych budowli mieszkalnych i zak³adów produkcyjnych, a tak¿e  niektórych obiektów publicznych i integrowanie w nich automatycznie generowanych danych o mie¶cie lub obiekcie. GS jest po³±czona bezpo¶rednio z gie³d± nieruchomo¶ci. G³ównym autorem GS (zwanej te¿ grafik± zintegrowan±) s± Marcin Ignac (grafika) oraz Jakub Lamperski i Piotr Pijac (systemy php), wdro¿ona zosta³a ona do systemu w okresie IV-X 2004. Plany rozwoju GS zmierzaj± w kierunku stworzenia zintegrowanych systemowo obrazów nowych obiektów.

GRANIKKOS - rzeka w zachodniej czê¶ci Scholandii. D³ugo¶æ ca³kowita: 1015 km (druga rzeka Scholandii). ¼ród³o G. bije w prowincji Bergii, w pobli¿u miasta Silva Rerum, jej uj¶cie do Morza Ciep³ego znajduje siê w prowincji Delty w pobli¿u miasta Nova Vita. G. w ¶rodkowym biegu u¿y¼nia Wielk± Dolinê Zachodni± (prowincja Elfida), nastêpnie na d³ugo¶ci oko³o 700 kilometrów stanowi zachodni± granicê pañstwa.

GREEN  Tony - baronet, (2002-2003). Prof.dr net. w dziedzinie technologii. Pierwszy Rektor i organizator pracy Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego. Za³o¿yciel Biblioteki Uniwersyteckiej. 

GUKiG - (G³ówny Urz±d Kartografii i Geodezji) - instytucja pañstwowa, zajmuj±ca siê publikacj± map scholandzkich, wyznaczaniem i mierzeniem parcel ziemskich, nadzorem nad publikacj± planów miast otwartych. Urz±d jest te¿ pomocny burmistrzom i prefektom w opracowywaniu szczegó³owych planów miast, parków narodowych, akwenów i innych. Szef GUKiG - G³ówny Kartograf kraju, posiada rangê wiceministra i uczestniczy w posiedzeniach Rz±du, dotycz±cych gospodarki przestrzennej i rozwoju regionów.




HENG KRISTYJSKI - endemiczny gatunek ma³py cz³ekokszta³tnej, przewy¿szaj±cy znacznie goryla w sile i wzro¶cie (wyprostowany powy¿ej 240 cm), zadziwiaj±co szczup³y (waga ok 75-85kg). Wystêpuj±cy tylko na terenie wyspy Tomanii i objêty ca³kowita ochron± na terenie Tomanijskiego Parku Narodowego. Populacja liczy obecnie ok 3 tys. osobników. Prowadzone badania antropologiczne wykaza³y dotychczas, ¿e HK posiada w³asny kod kulturowy, przekazuje w ca³ej populacji wiele praktycznych umiejêtno¶ci.

HENOLOGIZM (wirtualny) -  pogl±d o absolutnym pierwszeñstwie my¶li i jej wytworów intelektualnych nad no¶nikami zapisu tej my¶li i narzêdziami komunikacji w procesie powstawania i rozwoju wirtualnego ¶wiata. Pogl±d ten, reprezentowany przez Filipa von Schwaben, jest jedn± z centralnych tez wirtualnej kosmologii, wa¿nego dzia³u Filozofii Nowego ¦wiata.

HERB - symbol graficzny, bêd±cy tradycyjnym znakiem rozpoznawczym rodzin lub rodów, miejscowo¶ci, regionów i pañstw. Sk³ada siê z tarczy, klejnotu i szczytu, w przypadkach wy¿szych rang szlacheckich równie¿ tzw. "p³aszcza". Elementy szczytu i kolory samego pola (wnêtrza tarczy herbu) maj± znaczenie symboliczne. W Scholandii herbu ma prawo u¿ywaæ Pañstwo i Rz±d (Herb Pañstwowy), Król i Rada Koronna (Herb Królewski), prowincje i Miasta Otwarte oraz indywidualnie osoby, posiadaj±ce tytu³ szlachecki. Herb jest przyznawany przez Króla wraz z przyznaniem tytu³u lub praw miejskich. Wygl±d H. konsultuje i ostatecznie zatwierdza Urz±d Heraldyczny.

HERB KRÓLEWSKI - Znak graficzny, u¿ywany przez przedstawicieli domu panuj±cego Scholandii, rodziny von Rohrscheidt-Schwaben. Odmiana HK u¿ywana przez samego Króla posiada w szczycie koronê królewsk±, innych cz³onków rodziny - ksi±¿êc± mitrê. HK sk³ada siê z piêciu pól: dwóch przek±tnych czerwonych z bia³ym znakiem rozszczepionej strza³y oraz dwóch przek±tnych ze szwabsk± szachownic± z³oto-czarn±. Pi±te pole, umieszczone w ¶rodku tarczy, przedstawia trzy czarne lwy, umieszczone wzajemnie nad sob± w z³otym polu. Królewska osobista wersja herbu u¿ywana jest na dokumentach, wydawanych przez Kancelariê Koronn± a podpisywanych przez Króla, przede wszystkim na Dekretach. HK jest tak¿e elementem umundurowania ¿o³nierzy elitarnego regimentu Gwardii Królewskiej, stacjonuj±cego w stolicy pañstwa.

HERB PAÑSTWOWY (Królestwa Scholandii) - Znak graficzny, u¿ywany przez w³adze centralne Królestwa Scholandii Parlament, Rz±d, premiera i Ministerstwa), oraz jednostki Si³ Zbrojnych, Policji, Stra¿y Granicznej i innych umundurowanych formacji w s³u¿bie pañstwowej. HP jest elementem oficjalnych dokumentów, flag i pieczêci. HP Królestwa Scholandii w swej tarczy przedstawia na z³otym polu trzy czarne lwy, umieszczone jeden nad drugim, tarczê wieñczy królewska korona. Herb ten zosta³ przejêty od historycznego ksiêstwa Szwabii, którym w³ada³a w ¶wiecie realnym scholandzka dynastia królewska, dom "von Schwaben-Rohrscheidt".

HOCHBERG - Pasmo górskie, rozci±gaj±ce siê w pó³nocno-zachodniej czê¶ci Scholandii, g³ównie na terenie prowincji Bergia. Najwy¿szy szczyt: Narodna Wola 4829 m.n.p.m.
I INAUGURACJA - ("Wielka Inauguracja") - w historiografii scholandzkiej tym mianem okre¶lone s± wydarzenia pomiêdzy 28.09.2002 a 30.09.2002, obejmuj±ce: Nadanie konstytucji Scholandii (28.09.2002), intronizacjê króla Armina Frederika poprzez z³o¿enie przysiêgi konstytucyjnej (28.09), koronacjê królewsk± (29.09.2002) oraz powo³anie Rz±du Królewskiego (Tymczasowego, 30.09.2002).

INSELBURG - miasto otwarte (2002-2004) na Insel, najwiêkszej wyspie Archipelagu Inselijskiego. Ludno¶æ: 282 761 mieszk. W mie¶cie zabytkowy zespó³ portowo-targowy, starannie utrzymane skwery i place publiczne, kolej wyci±gowa do Górnego miasta (funiculor, atrakcja turystyczna i ¶rodek transportu) oraz rezydencja letnia królów Scholandii. Niezwyk³y widok z góry Inelia (372 m.n.p.m.) na miasto, port oraz Morze Scholandzkie - wewnêtrzn± czê¶æ Oceanu Wirtualnego. W wyniku reformy administracyjnej w IV 2004 miasto zosta³o zamkniête. 

INSELIA - istniej±ca w okresie X. 2002 do IV 2004 prowincja Królestwa Scholandii, le¿±ca na archipelagu Wysp Inselijskich u wschodnich wybrze¿y kontynentu Scholijskiego. Ludno¶æ: 864 285 mieszk., stolica: Inselburg -  282 761 mieszk. Na terenie prowincji nie zbadane jeszcze dok³adnie pozosta³o¶ci starej miejscowej kultury. Dziêki oddzieleniu od kontynentu zachowa³y siê tak¿e ¶lady unikalnej fauny, chronione w Tomanijskim Parku Narodowym na terenie wyspy Tomanii. W wyniku reformy administracyjnej I. zosta³a po³±czona z prowincja Arden w prowincjê Arden-Inselia. 

INSEL - Najwiêksza wyspa Archipelagi Inselijskiego (11.523km2), po³o¿ona po³udnikowo w jego ¶rodku. Na I. znajduje siê najwiêksze miasto i stolica prowincji, Inselburg. Ze wzglêdu na korzystny klimat i czyste wody oraz niepowtarzaln± rafê koralow± wokó³ wyspy, I. jest ulubionym celem turystów a samej Scholandii o innych pañstw wirtualnego ¶wiata. Na po³o¿onej po¶rodku wyspy niewielkiej Wy¿ynie ¦rodkowo-Inselijskiej znajduj± siê bogate z³o¿a wanadu i molibdenu.

INTERNETIA - miasto otwarte na wybrze¿u Oceanu Wirtualnego. Ludno¶æ: 422 772 mieszk. Stolica prowincji Arden-Inselia. Stare zabudowania portowe i handlowe (targowisko miejskie z XIV wieku) ¶wiadcz± o wp³ywach obcych kultur na terenie kontynentu. W mie¶cie ponadto: Galeria Abstrakcji ¦wiata, Muzeum Sprzêtu Sakralnego,  grafiki i fotografie. W I. ma siedzibê Wielki Archimandruta, G³owa PSKP, drugiego co do wielko¶ci wyznania Scholandii. Miasto posiada grafikê systemow±. ZOBACZ

IMIGRACJA ("Wielka Imigracja") - termin fachowy na okre¶lenie czasu bardzo dynamicznego wzrostu ludno¶ci aktywnej Królestwa Scholandii u pocz±tków jego istnienia. Ramy czasowe procesu W.I. historycy zamykaj± w dniach: 14.10.2002 - 31.12.2002. W tym okresie ludno¶æ aktywna Scholandii wzros³a z 22 do 102 obywateli, co umo¿liwi³o obsadzenie wszystkich wa¿nych urzêdów i rozpoczêcie dzia³alno¶ci gospodarczej, naukowej oraz kulturalnej.

IVONIS - Miasto otwarte (2002-2004) w prowincji Delta. Liczba mieszkañców: 172 926. W mie¶cie nowoczesny Miêdzywyznaniowy ko¶ció³ pw. M±dro¶ci Bo¿ej i Wielka Kolumna, zabytek z okresu Zwi±zku Delty. W wyniku Reformy administracyjnej miasto zosta³o zamkniête. 

IWONKA - jednostka walutowa Królestwa Scholandii. 1 iwonka jest równa 1/100 Armina, czyli 5 eurocentom i 20 groszy polskich. Skrót: "iwo".

IZDEBSKA Monika, dr. net., hrabina Dolfarii. W Scholandii od IX. 2003, za³o¿ycielka pierwszego Instytutu Statystycznego w pañstwach wirtualnych. Za³o¿ycielka Puszczy Dolfaryjskiej (Park Narodowy) Ekspert ekonomiczny, wyk³adowca i Dziekan Wydzia³u Ekonomii Wirtualnej KUS, autor szeregu wyk³adów z dziedziny Ekonomii Wirtualnej. Od 10.2005 Minister Finansów KS w Rz±dzie K. Stachowiak (ND).


JANDY Filip - baron, Wspó³organizator i pierwszy Szef kancelarii koronnej. Organizator i szef Urzêdu Heraldycznego królestwa Scholandii.

KABARET "INCOGNITO" - placówka kulturalna, za³o¿ona dnia 16 lutego 2003 na terenie miasta Internetia (Arden) przez Wojciecha Zieliñskiego i Adama Pi±tkowiaka. KI specjalizuje siê w wystêpach na ¿ywo na czacie Scholandzkim ( w soboty). Posiada tak¿e w³asn± stronê www. G³ównymi bohaterami KI s± bogowie Ramullah i Abdullah oraz królowa Ziuta of Zimbabwe. Kabaret przerwa³ swoje wystêpy w koñcu marca 2003.

KALINOWSKI Szymon, baron, - g³ówny grafik Scholandii (2002-2003). Autor wielu obrazów, grafików i tabel, m.in. waluty scholandzkiej, sali tronowej, rejestru szlachty i spisu odznaczonych.

KANCELARIA KORONNA - Organ pomocniczy w³adzy wykonawczej, stoj±cy do dyspozycji Króla Scholandii w wykonywaniu jego prerogatyw. Do zadañ KK nale¿y miêdzy innymi: opiniowanie wniosków obywatelstwo Scholandii, wniosków o odznaczenia, przygotowywanie tekstów traktatów i umów, ustalanie terminów spotkañ i wizyt oficjalnych z udzia³em Króla, kontakt Urzêdu Królewskiego z Parlamentem i Królewskim Rz±dem Scholandii, prowadzenie korespondencji oficjalnej Króla, przygotowywanie (na ¿±danie króla tak¿e opiniowanie) nominacji królewskich. Na czele KK stoi Szef KK w stopniu ministra, posiadaj±cy prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rz±du i Parlamentu jako reprezentant Króla, z prawem przedstawiania opinii królewskiej, jednak¿e bez prawa g³osu w procesie podejmowania decyzji. szef KK jest jednocze¶nie oficjalnym rzecznikiem Korony, niemniej funkcje te mog± byæ tak¿e rozdzielone.ZOBACZ

KANIKOGRAD (Kanikgaard) - miasto, 866 288 mieszk. (drugie w Scholandii). Stolica prowincji Faerie. Swoj± podwójn± nazwê zawdziêcza odkrytym na terenie miejskich targów napisom w jêzyku zbli¿onym do celtyckich, na których czêsto wystêpuje to w³a¶nie imiê, prawdopodobnie dawna nazwa miasta.ZOBACZ

KANIKOV Sergiej P., hrabia Tanis. Polityk scholandzki, wspó³za³o¿yciel PLI, minister Infrastruktury pierwszego rz±du Tymczasowego, twórca Poczty Scholandzkiej i kilku dworców kolejowych, autor projektów ustaw i rozporz±dzeñ, dotycz±cych Infrastruktury. Minister Infrastruktury i Administracji w rz±dzie N. de Belli (03.2003-07.2003), Premier Królewskiego Rz±du Scholandii od 2 lipca 2003. Dyplomata (10.2002- 07.2003 Ambasador Scholandii w Dreamlandzie), przedsiêbiorca (w³a¶ciciel farmy EWELD i fabryki), wydawca ("Przes³aniec").  ZOBACZ

KATEDRA KRÓLEWSKA (Miêdzywyznaniowa Katedra pw. Boga Ojca Ludzko¶ci). Ekumeniczna ¶wi±tynia, znajduj±ca siê na Zamku Królewskim w Scholopolis. Nie przynale¿±c do ¿adnego z Ko¶cio³ów Scholandii spe³nia rolê duchowego centrum kraju. W MK odbywaj± siê koronacje i pogrzeby królewskie, uroczyste liturgie z okazji ¶wi±t pañstwowych, ekumeniczne nabo¿eñstwa. Tam tak¿e przechowywane s± insygnia królewskie Scholandii - symbol suwerenno¶ci pañstwa.ZOBACZ

KÊDZIORA £ukasz, baron, - pierwszy premier Królewskiego Rz±du Scholandii. Powo³any 29.09.2002, funkcje swoj± pe³ni³ wraz z rz±dem do pierwszych wyborów parlamentarnych. Rz±d K. przez swoje dzia³ania twórcze po³o¿y³ podstawy pod sprawn± administracjê oraz rz±dy prawa na terenie Scholandii.  ZOBACZ

KIKIEWICZ Jacek, baron, - webmaster strony www.scholandia.xo.pl. Jeden z wspó³twórców Królestwa Scholandii, autor wygl±du graficznego wielu stron scholandzkich (2002).  ZOBACZ

KIOS - Miasto Otwarte (2002-2004) w prowincji Delty. 72.148 mieszkañców. W przesz³o¶ci jeden z wa¿nych o¶rodków politycznych Zwi±zku Delty. Cenniejsze zabytki K. to Brama Deltyjska i £uk Triumfalny, wzniesiony pod koniec XV wieku z okazji zwyciêstwa Zwi±zku nad agresywnymi góralami z Bergii, odniesionymi na przedpolach miasta.

KLINIKA PSYCHIATRYCZNA - placówka zdrowotna na terenie by³ego miasta Mariusburg (Arden), specjalizuj±ca siê w leczeniu najczê¶ciej wystêpuj±cych w Scholandii i innych krajach wirtualnych schorzeñ psychicznych. Posiada piêæ oddzia³ów, m. in. oddzia³ kleptomanii wirtualnej, oddzia³ paranoików, oddzia³ schizofrenii wirtualnej dla VIP-ów, oddzia³ megalomanów oraz oddzia³ autyzmu wirtualnego. Pomys³odawc± KP by³ król Armin Frederik, wykonawcami pomys³u on sam i A. v. Nuerenberg. Od 2004 Ordynatorem Kliniki jest Filip von Schwaben ZOBACZ

KNOBEL Micha³, hrabia Emporio, - Prefekt prowincji Inselii (od II 2003do 06.2004), wspó³za³o¿yciel miast Inselburg i Rosario. Wspó³autor Galerii Scholandczyków , kurator (opiekun w fazie powstawania) Politechniki Scholandzkiej. Dzia³acz gospodarczy, za³o¿yciel i w³a¶ciciel formy budowlanej "Boodoolec" oraz rejestru "Miki-Reklama"  ZOBACZ

KONSTYTUCJA (Królestwa Scholandii) - nadana i zaprzysiê¿ona przez króla Armina Frederika w dniu 28 wrze¶nia 2002 jest najwy¿szym aktem ustawodawczym w Królestwie. Wed³ug jej norm regulowane jest cale ¿ycie publiczne w kraju. wszystkie ustawy, dekrety i rozporz±dzenia, a tak¿e regulaminy wydawane przez w³adze publiczne musza byæ zgodne z K. KKS jest stosowana bezpo¶rednio - znaczy to, ze istnieje mo¿liwo¶æ prywatnego zaskar¿enia przypadków jej z³amania przez w³adze lub obywateli.. ZOBACZ

KORONA - potoczna nazwa wspólna instytucji zwi±zanych z Urzêdem Królewskim, czyli najwy¿sz± w³adz± wykonawcz± Królestwa Scholandii, zatem z samym Królem jak równie¿ jego Kancelari± Koronn±. Ilekroæ w oficjalnych dokumentach pada okre¶lenie K., mowa jest o uprawnieniach lub dzia³aniach urzêdu Królewskiego.

KRÓL - G³owa Pañstwa Scholandzkiego, najwy¿szy przedstawiciel w³adzy wykonawczej, najwy¿szy zwierzchnik si³ zbrojnych Scholandii. Oficjalny tytu³ G³owy Pañstwa Scholandzkiego: "Król Scholandii, Opiekun Wiary" wyra¿a z jednej strony suwerenno¶æ pañstwow± Scholandii, z drugiej za¶ nie tylko osobist± przynale¿no¶æ K. do wspólnoty wierz±cych, lecz równie¿ szanuj±cy religiê, lecz otwarty charakter naszego pañstwa. Król nie jest G³ow± Ko¶cio³a, lecz tylko opiekunem religii, bez wskazywania konkretnego wyznania. Królestwo Scholandii nie jest wiêc pañstwem wyznaniowym. Uprawnienia K. reguluje Konstytucja Scholandii, do jego kompetencji nale¿y m.in.: nadawanie obywatelstwa, nadawanie odznaczeñ i tytu³ów szlacheckich, ratyfikacja ustaw, wydawanie dekretów, rozpisywanie wyborów, mianowanie premiera i (na jego wniosek) ministrów, mianowanie niektórych szefów urzêdów centralnych. Organem wspomagaj±cym K. w wykonywaniu jego prerogatyw jest Kancelaria Koronna.

KRÓLEWSKA NAGRODA NAUKOWA  - ustanowiona przez Armina Frederika w dniu 30.wrze¶nia 2002 nagroda, przyznawana co trzy lata scholandzkie (co 90 dni) jednemu pracownikowi naukowemu, wyk³adowcy, wynalazcy, odkrywcy, badaczowi lub autorowi wa¿nego dzie³a naukowego lub popularyzatorskiego. Regulamin KNN zosta³ ustanowiony w dniu 10 grudnia 2002, po raz pierwszy wrêczono j± dnia 14 grudnia 2002. Z nagrod± zwi±zana jest gratyfikacja pieniê¿na o wysoko¶ci brutto przynajmniej 400 Arm. Nagrodê wrêcza w imieniu Króla Rektor KUS. Lista laureatów KNN jest publikowana na stronach KUS.

KRÓLEWSKI RZ¡D SCHOLANDII - (KRS) organ w³adzy wykonawczej Królestwa Scholandii. Rz±d prowadzi politykê gospodarcz±, wewnêtrzn± i czê¶ciowo zagraniczn± Scholandii, zarz±dza pañstwem i wiêkszo¶ci± jego agend. Uprawnienie KRS reguluje Konstytucja. Na jego czele stoi Premier Królewskiego Rz±du, a w jego sk³ad wchodz± wszyscy ministrowie. Liczba ministrów i ministerstw jest ustalana przez Premiera, aktualnie jest ich 8 (Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnêtrznych, Infrastruktury, Gospodarki, Obrony, Kultury, Sprawiedliwo¶ci i Finansów). Premier Rz±du jest mianowany przez Króla na mocy wyników wyborów parlamentarnych (kandydat partii, która uzyska³a najlepszy wynik wyborczy) oraz zatwierdzany przez Parlament.

KUS - Królewski Uniwersytet Scholandzki, z siedzib± w Scholopolis. Najstarsza i najbardziej presti¿owa uczelnia Scholandii, powo³ana Dekretem Królewskim z 4 pa¼dziernika 2002. Aktualnie sk³ada siê z 7 Wydzia³ów: Teologii, Filozofii Nowego ¦wiata, Historii, Internetowych Nauk Geograficznych, Stosunków Miêdzynarodowych w Sieci, Wojskowego oraz Ekonomii Wirtualnej, a tak¿e 2 niezale¿nych Instytutów: Kultury Scholandzkiej i Technik Umys³owych. KUS nadaje swoim absolwentom stopnie naukowe mgr net. (magistra netowego) i dr net. (doktora netowego). Podjêcie studiów na KUS jest mo¿liwe po ukoñczeniu realnego gimnazjum, zrównanej z nim szko³y za granic± RP lub matury scholandzkiej. ZOBACZ


LAMPERSKI Jakub (Jumper), Ksi±¿ê Dolii. Dzia³acz gospodarczy i polityczny Scholandii. Prefekt Prowincji Dolia, propagator Królestwa na stronach www polskiego Internetu, ambasador KS w Ksiêstwie Sarmacji (III-V 2003). Twórca stron www miasta Salvepol. Za³o¿yciel i w³a¶ciciel sieci hotelowej "Zag³oba" oraz sieci restauracji "Pasibrzuch". Minister spraw Zagranicznych (06-07. 2003), Minister Gospodarki i Pracy od 07.2003. Wspó³twórca systemu automatycznej sprzeda¿y dóbr niematerialnych FEBUS. W II. 2004, za³o¿yciel Partii OMEGA. Z jej ramienia Premier KRS w okresie III-VI 2004. W okresie jego rz±dów dokonana zosta³a wielka reforma administracyjna i systemowa pañstwa.  ZOBACZ

LEGENDY (Scholandzkie) - Cykl miniaturowych dzie³ literackich, opartych na w±tkach ludowych opowie¶ci z terenów dzisiejszej Scholandii, odnalezionych w toku badañ historycznych i archeologicznych. Opracowane przez D. Arudipuka i wydawane sukcesywnie w gazecie Scholander stanowi± jedno z najwa¿niejszych ¼róde³ poznania obyczajów i wierzeñ dawnych ludów Scholandii. Od wrze¶nia 2003 Legendy zosta³y zast±pione  cyklem Dziejów Rodów Scholandzkich, o charakterze na po³y legendarnym. autorem tych¿e jest Jerzy Go³owanow.

LAMSTAT - Pierwsze w ¶wiecie wirtualnym biuro profesjonalnie prowadzone statystyczne, za³o¿one przez Monikê Izdebsk± we wrze¶niu 2003. L. przeprowadza z w³asnej inicjatywy lub na zlecenia agend rz±dowych oraz osób prywatnych i firm badania socjologiczne, publikuj±c ich wyniki regularnie na swoich stronach www. Szczególn± popularno¶ci± ciesz± siê regularnie przeprowadzane ankiety o preferencjach politycznych obywateli Scholandii, bêd±ce swoistym barometrem politycznym Królestwa.

LEBLANDIA - W³a¶ciwie: "Cesarstwo Leblandii". Wirtualne pañstwo polskojêzyczne, istniej±ce od 2001 roku w sieci ¶wiatowej www. Pañstwo o ustroju monarchii autorytarnej, g³ow± pañstwa jest cesarz Marcus Lebencjusz. Leblandia jest za³o¿ycielem i hegemonem "Paktu Leblandzkiego", organizacji kilku pañstw wirtualnych, poza samym Cesarstwem  nie wykazuj±cych oznak aktywno¶ci obywatelskiej. Pañstwo sk³ada siê z 7 prowincji. Na dzieñ 14 sierpnia L. podawa³a liczbê swoich obywateli jako 950, trudno jednak sprawdziæ ich rzeczywist± aktywno¶æ. L. usi³uje prowadziæ aktywna politykê zagraniczn±, tak¿e poza obrêbem polskojêzycznych pañstw wirtualnych. Jako jedyne z wiêkszych polskich pañstw wirtualnych, L nie wdra¿a i nie uznaje systemowych rozwi±zañ ekonomicznych, przez co pozostaje bytem ¶ci¶le polityczno-kulturowym, o niewielkim stopniu interaktywno¶ci.  

LEMOS - Miasto Otwarte (2002-2004) w prowincji Delty. Liczba Mieszkañców: 83 639. Pocz±tki w XVI wieku, miasto odgrywa³o wa¿na rolê polityczn± w Zwi±zku Delty. Miasto zamkniête w wyniku reformy administracyjnej w czerwcu 2004.

LICENCJA - na terenie Scholandii posiadanie prawa i odpowiedniej technologii do produkcji okre¶lonego towaru lub innego dobra (np. budowy domów, fabryk), albo innego rodzaju dzia³alno¶ci gospodarczej. L. wydaje Urz±d Patentowy, s± one p³atne i zawsze dotycz± jednego rodzaju dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie L. jest równoznaczne z pozwoleniem na dzia³alno¶æ gospodarcz± i dostarczeniem nabywcy technicznej mo¿liwo¶ci produkcji w systemie php. Jedna firma mo¿e nabyæ wiêksz± liczbê licencji.

LOBA Julia, dama (baronet), (2002-2003) - profesor Starej Historii Scholandzkiej, Dziekan Wydzia³u Historycznego KUS. Autorka licznych prac naukowych, w szczególno¶ci prze³omowych dzie³: "Kultura Zwi±zku Delty" oraz "Wstêp do badañ nad kultur± elfick±". Dziêki badaniom L. uda³o siê odtworzyæ chronologiê dziejów tych dwóch kultur.

LOGIN - sta³a nazwa uczestnika systemu, u³atwiaj±ca jego regularne logowanie (wej¶cie) do systemu informatycznego. W Królestwie Scholandii role logina pe³ni numer paszportu obywatela, uzupe³niony jest on jego osobistym has³em, nadawanym mu z chwil± uzyskania przezeñ obywatelstwa.

LOTNICTWO WOJSKOWE - czê¶æ Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii, odpowiedzialna za obronê przestrzeni powietrznej Scholandii oraz operacje zaczepne o znaczeniu strategicznym. Uzbrojone w jednostki my¶liwskie, szturmowe, bombowe strategiczne i bombowe pola walki oraz ró¿norodne rodzaje broni przeciwlotniczej. W sumie LW dysponuje 250 samolotami my¶liwskimi i 102 samolotami bombowo-szturmowymi. 


MARYNARKA KRÓLEWSKA - czê¶æ Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii, odpowiedzialna za obronê wód terytorialnych oraz wybrze¿y pañstwa. MK sk³ada siê z dwóch Zespo³ów Uderzeniowych, floty podwodnej, floty obrony wybrze¿a, jednostek lotniczych, piechoty morskiej oraz jednostek naziemnych i szkoleniowych. MK Korzysta z dwóch baz g³ównych i siedmiu pomocniczych. W MK s³u¿y w sumie 12.500 ¿o³nierzy.

MATURA WIRTUALNA (scholandzka). Test wiedzy na temat Królestwa Scholandii, wymagany od kwietnia 2005 od wszystkich mieszkañców, którzy chc± otrzymaæ pe³ne prawa obywatelskie. MW obejmuje wiedzê z zakresu historii Scholandii, systemu politycznego pañstwa, gospodarki i kultury. MW uprawnia do studiów na uczelniach scholandzkich, niezale¿nie od wieku abiturienta. Zaliczenie MW odbywa siê za pomoc± testu na stronie www pañstwowego Liceum im. Ksi±¿±t Szwabii. Abiturienci s± wpisywani na listê absolwentów Liceum.

MEDAL KRÓLEWSKI (Za Zas³ugi) - odznaczenie, przyznawane przez Króla Scholandii obywatelom pañstwa lub obcokrajowcom za szczególne zas³ugi dla pañstwa, prowincji, miasta, gospodarki, kultury lub nauki Scholandii. MKZ jest pierwszym dowodem zauwa¿enia zas³ug obywatela ze strony Korony i powiêksza presti¿ danego obywatela automatycznie o okre¶lon± liczbê punktów. Wnioskowaæ o przyznanie MKZ mo¿e ka¿dy obywatel dla innej osoby. Rozpatrywaniem Wniosku zajmuje siê Kancelaria Koronna. Nazwiska osób odznaczonych MKZ zamieszczane s± na sta³e w Spisie odznaczonych.

MEDAL RZ¡DOWY (Za Zas³ugi) - odznaczenie, przyznawane przez Króla Scholandii na wniosek Premiera Rz±du Królewskiego obywatelom Scholandii za szczególne zas³ugi dla pañstwa lub jego instytucji albo gospodarki Scholandii. Wnioskowaæ o przyznanie MRZ mo¿e ka¿dy obywatel. Organem w³a¶ciwym do sk³adania wniosków jest Premier Rz±du Królewskiego lub w³a¶ciwe Ministerstwo. Tylko przez te instytucje wniosek przechodzi do Kancelarii koronnej, która automatycznie przedk³ada go Królowi. Nazwiska osób odznaczonych MRZ zamieszczane s± na sta³e w Spisie odznaczonych.

MENDEL Adam, baronet - technik rz±dowy okresu Wielkiej Budowy, pierwszy prefekt prowincji Dolii, za³o¿yciel miast ZSO oraz Salvepol. Dnia 13 pa¼dziernika 2002 dziêki jego zdolno¶ciom oraz zimnej krwi uratowano zasoby informatyczne pañstwa Scholandzkiego po wielkiej katastrofie, która nast±pi³a w przeddzieñ.

MIASTO OTWARTE - termin ten okre¶la miejscowo¶æ na terenie Królestwa Scholandii, posiadaj±c± swój plan oraz parcele (dzia³ki) na stronie www. Scholandii. W M.O. mo¿na siê osiedliæ i podj±æ dzia³alno¶æ gospodarcz±. Do M.O. stosuje siê przepisy Ustawy o miastach, posiadaj± one samorz±d. W ka¿dej prowincji Scholandii musi istnieæ przynajmniej jedno M.O., co umo¿liwia faktyczne osiedlenie siê w tej prowincji, niemniej niektóre prowincje posiadaj± tych miast kilka.

MIELESZKO Micha³, baronet, gen.mjr., w okresie 10.2002 - 05. 2003 pierwszy Szef Sztabu Generalnego Si³ Zbrojnych Scholandii. Wspó³twórca stron armii scholandzkiej oraz twórca Doktryny Wojennej Scholandii.

MINISTER - Cz³onek Królewskiego Rz±du Scholandii, odpowiadaj±cy za wyznaczony resort. Uprawnienia Ministra jako cz³onka KRS reguluje Konstytucja, jego konkretne obowi±zki i zakres kompetencji wyznacza w Regulaminie rz±du Premier KRS. On tak¿e okre¶la liczbê potrzebnych ministerstw, ³±cz±c je lub dziel±c wed³ug aktualnych potrzeb.

MONS REALE - Miasto Otwarte (2002-2004) w pó³nocno-zachodniej Scholandii, Ludno¶æ: 674 906 mieszk. Stolica Prowincji Bergia. Miasto po³o¿one na wysoko¶ci ok. 3600 m. n.p.m.- najwy¿ej z wielkich miast Scholandii jest wysokogórskim kurortem, centrum sportów zimowych i letniej turystyki. Na uwagê zas³uguj± domy mieszkalne, zbudowane w starym systemie antylawinowym z grubego drewna, z umocnieniami po jednej stronie.

MORGOTH aep Radgas - czo³owy artysta scholandzki. Autor licznych grafik, znajduj±cych siê w Galerii Narodowej. W swojej twórczo¶ci chêtnie stosuje nowoczesne techniki grafik komputerowych. Abstrakcyjne prace M. nie maj± tytu³ów.

MOWA TRONOWA - orêdzie Króla Scholandii do Parlamentu i Narodu, kierowane w normalnym trybie jeden raz w roku scholandzkim, na otwarcie obrad Parlamentu na ¦wiêto Pañstwowe lub z innej okazji. Król, nie bior±cy bezpo¶redniego udzia³u w bie¿±cej polityce, wyra¿a z pomoc± MT swoje zdanie na temat g³ównych problemów pañstwa oraz sposobów ich rozwi±zania. Tre¶æ MT nie jest zobowi±zuj±ca dla Rz±du lub Parlamentu, niemniej jest powa¿nie brana pod uwagê przez polityków, poniewa¿ ukazuje stosunek Korony do bie¿±cej polityki i mo¿e byæ wskazówk± na ewentualne zachowania K., jak na przyk³ad zawetowanie ustaw czy politykê nominacji na publiczne urzêdy. W wyj±tkowych okoliczno¶ciach Król mo¿e wyg³osiæ MT bez szczególnej okazji. MT nie jest przedmiotem dyskusji ani g³osowañ na forum Parlamentu.

MROCZNY ZAKON - bractwo religijne, powsta³e w styczniu 2002 w Elfidias i rozpowszechnione przede wszystkim w prowincji Elfidy. MZ nawi±zuje do tajemniczych kultów mocy ciemnych, praktykowanych w¶ród autochtonicznej ludno¶ci Elfidy - Elfów. Zakon nie publikuje swojej doktryny oficjalnie, jest ona dostêpna tylko dla wtajemniczonych cz³onków. Siedziba MZ jest Wielki Klasztor w Elfidias, zwierzchnikiem: Przeor Xetaurus. Nieaktywny w latach 2003 i 2004 MZ zostal reaktywowany przez Konrada von Staufen we wrze¶niu 2005 ZOBACZ

MUZEUM - Obiekt kulturalny, zarejestrowany przez Ministerstwo Kultury Królestwa Scholandii, prowadz±cy swoj± statutow± dzia³alno¶æ poprzez wystawianie dzie³ sztuki, rzemios³a lub techniki, otwarte sta³e i czasowe ekspozycje, zwiedzanie grupowe itd. M. dziel± siê na publiczne (Narodowe, prowincjonalne, miejskie) oraz prywatne. M. publiczne s± dotowane przez Pañstwo, M. prywatne mog± byæ dotowane w ca³o¶ci lub czê¶ci ze ¶rodków pañstwowych po z³o¿eniu takiego wniosku w Ministerstwie Kultury.

MUZEUM KARYKATURY - Prywatny obiekt muzealny, z siedzib± w Mons Reale (Bergia), w³asno¶æ za³o¿yciela: Sergiosa Butterberga. MK powsta³o w marcu 2003 i zawiera karykatury polityczne z ¿ycia publicznego Scholandii, w wiêkszo¶ci ukazuj±ce siê na ³amach pisma Spectator. MK jest jedyn± tego rodzaju placówk± w pañstwach wirtualnych. W maju 2003 Muzeum zosta³o wzbogacone o zbiory karykatur z Dreamlandu w dziale pt.: "Dreamlandzka autoironia", a marcu 2004 o karykatury z ksi±¿ki "Kariera i upadek Markgrafa de Belli", w sierpniu 2005 otwarto nowa wystawê sta³± a karykaturami politycznymi roku 2004 - i nastêpnie 2005.

MUZEUM NA ZAMKU - autonomiczna czê¶æ Muzeum Narodowego, prezentuj±ca dzie³a sztuki i inne eksponaty, bêd±ce w³asno¶ci± osobist± Króla. Siedziba Muzeum jest Zamek Królewski w Scholopolis, którego ca³e pó³nocne skrzyd³o s³u¿y jako przestrzeñ wystawiennicza. Najwiêksz± warto¶æ posiadaj± zbiory z 3 dzia³ów: klasycznych i wspó³czesnych ikon (których kolekcjonerem Król jest od dawna), regaliów Ksi±¿±t Szwabii i Królów Scholandii oraz Grafik, które Król regularnie zakupuje prywatnie od znacz±cych twórców Scholandii. Dziêki tej praktyce ostatni zbiór (grafik) ma rangê najpe³niejszego spektrum sztuki wspó³czesnej Scholandii. ZOBACZ

MUZEUM NARODOWE - G³ówny obiekt kulturalny Scholandii, nale¿±cy do Pañstwa i zarz±dzany przez Ministerstwo Kultury, zajmuj±cy siê organizowaniem i ekspozycj± zbiorów, zwi±zanych z histori± dawn± i nowsz± Scholandii, sztuk± scholandzk± a tak¿e twórczo¶ci± obywateli Scholandii w dziedzinie sztuki graficznej. MN posiada ¶rodki pañstwowe na zakup cenniejszych dzie³, bêd±cych w³asno¶ci± obywateli Scholandii, które nastêpnie umieszcza w swoich zbiorach. MN ma siedzibê w Scholopolis we w³asnym gmachu, jednak posiada o¶rodki zamiejscowe, jak na przyk³ad Galeriê na Zamku oraz Galeriê Abstrakcji w m. Internetii/AR.ZOBACZ




N NAGRODA - W³a¶ciwie Królewska Nagroda Naukowa. Ustanowiona wraz z powo³aniem KUS (X.2002) i przyznawana co 6 lat scholandzkich (pó³ roku realnego) na wniosek Rektora Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego nagroda (pieniê¿na) za wybitne osi±gniêcia w dziedzinie badañ naukowych lub pracy dydaktycznej. Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli: Filip von Schwaben, Jerzy Go³owanow, Wiktor Koliñski.

NARODNA WOLA - szczyt górski w pa¶mie Hochbergu w pobli¿u miasta Zeura, wysoko¶æ 4829 m. n.p.m.- drugi najwy¿szy szczyt Scholandii. NW i jej otoczenie jest ¶cis³ym rezerwatem przyrody.

NASZA SCHOLANDIA - Gazeta ogólno-scholandzka, w³a¶ciwie biuletyn wydarzeñ bez szerszych komentarzy, ukazuj±ca siê od maja 2004. Za³o¿ycielem i redaktorem NS jest Mateusz Miko³aj.

NEKLA - Miasto Otwarte (2002-2004) w prowincji Darea. 62 738 mieszk.

NIZINA FAERIE - du¿e obni¿enie terenu w Scholandii po³udniowo wschodniej, pomiêdzy Wy¿yn± Zachodnio-Scholijsk± a rzek± Scholi±, NF jest naturalnym przed³u¿eniem na po³udnie Niziny Scholijskiej i jej po³udniowo-wschodni± czê¶ci±. Dziêki ¿yznym glebom region ma znakomite warunki dla rozwoju rolnictwa. G³ówne miasto regionu: Kanikograd.

NIZINA SCHOLIJSKA - szeroki pas nizinny w po³udniowej Scholandii (prowincje Scholia, czê¶ciowo Darea i Faerie), ci±gn±cy siê wzd³u¿ ¶redniego i dolnego biegu rzeki Scholii. Na terenie NS le¿± naj¿y¼niejsze gleby Scholandii, jej teren to w ponad 80% czarnoziemy. Na NS Scholijskiej, ze wzglêdu na znakomite warunki uprawne i komunikacyjne (rzeka Scholia) rozwinê³a siê od XII do XX wieku kultura prescholijska. W NS po³o¿one s± dwa najwiêksze miasta wspó³czesnej Scholandii: Scholopolis i Kanikograd, a tak¿e najwiêkszy port Królestwa: Porta Regni.

NURENBERG Andrzej von, Ksi±¿ê Delty. G³ówny Kartograf Królestwa, Profesor KUS, pierwszy Dziekan Wydzia³u Internetowych Nauk Geograficznych. Autor wyk³adów z dziedziny Geografii Scholandii. Twórca map Scholandii oraz wszystkich prowincji, planów Scholopolis, Alexiopolis i innych miast. Wykonawca systemu parcel ziemskich. Autor licznych grafik stron scholandzkich, techniczna pomoc w tworzeniu stron oficjalnych. G³ówny webmaster strony g³ównej www. Scholandii. Od 7 marca 2003 Minister Obrony Królestwa Scholandii.  ZOBACZ
o OBYWATEL - osoba posiadaj±ca pe³niê praw publicznych na terenie Królestwa Scholandii (patrz: Obywatelstwo).

OBYWATELSTWO - posiadanie wszystkich praw cz³onka spo³eczno¶ci pañstwa Scholandzkiego. Posiadaj±cy O. maj± nieograniczone prawo pobytu na terenie pañstwa oraz dzia³alno¶ci gospodarczej, kulturalnej, naukowej, politycznej w ramach wyznaczonych przez Konstytucjê i inne ustanowione na jej podstawie prawa. O. nadaje w Scholandii Król na wniosek osoby zainteresowanej. Warunkami nadania O. s±: wiek przynajmniej 12 lat, posiadanie w³asnego konta pocztowego e-mail, z³o¿enie przyrzeczenia szanowania praw Królestwa Scholandii (zawarte w formularzu Wniosku o O.), zdanie matury scholandzkiej wype³nienie formularza wniosku. Wniosek o nadanie O. znajduje siê, w formie gotowego formularza, na stronie g³ównej pañstwa, w dziale "Obywatele" ("Zostañ obywatelem"). Rozpatrywanie wniosku przez Kancelariê Koronn± mo¿e wed³ug prawa trwaæ do 7 dni. Po nadaniu O. zainteresowany otrzymuje numer Paszportu i osobiste has³o i mo¿e w³±czyæ siê w ¿ycie pañstwa.

OCEAN WIRTUALNY - wielki akwen morski, oblewaj±cy od wschodu i pó³nocy kontynent Scholijski. Powierzchnia: 5.200 000 km2. Wewnêtrznymi czê¶ciami OW s±: Morze Scholandzkie (pomiêdzy archipelagiem Inselijskim a kontynentaln± czê¶ci± Scholandii) oraz Morze Ciep³e, w pó³nocno-zachodniej czê¶ci OW, u wybrze¿y Delty i pó³nocnej czê¶ci Proftazji.

OIOM (Oddzia³ Intensywnej Opieki Medycznej) - oficjalna nazwa drugiego (i ostatniego) etapu leczenia chorych obywateli, którzy nie ui¶cili w terminie 7 dni rachunku za leczenie szpitalne. Okres pobytu na OIOM trwa do 7 dni, koszt s± znacznie wy¿sze ni¿ na zwyk³ym oddziale szpitalnym. Po ich op³aceniu obywatel zostaje wypisany ze szpitala i mo¿e podj±æ aktywne ¿ycie, w razie nie op³acenia ich w terminie terapia zostaje przerwana, obywatel umiera i zostaje pochowany na Cmentarzu. ZOBACZ

OMEGA - Jedna z partii politycznych (2003-2005), funkcjonuj±cych w Królestwie Scholandii. Za³o¿ona w lutym 2003 przez Micha³a Knobla, Jakuba Lamperskiego i Karinê Stachowiak, posiada profil liberalny. O. by³a zwyciêzc± wyborów parlamentarnych w lutym 2003 a jej przewodnicz±cy, Jakub Lamperski sprawowa³ od III do VI urz¹d Premiera KRS. Za rz±dów O. dokonano wielkiej reformy administracyjnej Pañstwa (zmiana liczby prowincji i miast) oraz reformy systemowej php, wprowadzono nowe rozwi±zania systemowe w grafice miast i przeprowadzono pañstwo na nowy serwer. Przedstawiciele partii byli aktywnymi uczestnikami ¿ycia gospodarczego kraju. W maju 2005 O. uleg³a rozwi±zaniu, a jej cz³onkowie byli wspó³za³o¿ycielami partii Nowa Demokracja. 

ORDER ¦W. ULRYKA - najwy¿sze odznaczenie królestwa Scholandii. Ustanowiony 23 wrze¶nia 2002. przyznawany w czterech klasach: Krzy¿ Wielki (I), Komandorski (II), Oficerski (III) , Kawalerski (IV). Przyznanie Krzy¿a Wielkiego OSU jest równoznaczne z przyznaniem szlachectwa dziedzicznego w stopniu barona, o ile odznaczony go dot±d nie posiada³. Tak¿e odznaczonym I i II klas± OSU przys³uguje renta pañstwowa na utrzymanie, je¶li w wieku emerytalnym znale¼liby siê w trudno¶ciach finansowych. Nazwiska osób odznaczonych OSU zamieszczane s± na sta³e w Spisie Odznaczonych.

PARLAMENT (Królestwa Scholandii) - organ ustawodawczy pañstwa. W jego sk³ad wchodzi 5 pos³ów, wybieranych w wyborach bezpo¶rednich przez wszystkich obywateli co 4 lata scholandzkie (co 120 dni). Przewodnicz±cym P. i prowadz±cym jego obrady jest Marsza³ek P. Uprawnienia Parlamentu i jego cz³onków reguluje Konstytucja. Siedzib± P. jest Scholopolis. ZOBACZ

PASZPORT - dokument za¶wiadczaj±cy to¿samo¶æ i przynale¿no¶æ pañstwow± obywatela. W Królestwie Scholandii P. jest przyznawany wraz z obywatelstwem, jego numer staje siê automatycznie loginem oraz numerem konta bankowego obywatela. Numerem Paszportu obywatele pos³uguj± siê przy wszelkich zakupach osobistych oraz kontaktach z instytucjami pañstwowymi.

PATRIARCHA - tytu³ zwierzchnika Chrze¶cijañskiego Ko¶cio³a Scholandii. ustrój patriarchatu oznacza, ¿e Ko¶ció³ jest w pe³ni niezale¿ny (autokefaliczny). Patriarcha Scholandzki jest jednocze¶nie Metropolita Scholopolis i biskupem katedry ¶w. Ulryka. Aktualnym patriarch± jest ksi±¿ê Filip von Schwaben.

PIJAC (Piotr Jackowski), Hrabia Lukation. Wspó³twórca systemu gospodarczego Scholandii. Twórca Gie³dy towarowej Królestwa ("Bazaru Scholandzkiego") i wspó³autor systemu skryptów sprzeda¿y dóbr niematerialnych (Febus) oraz Aukcji Nieruchomo¶ci.

PIK OPTIMIZMA - szczyt górski w pa¶mie Schweinberg, wysoko¶æ: 4951 m.n.p.m. - najwy¿szy szczyt na terenie Scholandii. Znajduje siê w pobli¿u miasta Pikosouthima w prowincji Dolii-Faerie. Okolice szczytu s± rezerwatem przyrody na prawach Parku Narodowego.

PLI (Partia Ludzi Inteligentnych) - Najstarsze ugrupowanie polityczne Scholandii, za³o¿one 30.09.2002. PLI grupuje ludzi o pogl±dach liberalnych, zwolenników szybkiego rozwoju gospodarczego, liniowego podatku, tanich kredytów inwestycyjnych, popularyzacji technologii internetowych i umiejêtno¶ci technicznych w¶ród mieszkañców Scholandii, rozbudowy sieci bibliotek oraz KUS. Partia wspiera postulat wymagania studiów wy¿szych od kandydatów na urzêdy pañstwowe. Za³o¿ycielami PLI s± A. v. Nurenberg, N. de Belli oraz D. Leszczak i S. Butterberg. Znanymi jej dzia³aczami s± obok A.v. Nuerenberga, Wiktor Koliñski, Kerad Master, Tomasz Wyspiañski.

POROZUMIENIE GRODZISKIE - Traktat miêdzynarodowy, zawarty z inicjatywy Scholandii i Sarmacji w dniu 1. lutego 2003 pomiêdzy Zjednoczonym Królestwem Aklandii, Ksiêstwem Sarmacji i Królestwem Scholandii. Nastêpnego dnia do Porozumienia przyst±pi³a Republika Baridas. Istot± PG by³o d±¿enie czterech sygnatariuszy do politycznego zbli¿enia, wzmo¿enia wspó³pracy kulturalnej i gospodarczej i wzajemnego otwarcia granic dla inicjatywy obywatelskiej. Porozumienie zawiera tak¿e klauzule ¶cis³ej wspó³pracy jego cz³onków na p³aszczy¼nie miêdzynarodowej oraz konsultacji wojskowej. Potocznie kraje-cz³onków Porozumienia Grodziskiego nazywa siê tak¿e Czwórporozumieniem (Aklandia-Baridas-Sarmacja-Scholandia). Pog³êbieniem i rozszerzeniem PG sta³ siê niewiele pó¼niej zawarty Traktat Scholopolitañski. Porozumienie i Pakt zosta³y wypowiedziane przez Sarmacje i Aklandiê w lipcu 2003.

PORTA REGNI - Miasto Otwarte (2002-2004) u wybrze¿a Oceanu Wirtualnego, 241 693 mieszk. PR pe³ni rolê stolicy prowincji Scholii. W mie¶cie znajduje siê najwiêkszy port Scholandii. W mie¶cie najwiêkszy pomnik nowoczesnej Scholandii: monument konny króla Armina Frederika, wzniesiony w miejscu l±dowania Wielkiego Desantu. Ze wzglêdu na wspania³e warunki dla ¿eglarstwa i nurkowania oraz wielo¶æ czystych pla¿ i sprzyjaj±cy klimat, PR jest wa¿nym kurortem Scholandii. Miasto zamkniete w wyniku reformy administracyjnej w kwietniu 2004.

POWSZECHNY SCHOLANDZKI KO¦CIÓ£ POKUTUJ¡CY - wyznanie religijne, za³o¿one w lutym 2003. PSKP posiada doktrynê zbli¿ona do realnego Ko¶cio³a rzymskokatolickiego z akcentem na potrzebê powszechnej pokuty. Rozwiniêty kult maryjny. Siedzib± w³adz Ko¶cio³a jest Internetia, zwierzchnikiem: Protoarchimandryta Micha³ Strudziñski.

PPKP (Partia Polityczno-Kontrowersyjnie-Prawdomówna). Ugrupowanie polityczne w Królestwie Scholandii, powsta³e dnia 4.10.2002. Program PPKP by³ odbiciem idei centrowych partii europejskich z naciskiem na demokratyzm ¿ycia spo³ecznego. PPKP popiera³a darmow± edukacjê, obni¿enie podatków. W programie mo¿na siê doczytaæ tak¿e elementów socjalistycznych: PPKP stara siê nie dopu¶ciæ do rozwarstwienia spo³eczeñstwa scholandzkiego przez jakiekolwiek przywileje, obiecuje dotacje pañstwowe do ma³ych przedsiêbiorstw. Za³o¿ycielami partii byli: £.Kêdziora, M. Marecki, J. Elfideus i Y. Riff. Kolejnymi przewodnicz±cymi: £. Kêdziora, M. Strudziñski. W dniu 30 wrze¶nia 2003 PPKP uleg³a samorozwi±zaniu wskutek uchwa³y jej Zjazdu w Internetii.

PREFEKT (Prowincji) - Szef organów w³adzy wykonawczej w prowincjach Królestwa Scholandii. Administruje prowincj± w imieniu Królewskiego Rz±du, nadzoruje przestrzeganie porz±dku prawnego w miastach otwartych prowincji, kontroluje obrót nieruchomo¶ciami na terenie prowincji (poza miastami), wspiera jej rozwój kulturalny, zabiega o inwestycje. Jest organem rozjemczym i odwo³awczym na terenie prowincji, odpowiada za funkcjonowanie i aktualizacjê jej strony. Rozporz±dza kas± prowincji, w czym jest kontrolowany przez Ministerstwo Finansów. Prefekt podlega Premierowi, w sprawach, bêd±cych w kompetencji poszczególnych ministerstw wykonuje ich dyrektywy. P. jest mianowany i odwo³ywany przez Premiera KRS.

PREMIER (Królewskiego Rz±du Scholandii) - szef KRS, zwierzchnik administracji pañstwowej, kierownik bie¿±cej polityki pañstwa. Uprawnienia Premiera reguluje Konstytucja Scholandii. Nalez± do nich m.in.: inicjatywa ustawodawcza, mianowanie prefektów, przedstawianie kandydatów na ministrów i wnioskowanie o ich odwo³anie, wydawanie rozporz±dzeñ. Konstytucja sk³ada w rêce P. i Rz±du ca³± politykê wewnêtrzn± pañstwa i daje im wielkie prerogatywy tak¿e w jego polityce zagranicznej, gdzie jednak wspó³pracuj± z Koron±.

PRESCHOLIJSKA KULTURA - cywilizacja, rozwijaj±ca siê na terenie dzisiejszej prowincji Scholii, czê¶ciowo tak¿e Faerie od polowy XII wieku po Chr. O¶rodkiem centralnym KP by³o miasto Scholopolis. KS pozostawi³a po sobie bardzo wiele ¶wietnie zachowanych zabytków, przede wszystkim Zamek królewski w Scholopolis, dziesi±tki ko¶cio³ów w stylu romañskim, gotyckim (gotyk scholijski) oraz renesansowym. Interesuj±cym zabytkiem KS s± tak¿e Stare Termy w Liceas Veta, zamki nad brzegiem Scholii, Stary Port w Porta Regni oraz i liczne faktorie handlowe na obrze¿ach terytorium KS, na terenach prowincji Arden, Darea i Faerie.

PRESTI¯ - Posiadane przez ka¿dego obywatela punkty osobiste, okre¶laj±ce jego faktyczne znaczenie w Królestwie Scholandii. Punkty P. przyznaje automatycznie system (w wypadku ¿ywienia, mieszkania, posiadania firm, maj±tku, aktywno¶ci na stronie www, autorstwa tekstów i innych plików) lub s± przyznawane wraz z uzyskaniem odznaczeñ, tytu³ów, pe³nieniem wa¿nych funkcji publicznych (ministra, wyk³adowcy, prefekta, burmistrza, dowódcy wojskowego itd.). Punkty P. mog± wp³ywaæ pozytywnie lub negatywnie na dzia³ania obywatela, np. posiadanie zbyt ma³ej ich ilo¶ci poni¿ej okre¶lonego minimum wywo³uje chorobê depresyjn± (brak uznania spo³ecznego) i znalezienie siê obywatela w szpitalu, uniemo¿liwia uzyskanie jakiegokolwiek odznaczenia lub tytu³u, mianowanie na funkcjê reprezentacyjn±. Z kolei posiadanie wysokiego P. owocuje nawet "automatycznym" wyró¿nieniem w postaci medalu, orderu lub nawet tytu³u szlacheckiego. Osoby z najwy¿szym presti¿em umieszczone s± automatycznie przez system w Panteonie Królestwa Scholandii.

PROFTAZJA - Prowincja we wschodniej czê¶ci Królestwa Scholandii, u wybrze¿y Oceanu Wirtualnego, istniej±ca w okresie X.2002 do IV 2004.  . Ludno¶æ:   2 422 839 mieszk., stolica: Adrianopol - 461 512 mieszk.ZW wyniku reformy administracyjnej P. zosta³a po³±czona z Delta we wspólna prowincjê Delty-Proftazji. 

PROFTAZYJSKA NIZINA - nadmorska, po³o¿ona na wysoko¶ci od 0-20 m.n.p.m. czê¶æ prowincji Proftazji, ci±gn±ca siê w±skim pasem o szeroko¶ci od 12 do 35 kilometrów wzd³u¿ wybrze¿a Oceanu Wirtualnego. D³ugo¶æ NP wynosi 320 km.

PROFTAZYJSKI PARK NARODOWY - ¦cis³y rezerwat przyrody po³o¿ony w pó³nocno-wschodniej czê¶ci prowincji Proftazja, w dorzeczu rzeki Ister, w pobli¿u miasta Ptolemais. Powierzchnia 300 km2, w ca³o¶ci teren pierwotnej puszczy. Na terenie PPN wystêpuj± zarówno typowe dla tego obszaru, jak i rzadkie gatunki zwierz±t: gibon, ibis czerwony, dzioboro¿ec, tukan toko, motyl pawik i orangutan. Prócz tego w parku wystêpuj± endemiczne gatunki paproci i mchów o w³a¶ciwo¶ciach, bêd±cych przedmiotem badañ botanicznych.

PROJEKT FILO-DELTYJSKI - Serwis informacyjny Prowincji Delta, uzupe³niany regularnie o nowe wiadomo¶ci z terenu prowincji i jej g³ównych miast: Alexiopolis, Kios i Ivonis. Za³o¿ycielem PFD jest Markgraf Taurii A. Taurinos, Prefekt Delty. ZOBACZ

PROWINCJA - podstawowa jednostka podzia³u terytorialnego Królestwa Scholandii. Pañstwo sk³ada siê z 5 P. (Arden-Inselia, Bergia-Elfida, Darea-Scholia, Delta-Proftazja, Dolia-Faerie). Cztery z nich le¿± na kontynencie Scholijskim, piata za¶: Arden-Inselia, po³o¿ona jest w czê¶ci na l±dzie sta³ym, w czê¶ci za¶ na wyspach Archipelagu Inselijskiego, oddzielonego od kontynentu Morzem Scholandzkim. Prowincj± zarz±dza Prefekt, ka¿da prowincja posiada przynajmniej jedno Miasto Otwarte.

PRZEGL¡D (DOLIJSKI) - Tygodnik o charakterze spo³eczno-informacyjnym, ukazuj±cy siê w Salvepolu (Dolia) od marca 2003 do wrze¶nia 2003, nastêpnie przekszta³cony w: "Przes³añca". Za³o¿ycielem i redaktorem PD by³a dama Karina Stachowiak.

PRZEKRÓJ - tygodnik, wychodz±cy w Internetii, stolicy prowincji Arden od lutego 2003.Z gazety lokalnej P. przekszta³ci³ siê w ogólno-scholandzki tygodnik polityczny, zajmuj±cy siê tak¿e tematyk± spo³eczn± i miêdzynarodow±.  P. publikuje tre¶ci polityczne, kulturalne i religijne. Zawarto¶æ: Artyku³y, komentarze, wiadomo¶ci sportowe, wywiady, polemiki. Tygodnik zawiera liczne og³oszenia i reklamy.  Za³o¿ycielem i redaktorem jest Micha³ Strudziñski.

PRZES£ANIEC - Tygodnik spo³eczno-polityczny, wychodz±cy w Salvepolu (Dolia) od marca 2003, pierwotnie pod nazw± Przegl±d Dolijski.. Za³o¿ycielem i redaktorem naczelnym jest Dama Karina Stachowiak, wydawca od 15 wrze¶nia 2003: hr. Sergiej P.  Kanikov. P. zawiera: artyku³y, komentarze i wywiady, jego tre¶ci obejmuj± dziedziny polityki miêdzynarodowej, wewnêtrznej, kultury i sportu.

PUPILEK SCHOLIJSKI - drapie¿ny ssak l±dowy z gatunku pupilowatych, wielko¶ci± zbli¿ony do kota domowego, prawdopodobnie daleko spokrewniony z psowatymi, choæ zupe³nie do nich niepodobny. Nazwê swoj± zawdziêcza bardzo sympatycznemu wygl±dowi. ¯ywi siê drobnymi zwierzêtami, najchêtniej ptactwem, jego przysmakiem s± ptasie jaja, które wyci±ga z gniazd na najwy¿szych nawet drzewach. Poniewa¿ jednak "odkry³" dla siebie tak¿e kurniki, jest czêsto zwalczany przez scholijskich i darejskich rolników. PS ¿yje na terenie Scholii i Darei, w gêstych lasach. Populacje ocenia siê na 60-80 tys. osobników. Objêty czê¶ciow± ochron± na ca³ym obszarze wystêpowania, ca³kowit± na terenie Scholijskiego Parku Narodowego.

PUSZCZA DOLFARYJSKA - Park Narodowy, utworzony na terenie Prowincji Dolii-Faerie w roku 2004 przez Monikê Izdebsk±. PD zawiera nie tylko elementy scholandzkiej przyrody, ale tak¿e szlaki biograficzne, po¶wiêcone znanym Scholandczykom.



R REJESTR FIRM - centralny spis zarejestrowanych firm scholandzkich, prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Zarejestrowanie firmy musi byæ poprzedzone zakupem nieruchomo¶ci, na której bêdzie znajdowa³a siê siedziba firmy. Firmê mo¿na zarejestrowaæ tylko w prowincji, w której w³a¶ciciel firmy posiada nieruchomo¶æ, podaj±c adres tej nieruchomo¶ci. Zarejestrowanie firmy i nabycie licencji s± niezbêdnymi warunkami do rozpoczêcia dzia³alno¶ci gospodarczej.ZOBACZ

REJESTR NIERUCHOMO¦CI - centralny rejestr parcel sprzedanych wraz z danymi ich w³a¶cicieli. Wpisanie w³a¶ciciela do tego rejestru oznacza jego pe³n± w³asno¶æ danego terenu, a zatem zakoñczenie procesu sprzeda¿y i prawo pos³ugiwania siê parceli, inwestowania na jej terenie oraz zbywania lub zastawiania jej.ZOBACZ

REJESTRACJA - oficjalne zg³oszenie za³o¿enie firmy (patrz Rejestr Firm) lub nabycia nieruchomo¶ci (patrz Rejestr Nieruchomo¶ci), dokonuj±ce siê za pomoc± wype³nienia odpowiedniego formularza.ZOBACZ 

RES PUBLICA - Tygodnik spo³eczno-polityczny, ukazuj±cy siê od kwietnia 2003 w Scholopolis. Za³o¿ycielka i redaktorka RP jest Agnieszka Smorêda. tematyka: wydarzenia ogólno-scholandzkie i lokalne, wywiady, komentarze polityczne.ZOBACZ

ROK SCHOLANDZKI - Okres trwaj±cy 30 dni realnych. W Scholandii czas mierzy siê w latach scholandzkich. Wybory parlamentarne, odbywaj± siê co 4 lata scholandzkie, czyli co 120 dni. Dla przejrzysto¶ci przy okre¶laniu dat ich nazwy pokrywaj± siê z nazwami realnych miesiêcy.

ROSARIO - Miasto Otwarte (2002-2004) w Prowincji INSELIA, po³o¿one na wyspie Inselia wielka, na pó³nocny zachód od stolicy prowincji, Inselburga. R. posiada 54 tys. wirtualnych mieszkañców. Miasto powsta³o 27 maja 2003. Atrakcje turystyczne: Muzeum Grafik Salvadore Dali. W ramach reformy administracyjnej w roku 2004 R. zosta³o zamkniête. 

ROZKAZ  - Decyzja wy¿szego prze³o¿onego w obrêbie Si³ Zbrojnych Scholandii, patrz: Decyzja.

ROZPORZ¡DZENIE - Akt prawny, reguluj±cy stan prawny instytucji lub osób, porz±dek prawny lub regu³y funkcjonowania okre¶lonej dziedziny ¿ycia publicznego. W Królestwie Scholandii R. wydawane s± przez Premiera KRS oraz przez poszczególnych Ministrów. Przyk³adem R. jest okre¶lenie zasad pobierania op³at podatkowych, nominacja lub zwolnienie Prefekta Prowincji, nadanie Regulaminu formacji wojskowej itp.

RZ¡D - patrz: Królewski Rz±d Scholandii.


S SALVEPOL (Salvepolis) - Miasto Otwarte (2002-2004) w po³udniowo-zachodniej Scholandii, 331 762 mieszk. Stolica prowincji Dolijskiej. Ciekawy uk³ad urbanistyczny ze wzglêdu na "piêtrow±" budowê miasta: tarasy po³o¿one coraz wy¿ej ponad zag³êbionym w kotlinie centrum. Wa¿ny punkt turystyczny ze wzglêdu na znakomite warunki dla alpinistów i narciarzy: miasto po³o¿one jest u stóp pasma Hochbergu, samo na wysoko¶ci przeciêtnej 2900-3000 metrów n.p.m., w pobli¿u du¿ego górskiego jeziora Basium (Tiefglass). W wyniku Reformy Administracyjnej w r. 2004 S. zosta³ zamkniêty.

SARMACJA - W³a¶ciwie "Ksiêstwo Sarmacji". Jedno z najwiêkszych polskojêzycznych pañstw wirtualnych. Za³o¿one 25 maja 2002. S. ma ustrój unitarnej monarchii konstytucyjnej. G³ow± pañstwa jest Ksi±¿ê - Piotr Miko³aj (Kozanecki). S. posiada Parlament, organem w³adzy wykonawczej jest Rz±d, dzia³aj±cy pod przewodnictwem Kanclerza. S. sk³ada siê z 6 prowincji, ciesz±cych siê czê¶ciow± autonomi±: Gellonii, Mirii, Morvanu, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa i Wagarii oraz okrêgu sto³ecznego ze stolic±: Grodziskiem. S. prowadzi aktywna politykê miêdzynarodow±, ma rozwiniêty system gospodarki wirtualnej. Aktualna liczba mieszkañców Sarmacji wynosi: oko³o 300 (stan z 11.2005)

SAVERGENE - ruiny antycznego miasta, znajduj±ce siê na wyspie Insel/IN, w pobli¿u miasta Yahoo. Prowadzone badania archeologiczne maj± okre¶liæ dok³adny wiek miasta i pochodzenie jego budowniczych. Corocznie w zachowanym w dobrym stanie dawnym amfiteatrze S. odbywa siê w dniach 5-8 maja festiwal zespo³ów folkowych o tej samej nazwie, przyci±gaj±cy wielu turystów z ca³ego wirtualnego ¶wiata.

S¡D KRÓLEWSKI - centralna instytucja w³adzy s±downiczej królestwa Scholandii, z siedziba w Scholopolis. Sad Królewski pe³ni obowi±zki S±du Konstytucyjnego oraz apelacyjnego, jak równie¿ (tymczasowo) s±du pierwszej instancji dla ca³ego terytorium Królestwa Scholandii. Sad wydaje wyroki w imieniu Króla. Pierwszym Prezesem Sadu Królewskiego (2003) by³ Maciej Lipiñski ("Dziadek") ZOBACZ

SAWANNA ZACHODNIA - Wy¿yna w pó³nocnej czê¶ci Scholandii, rozci±gaj±ca siê na terytorium prowincji Delty, niedaleko granicy z plemiennymi ziemiami Ildii. Poro¶niêta ro¶linno¶ci± typow± dla terenów sawannowych. Na SZ. rozwija siê szybko nowoczesna hodowla byd³a i owiec, przez co obszar ten jest wa¿ny gospodarczo..

SCHOLANDER - dwutygodnik scholandzki o zasiêgu ogólnokrajowym. powsta³ w pa¼dzierniku 2002. Zajmowa³ siê g³ównie publicystyk± polityczn± i spo³eczn±. Punktem ciê¿ko¶ci S. by³y artyku³y oraz wywiady. Regularnie ukazywa³y siê te¿ w nim Legendy Scholandzkie. S. wniós³ wielki wk³ad w rozwój kultury wspó³czesnej Scholandii. Za³o¿ycielem by³ D. Arudipuk. Od kwietnia 2003 redaktorem naczelnym S. zosta³a dama Hawa Cantabile a pismo zmieni³o swój profil na ¶ci¶le kulturalny. We wrze¶niu 2003 S. zacz±³ wychodziæ pod redakcj± P. Czepana, w listopadzie 2003 W. Koliñskiego. .ZOBACZ

SCHOLANDIA PRZECIW KOMUNIE - Nazwa akcji medialno-spo³ecznej oraz strony www, któr±  zainicjowa³o dwóch obywateli Scholandii: P. Ligocki i P. Wilczyñski w odpowiedzi na prowokacje komunistów wirtualnych obcego pochodzenia, chc±cych w maju 2003 zdestabilizowaæ system polityczny i gospodarczy Królestwa Scholandii. SPK by³a pierwsz± oddolna, spontaniczna i masow± (kilkadziesi±t osób) inicjatyw± spo³eczeñstwa scholandzkiego w kwestiach politycznych. Akcja ujawni³a pogl±dy wielu obywateli i  przyczyni³a siê do krystalizacji charakteru narodowego Scholandczyków.

SCHOLIA (1) - Rzeka. D³ugo¶æ 1842 (w Królestwie Scholandii 705 km - najd³u¿sza rzeka Scholandii), uj¶cie deltowe do Oceanu Wirtualnego w pobli¿u Porta Regni. W przesz³o¶ci wa¿ny szlak komunikacyjny, u jej brzegów rozwinê³a siê kultura prescholijska. S. jest sp³awna od miasta Kanikograd a¿ po swoje uj¶cie, to jest na d³ugo¶ci ponad 550 kilometrów.

SCHOLIA (2) - Prowincja w po³udniowej czê¶ci Królestwa Scholandii. Ludno¶æ - 2 833 288 mieszk., Stolica: Porta Regni, 241 693 mieszk. Na terenie prowincji le¿y stolica i najwiêksze miasto Królestwa: Scholopolis 1 153 847 mieszk.

SCHOLIJSKI PARK NARODOWY - teren chronionej przyrody o powierzchni 362 km2, po³o¿ony w po³udniowo-wschodniej, nadbrze¿nej czê¶ci prowincji Scholii, na granicy Darei. SPN zosta³ utworzony dla dwóch celów: ochrony specyficznej ro¶linno¶ci nadmorskiej i ruchomych wydm oraz zachowania populacji Pupilka Scholijskiego, ¿yj±cego w nadmorskich lasach.

SCHOLOPOLIS - stolica i najwiêksze miasto Scholandii. Ludno¶æ: 1 153 847 mieszk. Siedziba Króla, Parlamentu i Rz±du Królewskiego. Najwa¿niejsze centrum gospodarcze kraju. Po³o¿one nad rzek± Scholi± miasto od XII wieku by³o o¶rodkiem politycznym, handlowym i kulturalnym, którym pozostaje do dzi¶. Posiada liczne zabytki, w¶ród których najwa¿niejszy jest Zamek Królewski z katedr± Boga Ojca, Katedra Patriarchalna ¦w. Ulryka. wa¿ny o¶rodek naukowy: siedziba KUS.ZOBACZ

SCHWEINBERG - Pasmo górskie, rozci±gaj±ce siê w po³udniowo-zachodniej Scholandii, w wiêkszo¶ci na terenie prowincji Dolia. Czê¶ciowo stanowi granicê Królestwa. Najwy¿szy szczyt po³o¿ony na terenie Scholandii: Pik Optimizma, 4951 m.n.p.m.

SIERRA FERRIDA - Pasmo wy¿ynno-górskie w pó³nocnej czê¶ci Scholandii, na pograniczu prowincji Delty i Proftazji. Najwy¿sze wzniesienie: Mons Ferrum, 2241 m.n.p.m. W SF wystêpuj± bogate z³o¿a rud ¿elaza i miedzi, a tak¿e z³ota. Prócz tego s± tu z³o¿a siarczków oraz rud uranu.

SI£Y ZBROJNE (Królestwa Scholandii) - oficjalna nazwa wojska Królestwa. SZ obejmuj± 4 formacje: Wojska L±dowe, Lotnictwo, Marynarkê Królewsk± oraz S³u¿by Specjalne. Ka¿dy rodzaj broni dzieli siê na w³a¶ciwe sobie jednostki i pododdzia³y. S³u¿ba wojskowa w Scholandii oparta jest na ¿o³nierzach zawodowych, nie istnieje obowi±zek wojskowy dla obywateli podczas pokoju. Stan pokojowy SZ wynosi 65 tysiêcy ¿o³nierzy wirtualnych, liczba etatów realnych wynosi od 11 do 15. Zwierzchnikiem SZ jest Król Scholandii, który wykonuje swoj± w³adzê nad nimi za po¶rednictwem Ministra kompetentnego ds. Obrony i Szefa Sztabu Generalnego.

S£U¯BY SPECJALNE - czê¶æ si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii, odpowiedzialna za zwalczanie terroryzmu, zabezpieczenie centralnych instytucji pañstwa  oraz operacje wojskowe na wrogim terytorium w razie konfliktu wojennego. SS sk³adaj± siê z licznych specjalistycznych jednostek i licz± w sumie 5000 osób.ZOBACZ

SPECTATOR - Tygodnik scholandzki o zasiêgu ogólnokrajowym. Posiada profil informacyjny (rubryki: Prawo, Zagranica, Kraj, Kultura, Nauka, Gospodarka), niemniej zawiera zawsze jeden szerszy komentarz polityczny. S. uwa¿any jest za najszybsze ¼ród³o informacji na temat Scholandii i innych pañstw wirtualnych, znany i cytowany tak¿e poza granicami Scholandii. Za³o¿ycielem S. jest A. Bartkiewicz.

SPD - Scholandzka Partia Demokratyczna. Za³o¿ona dnia 12 pa¼dziernika 2003, partia o charakterze liberalno-konserwatywnym. Program partii nakierowany jest na unowocze¶nienie pañstwa i zachowanie jego suwerenno¶ci zewnêtrznej oraz zachowanie dominacji gospodarczych podmiotów scholandzkich na rynku wewnêtrznym. Za³o¿ycielami partii s± m. in: M. Strudziñski, A. Smorêda, P. Wilczyñski. 

SPESKI PARK NARODOWY - ¦cis³y rezerwat przyrody w prowincji Bergii, w pa¶mie górskim Hochbergu, nad brzegiem górskiej rzeki Spesy. SPN ma powierzchniê 628 kilometrów kwadratowych, w wiêkszo¶ci na wys. 3000-3700 m.n.p.m.. Chroniona w nim flora i fauna wysokogórska jest czê¶ciowo unikalna w skali ¶wiatowej: muflony bergijskie oraz pod¶wistki wystêpuj± jedynie na terenie SPN. SPN posiada tak¿e najliczniejsz± na ¶wiecie populacjê or³ów olbrzymich, ptaków o rozpiêto¶ci skrzyde³ ok. 3 m., gro¼nych tak¿e dla cz³owieka.

SPIS ODZNACZONYCH - lista wszystkich obywateli Scholandii i cudzoziemców, których Król Scholandii odznaczy³ Orderem ¦wiêtego Ulryka, Medalem Królewskim za Zas³ugi lub Medalem Rz±dowym za Zas³ugi. Spis znajduje siê na stronie g³ównej Scholandii.ZOBACZ

SSB - Scholandzkie S³u¿by Bezpieczeñstwa. Zintegrowana grupa osób i instytucji, zajmuj±cych siê dzia³alno¶ci± kontrwywiadowcz± na terenie Królestwa Scholandii. Profil dzia³añ SSB obejmuje bezpieczeñstwo systemów informatycznych, infiltracjê wrogich agentur na terenie pañstwa, kontrolê nad przebiegiem obrotu gospodarczego i walutowego, uzyskiwanie informacji systemowych, podejmowanie akcji zapobiegaj±cych lub likwiduj±cych próby obalenia konstytucyjnego porz±dku Królestwa. S³u¿ba w SSB jest tajna, a liczni jego funkcjonariusze pe³ni± czêstokroæ jeszcze inne funkcje na terenie pañstwa, nazwiska ich nigdy nie s± ujawniane. W swojej dzia³alno¶ci SSB podlega Ministrowi Obrony.

SSS - (Scholandzki Sk³ad Surowców) - Centralny magazyn pañstwowy Scholandii. Mo¿na w nim nabyæ wszystkie potrzebne artyku³y, surowce i pó³produkty, potrzebne do produkcji i budowy, które nie s± oferowane na wolnym rynku przez prywatne firmy. Polityka sprzeda¿y SSS ma wspieraæ rozwój prywatnych firm i niezale¿nej gospodarki - je¶li wiêc liczba oferentów danego towaru na terenie Królestwa wyniesie minimum 2, ceny w SSS na dany towar s± podnoszone, aby nie konkurowaæ z prywatnymi oferentami lecz tylko ograniczaæ ich politykê cenow± od góry, je¶li oferentów danego towaru jest 3, czyli gwarantowana jest uczciwa konkurencja - SSS zamyka sprzeda¿ danego towaru.ZOBACZ

STA£A KOMISJA TRAKTATOWA - Organ miêdzynarodowy, sk³adaj±cy siê z przedstawicieli Królestw Scholandii i Dreamlandu, maj±cy za zadanie wdra¿anie w ¿ycie postanowieñ Traktatu Sojuszniczego, kontrolê wykonywania jego norm w praktyce prawnej i politycznej obu pañstw, zwo³ywanie konsultacji przedstawicieli obu Sojuszników w konkretnych dziedzinach i sprawach a tak¿e bie¿±c± koordynacjê dzia³añ obydwu pañstw w polityce miêdzynarodowej. SKT sk³ada siê z dwóch cz³onków (po jednym z ka¿dego z pañstw), w randze ambasadorów.

STARA HISTORIA (Prehistoria Scholandii) - tym mianem historycy okre¶laj± okres dziejów terenów dzisiejszej Scholandii, od pojawienia siê pisma i murowanych ko¶cio³ów (ok. po³owy XII wieku) do okresu Wielkiej Budowy Desantu (wrzesieñ 2002). G³ównymi dziedzinami badañ SH s± dzieje trzech wielkich kultur: prescholijskiej, deltyjskiej i elfickiej. Ostatnio uczeni do³±czaj± tak¿e dzieje starej kultury inselijskiej, ma³o dotychczas zbadanej.

STRATYFIKACYJNA TEORIA (filozoficzna) - teoria g³osz±ca, ¿e przyczyny celowe powstania i rozwoju wirtualnego ¶wiata maj± strukturê warstwow±; w miarê rozwoju technologii informacyjnych mo¿liwe stawa³o siê realizowanie w wirtualnej rzeczywisto¶ci kolejnych warstw ludzkich potrzeb, co wp³ynê³o i wci±¿ wp³ywa na kierunki rozwoju i kszta³t ca³ej wirtualnej rzeczywisto¶ci. TS jest zastosowaniem teorii potrzeb ludzkich na gruncie wirtualnego ¶wiata. autorem tej modyfikacji jest Filip von Schwaben.

STACHOWIAK Karina, Markgrafini  Lampedusy. W Scholandii od marca 2003. Polityk i publicysta. Za³o¿yciel i redaktor "Przegl±du Dolijskiego", pierwszej lokalnej gazety scholandzkiej, za³o¿yciel i redaktor pierwszej p³atnej ogólno-scholandzkiej gazety "Przes³aniec" (wychodzi od 09.2003), Minister SWAiI w rz±dzie Jakuba Lamperskiego (III-VI 2004) , twórczyni reformy administracyjnej Królestwa z kwietnia 2004. Od pa¼dziernika 2005 Premier KRS. 

STRUDZIÑSKI Micha³, Markgraf Liceas, mgr net. filoz., - polityk scholandzki. Przewodnicz±cy partii PPKP do jej samorozwi±zania, wspó³twórca i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD, w okresie VII-X 2003 Marsza³ek Parlamentu Scholandii oraz Minister SWAiI, w VII-X 2004 Premier KRS.Za³o¿yciel, wydawca  i redaktor naczelny tygodnika "Przekrój", publicysta polityczny. Pose³ IX kadencji.

SYNAGOGA MODERNISTYCZNA  - ¿ydowska wspólnota religijna na terenie Królestwa Scholandii. Ukierunkowanie S. jest liberalne, wierni zachowuj± wiarê Narodu Wybranego, jego ¶wiêta i tradycje, przepisy religijne zachowuj± tylko symbolicznie. Siedziba SM jest Scholopolis, naczelnym rabinem: Ariel Szual (hrabia Wiktor Koliñski) ZOBACZ

SZLACHTA -warstwa wyró¿nionych obywateli Scholandii, posiadaj±cych przyznane im za zas³ugi przez Króla Scholandii dziedziczne (wy¿sze) lub do¿ywotnie (najni¿szy) tytu³y szlacheckie. W Królestwie Scholandii istniej± nastêpuj±ce tytu³y arystokratyczne i szlacheckie: Ksi±¿ê krwi (nabywany tylko przez urodzenie jako cz³onek Domu królewskiego), ksi±¿ê, margraf, hrabia, baron, (wszystkie dziedziczne) baronet (rycerz) - dziedziczny lub do¿ywotni. Jako stan szlachta nie ma szczególnych uprawnieñ politycznych, wyj±tkiem jest prawo wyboru Króla w wypadku wyga¶niêcia Dynastii oraz dodatkowy glos w wyborach dla przedstawicieli szlachty wy¿szej: Ksi±¿±t, margrafów i hrabiów. Spis stanu Szlacheckiego znajduje siê na stronie g³ównej Scholandii pod nazw± Izba Szlachty. ZOBACZ

SZPITAL - (Centralny) - instytucja zajmuj±ca siê leczeniem, czyli przywracaniem do ¿ycia aktywnego obywateli Scholandii, którzy z powodu braku aktywno¶ci zapadli na chorobê. W Scholandii wyró¿nia siê dwa typy chorób: wyg³odzenie (w wypadku nie jedzenia przez okres d³u¿szy ni¿ 7 dni) oraz depresjê (w przypadku drastycznej utraty punktów Presti¿u w wyniku bezdomno¶ci, zupe³nej braku aktywno¶ci lub wyroku skazuj±cego s±du. Podczas pobytu w S. obywatel wy³±czony jest z aktywnego ¿ycia w Scholandii. Leczenie w S. jest p³atne i zawsze koñczy siê sukcesem. W wypadku nie uiszczenia rachunku za S. w ci±gu 7 dni stan pacjenta pogarsza siê i przenoszony jest on do OIOM - Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej - gdzie przebywa przez kolejnych 7 dni. Gdy i tym razem nie ui¶ci (odpowiednio wy¿szego) rachunku, umiera i zostaje pochowany na Cmentarzu. S. jest wiêc g³ówn± instytucj±, dbaj±c± o usuwanie z pañstwa Scholandzkiego martwych dusz, osób, które znalaz³y siê w Scholandii przypadkowo i nie wykazuj± ¿adnej aktywno¶ci.ZOBACZ

SZTAB (Generalny) - centralna instytucja kierownicza Si³ Zbrojnych Scholandii, wykonuj±ca pod zwierzchnictwem Króla i Ministerstwa odpowiedniego ds. Obrony zarz±d Si³ Zbrojnych Królestwa oraz odpowiedzialna za planowanie strategiczne. Siedzib± SG jest baza wojskowa Lavari, a jego kierownikiem Szef Sztabu Generalnego, najwy¿szy rang± ¿o³nierz Scholandii.



T TAURINOS Alexios, Markgraf Taurii, w Scholadnii od 200 (wspó³za³o¿yciel pañstwa)  - pierwszy prefekt prowincji Delty. Za³o¿yciel miast: Kios, Ivonis i Lemos. 

TERMY ("Stare Termy") - znajduj±ca siê w mie¶cie Liceas Veta, Scholia, ³a¼nia publiczna, mog±ca pomie¶ciæ kilkaset osób jednocze¶nie. Jest najstarszym zachowanym nie sakralnym zabytkiem architektury kultury prescholijskiej. Pochodzi najprawdopodobniej z pierwszego 20-lecia XII wieku. ST s± ¶wiadectwem wysokiej kultury ¿ycia codziennego mieszkañców starej Scholii.

TIEFGLASS (Jezioro Tiefglass, Jezioro Basium) - najwiêksze i najg³êbsze jezioro Scholandii. Po³o¿one w prowincji Dolii u podnó¿a gór Hochbergu na obszarze kotliny Altplano (wys. ok. 730 m. n.p.m.), ma ono obszar 3842 km2 i g³êboko¶æ do 215 metrów. W JT ¿yj± liczne, nie do koñca zbadane gatunki ryb s³odkowodnych. jego czysta woda i klarowny widok do du¿ych g³êboko¶ci jest wielk± atrakcj± turystyczn±.

TOMANIA - Niewielka wyspa w Archipelagu Inselijskim (482km2), po³o¿ona na po³udnie od wyspy Inselii. Ze wzglêdu na wystêpuj±ce to endemiczne gatunki zwierz±t ca³a wyspa jest ¶cis³ym rezerwatem przyrody jako Tomanijski Park Narodowy.

TOMANIK LASKOWY - endemiczny ssak l±dowy, zbli¿ony wielko¶ci± i wygl±dem do okapi, zamieszkuj±cy lasy wyspy Tomanii. Populacja TL liczy obecnie ok. 5.5 tys. osobników. Jest on objêty ca³kowit± ochron± na terenie Tomanijskiego Parku Narodowego.

TOMANIJSKI PARK NARODOWY - ¦cis³y rezerwat przyrody, po³o¿ony na wyspie Tomania, na terenie prowincji Inselia. TPN, obejmuj±cy ca³± wyspê Tomaniê (482 km2), utworzono g³ównie dla ochrony najrzadszych okazów fauny, ¿yj±cych na tej wyspie, zw³aszcza za¶ Diab³a Tomanijskiego, Tomanika laskowego i Henga kristyjskiego, gatunków endemicznych, wystêpuj±cych jedynie na Tomanii. Na terenie Rezerwatu prowadzone s± badania zoologiczne, finansowane przez w³adze prowincji Inselia.

TOMASPOL - Miasto Otwarte (2002-2004) w prowincji Darea, w pobli¿u Scholopolis, 206 559 mieszk. Na uwagê zas³uguje Stary Rynek, w ca³o¶ci zachowana renesansowa struktura kompleksu wraz z ratuszem. W wyniku reformy administracyjnej w r. 2004 T. zosta³ zamkniêty 

TRAKTAT SCHOLOPOLITAÑSKI - Pakt polityczno-wojskowy, zawarty dnia 15. lutego 2003 pomiêdzy Zjednoczonym Królestwem Aklandii, Republika Baridas, Ksiêstwem Sarmacji oraz Królestwem Scholandii. TS jest rozszerzeniem i pog³êbieniem Porozumienia Grodziskiego miêdzy tymi samymi sygnatariuszami (tzw. Czwórporozumieniem). TS zawiera³ wzajemne zobowi±zania sojusznicze oraz polityczne sygnatariuszy, okre¶la ramy i sposób wzajemnej pomocy militarnej w razie potrzeby, ustala stale i regularne konsultacje polityczne pomiêdzy cz³onkami Porozumienia oraz okre¶la sposoby wojskowej wspó³pracy, zw³aszcza w dziedzinie szkolenia. Uwa¿a siê, ¿e TS wraz z Porozumieniem Grodziskim stworzy³ nowe jako¶ci na terenie polskojêzycznych pañstw wirtualnych oraz gruntownie przebudowa³ sytuacjê polityczn± w tym ¶wiecie. Po wypowiedzeniu Traktatu w lipcu 2003 przez Sarmacjê i Aklandiê oraz pogr±¿eniu siê republiki Baridas w anarchii wewnêtrznej Traktat utraci³ moc obowi±zuj±c± i w sposób naturalny wygas³ w sierpniu 2003.ZOBACZ

TRAKTAT SOJUSZNICZY - Uk³ad polityczno - wojskowy zawarty dnia 15 czerwca pomiêdzy Królestwem Scholandii a Królestwem Dreamlandu w Scholopolis. TS przewiduje ¶cis³± wspó³pracê obu Królestw na polu polityki miêdzynarodowej, kultury, nauki, wymiany dóbr , us³ug i udzielenia wzajemnych praw obywatelom drugiego pañstwa, a tak¿e dzia³añ zmierzaj±cych do zapewnienie bezpieczeñstwa obu krajom. Sta³ymi organami Traktatu s±: Sta³a Komisja Traktatowa, regularne konsultacje ministrów Zagranicznych, ambasadorów i premierów oby dwóch krajów.ZOBACZ


U ULRYK z Augsburga - (+973) biskup, pierwszy kanonizowany ¶wiêty. Patron Królestwa Scholandii i dynastii von Schwaben. Dawca nazwy najwy¿szego odznaczenia Królestwa: Orderu ¶w. Ulryka. Dzieñ ¶mierci U. (4 lipca) jest obchodzony jako ¶wiêto narodowe Scholandii.

UNIWERSYTET (Scholandzki), - patrz KUS

URBANOWICZ Adrian - ur.1986. Czo³owy artysta scholandzki (2002). Autor licznych prac w dziedzinie grafiki, znajduj±cych siê w Galerii Narodowej. W swojej twórczo¶ci U. pos³uguje siê technik± ¶wiecow±. Najwybitniejszym jego dzie³em jest "W±¿ Morski".

URZ¡D HERALDYCZNY - czê¶æ Kancelarii Koronnej, instytucja publiczna, odpowiedzialna za symbole, znaki, barwy, u¿ywane publicznie przez Królestwo, Prowincje, Miasta, instytucje pañstwowe oraz przez osoby do tego upowa¿nione na mocy królewskich dekretów. UH zajmuje siê wiêc tak¿e okre¶laniem obowi±zuj±cych wzorów herbów miast, konsultacj± i zatwierdzaniem osobistych herbów szlachty scholandzkiej, prowadzi i aktualizuje Herbarz Scholandzki.

URZ¡D KARTOGRAFII (i Geodezji) - patrz GUKiG.

USTAWA - akt prawodawczy o najwy¿szej randze prawnej, dotycz±cy trwa³ych uregulowañ okre¶lonej dziedziny ¿ycia publicznego. Ustawami s± np. Kodeks Karny, Ustawa o Obronie Kraju i inne akty. W Scholandii ustawy uchwalane s± przez Parlament. Tryb ich uchwalania okre¶la Konstytucja. Sama Konstytucja jest Ustaw±, uchwalon± i zmienian± w szczególnym trybie, uniemo¿liwiaj±cym czêst± i ³atw± zmianê jej postanowieñ pod wp³ywem bie¿±cej koniunktury politycznej.


VINCI da, Fanaberia. Mieszkanka Scholandii 2003-2004, artysta-grafik, za³o¿yciel Galerii Fanaberii. Twórca wielu popularnych dzie³ graficznych, prezentuj±cych portrety znanych Scholandczyków, a tak¿e najbardziej znanego dzie³a wirtualnego wspó³czesnej Scholandii: "Scholandzkiej Góry Rushmoore"

WIELKA DOLINA ZACHODNIA - nizina w zachodniej i pó³nocno-zachodniej czê¶ci Scholandii. Rozci±ga siê najpierw wzd³u¿ obu brzegów rzeki Granikkos, nastêpnie ku pó³nocy rozszerza i ³±czy z drugim terenem nizinnym: Nizin± Delty Borysfenesa. W pó³nocnej swej czê¶ci WDZ le¿y w wiêkszo¶ci poza granicami Scholandii, na terenie plemiennych ziem Ildii.

WING (Wydzia³ Internetowych Nauk Geograficznych) - placówka naukowa, bêd±ca czê¶ci± Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego. Zajmuje siê praca badawcz± w dziedzinie geografii Scholandii, prowadzi dzia³alno¶æ dydaktyczn± w dziedzinie Geografii Internetowej. We wspó³pracy z urzêdem G³ównego Kartografa kraju publikuje wyk³ady praktyczne, ukazuj±ce sposoby tworzenia map komputerowych, obliczania i wpisywania dzia³ek ziemskich itp.ZOBACZ

WOJSKA L¡DOWE - czê¶æ Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii, odpowiedzialna za obronê granic l±dowych Królestwa. Armia l±dowa obejmuje w sumie 52 tysi±ce ¿o³nierzy (wirtualnych). Podstawow± jednostk± wojsk l±dowych jest brygada, prócz tego w zale¿no¶ci od specyfiki wojsk i rodzaju uzbrojenia oraz zadañ istniej± inne, mniejsze oddzia³y.

WYSTAWA - obiekt kulturalny, udostêpniaj±cy dzie³a sztuki, techniki lub inne poprzez ich wystawienie w okre¶lonym miejscu i czasie. W. dziel± siê na publiczne (s± wówczas czê¶ciami Muzeów lub Galerii) oraz prywatne (w takim przypadku nie musza byæ rejestrowane i s± prywatn± w³asno¶ci± osoby, na której stronie siê znajduj±). Ewentualne dochody, pochodz±ce z organizowania wystaw prywatnych podlegaj± opodatkowaniu na normalnych zasadach.

WY¯YNA SCHOLIJSKA - wniesiony ponad 550 m.n.p.m. p³askowy¿, obejmuj±cy zachodni± czê¶æ prowincji Scholii. NS jest bogata w z³o¿a mineralne i inne bogactwa naturalne, m.in. rudy kobaltu, niklu, wêgiel. Najwa¿niejszym miastem wy¿yny jest Liceas Veta (132 766 mieszk.)

WY¯YNA ZACHODNIO-SCHOLANDZKA - obszar górzystej wy¿yny w Scholandii zachodniej, ci±gn±cy siê szerokim ³ukiem z pó³nocy ku zachodowi na d³ugo¶ci 500 km. Wiêkszo¶æ WZS le¿y na terenie prowincji Bergii i Faerie. Wewnêtrzn± strefê wy¿yny tworz± m.in. osady trzeciorzêdowe. G³ównym miastem regionu jest Rohrscheidt (304 283 mieszk.).



Z ZIUB-ZIUBEK - zwierzê z gatunku igie³kowatych. Zamieszkuje lasy scholijskie Samce maj± jednolity kolor a samice koñcówki igie³ zabarwione na ró¿owo. Zwierze popularne w Scholii, nie wystêpuje w innych rejonach Scholandii. Introdukcjê  ZZ  do Scholandii przypisuje siê P. Szmidtowi, prefektowi Scholii.

ZOO - Scholandia posiada dwie placówki tego typu: 1. ZOO w Porta Regni, stolicy prowincji Scholia. znajduj± siê tam w wiêkszo¶ci zwierzêta wirtualne, wystêpuj±ce w po³udniowej czê¶ci kontynentu. 2. ZOO w Kios (Delta), które posiada okazy zwierz±t zarówno wirtualnych, jak i realnych, zamieszkuj±cych pó³nocna czê¶æ kraju, zw³aszcza prowincjê Delty.

ZSO
- (Z³± S³aw± Owiane) - miasto Otwarte w prowincji Dolii (2002-2004). 45.723 mieszkañców. Na uwagê zas³uguje bardzo nowoczesna synagoga, ukoñczona w roku 2002. W marcu 2003 miasto zmieni³o nazwê na Lampedusa W roku 2004 zamkniête w wyniku reformy administracyjnej .

ZWI¡ZEK DELTY - nazwa organizacji politycznej, ³±cz±cej w okresie starej historii (przed 2002) plemiona zamieszkuj±ce terytorium dzisiejszej prowincji Delty. ZD mia³ zdecentralizowany i demokratyczny charakter, czym odró¿nia³ siê od wszystkich innych znanych cywilizacji ¶wiata wirtualnego i samego kontynentu Scholijskiego. Zwi±zek tworzy³y plemiona: Italów, Somedów, Rutenów, Sahanów, Berylów oraz Forenów. Jedynym trwa³ym wspólnym elementem by³a religia, której centrum kultowe znajdowa³o siê w mie¶cie Foros. Istnienie zwi±zku umo¿liwi³o szybki rozwój kultury deltyjskiej, dziêki zachowaniu trwa³ego pokoju miedzy plemionami i rozwoju wzajemnego handlu.

¯YWIENIE - nazwa fachowa dla ca³ego kompleksu spraw, zwi±zanego z obowi±zkow± aktywno¶ci± obywateli scholandzkich w ¿yciu kraju. Obejmuje on: potrzebê skorzystania minimum raz w tygodniu z dañ gotowych w restauracji lub restauracji wykwintnej albo te¿ dokonania zakupów w supermarkecie, obowi±zek posiadania lub wynajmowania mieszkania oraz dba³o¶ci o zachowanie zdrowia i presti¿u.