P L I   (Partia Ludzi Inteligentnych)   

 
 

PARTIA LUDZI INTELIGENTNYCH
KRÓLESTWA SCHOLANDII


PROGRAM PARTII LUDZI INTELIGENTNYCH NA NASTÊPNE WYBORY PARLAMENTARNE
NASZE HAS£O: „POKÓJ I DOBROBYT”
(aktualizacja – Styczeñ 2006)

Administracja | Finanse | Gospodarka | Kultura | Polityka zagraniczna | Promocja i praca z nowymi obywatelami

Administracja
- Kontynuacja budowania budynków u¿yteczno¶ci publicznej na drodze przetargów, organizowanych przez MSWAiI.
- Dbanie o przedstawienia regularnych raportów z dzia³alno¶ci prefektów i burmistrzów, kontrola dzia³alno¶ci administracji lokalnej, kontrola wydatków administracji lokalnej, finansowe wspieranie inicjatyw w³adz lokalnych ze strony MSWAiI.
- Kontrola dzia³alno¶ci Ministrów przez Premiera za po¶rednictwem regularnych publikowanych sprawozdañ z dzia³alno¶ci w przypadku takiej konieczno¶ci.
- Mianowanie v-Ministrów w bardziej obi±¿onych Ministerstwach w celu zapewnienia ci±g³o¶ci dzia³añ regularnych, fachowego wsparcia Ministrów i zapobiegania sytuacji faktycznego wakatu stanowiska Ministra w przypadku jego nieobecno¶ci.
- Opracowanie regulaminu dla wszystkich instytucji pañstwowych, w których by³yby zawarte obowi±zki urzêdników i kontrola nad wype³nieniem tych obowi±zków.
- Organizowanie przetargów dla firm w celu zapewnienia realizacji przedsiêwziêæ Rz±du.
- Wspieranie rozwoju wojska.

Finanse
- Prace nad porz±dkowaniem finansów: uproszczenie procesu rozliczeñ pañstwowych, zmniejszenie liczby kont pañstwowych, zwiêkszenie dyscypliny finansowej w Ministerstwach.
- Prace nad zwiêkszeniem dyscypliny podatkowej oraz uregulowanie kwestii zaleg³ych podatków.
- Doskonalenie systemu podatkowego.
- Regularna kontrola wszystkich wydatków na wynagrodzenie dla urzêdników pañstwowych, wstrzymanie wyp³at w przypadku gdy urzêdnik nie spe³nia swoich obowi±zków.
- Kompleksowy bud¿et

Gospodarka
- Uporz±dkowanie resortu - przegl±d wszystkich zadañ bêd±cych w gestii ministerstwa gospodarki i pracy.
- Kontynuacja programów, u³atwiaj±cych nowym przedsiêbiorcom rozpoczêcie dzia³alno¶ci poprzez min. prywatyzacjê przedsiêbiorstw po preferencyjnych cenach oraz kredytowanie.
- Prywatyzacja elektrowni.
- ¦ci¶lejsza kontrola nad zarz±dami spó³ek Skarbu Pañstwa, poprzez wprowadzenie raportów z dzia³alno¶ci tych spó³ek.
- Wspieranie przedsiêbiorczo¶ci, tworzenie dobrego klimatu do zak³adania spó³ek i ich rozwoju.

Kultura
- Kontynuacja konkursów Ministerstwa Kultury, ¶cis³a kontrola nad wysok± jako¶ci± nadsy³anych utworów i dzie³ sztuki poprzez konsultacje z ekspertami.
- Kontynuacja polityki wspierania finansowego i urzêdowego twórców poprzez zapewnienie dotacji (szczególnie na budowanie siedzib dla instytucji kulturalnych), stypendiów oraz obs³ugi webmasterskiej.
- Wspieranie sportu poprzez dotowanie inicjatyw sportowych przez Ministerstwo Kultury.
- Promocja kultury scholandzkiej poprzez miesiêcznik Scholander.

Polityka zagraniczna
- Kontynuacja zbli¿enia siê z Królestwem Dreamlandu poprzez wspó³pracê kulturaln±, naukow± oraz polityczn±.
- Zapobieganie podzia³om w ¶wiecie wirtualnym poprzez ³agodzenie konfliktów miêdzynarodowych przez dyplomacjê scholandzk±.
- Zapewnienie stabilno¶ci w stosunkach miêdzynarodowych.
- Otwarto¶æ na wspó³pracê ze wszystkimi v-pañstwami.
- Wypracowanie konkretnych akceptowanych powszechnie kryteriów uznawania nowych pañstw wirtualnych.
- Dyplomatyczne wsparcie rozwoju nowych dynamicznych pañstw wirtualnych.
- D±¿enie do normalizacji stosunków scholandzko - sarmackich.

Promocja i praca z nowymi obywatelami
- Wspieranie Kancelarii Koronnej w zapewnieniu informowania i pracy z nowymi mieszkañcami Królestwa za po¶rednictwem dzia³alno¶ci MdsP oraz SCI.
- Aktywne zachêcanie nowych mieszkañców Królestwa do nauki w Liceum im. Ksi±¿±t Szwabii i przyjmowania obywatelstwa Królestwa Scholandii oraz do studiów na uczelniach wy¿szych Scholandii. Przyznawanie specjalnych dotacji rz±dowych dla absolwentów.
- Promowanie Królestwa Scholandii w Internecie.
- D±¿enie do promowania Scholandii poza Internetem poprzez publikacje w realnych mediach.

   
©2002 www.szablon.pl