P L I   (Partia Ludzi Inteligentnych)   

 
 
 

PARTIA LUDZI INTELIGENTNYCH
KRÓLESTWA SCHOLANDII

Partia Ludzi Inteligentnych – kim jeste¶my

   Niegdy¶ wielki grecki filozof Platon w swoim znanym dziele „Politeia” skonstruowa³ idealny model pañstwa, w którym wszyscy cz³onkowie spo³eczeñstwa czuj± siê jako czê¶ci wielkiej ca³o¶ci, jako poszczególne cz³onki cia³a, któremu na imiê pañstwo. Kilkaset lat pó¼niej inny mêdrzec – chrze¶cijañski teolog Pawe³ (Saul) powiedzia³, ¿e jak w ciele ka¿dy z cz³onków ma swoje w³a¶ciwe miejsce, tak samo i we wspólnocie ludzkiej ka¿dy powinien spe³niæ w³a¶ciw± dla niego rolê, zgodna ze zdolno¶ciami i z powo³aniem. S± wiêc ludzie, którzy pracuj± manualnie, s± te¿ pracownicy administracji, naukowcy, ludzie kultury i przedsiêbiorcy. S± tez ci, którzy rz±dz± pañstwem. Platon nazywa³ ich „filozofami” i uwa¿a³, ¿e w³a¶nie „mêdrcy” – ludzie do¶wiadczeni i wykszta³ceni powinni kierowaæ pañstwem i odpowiadaæ za jego w³a¶ciwe funkcjonowanie.

   Partia Ludzi Inteligentnych ma zamiar wprowadziæ idea³ Platona w ¿ycie. S±dzimy wiêc, ¿e nie ka¿dy cz³owiek mo¿e i powinien rz±dziæ (odrzucamy wiêc opinie Lenina, ¿e nawet kucharka mo¿e rz±dziæ pañstwem). Dla kierowania i koordynacji dzia³alno¶ci± pañstwa jako wielkiej ca³o¶ci potrzebne s± szczególne predyspozycje: do¶wiadczenie, wykszta³cenie, tolerancja, zdolno¶ci organizacyjne, praworz±dno¶æ, lojalno¶æ, zdolno¶æ do pracy w zespole, stanowczo¶æ, pracowito¶æ, zdolno¶æ przyjmowania krytyki, empatia i wytrwa³o¶æ. Nie ka¿dy bynajmniej posiada te wszystkie cechy, wiêc d±¿ymy do tego, aby zgromadziæ w szeregach naszej Partii tych, kto odpowiada tym wszystkim warunkom, tych, którzy s± „filozofami” w sensie platoñskim.

   Podobnie jak Platon by³ prze¶ladowany za swoje pogl±dy, PLI równie¿ jest czêsto oskar¿ana o d±¿enia oligarchiczne i antydemokratyczne. Rzeczywi¶cie, uwa¿amy, ¿e pañstwem powinna rz±dziæ oligarchia (od. gr. oligos – „nieliczny”), która zrzesza ludzi, zdolnych do kierowania pañstwem, tych, od których zale¿y to, czy nasz piêkny kraj – Scholandia bêdzie rozkwita³. Chcemy, aby do nas do³±czyli siê nie ci, którzy chc± wszystko na raz zmieniæ, którzy wszystko krytykuj± i poszukuj± nowinek, tylko ci, którzy znaj± siê na swojej pracy, prawdziwych fachowców, których nieraz nie zauwa¿amy, ale od których zale¿y nasz dobrobyt.

   PLI zatem d±¿y do zgromadzenia w swoich szeregach elity kraju, tych, którzy chc± wspólnie z nami budowaæ Scholandiê, tak jak budowali¶my j± ju¿ kilka ostatnich kadencji Parlamentu jako partia, która wygra³a wybory parlamentarne i tworzy³a kolejne Rz±dy Królewskie.

   Nasz± dewiz± jest has³o: „Pokój i Dobrobyt”. Nie d±¿ymy do gwa³townych zmian, ani do rewolucji, chcemy utrzymaæ to, co jest dobre i nadal prowadziæ Scholandiê na drodze ³agodnej ewolucji do pe³nego rozwoju i potêgi!

Wiktor Koliñski

 

©2002 www.szablon.pl