P L I   (Partia Ludzi Inteligentnych)   

 
 
 

PARTIA LUDZI INTELIGENTNYCH
KRÓLESTWA SCHOLANDII

   STATUT PARTII:

 

1. Do Partii Ludzi Inteligentnych (PLI) mo¿e nale¿eæ ka¿dy obywatel Scholandii, który jest nim od przynajmniej pó³ roku scholandzkiego (14 dni realnych).
2. Najwy¿sz± w³adz± partii jest Walne Zebranie Wirtualne (WZW), odbywaj±ce siê w postaci zg³aszania siê cz³onków partii na li¶cie dyskusyjnej PLI.
3. Ka¿dy cz³onek partii mo¿e na Walnym Zebraniu Wirtualnym zg³aszaæ swoje postulaty, które podlegaj± dyskusji i w przypadku przewagi pozytywnych g³osów nad negatywnymi na li¶cie dyskusyjnej PLI w okresie do 5 dni realnych od chwili zakoñczenia dyskusji, og³oszonego przez Przewodnicz±cego Partii, jest og³aszany przez Przewodnicz±cego PLI jako wyraz woli partii jako ca³o¶ci.
4. Zmiany programu partii mo¿e dokonaæ tylko Walne Zebranie Wirtualne (WZW).
5. Zarz±d partii jest wybierany przez WZW i mo¿e byæ odwo³any albo zmieniony przez WZW.
6. W sk³ad zarz±du wchodz±: Przewodnicz±cy Partii, v-Przewodnicz±cy Partii ds. Cz³onkostwa oraz v-Przewodnicz±cy Partii ds. organizacyjnych. Powy¿sze funkcje mog± byæ ³±czone za zgod± WZW.
7. Przewodnicz±cy Partii jest odpowiedzialny za rozpoczêcie i zakoñczenie dyskusji nad postulatami cz³onków oraz za og³aszanie pocz±tku i koñca g³osowania nad postulatami, za kontakt z mediami oraz reprezentuje na zewn±trz Partiê.
8. V-Przewodnicz±cy Partii ds. Cz³onkostwa jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków obywateli Scholandii, którzy pragn± zostaæ cz³onkami PLI oraz za kontakty z cz³onkami Partii.
9. V-Przewodnicz±cy Partii ds. Organizacyjnych jest odpowiedzialny za aktualizacjê stron PLI i zwi±zanych z Parti± instytucji oraz za akcje promocji Partii.
10. Z Partii mo¿e zostaæ wykluczony cz³onek, który:
a) z³o¿y³ taki wniosek
b) wst±pi³ do innej partii, nie powiadamiaj±c o tym PLI
c) z³ama³ dyscyplinê g³osowania w Parlamencie
d) realizuje jako cz³onek parlamentu lub innego gremium program sprzeczny z programem PLI
e) pope³ni³ powa¿ne przestêpstwo w rozumieniu KK Królestwa Scholandii i zosta³ ukarany kar± ostracyzmu.
11. Ka¿dy cz³onek partii powinien dawaæ wyraz swoim pogl±dom w s³owie i pi¶mie, przekonywaæ innych obywateli do racji,  prezentowanych przez program partii, wreszcie braæ czynny udzia³ w kampanii wyborczej (centralnej czy lokalnej). Mo¿e to czyniæ za pomoc± artyku³ów w prasie, listów ulotek wyborczych do obywateli, udzia³ w   czatach, umieszczania plakatów wyborczych partii na swoich nieruchomo¶ciach i we wszelki inny dostêpny mu sposób, który uzna za w³a¶ciwy i nie naruszaj±cy prawa i ogólnie przyjêtych norm zachowywania siê.
12. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie z chwil± og³oszenia w necie i mo¿e byæ zmieniony lub uzupe³niony uchwa³± WZW.

 

©2002 www.szablon.pl