Scholandzki System Prawny Scholandzki System Prawny

Konstytucja Królestwa Scholandii
Ustawy
Traktaty
Dekrety Królewskie
Rozporz±dzenia
    Premiera
    Ministra Finansów
    Ministra Gospodarki i Pracy
    Ministra Kultury
    Ministra Informacji
    i Polityki Spo³ecznej

    Ministra Promocji Scholandii
    Ministra Spraw Wewnêtrznych
    i Administracji

    Ministra Spraw Zagranicznych
    Szefa Kancelarii Koronnej
Doktryna Polityki Zagranicznej

WszystkieArchiwum Aktualne Bramka
Ustawa o wspieraniu kszta³cenia oraz stypendiach naukowych i studenckich

z dnia 22 maja 2011r.
wydane przez Marsza³ka Parlamentu Mateusz Walczak

ID:536

Art. 1.
Nauka w istniej±cych szko³ach publicznych na terenie Królestwa Scholandii jest bezp³atna dla:

1. Obywateli i mieszkañców Królestwa Scholandii.
2. Obywateli pañstw z którymi Królestwo Scholandii utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne.

Art. 2.
Królestwo Scholandii uznaje wszystkie realne tytu³y zawodowe i
naukowe, po okazaniu dyplomu ukoñczenia studiów i jego akceptacji przez Rektora uczelni.
1. Za tytu³y naukowe uwa¿a siê: tytu³ profesora i doktora.
a) W Królestwie Scholandii wystêpuje nastêpuj±ce nazewnictwo tytu³ów naukowych:
- profesor - profesor netowy, skrót: prof. net.
- doktor - doktor netowy, skrót: dr net.
2. Za tytu³ zawodowy uwa¿a siê tytu³ magistra netowego, pisany w skrócie: mgr net.

Art. 3.
W zale¿no¶ci od potrzeb rozwojowych dziedziny nauki lub edukacji,
Rektor uczelni na wniosek Dziekana Wydzia³u, lub z w³asnej inicjatywy mo¿e zwróciæ siê
do w³a¶ciwego Ministra, którego resort odpowiada za zagadnienia zwi±zane z charakterem
i tematem badañ, o jednorazow± dotacjê celow±. Wniosek musi zostaæ rozpatrzony przez
odpowiedni organ w okresie nie przekraczaj±cym 14 dni, a odpowied¼ umotywowana.
Wniosek musi zawieraæ:

1. Cel badañ.
2. Program badañ.
3. Koszty ogólne zwi±zane z badaniami.
4. Osobê realizuj±ca i nadzoruj±ca badania.

Art. 4.
Stypendia naukowe finansowane s± z bud¿etu pañstwowego.
1. Stypendia naukowe przys³uguj± osobom, które uzyska³y na uczelniach scholandzkich tytu³ magistra i kontynuuj± pracê naukow± lub badawcz± w celu osi±gniêcia stopnia naukowego doktora.
2. Kwota stypendium naukowego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 300 Ar lecz nie wiêksza ni¿ 500 Ar. Stypendium jest przyznawane jednorazowo po zaliczeniu wszystkich egzaminów.
3. Podstaw± przyznania stypendium naukowego jest podjêcie (wpis) studiów doktoranckich na danej uczelni oraz zaliczenie wszystkich egzaminów.
4. ¦rodki na fundusz stypendialny Rektor uczelni uzyskuje z bud¿etu pañstwowego. W tej sytuacji Rektor uczelni zg³asza siê do Ministra w³a¶ciwego ds. finansów, który ma obowi±zek przelaæ na konto uczelni oczekiwan± przez Rektora uczelni kwotê na stypendia naukowe, najpó¼niej w nastêpnym, po rozpatrzeniu wniosku, roku bud¿etowym.
5. Stypendia naukowe wyp³acane s± z konta bankowego KUS.

Art. 5.
Stypendia studenckie finansowane s± z bud¿etu pañstwowego.
1. Stypendia studenckie przys³uguj± osobom, które studiuj± na wy¿szych uczelniach scholandzkich.
2. Kwota stypendium studenckiego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 200 Ar lecz nie wiêksza ni¿ 300 Ar. Stypendium jest przyznawane jednorazowo po zaliczeniu wszystkich egzaminów.
3. Podstaw± przyznania stypendium studenckiego jest podjêcie (wpis) studiów magisterskich na danej uczelni oraz zaliczenie wszystkich egzaminów.
4. ¦rodki na fundusz stypendialny Rektor uczelni uzyskuje z bud¿etu pañstwowego. W tej sytuacji Rektor uczelni zg³asza siê do Ministra w³a¶ciwego ds. finansów, który ma obowi±zek przelaæ na konto uczelni oczekiwan± przez Rektora uczelni kwotê na stypendia naukowe, najpó¼niej w nastêpnym, po rozpatrzeniu wniosku, roku bud¿etowym.
5. Stypendia naukowe wyp³acane s± z konta bankowego KUS.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w ¿ycie w dniu og³oszenia.

Art. 7.
W chwili wej¶cia ustawy w ¿ycie przestaje obowi±zywaæ Ustawa o Wspieraniu Kszta³cenia i stypendiach naukowych i studenckich z dnia 28 wrze¶nia 2008r.

(-) Filip Radgar Scholandzki,
Król
(-) Mateusz Walczak,
Marsza³ek Parlamentu
Scholandia 2002-2005 : PHP by Gaua