:: Menu ::

Pozwy odrzucone:


Pozew z dnia 2010-04-11
Powód - Jacek Kaluza JK5406
kaluza.sch@gmail.com
Pozwany - Piotr Abogard Scholandzki PJ4441
Opis przestêpstwa - Pozwany, jak bezsprzecznie wynika z materia³u dowodowego z³ama³ zapis ustawy o Li¶cie Dyskusyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku - art. 5 ust. 2. Jednocze¶nie bezpodstawnie zadecydowa³ o umieszczeniu tzw. "czarnej wst±¿ki" na stronie g³ównej Królestwa Scholandii.
Dowody - Pozwany w dniu 10 kwietnia 2010 roku wys³a³ na LD Królestwa Scholandii list zatytu³owany "Katastrofa Lotnicza". W li¶cie tym poruszy³ tematy zwi±zane ze ¶wiatem realnym ³ami±c zapis w.w. ustawy. "Czarna wst±¿ka" stronie g³ównej.
Uzasadnienie - Wniosek odrzucony z powodów formalnych.

(—) dr net. Marcin Po¶piech, Sêdzia Królewskiego S±du Scholandii
Pozew z dnia 2010-04-11
Powód - Mateusz Walczak (MW3205_
matiwalczak@gmail.com
Pozwany - Kuba Pakulski (KP4062)
Opis przestêpstwa - Oskar¿ony w swoim mailu z dnia 10 kwietnia 2010 r., godz. 13:58 nazwa³ papie¿a Jana Paw³a II "szefem sekty religijnej", czym naruszy³ moje uczucia religijne, co jest przestêpstwem zgodnie z Art. 33. Kodeksu Karnego. Oskar¿ony tak¿e uzna³, ¿e ten powszechny autorytet nie tylko w¶ród osób wierz±cych ró¿nych wyznañ, ale w¶ród niewierz±cych, ¿e Jan Pawe³ II "dzia³a³ przeciw Polsce", co godzi w osobê zmar³ego papie¿a, uczucia religijne oraz dobro tej wybitnej osoby. Ponadto swojej tezy nie popar³ ¿adnym dowodem czy argumentem.
Dowody - Mail Kuby Pakulskiego z dnia 10 kwietnia 2010 r., wys³any o godz. 13:58. Tre¶æ: Nie mówimy o ¶mierci szefa sekty religijnej, zreszt± czêsto dzia³aj±cej przeciw Polsce, lecz o najwy¿szych w³adzach Rzeczypospolitej. Kropka. -- Kuba Pakulski
Uzasadnienie - Odrzucony z powodów formalnych na podstawie art. 9 Regulaminu Królewskiego S±du Scholandii
Pozew z dnia 2010-04-06
Powód - Marcin Landecki von Salvepol ML4489
landecki.marcin@gmail.com
Pozwany - Kuba Pakulski, KP4062
Opis przestêpstwa - Pozwany nie z³o¿y³ raportu z funkcjonowania prowincji Dolii i Faerie za miesi±c luty w wymaganym terminie przekraczaj±c go o cztery dni. Nosi to znamiona przestêpstwa w oparciu o nastêpuj±ce zapisy kodeksu karnego: 9. Kto swym dzia³aniem w jakikolwiek sposób blokuje prawid³owe funkcjonowanie pañstwa, jego instytucji, grup dyskusyjnych, korespondencji, archiwów. 10. Kto w takim dzia³aniu ¶wiadomie uczestniczy i z nim w inny sposób wspó³pracuje. 11. Kto udaremnia wykonanie prawa Królestwa w jakikolwiek dziedzinie, czy to w sposób aktywny, czy bierny.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/34085
Uzasadnienie - Odrzucony z powodów formalnych na podstawie art. 9 Regulaminu Królewskiego S±du Scholandii
Pozew z dnia 2009-09-09
Powód - Jerzy Mordecki v PR-SvS-S, JM2959 Minister Finansów
met2@vp.pl
Pozwany - Filip Kerad vPR-SvS-S (FX/777), Marcin Landecki (FX/134, FX/143), SA Hootex (FX/078)
Opis przestêpstwa - I. Czê¶æ opisowa System gospodarczy Scholandii przechodzi³ powa¿ne zmiany. Obecnie jak i w przesz³o¶ci. G³ówne zmiany to zmiany skryptowe. Wiele identycznych informacji umieszcza siê czasem w wielu miejscach. Dotychczas ma³o popularnym materia³em budowlanym by³y belki. Jednak kilka obiektów(budynków) zawiera ten element. Okaza³o siê, ¿e ka¿dy budynek zawieraj±cy belki w momencie rozpoczêcia produkcji nie likwidowa³ (zu¿ywa³) materia³ów z magazynu firmy. W dawniejszych czasach by³y to obiekty: d¼wig, betoniarnia i elektrownia na wêgiel, szko³a. W momencie tworzenia systemu ubrañ chc±c uaktywniæ produkcjê belek zosta³y one u¿yte w licencjach ubraniowych. Skutkiem umieszczenia tego elementu jest do³±czenie do powy¿szych obiektów takich zak³adów jak: Tkalnia( ZP0083), Garbarnia (ZP0084), Fabryka odzie¿y (ZP0085) Ka¿da budowa wymienionych obiektów zostawia³a potrzebne materia³y w magazynie a mimo to obiekt zosta³ wybudowany. Do pewnego momentu firmy nie zg³asza³y b³êdu - jednocze¶nie korzystaj±c z takiego faktu do uzyskiwania zysków. B³±d - sytuacje tak± zg³osi³ do systemowców Prezes spólek SA Pan Andy Sky. Kilka lat temu Pan Smekta³a poinformowa³ systemowców, ze umie wyprodukowaæ dowolny produkt korzystaj±c z jakiego¶ b³êdu w systemie - w³a¶nie nie pobieraj±c towaru z magazynu. Jednak ówczesni systemowcy b³êdu nie znale¼li i uznali to za wy³±cznie przechwa³ki, oczywi¶cie Pan Smektala nie chcia³ wyjawiæ, co robi by nie pobiera³o produktów z magazynu. Niemniej choæ an Smektala sprawê wyolbrzymi³, mówi±c ze dotyczy to ka¿dego produktu i taka produkcje trzeba "specjalnie" uruchomiæ, tak uruchomi³ ¶wiadomie spor± ilo¶æ 'oszukañczych' produkcji. Sytuacja ujawni³a siê przy obecnej produkcji elementów ubraniowych. Wiedza o b³êdzie powinna podlegaæ karze wg. KK poz 12. o wykorzystywaniu luk w systemie informatycznym dla w³asnych korzy¶ci. Dla przyk³adu podam pozew z dn. 2007-12-07 Pana Smekta³y, który ¿±da³ od pañstwa zwrotu pieniêdzy za brak mo¿liwo¶ci produkcji energii z wêgla. Mimo i¿ udowadnia³em, ¿e nie tylko firma FX/134 nigdy nie wybudowa³a takiej elektrowni. Produkcja by³a w firmie FX/143 i na dodatek dn. 2005-12-01 a wiec dwa lata realne wcze¶niej. To jeszcze korzystaj±c z b³êdu wybudowane zosta³y trzy takie elektrownie w przeci±gu kilku dni. A pó¼niej Pan Smekta³a jeszcze próbowa³ oszukaæ dodatkowo pañstwo. System skryptowy ma ta zaletê, ¿e ka¿da operacja jest notowana od pocz±tku istnienia systemu. Dlatego zosta³y ustalone wszystkie 'oszukañcze' operacje. Operacje te przynosi³y du¿e nie uzasadnione zyski dla firm. Na podstawie powy¿szych informacji zg³aszam wniosek. II.Czê¶æ wnioskuj±ca Wysoki S±dzie wnioskuje o wydanie decyzji zobowi±zuj±cej zwrot materia³ów przez firmy, które korzysta³y z takich produkcji. Elementy te musz± byæ zdjête z magazynu w sposób rêczny. W tym miejscu wnioskuje aby nie karaæ w³a¶cicieli firm poniewa¿ mogli nie wiedzieæ o b³êdzie. Maj±c w magazynie wiêcej ró¿nych materia³ów mogli nie zauwa¿yæ tego b³êdu. Id±c dalej w sposób logiczny nie korzystali z ponownej produkcji. W drugiej czê¶ci wnioskuje o ukaranie tych w³a¶cicieli, którzy skorzystali z tego b³êdu i nie zg³aszaj±c go, budowali w nastêpny dzieñ kolejny obiekt wykorzystuj±c te same produkty. Rodzaj i wysoko¶æ kary zostawiam do oceny Wysokiego S±du. W tym miejscu powo³ujê na ¶wiadka systemowca Filipa Kerada von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae, który dysponuje wszystkimi dokumentami dowodowymi oraz szczegó³owym opisem wykorzystywania zaistnia³ego b³êdu. Dowody te zostan± wys³ane drog± elektroniczn± do Wysokiego S±du.
Dowody -
Uzasadnienie - ¦wiadek nie mo¿e byæ stron±.
(—) dr net. Marcin Po¶piech, Sêdzia Królewskiego S±du Scholandii
Pozew z dnia 2009-01-06
Powód - MAriola Delambert von Prostugia
dziobalka@o2.pl
Pozwany - S±d Królewski Scholandii
Opis przestêpstwa - Jestem winna ¿e ludzie odchodz± Scholandii.
Dowody - Czuje siê winna
Uzasadnienie - Pozew nie wyczerpuje znamion przestepstwa. Powódka nie figuruje równie¿ w Spisie Ludno¶ci Scholandii.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2008-03-10
Powód - Marcin Landecki ML4489
landecki.marcin@gmail.com
Pozwany - Jerzy Mordecki JM2959
Opis przestêpstwa - Pan Jerzy Mordecki zarzuci³ mi publicznie na Li¶cie Dyskusyjnej Królestwa Scholandii, ¿e fotografie, które sprzeda³em prowincji Delty i Proftazji s± splagiatowane i nie zosta³y wykonane przeze mnie. Zosta³em ura¿ony tymi s³owami, poniewa¿ Pan Mordecki nies³usznie mnie pomówi³. Fotografie te s± mojego autorstwa. Jest to przestêpstwo z artyku³ów 15, 31 Kodeksu Karnego.
Dowody - LD z dnia 08.03 "O tak - to bardzo ³adne zdjêcie.A jakie popularne - chyba pó³ roku temu mia³em je jako tapeta na komputerze.Niech ja znajdê link. Ubijmy interes ja za 15 minut przy¶le 36 podobnych a Pan mi zap³aci. A Pana zapraszam tam gdzie ja by³em i w³asnorêcznie zrobi³em te zdjêcia. Tyle ¿e sam by³em prefektem i nie mia³em kolegi ¿eby zap³aci³. Ani iwonki - cholera. A tyle siê napstryka³em.(Dla Pana informacji - to by³a kiedy¶ praca prefekta) i za to pañstwo p³aci³o. www.strona.nowosci.prv.pl/park/parkada.htm www.strona.nowosci.prv.pl/index.htm Pozdrawiam Mordecki "
Uzasadnienie - Pozew wycofany na wniosek powoda.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2007-12-04
Powód - Kazimir Makowski vel Rodz KM4497
koczerga@poczta.fm
Pozwany - Pan Jerzy Mordecki JM2959
Opis przestêpstwa - Witam Szanownego Pana Sêdziego, ten wniesiony pozew przez J. Mordeckiego to kompletne bzdury. Bêd±c w trudnej sytuacji finansowej wpad³em na pomys³ i¿ mogê siê zwróciæ do ró¿nych ludzi z pro¶b± o wsparcie lub zainwestowanie pieniêdzy w moje interesy. Podajê tre¶æ zamieszczonego og³oszenia w (dam pracê) DATA OSOBA MIEJSCOWO¦Æ STANOWISKO KWALIFIKACJE OPIS MAIL 2007-11-15 Kazimir Makowski vel Rodz DE/AL/012, SCH/986, DA/068, EL/EF/141. Prezes-Inwestor KSP Plutonowy Wojska L±dowe Posiadam Farmê Scholandex oraz Firmê budowlan± ECO Farm: Strona http://armiascholandii.fm.interia.pl/ Przyjmujê drobne i du¿e darowizny pieniê¿ne oraz maj±tkowe. Inwestor który wp³aci darowiznê na Nr. konta: KM4497 mo¿e liczyæ na znaczne pomno¿enie gotówki. Wp³acone pieni±dze bior± udzia³ w rozwoju Farmy Scholandex oraz firmy budowlanej ECO FARM. koczerga@poczta.fm. Nigdzie nie wyczyta³em ¿e przyjmowanie pieniêdzy od ludzi dobrej woli w formie darowizn itp. jest zabronione. Otrzyma³em dwie wp³aty od mieszkañców Scholandii, których nigdy nie zna³em i nie znam. A podejrzenia i oska¿enia Pana J.Mordeckiego s± bezpodstawne, to czysta konfabulacja i jego osobista fantazja. Z powa¿aniem Kazimir Makowski vel Rodz KM4497 SCH/S/022 Ps. Napisa³em w S.A.P. komentarz 10 i 11 do artyku³u "Scholandia pañstwem z³odziei?" pod pseudonimem Jednotraw, my¶lê ¿e jest to odwet za napisanie prawdy o osobach opluwaj±cych Pañstwo Scholandiê czyni±c j± publicznie Pañstwem "z³odziei". A JW Króla stawiaj±c w z³ym ¶wietle pañstw zagranicznych i¿ jest Monarch± Pañstwa "z³odziei". Wyra¿am sprzeciw przeciwko takim oszczerstwom zamieszczonym w SAP. traktuj±cym m³odych mieszkañców w taki perfidny sposób, rzucaj±c bezpodstawne oskar¿enia i pomówienia w zamieszczonym artykule. ¯±dam oficjalnych przeprosin i odwo³ania bezprzedmiotowych pomówieñ i oskar¿eñ. Domagam siê jednocze¶nie zas±dzenia od J. Mordeckiego 500Ar. na rzecz niedoboru w bud¿ecie Pañstwa, lub pomocy socjalnej.
Dowody - JW.
Uzasadnienie - Wniosek nie ma charakteru pozwu. Za po¶rednictwem formularza na stronach KSS zamieszcza siê jedynie pozwy. Korespondencjê z S±dem nale¿y prowadziæ za po¶rednictwem poczty elektronicznej.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2007-12-04
Powód - W imieniu KRS MFiG - Jerzy Mordecki JM2959
met2@vp.pl
Pozwany - Kazmir Makowski vel Rodz KM4497
Opis przestêpstwa - Oskar¿am pozwanego o dwukrotne korzystanie z nieuzasadnionych przelewów kont MS4593 oraz MB4598. Uzasadnienie: Pomimo szeregu opini na LDKS o naganno¶ci korzystania z funduszy nowo zarejestrowanych mieszkañców, oraz nie precyzyjnego zapisu w prawie karnym, pozwany znaj±c sytuacje postanawia wykorzystaæ to w³asnych operacji finansowych. W momencie odmowy na wniosek za³o¿enia firmy(brak funduszy) oraz tego, ¿e posiada kredyt w NBS, który wykorzystuje w nie w³a¶ciwy sposób (konsultacja z Prezesem NBS) Pozwany korzysta z przelewu konta MS4593 w wysoko¶ci 180 Ar. Wprawdzie konto wykonuje 6 operacji finansowych, ale wszystkie wykonane s± w przeci±gu 10 minut osi±gaj±c stan konta 1,32 Ar. Pozwany w tym samym dniu sp³aca resztê kredytu. Po kolejnym wniosku o rejestracjê odrzuconym z powodu braku funduszy pozwany kolejny raz korzysta z przelewu nowo zarejestrowanego mieszkañca MB4598 w wysoko¶ci 190 Ar. Jest to jedyna operacja tego konta. Poniewa¿ ca³e postêpowanie pozwanego wskazuje na celowe korzystanie z tzw 'startowego' nowego mieszkañca, oraz osi±ganie nie uzasadnionego zysku, wnosze na podstawie Art 12 kodeksu karnego o zwrot do Skarbu Pañstwa ca³ej sumy oraz wymierzenie kary za takie postêpowanie jakie Królewski S±d Scholandii uzna za stosowne.
Dowody - Dowody zostan± przes³ane drog± elektroniczn±
Uzasadnienie - ¦mieræ pozwanego.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2007-11-01
Powód - Kazimir Makowski vel Rodz
koczerga@poczta.fm
Pozwany - Rz±d Królewski odpowiedzialny za system prawny
Opis przestêpstwa - Proszê udzieliæ mi informacji jak mam siê wymeldowaæ z tego nudnego pañstwa? Oczekuje od w³adz rzetelnej oficjalnej informacji na stronie Królestwo Scholandii, do której mam jako jej mieszkaniec prawo w my¶l KONSTYTUCJI MÓWI¡CEJ O WOLNO¦CI I PRAWACH OSOBISTYCH. Brak tej informacji jest gro¼nym naruszeniem prawa osobistego do wolnego wyboru zamieszkania i emigracji.
Dowody - KONSTYTUCJA MÓWI O WOLNO¦CI I PRAWACH OSOBISTYCH. w art. 46. 1. Ka¿demu zapewnia siê wolno¶æ poruszania siê po terytorium Królestwa Scholandii oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. 2. Ka¿dy mo¿e swobodnie opu¶ciæ terytorium Królestwa Scholandii.
Uzasadnienie - KSS nie jest instytucja informacyjn±, za¶ w pozwie nie okre¶lono sytuacji, w której ktokolwiek ogranicza³by powodowi jego prawa. Nieobecno¶æ powoda w Spisie Ludno¶ci Scholandii ¶wiadczy równie¿ i¿ powód uzyska³ informacje, których poszukiwa³.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2007-11-01
Powód - B³a¿ej Smekta³a
smykus1@wp.pl
Pozwany - Scholandia
Opis przestêpstwa - Umarlem z dnia na dzieñ bez pobytu w szpitalu (na grobie widnieje data 2006-10-29), jednak ¿ylem jeszcze tydzien temu (dowodem jest moj oddany glos w ostatnim glosowaniu BS0388) Mialem problem z zakupem ¿ywno¶ci i pewnie dlatego przez jaki¶ bl±d skrypt uznal mnie za umarlego. Proszê o powrócenie mnie do ¿ycia. Jestem czynnym obywatelem który jest w Scholandii od 4 lat!!! Nie mialem szans wyj¶cia ze szpitala, tylko od razu umarlem. Pomocy!!!
Dowody -
Uzasadnienie - Królewski S±d Scholandii rozpatruje jedynie pozwy "¿ywych", czyli zdolnych do czynno¶ci procesowych mieszkañców Królestwa Scholandii. S±d poinformowa³ o problemie powoda odpowiednie s³u¿by informatyczne.

(-) SKSS Andre van Starck
Pozew z dnia 2007-10-28
Powód - Kazimir Makowski vel Rodz
koczerga@poczta.fm
Pozwany - Królewski Rz±d przedstawiciel Skarbu Pañstwa.
Opis przestêpstwa - Po wcze¶niejszym rozpatrzeniu przez W.S.S. mojego pozwu, a bêd±cego w aktach s±dowych zawieraj±cych t± skargê. I po otrzymaniu wyja¶nieñ dotycz±cej sprawy przez SKSS dr net. Andre van Starck, Markgraf Internetii. Pragnê ponowiæ ten sam pozew lecz ju¿ tylko ze wskazaniem odpowiedzialno¶ci za wadliwe systemowo przeprowadzenie mojej transakcji, K.Rz. przedstawiciela Skarbu Pañstwa, gdy¿ odpowiada za wadliwy automatyczny system informatyczny Królestwa. Wiêc uwa¿am ¿e w wyniku dzia³ania tego systemu informatycznego, który uniemo¿liwi³ mi prawid³owo dokonanie transakcji. Z którego powodu ponios³em ogromne straty finansowe i zdrowotne (obecnie z tego powodu STRES jestem chory i nie mogê je¶æ co grozi mi utrat± ¿ycia) Domagam sie od Królewskiego Rz±du jako przedstawiciela Skarbu Pañstwa odszkodowania w wysoko¶ci 10 krotnej warto¶ci pieniê¿nej licytowanego domu z parcel±, którego warto¶æ wynosi ok. 800Ar odszkodowanie wp³aciæ na moje konto KM 4497 oraz przywróciæ wygran± Aukcjê do stanu faktycznego jaki zaistnia³ kiedy wygra³em licytacjê. Kazimir Makowski vel Rodz Scholandia Scholopolis SCH/S/120
Dowody - Dowody i jednocze¶nie pro¶ba o odszkodowanie: Przedstawiam zapisy z prowadzenia rozmów przez e-maile pocztowe z osobami bior±cymi udzia³ w tych ba³aganiarskich i nie przejrzystych dla kupca Aukcyjnych poczynaniach: informacyjnie, kto¶ przelicytowa³: http://scholandia.org/bazar/aukcje/index.php?ps=sz&id=724 p@zdr Keradus wiec informacyjnie - nie mozna kredytu przeznaczyc na inny cel ni¿ ten, na ktory zostal zaci±gniêty, nobody@ET.PUT.Poznan.PL KM4497 wygral licytacje: SCH/S/030, ale nie ma pieniedzy!, proszê o kontakt na komunikator gg:3875387 . chodzi o kredyt i domek p@zdr Keradus. Teraz przedstawiam Wysokiemu S±dowi wyci±g z mojego konta ¶wiadcz±cy i¿ ¶rodki na kupno domu by³y: Kazimir Makowski vel Rodz [Jednotraw] Dostêpne ¶rodki na rachunku bankowym: wcze¶niej 319,89 obecnie 322.89 AR Masz zaci±gniêty kredyt na: 401.60 AR Termin sp³aty:2007-12-01 Do sp³aty pozosta³o: 401.6 AR Oprocentowanie: 0.40 %. Jednocze¶nie zwracam uwagê i¿ Aukcja nie informuje o zasadach nabywania, na stronie Aukcje w miejscu gdzie po klikniêciu powinna byæ instrukcja, jest tylko pokazuj±cy siê w jej rogu napis napis BRAK. Kupuj±cy nie jest informowany o zasadach licytacji oraz o terminie zap³aty g³ównej kwoty, czy np. o doliczaniu podatku do sumy zakupu nieruchomo¶ci. Brak informacji czy to siê dzieje automatycznie czy jest wyznaczony termin? Brak informacji jaka jest wysoko¶æ % takiego podatku. Wnosz±c do Wysokiego S±du Królewskiego pozew oczekujê rekompensaty od powoda prowadz±cego Aukcjê, który w sposób ³ami±cy moje prawa do informacji i przejrzysto¶ci prowadzonej Aukcji narazi³ mnie na straty. Proszê o odszkodowanie w wysoko¶ci 10 krotnej warto¶ci w/w wystawionej do licytacji dzia³ki z domkiem miejskim. Z powa¿aniem i szacunkiem dla Wysokiego S±du Królewskiego Kazimir Makowski vel Rodz Scholandia Scholopolis SCH/S/120
Uzasadnienie - W zwi±zku z tym, i¿ powód dobrowolnie opó¶ci³ Królestwo Scholandii i nie figuruje juz w Spisie Ludno¶ci Scholandii, S±d nie widzi mo¿liwo¶ci przeprowadzenia procesu i ustalenia osoby lub osób pozwanych przez powoda.

(-) SKSS mgr net. Krystian S. Gmurek r. van Dovski
Pozew z dnia 2007-10-28
Powód - Kazimir Makowski vel Rodz
koczerga@poczta.fm
Pozwany - YY0054
Opis przestêpstwa - Wyja¶nienie na zapytanie Wysokiego S±du w sprawie Aukcji: Cyt. zapytanie Wysokiego S±du "Jak S±d rozumie ze z³o¿onego materia³u dowodowego, powód wylicytowa³ parcelê za cenê 318 arm. Odpowiadam 1) Tak jest Proszê W.S. za tak± w³a¶nie kwotê wylicytowa³em dom z dzia³k± wart 800Ar i posiada³ na koncie w czasie zakoñczenia licytacji kwotê 322.89 arm? 2) NIE w czsie zakoñczenia licytacji posiada³em 319,89 - Po mimo to otrzyma³ powód maila z systemu informatycznego Królestwa o niemo¿liwo¶ci przeprowadzenia transakcji z powodu braku wymaganej kwoty na koncie bankowym? 3) TAK w³a¶nie by³o jak to Szanowny Wysoki S±d trafnie uj±³. Ponadto wyja¶niam i¿ w licytacji bra³ kilka krotnie udzia³ Minister Kultury (Premier) Mateusz Walczak, którego przelicytowa³em na 318ar. Nadmieniam jeszcze o braku zasad prowadzenia Aukcji i wysoko¶ci naliczanego podatku o ile taki w tej sytuacji przys³uguje wed³ug jakiej¶ ustawy O Aukcjach? Brak informacji czy jest on z automatu i trzeba uwzglêdniæ go % nie wiadomo ile jest tych procent? Czy p³atno¶æ w/w podatku w jakim¶ okre¶lonym terminie po wygraniu Aukcji na podane konto? To sprawia niejasno¶ci i w±tpliwo¶ci w sprawie.
Dowody - Dowody jak wcze¶niej przedstawi³em Wysokiemu Sadowi Królewskiemu. Kazimir Makowski vel Rodz
Uzasadnienie - Wniosek nie ma charakteru pozwu. Za po¶rednictwem formularza na stronach KSS zamieszcza siê jedynie pozwy. Korespondencjê z S±dem nale¿y prowadziæ za po¶rednictwem poczty elektronicznej.

(-) SKSS Andre van Starck
Pozew z dnia 2007-10-28
Powód - Kazimir Makowski vel Rodz
koczerga@poczta.fm
Pozwany - Aukcja parcel & YY0054
Opis przestêpstwa - Proszê Wysokiego S±du Królewskiego o zbadanie przedstawionej tu sprawy: Bra³em udzia³ w Aukcji parceli, by³em jedynym prowadz±cym w licytacji, (318arm). Aukcja zakoñczy³a siê w terminie moj± wygran±. W³a¶cicielem dzia³ki i domku miejskiego by³ (YY0054) id SCH/S/030 Po³o¿enie Scholopolis, Na zachód od centrum Warto¶æ 800 Zabudowa Ma³y Domek Miejski (DM0002-96%) Zasoby naturalne piasek kamieñ. Pozew wnoszê o manipulacje prowadz±ce do uniewa¿nienia mojego kupna parceli i domu po wygraniu Aukcji. Podano nie zgodny z prawd± powód uniewa¿nienia. Posiadam dowody i¿ jest inaczej, które przedstawiam:
Dowody - Dowody i jednocze¶nie pro¶ba o odszkodowanie: Przedstawiam zapisy z prowadzenia rozmów przez e-maile pocztowe z osobami bior±cymi udzia³ w tych ba³aganiarskich i nie przejrzystych dla kupca Aukcyjnych poczynaniach: informacyjnie, kto¶ przelicytowa³: http://scholandia.org/bazar/aukcje/index.php?ps=sz&id=724 p@zdr Keradus wiec informacyjnie - nie mozna kredytu przeznaczyc na inny cel ni¿ ten, na ktory zostal zaci±gniêty, nobody@ET.PUT.Poznan.PL KM4497 wygral licytacje: SCH/S/030, ale nie ma pieniedzy!, proszê o kontakt na komunikator gg:******* . chodzi o kredyt i domek p@zdr YY0054. Teraz przedstawiam Wysokiemu S±dowi wyci±g z mojego konta ¶wiadcz±cy i¿ ¶rodki na kupno domu by³y: Kazimir Makowski vel Rodz [Jednotraw] Dostêpne ¶rodki na rachunku bankowym: 322.89 AR Masz zaci±gniêty kredyt na: 401.60 AR Termin sp³aty:2007-12-01 Do sp³aty pozosta³o: 401.6 AR Oprocentowanie: 0.40 %. Jednocze¶nie zwracam uwagê i¿ Aukcja nie informuje o zasadach nabywania, na stronie Aukcje w miejscu gdzie po klikniêciu powinna byæ instrukcja, jest tylko pokazuj±cy siê w jej rogu napis napis BRAK. Kupuj±cy nie jest informowany o zasadach licytacji oraz o terminie zap³aty g³ównej kwoty, czy np. o doliczaniu podatku do sumy zakupu nieruchomo¶ci. Brak informacji czy to siê dzieje automatycznie czy jest wyznaczony termin? Brak informacji jaka jest wysoko¶æ % takiego podatku. Wnosz±c do Wysokiego S±du Królewskiego pozew oczekujê rekompensaty od powoda prowadz±cego Aukcjê, który w sposób ³ami±cy moje prawa do informacji i przejrzysto¶ci prowadzonej Aukcji narazi³ mnie na straty. Proszê o odszkodowanie w wysoko¶ci 10 krotnej warto¶ci w/w wystawionej do licytacji dzia³ki z domkiem miejskim. Z wyrazami szacunku i powa¿aniem dla Wysokiego S±du Królewskiego Powód Kazimir Makowski vel Rodz Scholandia Scholopolis SCH/S/120
Uzasadnienie - Pozwany w odpowiedzi na pismo Królewskiego S±du Scholandii przeniós³ roszczenia wobec YY0054 na rzecz Królewskiego Rz±du Scholandii, jako i¿ ten pierwszy nie odpowiada jako osoba fizyczna bior±ca udzia³ w aukcji za sposób jej przeprowadzenia.

(-) SKSS Andre van Starck
Pozew z dnia 2007-02-01
Powód - Krzysztof Dudziec KD1378
dudziec@gmail.com
Pozwany - Kerard
Opis przestêpstwa - zablokowanie meni na LD neizgodnei z artyku³em Art. 5 2. Zakazane jest wykonywanie dzia³añ maj±cych na celu utrudnianie lub uniemo¿liwianie korzystania z listy dyskusyjnej innym uczestnikom. 3. W szczególno¶ci zabronione jest: 1) ujawnienie na li¶cie dyskusyjnej korespondencji prywatnej, chyba ¿e autor pisemnie zezwoli³ na publikacje korespondencji lub ujawnienie fragmentu korespondencji jest konieczne w celu obrony w³asnej czci i dobrego imienia, 2) do³±czanie do wysy³anych wiadomo¶ci za³±czników, zadnych za³aczników nei wysy³a³em, nikomu konta nei blokowa³em, ani nikomu nie zabrania³em korzystania z LD, ani nei utrudnia³em jeej korzystania. pozatym LD jest po to by sobei pisac co sie chjce, a nikogo nei obrazi³em
Dowody - lista dyskusyjna
Uzasadnienie - Powód mimo kilkukrotnych pró¶b ze strony S±du nie uzupe³ni³ braków formalnych (nie wskazanie osoby pozwanej).

(-) SKSS Andre van Starck
Pozew z dnia 2007-01-04
Powód - ..
Romeo_mike@wp.pl
Pozwany - ..
Opis przestêpstwa - ..
Dowody - ..
Uzasadnienie - S±d nie rozpatruje wniosków o obywatelstwo
Pozew z dnia 2006-11-27
Powód - W imieniu Królewskiego Rz±du Scholandii vice premier ds gospdoarczych minister finasów prof dr net Aleksander Lewandowski
o.lewandowski@interia.pl
Pozwany - Firma FX/025 w³aciciel KL0123
Opis przestêpstwa - Brak zap³aconych podatków na kwote 200,52 wraz z odsetkami na kwote 2.672,05 (ordynacja podatkwoa art 4 pkt 6)
Dowody - zosta przeslane po¼niej
Uzasadnienie - Pozew wycofany na wniosek powoda. Pozwany uregulowa³ zaleg³o¶ci podatkowe wzglêdem skarbu pañstwa.
Pozew z dnia 2006-11-18
Powód - Sven de Yremy. SY 1817
sven34@wp.pl
Pozwany - "marek_8787"
Opis przestêpstwa - Na podstawie art. 2 pkt.1 ustawy o prokuraturze z dnia 17.12.2005 oraz Kodeksem Karnym z dnia 22.10.2002 wszczynam postêpowanie karne przygotowawcze przeciw osobom wysy³aj±cym maile na LD Królestwa Scholandii podpisuj±cym siê jako "Wojskowa Gnomia Rada Ocalenia Narodowego" z nicku "marek_8787". UZASADNIENIE: Na podstawie analizy tre¶ci maili zachodzi uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa przez w/w uczestników LD polegaj±ce na poruszaniu na art. 13 Konstytucji (Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo³uj±cych siê w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których program lub dzia³alno¶æ zak³ada lub dopuszcza nienawi¶æ rasow± i narodowo¶ciow±, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa), art 5 (Królestwo Scholandii strze¿e niepodleg³o¶ci i nienaruszalno¶ci swojego terytorium, zapewnia wolno¶ci i prawa cz³owieka i obywatela oraz bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dziedzictwa kulturowego oraz zapewnia ochronê ¶rodowiska, kieruj±c siê zasad± zrównowa¿onego rozwoju) oraz art. 2 (Kto ¶rodkami zakazanymi przez Konstytucjê inne ustawy zmierza do zmiany konstytucyjnego ustroju Królestwa) i art. 13 Kodeksu Karnego (Kto w celu zmylenia organów pañstwowych lub uzyskania korzy¶ci u¿ywa fa³szywych personaliów, dokumentów i innych oznaczeñ osoby, instytucji lub firmy, kto fa³szuje pañstwowe dokumenty lub insygnia). Ponadto w powy¿szych mailach zarzuca siê obywatelom Scholandii czyny poni¿aj±ce ich godno¶æ oraz ideologiê faszystowsk±. Jednocze¶nie wzywam Ministra Spraw Zagranicznych do natychmiastowej interwencji u w³adz Wandystanu, celem zaprzestania naruszeñ przez ich obywateli prawa scholandzkiego. Proszê W zwi±zku z powy¿szym wnioskujê te¿ do administratora LD Królestwa Scholandii o zastosowanie ¶rodka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wysy³ania maili przez osobê o podanym powy¿ej nicku oraz rozwa¿enia prewencyjnego zawieszenia wysy³ania maili na scholandzk± LD przez cudzoziemców z paszportem Wandystanu do czasu a¿ w³adze te bêd± w stanie wyegzekwowaæ wobec swoich obywateli zachowanie praworz±dno¶ci.
Dowody - maile na li¶cie dyskusyjnej
Uzasadnienie - Postanowienia o wszczêciu postêpowania nie powinny byæ publikowane na stronie S±du Królewskiego.
Pozew z dnia 2006-11-16
Powód - Sven de Yremy, SY 1817, Prokurator Generalny KS
sven34@wp.pl
Pozwany - Maciej Poleszczyk, Kaiser Fryderyk von Thorn-Czekañski
Opis przestêpstwa - Na podstawie art. 6 pkt. 3 (Zakazuje siê na li¶cie dyskusyjnej poruszania tematów nie maj±cych zwi±zku z Królestwem Scholandii), art. 5 p. 2 podpunkt 1 (ujawnienie na li¶cie dyskusyjnej korespondencji prywatnej, chyba ¿e autor pisemnie zezwoli³ na publikacje korespondencji lub ujawnienie fragmentu korespondencji jest konieczne w celu obrony w³asnej czci i dobrego imienia) ustawy o li¶cie dyskusyjnej z dnia 7.11.2005 w zwi±zku z art. 2 pkt.1 ustawy o prokuraturze z dnia 17.12.2005 oraz Kodeksem Karnym z dnia 22.10.2002 wszczynam postêpowanie przygotowawcze przeciw osobom wysy³aj±cym maile na LD Królestwa Scholandii podpisuj±cym siê jako "skarbniq" oraz "Kaiser Fryderyk von Thorn-Czekañski". UZASADNIENIE: Na podstawie analizy tre¶ci maili zachodzi uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa przez w/w uczestników LD polegaj±ce na poruszaniu na LD tematów nie zwi±zanych z Królestwem Scholandii jak równie¿ ujawnianiu prywatnej korespondencji wymienianej miêdzy w/w uczestnikami. Zachodzi te¿ uzasadnione podejrzenie, ¿e w/w osoby przenosz±c swoje spory na teren Królestwa Scholandii (a LD jest jego integraln± czê¶ci±) naruszaj± przepisy szczegó³owe Kodeksu Karnego w czê¶ci C po¶wiêconej ochronie obywateli i innych mieszkañców, a w szczególno¶ci art. 30, art. 31, art. 34, art. 46. W zwi±zku z tym wnioskujê te¿ do administratora LD Królestwa Scholandii o zastosowanie ¶rodka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wysy³ania maili przez w/w osoby. Niniejszym sk³adam te¿ powy¿szy wniosek na LD oraz przesy³am do siedziby Królewskiego S±du Scholandii celem zastosowania podanych ¶rodków zapobiegawczych. dr net Sven de Yremy, baron Prokurator Krajowy Królestwa Scholandii
Dowody - maile na LD wysy³ane przez osoby sygnuj±ce je jako "skarbniq" i "Kaiser Fryderyk von Thorn-Czekañski"
Uzasadnienie - S±d nie ma kompetencji do zarz±dzenia wykonania wspomnianego ¶rodka odwo³awczego . [pomy³ka pisarska - powinno byæ zapobiegawczego; 22.XI.06 - GT]
Pozew z dnia 2006-10-30
Powód - Andrzej Andelbrat,AA2972
aande@wp.pl
Pozwany - Królestwo Scholandii
Opis przestêpstwa - Naruszone zosta³a moja godno¶æ i prawo do ochrony tajemnicy danych osobowych w wyszukiwarce google.Po wpisaniu mojego nazwiska,a to moje nazwisko realne w rzeczywistym ¶wiecie pojawia sie wyrok s±du scholandzkiego dotycz±cy mojej osoby.To niedopuszczalne i proszê o natychmiastow± poprawkê zaistnia³ej sytuacji.
Dowody - http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Andelbrat&lr=
Uzasadnienie - S±d Królewski dzia³a w oparciu o prawo Scholandii.
Pozew z dnia 2006-09-27
Powód - Andrzej Andelbrat
aande@wp.pl
Pozwany - S±d Królewski
Opis przestêpstwa - Sêdzia i ca³y sk³ad sêdziowski to dupki
Dowody - dupowaty system
Uzasadnienie - Uzasadnienie do wgl±du w siedzibie S±du Królewskiego.
Pozew z dnia 2006-09-27
Powód - Marian Nowak MN2892
djjacho@op.pl
Pozwany - B³a¿ej Smêtka³a BS0388
Opis przestêpstwa - Chcia³em zbudowaæ chatê drwala. Napia³em maila do pana Smêtka³y z pytaniem, czy da radê to zrobiæ.Pan S odpisa³ mi (dowód 1) ¿e da rade to zrobiæ. Prosi³ te¿ abym przela³ na jego konto 900 arminów. Potem nie odpowiada³ prez d³u¿szy czas. Potem wys³a³ maila z pro¶b± podania nipu mojej firmy(FX/316). Wszystko by³o piêknie i ³adnie, dopóki nie zorientowa³em siê, ¿e warto¶æ mojej dzia³ki wynosi 101 arm zamiast 1000. Nastêpnie pan S napis±l, ¿e muszê zap³aciæ prowizjê(10% z 900). Napisa³em mu, ¿e moge zap³aciæ najwy¿ej 0,1 arm(10% z 1 arm). Pan Smêtka³a narazie siê nie odzywa.
Dowody - Dowód 1:mail To nie ma problemu. Przelej 900 AR na konto: FX/134 a za 6 dni bedziesz mial chate drwala. Pozdrawiam warto¶æ firmy FX/316
Uzasadnienie - Powód nie przedstawi³ ¿adnej podstawy prawnej dla swojego roszczenia.
Pozew z dnia 2006-09-24
Powód - Andrzej Andelbrat,AA2972
aande@wp.pl
Pozwany - Królestwo Scholandii
Opis przestêpstwa - Wysoki Sadzie! Zg³asza pozew przeciwko Krolestwuy Scholandii za doprowadzenie w skutek zle napisanych ustaw i prawa Krolestwa Scholandii do takiej sytuacji w ktorej niemoge nawet zaplacic za leczenie w szpitalu.Stan mojego konta wynosi 42,06 AR.koszty leczenia natomiast 55AR na dzieñ dzisiejszy.Nawet jesli uzbieram taka kwote w skutek pracy to i tak strace na leczenie cale moje oszczednosci.Prawo Scholandii powinno uwzgledniac takie sytuacje gdy niemoge chodzic do restauracji i kupowac zywnosci przez dluzszy okres czasu z powodu wyjazdu do innego panstwa.Taka sytuacja miala miejsce w moim przypadku.Po powrocie stwierdzilem ze jestem w szpitalu z ktorego niemoge sie wykupic,a kazda praca powoduje jeszcze wieksze zapotrzebowanie na zywnosc.Czy leczenie za szpital nie powinno wynikac z ubezpieczenia zdrowotnego?Co to za krolestwo ktore nieopiekuje sie swoim poddanym?Czy to lecznistwo prywatne?Gdzie system ubezpieczen.W nosze o odszkodowanie za postawnienie mnie w sytuacji bez srodkow i bez mozliwosci leczenia.kwota o ktora wnosze to 1000AR.Tak mi sie Krolestwo odplaca za moja hojno¶æ.05 wrzesnia wplacilem na dobra kultury kwote 10AR.nieuslyszalem nawet slowa:Dziekuje.05 wrzesnie wplacilem rowniez 10AR na rozwoj ministerstwa pracy.Rowniez nie uslyszalem slowa dziekuje.Tak mi sie Panstwo odplaca.Dlatego wnosze o odszkodowanie za straty moralne i zdrowotne w kwocie 1000AR.Dodatkowo za stiwerdzenie "niepróbuj uciekac ze szpitala,stad tylko jedno wyjscie,nogami do przodu " ¿±dam o odszkodowanie od szpitala w wysoko¶ci 5000AR.
Dowody - 2006-09-05 22:48:17 datek na rozwój i szerzenie kultury ---- XX0003 - 10.05 AR 29.94 AR 2006-09-05 22:47:08 datek na rozwój ministerstwa pracy ---- XX0005 - 10.05 AR 39.99 AR /obywatele/szpital/lista.php Dostêpne ¶rodki na rachunku bankowym: 42.06 AR Stan zdrowia: 57 / 100 W dalszym ci±gu znajdujesz siê w szpitalu. Ale nie martw siê! Opieka nad Tob± zosta³a powierzona specjalistom, tylko nie wiadomo jakiej dziedziny… I nie próbuj wiêcej uciekaæ ze szpitala! St±d jest tylko jedno wyj¶cie – nogami do przodu. Jedzenie: Jeste¶ g³odny: 2006-09-08 Pozby³e¶ siê ostatniego grama t³uszczu ze swojego cia³a. Mo¿esz zamawiaæ grób na cmentarzu. Nie zajmiesz du¿o miejsca. Presti¿: 59 punktów
Uzasadnienie - Powód nie potrafi wskazaæ podstawy prawnej dla swoich roszczeñ.
Pozew z dnia 2006-08-03
Powód - Artur Onacki, AO2104
oartur@poczta.onet.pl
Pozwany - Ministerstwo Finansów KRS
Opis przestêpstwa - Dnia 30.06.2006 z³o¿y³em Premierowi KRS swoj± rezygnacjê ze stanowiska MK. W tym samym dniu informacjê tê przes³a³em do publ. wiadomo¶ci na LD Scholandii. Oficjalnie Ksi±¿e Strudziñski (Regent KS) odwo³a³ mnie i mianowa³ mojego nastêpcê 07.07.2006. Nadal pe³ni³em i pe³niê jednak funkcjê Ambasadora Królestwa Scholandii w Monarchii Austro-Wêgierskiej. Za to stanowisko wg tabeli p³ac (z dn. 30.01.06) - taryfa A-7 nale¿y siê pensja 50 Ar, pensja wg tabeli p³ac (z dn. 31.07.2006) - taryfa A07 równie¿ wynosi 50 Ar. Zgodnie z prawodawstwem Scholandii (Ust. o wynagradzaniu osób zajmuj±cych stan. publiczne - art. 3) "Osobie zajmuj±cej stanowisko pañstwowe, która pe³ni równie¿ inn± funkcjê, przys³uguje jedno wynagrodzenie, najwy¿sze spo¶ród stawek na obejmowanych stanowiskach." Od dnia rezygnacji ze stanowiska MK moim "najwy¿szym" stanowiskiem zosta³a posada ambasadora. Jednak ostatnia pensja, jaka wp³ynê³a na moje konto (AO2104) mia³a miejsce 27.06.2006 i by³o to 70 Ar (zgodnie ze stawk± ministerialn±). Od tej pory nie otrzyma³em 5 (stan na 03.08.2006) ju¿ wynagrodzeñ zgodnie z taryf± ambasadorsk± (powinny wp³yn±æ w dniach 04, 11, 18 i 25.07.2006 oraz 01.08.2006).
Dowody - http://free.of.pl/a/ardeniinselii/centrum/dyplomaci.php - aktualna lista ambasaorów KS w wirtualnym ¶wiecie (potwierdzenie zajmowania przez mnie stan. ambasadora); dok³adny wyci±g z mojego prywatnego konta bankowego (stan na dzieñ 03.08.2006) przes³a³em na adres jdj2@poczta.onet.pl - temat: dowód - AO2104 - wyci±g z konta
Uzasadnienie - Pozew zosta³ wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2006-04-13
Powód - Alois Hebel, AH1894
klemensaugust@wp.pl
Pozwany - Nadin De Belli,BN0017
Opis przestêpstwa - ³amanie art.7 pkt.1 regulaminu SGPW; oraz art.1 pkt.1 w rozdziale II ustawy prawo o publicznym obrocie papierami warto¶ciowymi; emitent zobowi±zany jest raz w roku sch. do wyznaczenia conajmniej dwóch dróg rozwoju i przedstawienia ich na WZA ; emitent nie mo¿e dzia³aæ na szkodê spó³ki - brak odpowiedzi na pytanie akcjonariusza,nie zwo³ywanie WZA, brak wizji rozwoju firmy to przyk³ady na konsekwentne zaniedbania w prowadzeniu spó³ki.
Dowody - RAPORTY FINANSOWE WNIOSEK REGULAMIN S£OWNIK FAQ Wiadomo¶ci 2006-04-07 10:33:28 (KP¯L) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Czy wyra¿asz zgodê na budowê firmy budowlanej?TAK - 1 %Nie - 0 %... 2006-04-01 18:52:08 (KLAS) Spó³ka akcyjna Klas wznawia swoj± dzia³alno¶æ. Tymczasowo pod adresem http://www.strudolf.cba.pl/klas/index.html mo¿na zakupiæ ¿ywno¶æ, zachêcam szczególnie do tego akcjo... 2006-03-22 19:47:29 (CGRM) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Nazywam siê Joanna Górniak i jestem aktualnym prezesem firmay Cegiarm SA. czy musze zg³aszaæ do pañstwa wszystkie moj... 2006-03-19 12:27:27 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Powiekszenie dzialalnosci firmyTak - 0 %Nie - 0 %Nie mam zdania - 0 %... 2006-03-16 18:47:50 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Jak oceniasz pocz±tki mojej prezesury?Dobrze - 0 %¦rednio - 0 %¬le - 0 %Bardzo ¼le - 0 %Nie mam zd... 2006-03-09 18:38:25 (CGRM) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedziZgadzam siê - 25 %Wstrzymujê siê - 0 %... 2006-03-08 19:07:51 (SPRTKS) Witam nazywam siê Micha³ Cioch i jestem nowym prezesem spó³ki Spartakus. Zosta³ mo¿na powiedzieæ mianowany przesem bezprawnie poniewaz nie zostal oddany ani jeden glos. P... 2006-03-08 17:36:45 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedzizgadzam siê - 0 %wstrzymujê siê - 0 %... 2006-02-28 20:13:57 (SPRTKS) Z dniem dzisiejszym rezygnuje z funkcji prezesa spó³ki Spartakus SA... 2006-02-28 20:12:23 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedzitak - 0 %nie - 0 %... 2006-02-18 16:16:06 (SPRTKS) ... 2006-01-15 16:52:24 (PRODE) Witam! Chcialbym powiadomiæ wszystkich akcjonariuszy, ze SA Prodesk otrzymala 600AR w ramach odszkodowania od SGPW za blêdy które wynikly przy emitowaniu akcji naszej spó... 2005-12-28 12:23:44 (HTX) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: W chwili obecnej firma posiada 708 Ar - czy kwotê ta przeznaczyæ na wyp³atê dywidend (0,14 ar) , czy na rozwój firmy.... 2005-06-20 14:40:53 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Tutaj wpisz pytanie do inwestorów i poni¿ej mozliwe odpowiedziChcia³bym dostosowac ceny produktw do warunków rynkow... 2005-05-19 21:16:13 (CGRM) w zwiazku z byt mala iloscia glosow na poprzednie glosowanie - tylko 5% - glosowanie bedzie ponownie, aczkolwiek w terminie pozniejszym... 2005-05-19 21:14:32 (CGRM) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Witam, w zwiazku z faktem, iz nie wiem czy poprzedni prezes wyplacil dywidenty, powtarzam glosowanie. Firma ma mozliwos... 2005-05-03 00:38:19 (PRODE) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Proszê o zaglosowanie kiedy byscie chcieli zwolac zebranie akcjonariuszy?28 kwiecien (czwartek) - 35 %29 kwieci... 2005-04-27 13:42:39 (SPRTKS) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Poszukuje prezesa spolki, czy ta osoba jest zanana ?tak - 0 %nie - 47 %... 2005-04-27 09:56:40 (PRODE) Informuje, iz dzisiaj firma ProDesk wyplacila swoim akcjonariuszom dywidendy w wysokosci 0.09 arm za akcje. Pozdrawiam. Prezes ProDesk.... 2005-04-25 07:56:58 (CGRM) G³osowanie zakoñczone. Pytanie/propozycja: Witam. Udalo mi sie znalesc dostawce gliny niezbednej do wytwarzania cegiel. w zwiazku z tym obecny koszt produkowania ... Logowanie AloisHebel [AH1894] [Uruchom panel obywatela] Top5 Kurs Zm % KP¯L 5.60 0 HTX 3.95 0 CGRM 5.90 0 SPRTKS 4.30 0 KLAS 3.00 0 Obroty 1 sesja 10 sesji 30 sesji 0 5.6 548.1 Copyright © 2002-2003 Scholandia | Design by AvN. All rights reserved | MySQL & PHP coded by Gaua | Principle by Malathar
Uzasadnienie - ¦mieræ pozwanego
Pozew z dnia 2006-04-04
Powód - MM2663
moonique@vp.pl
Pozwany - Kierownik Dzia³u Rekrutacji KUS
Opis przestêpstwa - Z³o¿y³am wniosek o przyjêcie mnie na KUS. Dosta³am wiadomo¶æ ¿e nie zda³am matury. Co jest nie prawd± bo tego samego dnia dosta³am potwierdzenie zdania pomy¶lnie matury scholandzikiej. Nie wiem czy to jest wina zaniedbania czy mo¿e nieuwagi, ale nie powinny mieæ takie zdarzenia miejsca.
Dowody - 1. Re: [ARKUSZ MATURALNY] Od: jerzy.golowanow@wp.pl 2006/04/03 9:13:33 Drukuj Do: "MM2663" Oznacz jako spam : za³acznik_1 za³acznik_2 Szanowna Pani! Test zostal zaliczony. Otrzymuje Pani mature wirtualna, prawo do studiowania na wyzszych uczelniach Scholandii oraz obywatelstwo Krolestwa Scholandii co daje prawo do pracy w administracji panstwowej i do wstepowania do partii politycznych Scholandii. Pozdrawiam Jerzy Golowanow Dyrektor Liceum Ksiazat Szwabii Minister-Szef Kancelarii Koronnej 2.odpowied¼ z kusu: KUS Od: bkali@op.pl 2006/04/03 16:27:36 Drukuj Do: moonique@vp.pl Oznacz jako spam : za³acznik_1 za³acznik_2 Na adres KUS zgloszono wniosek o przyjecie na studia na Krolewskim Uniwersytecie Scholandzkim. Do podjecia studiów konieczne jest uprzednie zdanie matury w scholandzkim Liceum im. Ksi±¿±t Szwabii. Nauka w Liceum polega na zapoznaniu sie z kilkoma lekcjami o Krolestwie Scholandii (jego dziejach, polityce, gospodarce, kulturze) oraz napisania testu sprawdzajacego. Po zdaniu Matury prosze zglosic siê ponownie – czyli wypelnic jeszcze raz formularz z wnioskiem o dopuszczenie do studiow. Poniewaz w Scholandii matura jest egzaminem wstêpnym, przyjecie bêdzie gwarantowane. Strona Liceum znajduje sie pod adresem: http://www.l-k-s.prv.pl Pozdrawiam, dr net Bogusia Kalinowska Kierownik Dzia³u Rekrutacji KUS
Uzasadnienie - Brak podstawy prawnej (oraz brak mo¿liwo¶ci odwo³ania siê do KSS)
Pozew z dnia 2006-03-20
Powód - Adrian Szczepañski (brak)
jachmen150@interia.pl
Pozwany - Scholandia
Opis przestêpstwa - Czekam ju¿ 7 dzieñ na otrzymanie paszportu i nic nie przychodzi mi do skrzynki. Dok³adnie w tamten poniedzia³ek wys³a³em zg³oszenie.
Dowody - Mo¿na sprawdziæ w li¶æie oczekuj±cych ¿e jest tam moje zg³oszenie. Proszê o szybkie roztrzygniêcie sprawy
Uzasadnienie - Brak przepisu reguluj±cego termin wydania paszportu. Powód nie by³ w stanie wskazaæ podstawy prawnej.
Pozew z dnia 2006-03-18
Powód - Micha³ Cioch MC2300
betandwin06@o2.pl
Pozwany - Paul Yolk
Opis przestêpstwa - Wiec tak. Chcialem zagrac w Kanikograckim Klubie Golfowym. Aby wejsc do klubu trzeba zaplacic 3.3A. Oczywiscie zaplacilem. Nastepnie wszedlemdo zakladki "Zagraj" i nacisnalem link "Graj" po czym wlaczyla mi sie stron www.miniclip.com ma ktorej jest wiele gier. Nie mialem zamiaru szukac tej gry dlategoz skladam pozew.
Dowody - Coz jedynym dowodem przemawiajacym za mna jest strona Kanikograckiego Klubu Golfowego za ktora trzeba zaplacic 3.3A !!!
Uzasadnienie - Pozew wycofany na wniosek powoda
Pozew z dnia 2006-02-19
Powód - Pet von Wingen PW1694
patryniu@op.pl
Pozwany - miasto Elfidias
Opis przestêpstwa - http://www.dictum.netlook.pl/ogrod/ Pod tym adresem kryja sie ogrody zrobione przezemnie, ktos ukradl moj pomysl i moje wykonani i hamsko zerznal wszystko co do joty. No moze jest troche roznic jednak sama tematyka i zawartosc to to samo.
Dowody - Pod tym adresem kryja sie moje ogrody http://members.lycos.co.uk/remuslupinh/fom/blank/index.html
Uzasadnienie - Pozew zosta³ wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2006-02-17
Powód - sdfdsf sdfs 34 34 56
ewqw@sdf.pl
Pozwany - asd asd 4325435
Opis przestêpstwa - asfdsffdsfadsa
Dowody - dsafdsafsdaf
Uzasadnienie - Zagraniczni tury¶ci proszeni s± o korzystanie z t³umacza.
Pozew z dnia 2006-02-05
Powód - Micha³ Cioch MC2300
M.Owen10@wp.pl
Pozwany - Marcin Falklandzki (komendat Krolewskiej Szkoly Podoficerskiej)
Opis przestêpstwa - Pan Marcin Falklandzki objal stanowisko komendanta Krolewskiej Szkoly Podoficerskiej co wiaze sie z pewnymi obowiazkami. W regulaminie szkoly wyczytalem ze jako kadet w II etapie jestem zobowiazany zglosic sie do wykladowcy (pozwanego) o ustalenie tematu pracy dyplomowej. Chcac ukonczyc szkole wyslalem list do pozwanego z pytaniem o temat mej pracy. Pozawany nie odpowiadal wiec wyslalem jeszcze raz i jeszcze raz. Nic to nie pomoglo dlatego wnosze pozew o ukarania pana Marcina Falklandzkiego
Dowody - Regulamin Królewskiej Szko³y Podoficerskiej przyjêty dnia 04.03.2005 r. V.Zadania wykonywane przez kadetów. 6.Trzeci stopieñ szkolenia i egzamin koñcowy: Praca dyplomowa zwi±zana ma byæ natomiast z potrzebami szko³y (np. opracowanie planu bazy wojskowej). Temat pracy ustalany z prowadz±cym.
Uzasadnienie - Za zgod± powoda sprawa zosta³a przekazana dowództwu w celu wyja¶nienia.
Pozew z dnia 2006-01-23
Powód - Micha³ Strudziñski, MS0126 - w imieniu SPD
strudolf@wp.pl
Pozwany - Piotr Polus, PP1305
Opis przestêpstwa - Pozwany w li¶cie wys³anym na listê dyskusyjn± Scholandii 23.01.2006 roku zasugerowa³, ¿e Scholandzka Partia Demokratyczna pozyskuje nowych cz³onków poprzez spamowanie nowych obywateli, wykorzystuj±c do tego celu dane adresowe ze Scholandzkiego Rejestru Kontaktów. Spamowanie jest to czyn powszechnie odbierany negatywnie, wobec czego zagra¿a Scholandzkiej Partii Demokratycznej utrat± zaufania publicznego. Insynuacja pozwanego nie jest w najmniejszym stopniu prawd±. Wnoszê o rozpatrzenie pozwu w trybie wyborczym.
Dowody - "Co do zainteresowania SPD: ma³a dygresja. Zauwazyli¶cie Pañstwo, ¿e cz³onkami SPD zostaj± osoby, ktore dopisa³y sie w³±snie do SRK? Czyzby nie by³o rzeczywiscie rzekomego "spamienia" nowych obywateli? Chyba nie musze sypac przyk³adami."
Uzasadnienie - Pozew wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2006-01-07
Powód - Artur Onacki AO2104
oartur@poczta.onet.pl
Pozwany - Grzegorz Kwiatkowski GK1390
Opis przestêpstwa - Pan Kwiatkowski jest organizatorem gier GK LOTTO. Jedn± z tych gier jest gra 3 z 30. Wybiera siê tam 3 liczby z przedzia³u 30. Nagrody otrzymuje siê za wytypowanie co najmniej 2 prawid³owych liczb. Moimi typami dnia 07.01.2006 o godznie 17:58 by³y liczby 7,3,30. Wylosowano liczby 3,10,30. Wynika wiêc z tego ¿e nale¿y mi siê wygrana. Nie mo¿na jednak tego dok³adnie stwierdziæ poniewa¿ na stronie wyników w miejscu gdzie powinny widnieæ typowane liczby jest puste miejsce. Jest to nieuczciwe ze stony pana Kwiatkowskiego i dlatego wnoszê o wymierzenie kary.
Dowody - Jako dowód za³±czam zrzut ekranowy ze strony z wynikami owego losowania. Dowód przesy³am poczt± elektroniczn±, list o temacie: "dowód w sprawie - Artur Onacki"
Uzasadnienie - Pan Onacki wycofa³ powództwo.
Pozew z dnia 2005-12-29
Powód - Piotr Polus PP1305
piopiks@op.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski MS0126
Opis przestêpstwa - MS0126 na swojej witrynie internetowej http://strudolf.cba.pl/index2.html, zamie¶ci³ tekst pt"Markgraf Liceas ukarany przez Rz±d!" w ktorym opisuje, jakobym Ja PP1305 przyna³e, ¿e Scholandzki rz±d represjonuje MS0126, odbieraj±c mu prawa moderatorskie na Scholandzkim czacie. W rzeczywisto¶ci, o czym moga poswiadczyc swiadkowie, moja wypowied¼ by³a ¿artobliwym podsumowaniem przypadkowego "wyj¶cia" z pokoju czata MS0126. MS1026 wykona³ zrzut ekranowy, wycinaj±c z kontekstu moje s³owa i opatrzy³ go przek³amanym komentarzem, który ukazywa³ mnie w z³ym swietle, czym naruszy³ moje dobro osobiste .
Dowody - 1.Uzyty screenshot czatu wy¶lê mailem. Zaznaczeni s± na nim wszyscy obecni wtedy swiadkowie, ktorzy moga po¶wiadczyæ celu mojej wypowiedzi. 2. Screenshot strony MS0126, na ktorej widnieje uzyty przeklamany tekst. Rowniez wysle mailem.
Uzasadnienie - Pozew zosta³ wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2005-12-13
Powód - Prezes ProDesk BS0388
smykus1@wp.pl
Pozwany - SGPW Draco Malathar
Opis przestêpstwa - Firma ProDesk wchodz±c na SGPW wyemitowala 5000 akcji. Faktycznie zostalo wyemitowanych £±cznie: 6413. Za sprzeda¿ 1413 akcji nie otrzymala pieniêdzy do dnia dzisiejszego. Dywidendy tak¿e zostaj± wyplacane dla 6413 akcjonariuszy, co w rzeczywisto¶ci jest szkod± dla firmy i 5000 prawowitych wspólwla¶cicieli. Kilkakrotnie w 2005 roku apelowalem do Draco Malathara o usuniecie tego bledu i zwrot pieniedzy. Odzewu nie otrzymalem.
Dowody - prze¶le na ¿yczenie s±du
Uzasadnienie - Pozew zosta³ wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2005-10-29
Powód - £ukasz ***
***
Pozwany - Firma Kanikograd Golf Club NIP: FX/006 (W³a¶ciciel Paul Yolk)
Opis przestêpstwa - Firma Kanikograd Golf Club narazi³a mnie na straty finansowe. Kilkukrotnie próbowa³em wykupiæ karte cz³onkowsk± klubu i wstêp na pole golfowe, pieni±dze zosta³y pobrane z mojego konta a zamiast strony pola golfowego ukaza³a mi siê strona z nieczytelnymi kodami systemu FEBUS. Kwota odszkodowania to utracone przez mnie pieni±dze (4*3.3 amr) i kwota zado¶æuczynienia
Dowody - Zrzut ekranowy strony wy¶wietlaj±cej siê po uiszczeniu op³aty. Zrzut ekranu mojego panelu obywatelskeigo z oznaczonymi pobranymi arminami za rzekome korzystanie z klubu golfowego. (Dowody wys³ane na maila)
Uzasadnienie - Pozew wycofany przez powoda
Pozew z dnia 2005-10-23
Powód - Blazej Smektala BS0388
smykus1@wp.pl
Pozwany - Mateusz Mikolaj
Opis przestêpstwa - Ublizanie
Dowody - ROZMOWA NA GG 23.10.2005 Ja1 20:40:18 witam, czy moglbys cos zrobic, zebys nie pojawial sie co 20 sekund jako dostepny? SCH Mateusz Mikolaj 20:40:37 ze co? Ja1 20:40:55 co chwile pojawiasz mi sie jako dostepny i pika mi sygnal SCH Mateusz Mikolaj 20:41:07 ja nic nie poradze Ja1 20:41:26 moze zrobilbys sie "zaraz wracam" albo cos? SCH Mateusz Mikolaj 20:41:45 nie Ja1 20:41:50 ok SCH Mateusz Mikolaj 20:41:51 i mnie nie wkurwiaj
Uzasadnienie - odrzucono z powodu znikomej szkodliow¶ci czynu
Pozew z dnia 2005-10-20
Powód - Micha³ Strudziñski, Markgraf Liceas, MS0126
strudolf@wp.pl
Pozwany - Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Opis przestêpstwa - 25 lipca 2005 roku Pan Marcin Szczesny zapisal mi w testamencie firme Delux FX/133. Mimo kilkukrotnych prósb skierowanych do róznych urzedników zapis testamentu nie zostal nigdy zrealizowany, choc inne zapisy tego testamentu dotyczace innych osób zostaly zrealizowane. Dowiedzialem sie, co przedstawiam w materiale dowodowym, ze firma we wrzesniu zostala usunieta z systemu informatycznego Królestwa Scholandii. Zostalo wiec pogwalcone moje prawo wlasnosci. Domagam sie przywrócenia firmy, badz wyplacenia rekompensaty z nawiazka za stracony czas niedzialania firmy. Pragne równiez zaznaczyc, iz nie domagam sie wskazania winnych tego stanu rzeczy. Zalezy mi jedynie na przywróceniu wlasciwego stanu majatkowego.
Dowody - Matria³ dowodowy zamie¶ci³em na stronie http://www.strudolf.cba.pl/dowody.html
Uzasadnienie - Na mocy ugody zawartej ze stron± pozwan±, powód zrezygnowa³ z roszczenia w zamian za odszkodowanie.
Pozew z dnia 2005-09-18
Powód - Filip Gaffke,FG1904
pronto_smogg@vp.pl
Pozwany - Szpital Scholandi
Opis przestêpstwa - Szpital karze mi zap³aciæ za leczenie,ale wed³ug systemu nie by³em w szpitalu
Dowody -
Uzasadnienie - Odrzucono zpowodu braku materia³u dowodowego. Prosimy dostarczyæ materia³ dowodowy. Uzasadniony by³by kontakt z osob± odpowiedzialn± za system informatyczny Pañstwa. S±d nie prowadzi administracji serwisu szpitala.
Pozew z dnia 2005-09-11
Powód - JK1918 Jacek kowalik
jacek153@o2.pl
Pozwany - rz±d scholansii
Opis przestêpstwa - niezapewnianie pracy
Dowody - jestem bezrobotny i koñcz± mi sie pieni±dze
Uzasadnienie - Rz±d Scholandii nie prowadzi po¶rednictwa pracy. Oskar¿enie jest bezpodstawne i nie mo¿e zostaæ przyjete przez S±d.
Pozew z dnia 2005-08-29
Powód - Magda
mirian-1@o2.pl
Pozwany - Hipermarket
Opis przestêpstwa - Nie moge nic kupiæ!Jakim prawem nie chc± sprzedawaæ jedzenia ludziom!Jedyne co mogew to chodziæ do restauracjii przep³acaæ za dwa okruszki po 14 ar +vat!
Dowody - (B³êdy w grze) :P
Uzasadnienie - Odrzucono z powodu braku mo¿liwo¶ci ustanowienia strony winnej zaistnia³ej sytuacji. Problem b³êdów w programie dotyka wszystkich mieszkañców. Jedyne co mo¿e zrobiæ S±d to apelowaæ do osób odpowiedzialnych za infrastrukturê informatyczna Pañstwa, aby jaknajsybciej ulepszyæ system informatyczny w Pañstwie.
Pozew z dnia 2005-08-23
Powód - Mateusz Mikolaj, MM0785
mikut8@wp.pl
Pozwany - Gazeta Polityczna, gazeta_polityczna@op.pl
Opis przestêpstwa - Bezprawne umieszczenie fotografii (tj.mojego zdjecia-mojej twarzy) w artykule pt. ,,Jaki rz±d?"(Gazeta Polityczna-numer 2)
Dowody - Zdjêcie przy I akapicie w artykule ,,Jaki rz±d?"-Gazeta Polityczna wydanie numer 2: http://republika.pl/gazeta_polityczna/gazeta.htm
Uzasadnienie - Mimo wielokrotnych prób S±dowi nie uda³o siê ustaliæ redaktora naczelnego Gazety Politycznej. S±d zawiesi³ postêpowanie w sprawie do czasu podjêcia postêpowania przez prokuratora.
Pozew z dnia 2005-08-23
Powód - Anna Dudziec
dudziec@poczta.onet.pl
Pozwany - Piotr Polus PP1305
Opis przestêpstwa - Przedewszystkim zaniechanie i matoczenie wszystkich ze scholandii, najpierw powiedzia³ ze stopka pochodzi ze strony http://www.freewebtemplates.com co faktycznie z tamt±d jest i pisze tam wyraznie o stopce, a pó¼niej jak niemia³ wyboru to stwierdzono, ze strona jest na jego koncie . Pozatym z tego co mi wiadomo stopka nie powinna byæ swiadomie chowana jak on to robi, oraz Twierdzac ze jest na widoku w stopce - jak to jest napisane na stronie przedstawionej powy¿ej. http://www.freewebtemplates.com
Dowody - Ostatnie Posty Rozmowy Dotycz±ce sprawy
Uzasadnienie - Brak kontaktu ze stron± skar¿±c± powoduje niemo¿no¶æ rozpatrzenia sprawy.
Pozew z dnia 2005-08-23
Powód - Piotr Polus PP1305
piopiks@op.pl
Pozwany - Anna Dudziec AD1554
Opis przestêpstwa - AD1554 nies³usznie oskarzy³a PP1305 o usuniêcie z szablonu witryny stopki z prawami autorskimi i dodanie swojego podpisu. Mowa o stronie Partii Nowa Demokracja: http://ndemokracja.xt.pl/
Dowody - Wypowied¼i AD1554:"Wstyd teraz no nie, a taki pan kryszta³owy no nie? Stopka zosta³a usuniêta i niech mi Pan nie nawija makaronu na uszy!!!! Przekrecanie na temat stopki to se Pan mo¿e ale nie mi bo nie jestem slepa.",Ma Pan prawa autorskie do tego - NIE ! Wiêc Prosze sprawdziæ sk¹d pan œci¹ga³ t¹ strone WyraŸnei pisze w regulaminie by zostawiaæ stopke autora a tak nie jest. . (Krzaczki by³y) a o to strona ND http://ndemokracja.xt.pl/ i dla porównania szablon: http://zlotelfy.50webs.com/n_d/ Jak widac dolna stopka zosta³a niezmieniona.
Uzasadnienie - Nie jest mo¿liwe zaskar¿enie samego aktu oskar¿enia, nawet je¶li okaza³by siê on bezzasadny, tylko dlatego, ¿e S±d nie podzieli³ zdania jego autora. Podobna sytuacja zachodzi, gdy S±d jeszcze nie wyda³ wyroku. Z tego powodu S±d postanowi³ pozew odrzuciæ.

[Mo¿liwe jest natomiast oskar¿enie o znies³awienie z tym, ¿e nale¿y uwzglêdniæ przy rozpatrywaniu takiej sprawy konstytucyjne prawo do s±du. Z tego powodu ew. oskar¿enie musia³oby udowodniæ, ¿e celem zaskar¿onego dzia³ania by³o znies³awienie a nie dochodzenie sprawiedliwo¶ci.]
Pozew z dnia 2005-08-22
Powód - Krzysztof Dudziec KD1378
dudziec@gmail.com
Pozwany - Gazeta Polityczna
Opis przestêpstwa - umieszcenie mojego wizerunku bez mojej zgody.
Dowody - strona Gazety Politycznej
Uzasadnienie - Mimo wielokrotnych prób S±dowi nie uda³o siê ustaliæ redaktora naczelnego Gazety Politycznej. S±d zawiesi³ postêpowanie w sprawie do czasu podjêcia postêpowania przez prokuratora.
Pozew z dnia 2005-08-21
Powód - Mateusz Mikolaj, MM0785
mikut8@wp.pl
Pozwany - Rafa³ Dey-Sinicki
Opis przestêpstwa - Pan Dey-Senicki w 2 numerze Gazety Politycznej w swoim artykule pt. ,,Prawo Scholandzkie-zarzuty" napisal nieprawde i tutaj cytuje: ,,Ten sam minister ustala wynagrodzenia urzêdników w ogóle bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, na zasadzie, ¿e skoro jest ministrem, to mu wolno. W przypadku Ministra ds. Promocji wolê siê nawet nie domy¶laæ, na jakiej zasadzie jednoosobowo przyj±³ ustawê (sic! - ustawê o zamówieniach publicznych). " Ustawa zostala przeglosowana przez poprzedni parlament.
Dowody - Archiwum Listy dyskusjnej Parlamentu i cytat z hazety Politycznej(numer2): ,,Ten sam minister ustala wynagrodzenia urzêdników w ogóle bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, na zasadzie, ¿e skoro jest ministrem, to mu wolno. W przypadku Ministra ds. Promocji wolê siê nawet nie domy¶laæ, na jakiej zasadzie jednoosobowo przyj±³ ustawê (sic! - ustawê o zamówieniach publicznych). "
Uzasadnienie - Mimo wielokrotnych prób S±dowi nie uda³o siê ustaliæ redaktora naczelnego Gazety Politycznej, a wiêc równie¿ i autora (nie wiadomo czy nie pos³u¿y³ siê pseudonimem) S±d zawiesi³ postêpowanie w sprawie do czasu podjêcia postêpowania przez prokuratora.
Pozew z dnia 2005-08-06
Powód - Mateusz Mikolaj, MM0785
mikut8@wp.pl
Pozwany - Gazeta Polityczna(Redaktor Naczelny)
Opis przestêpstwa - Gazeta Polityczna wydaj±c tekst: ,,Apel Kerada Mastera nie by³ jedynym w tym czasie. Znany wszystkim warszawskim logopedom Minister Mateusz Miko³aj zaapelowa³ o to, aby ka¿dy martwi³ siê o siebie, a nie krytykowa³ innych. Dok³adnie rok temu Mateusz Miko³aj twierdzi³ zupe³nie coœ odwrotnego. No có¿, punkt widzenia zale¿y od miejsca siedzenia. "obrazi³a mnie, poniewa¿ nie z mojej winy mam wade wymowy, a tak¿e nie stwierdzono kiedy i jak zmieniam swoje zdanie.
Dowody - Teskt opublikowany w Gazecie Politycznej(numer 1): ,,Apel Kerada Mastera nie by³ jedynym w tym czasie. Znany wszystkim warszawskim logopedom Minister Mateusz Miko³aj zaapelowa³ o to, aby ka¿dy martwi³ siê o siebie, a nie krytykowa³ innych. Dok³adnie rok temu Mateusz Miko³aj twierdzi³ zupe³nie coœ odwrotnego. No có¿, punkt widzenia zale¿y od miejsca siedzenia. "
Uzasadnienie - Mimo wielokrotnych prób S±dowi nie uda³o siê ustaliæ redaktora naczelnego Gazety Politycznej. S±d zawiesi³ postêpowanie w sprawie do czasu podjêcia postêpowania przez prokuratora.
Pozew z dnia 2005-08-05
Powód - Adrian
jachmen150@interia.pl
Pozwany - KancelariaSCHOLANDII
Opis przestêpstwa - Ja i moi koledzy czekamy ju¿ od miesi±cana na obywatelstwo w scholandii. czekamy i ta sprawa zaczyna nas ju¿ denerwowaæ!! próbowali¶my siê porozumieæ ale to nic nie da³o
Dowody - nie mo¿emy daæ dowodu materialnego ale mo¿ecie sie nas spytaæ. nasze numery gg to 5641183, 1695987, 5931119
Uzasadnienie - Art. 5 Rdz. III Kodeksu Karnego stanowi, ¿e "Prawo do wnoszenia pozwów przys³uguje wszystkim obywatelom Scholandii jak równie¿ osobom prawnym oraz cudzoziemcom, przebywaj±cym legalnie w Królestwie." W zwi±zku z tym pozew zosta³ odrzucony.
Pozew z dnia 2005-08-03
Powód - DamianWachowiczDW1818
lak@poczta.onet.pl
Pozwany - Restauracja pasibrzuch
Opis przestêpstwa - zjad³em jedzenie wykwintne w tej restauracji i wcale siê nie najad³em!!!
Dowody - brak
Uzasadnienie - Brak kontaktu z powodem i tym samym niemo¿no¶æ nadania biegu sprawie. Powód nie figuruje równie¿ w Spisie Ludno¶ci Scholandii.
Pozew z dnia 2005-07-20
Powód - Pet von Wingen PW1694
patryniu@op.pl
Pozwany - Szpital / Rz±d królewski
Opis przestêpstwa - Nie wiem czy to dobre miejsce na tê sprawe. Ale chodzi mi o to ¿e rz±d królewski ¼le zrobi³ w sprawie szpitala i odrzywiania. A mianowicie ja jestem biednym obywatelem, a wyjecha³em na 3 tygodnie z kraju i niemog³em sie odrzywiaæ, a na wykup wycieczki mnie nie stac by³o. Mój kolega mieszka w dremlandzie i tam jest taka opca wyje¿d¿am na urlop. S±dze ¿e tu te¿ powinno takie co¶ powstaæ.
Dowody - Niemo¿liwe dowody w tej sprawie.
Uzasadnienie - Bezpo¶redniej winy za stan, w którym znalaz³ siê powód z ca³± pewno¶ci± nie ponosi ani Królewski Rz±d Scholandii, ani Szpital Scholandzki, dlatego S±d postanowi³ odrzuciæ pozew.
Pozew z dnia 2005-07-15
Powód - Czarek bielalak OFfczarek
lipton1@autogaf.pl
Pozwany - Firma - FX/195 --- w³asciciel firmy :PL0139
Opis przestêpstwa - Kupi³em w Super Markecie JEdzenie zwyk³e za 1.55 Ar a wogole nie dodowa³ao najedzenia ! A tym gorzej dla mnie bo mi w³asnie koncz± sie srodki pieniêzne !
Dowody - Prosze samemu kupiæ jedzenie i zobaczyæ ze tylko zdrowie wzrasta .
Uzasadnienie - Niniejszym w zwiazku z brakiem kontaktu z powodem oraz niefigurowaniem jego osoby w Bazach Spisu Mieszkañców pozew oddalam
Pozew z dnia 2005-04-26
Powód - Janusz Lis (JL0943) w imieniu Grzegorza Kwiatkowskiego (GK1390) i Paw³a Dziadzio (PD1411)
rouden@poczta.fm
Pozwany - Micha³ Miotke MM1372
Opis przestêpstwa - Pozwany nie wywiazal sie z zobowiazan zwiazanych z organizacja Pucharu Scholandii w skokach narciarskich. Nie wyplacil naleznych nagrod, przez co moi klienci stracili w sumie 730 ar. Sa to pieniadze nalezne za nagrody w poszczegolnych konkursach, oraz w klasyfikacji generalnej (wg stawki zawartej w regulaminie PSSN).
Dowody - pkt 10 reg. PSSN "Zwyciêzca pojedynczego konkursu otrzyma 80ar (50ar - II miejsce, 25ar - III miejsce), za¶ zwyciêzca ca³ego Pucharu dostaje 180ar (110ar - II miejsce, 50ar - III miejsce, 25ar - IV miejsce, 10ar - V miejsce)" (zrodlo http://www.who.vectranet.pl/~admic/skoki/regulamin.html ).
Uzasadnienie - ¦mieræ pozwanego
Pozew z dnia 2005-03-31
Powód - Grzegorz Kwiatkowski, GK1390
grzehoo@poprostu.net
Pozwany - Bartek Pla, BP1410
Opis przestêpstwa - Pan Bartek Pla, wlasciceil firmy Marlot (FX/206) nie wyplacic mi naleznej kwoty, jako nagrody w loterii "LICZBY" Marlot. 24 marca 2005 wyslalem na adres Pana Bartka Pla (za6ck@wp.pl) wytypowane liczby w postaci 25 losów po 6 liczb. Kazdy los kosztuje 1 AR. Potwierdzilem jednoczesnie w tym emailu, ze pieniadze wplacilem na konto firmy FX/206. (25AR). Dnia 30.03.2005 w loterii "Liczby" wylosowane zostaly liczby: 21,5,18,2,41,43. W loterii tej wiec wytypowalem trzy liczby prawidlowo, ale w trzech losach. Nagroda wiec logicznie myslac powinna wyniesc 3 x 20 AR. Niestety, dnia 2005-03-30 o godz. 20:35:55 na moje konto wplynela kwota 20 AR z tytulu nagrody w loterii Marlot. Wyslalem wiec zapytanie do Pana Bartka Pla dlaczego nie otrzymalem calosci wygranej. Odpowiedz przedstawiam ponizej w "Dowodach". Wypowiedz Pana Bartka Pla to po prostu kpina. Nie informowal nigdy, ze firma nie ma funduszy na nagrody. Zastanawiam sie co by bylo, gdybym wyslal 25 JEDNAKOWYCH losów i wytypowal 3 liczby prawidlowo? Rowniez otrzymalbym tylko pieniadze za jedna trójkê?
Dowody - Moje typy liczb wygladaly nastepujaco: "GK1390: 3-5-12-24-25-26 GK1390: 3-5-12-24-25-26 GK1390: 3-5-12-24-25-26 GK1390: 3-12-15-24-25-26 GK1390: 3-12-15-24-25-26 GK1390: 3-12-15-24-25-26 GK1390: 10-13-17-23-26-34 GK1390: 10-13-17-23-26-34 GK1390: 10-13-17-23-26-34 GK1390: 11-14-16-28-36-44 GK1390: 11-14-16-28-36-44 GK1390: 11-14-16-28-36-44 GK1390: 21-24-26-38-41-43 GK1390: 21-24-26-38-41-43 GK1390: 21-24-26-38-41-43 GK1390: 1-8-11-38-42-44 GK1390: 1-8-11-38-42-44 GK1390: 1-8-11-38-42-44 GK1390: 2-4-11-32-33-37 GK1390: 2-4-11-32-33-37 GK1390: 2-4-11-32-33-37 GK1390: 5-20-28-34-41-45 GK1390: 4-20-28-34-41-45 GK1390: 1-20-28-34-41-45 GK1390: 8-20-28-34-41-45" ===== Potwierdzenie wplaty: "Dokonano przelewu gotówki w wysokoÅ?ci 25 AR z konta: GK1390 (Grzegorz Kwiatkowski) na konto: FX/206 (Firma:FX/206 W³a¶ciciel:BP1410)" ======== Wygrane liczby: http://www.darmoland.pl/za6ck/marlot/index.htm ======== Regulamin loterii http://www.darmoland.pl/za6ck/marlot/regulamin.htm ======== Nagrody w loterii "Liczby" http://www.darmoland.pl/za6ck/marlot/liczby.htm ======= Odpowiedz na zapytanie o niewyplacenie calosci wygranej: "Juz mowie. W regulaminie nie ma nic o tym ze 3 trafne zaklady podbijaja kwote wygranej. Najprawdopodobniej z czasem to zmienimy ale teraz nie mamy na tyle funduszy aby bylo to mozliwe. Grajac akceptuje pan regulamin wiec nie ma tutaj nic nielegalnego ani zadnych przekretow. Sam pan rozumie, loteria niedawno co ruszyla i nie ma na tyle piniedzy a zadnych sponsorów aktualnie nie posiada... Chyba wszystko juz pan rozumie a wiec do zobaczenia no i zachecamy do dalszej gry... Z powazaniem Bartek Pla
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew
Pozew z dnia 2005-03-13
Powód - Krzysztof Dudziec (KD1378)
dudziec@skejt.biz
Pozwany - SAWS (MS1263) Michael Sawsingham
Opis przestêpstwa - kradziesz mienia publiczneo z premedytacja --> bezprawne przywlaszczenie CSKL Do tego nazwal mnei pedofilem , co jest nieprawda. Bo ujawnilem prawde, a on mnei tak oczernil publicznie .
Dowody - Krszystof Dudziec lezy w szpitalu. Pocial sie i upil z mojego powodu. Na moim punkcie ma swira i dlatego zmienilem swoje zachowanie w stosunku do niego. Po prostu balem sie z nim spotkac z obawy, ze moze byc pedofilem. Wydaje mi sie, ze najelpiej bedzie jezeli ktos zglosi to na policje.
Uzasadnienie - S±d przyj±³ wcze¶niejszy pozew.
Pozew z dnia 2005-03-13
Powód - Micha³ Miotke
m.rysiu@wp.pl
Pozwany - (MS1263) Michael Sawsingham
Opis przestêpstwa - Kradzie¿ z premedytacja. Przywlaszczenie cudzego mienia, a mianowicie Centrum Szkolenia Kadr Lokalnych, nie stosowne wypowiedzi na Liscie Dyskusyjnej
Dowody - Posty z listy dyskusyjnej KS z dnia 13.03.2005r
Uzasadnienie - S±d przyj±³ pozew Pana Krzysztofa Dud¼ca, jako osoby poszkodowanej w tej sprawie.
Pozew z dnia 2005-03-13
Powód - Micha³ Miotke
m.rysiu@wp.pl
Pozwany - (MS1263) Michael Sawsingham
Opis przestêpstwa - Kradzie¿ z premedytacja. Przywlaszczenie cudzego mienia, a mianowicie Centrum Szkolenia Kadr Lokalnych, nie stosowne wypowiedzi na Liscie Dyskusyjnej
Dowody - Posty z listy dyskusyjnej KS z dnia 13.03.2005r
Uzasadnienie - S±d przyj±³ pozew Pana Krzysztofa Dud¼ca, jako osoby poszkodowanej w tej sprawie.
Pozew z dnia 2005-03-13
Powód - Kerad, Master, YY0054
kerad-master@o2.pl
Pozwany - Michael, Sawsingham, MS1263
Opis przestêpstwa - kradziesz mienia publiczneo z premedytacja --> bezprawne przywlaszczenie CSKL
Dowody - ze informowal, iz jest jej wlascicielem - kilkukrotnie informowal o tym na liscie dyskusyjnej ze nie jest wlascicielem - wyciag z konta bylego MSWiA (obecnie MSWIiA)
Uzasadnienie - S±d przyj±³ pozew Pana Krzysztofa Dud¼ca, jako osoby poszkodowanej w tej sprawie.
Pozew z dnia 2005-03-13
Powód - Mateusz Mikolaj, MM0785
mikut8@wp.pl
Pozwany - Michael Sawsingham
Opis przestêpstwa - Pan Sawsingham u¿y³ na li¶cie dyskusyjnej nieetycznych i nieprawdziwych, obra¼liwych s³ów.
Dowody - Krszystof Dudziec lezy w szpitalu. Pocial sie i upil z mojego powodu. Na moim punkcie ma swira i dlatego zmienilem swoje zachowanie w stosunku do niego. Po prostu balem sie z nim spotkac z obawy, ze moze byc pedofilem. Wydaje mi sie, ze najelpiej bedzie jezeli ktos zglosi to na policje. Saws
Uzasadnienie - S±d przyj±³ pozew Pana Krzysztofa Dud¼ca, jako osoby poszkodowanej w tej sprawie.
Pozew z dnia 2005-02-04
Powód - Michael Sawsingham, MS1263
sawsingham@wp.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski, MS0126
Opis przestêpstwa - Pan Strudzinski dopuscil sie zlamania prawa karnego na podstawie trzech punktow: 31. Kto prywatne ¿ycie innej osoby lub grupy osób czyni tematem publicznym z zamiarem zaszkodzenia jej, jej opinii lub wyniesienia w³asnej korzy¶ci, nie za¶ publicznego dobra. 34. Kto wzywa do zachowañ sprzecznych z niniejszym Kodeksem lub propaguje je, zw³aszcza za¶ kto sieje nienawi¶æ do jakiejkolwiek osoby lub grupy osób. - Pomawianie obywateli, w tym wypadku mojej osoby? Jak najbardziej ten punkt sie zgadza. 46. Kto swoim zachowaniem prowokuje publiczny skandal, kto narzuca innym osobom lub od nich wymaga nie przyjêtych zwyczajowo zachowañ. Pan Strudzinski swoim zachowaniem moje zycie publiczne w tym wypadku lista dyskusyjna, dopiuscil sie obrazy mojej osoby, nieslusznie pomowil, wrecz mozna by pomyslec ze szpieguje na rzecz innego panstwa, uczynil ze mnie wrecz calkiem inna osobe. Jako Sedzia Sadu Krolewskiego sam lamiac prawo zawarte w kodeksie karnym nie umie tego prawa poszanowac. Szydzi do mnie nienawisc juz od samego poczatku pojawienia sie mojej osoby w Krolestwie Scholandii, obrazal mnie na czatach, ale wtedy nie mialem jeszcze checi pozwania go do sadu, bo przeciez sedziego pozywac nie wypada. Zaszlo jednak za daleko. Pan Strudzinski sprowokowal rowniez publiczny skandal. Oskarzyl ministra o cos co nie jest prawda.
Dowody - ----- Original Message ----- From: "Michal Strudzinski" To: Sent: Thursday, February 03, 2005 11:02 PM Subject: RE: [scholandia_xo_pl] Has your Micronation blebleble... - Bez ekscytacji, panowie! > From: Filip von Schwaben [mailto:regent2@op.pl] > Alez Panie Ministrze! > PO CO NAM ich uznanie? Moze chodzi o to, ze jeszcze kilka miesiecy temu dla Pana Ministra to Scholandia byla pseudomikronacja, a on jako Premier Brunlandu nawolywal wszystkie v-kraje (tzn. Dreamland, Scholandie i Sarmacje) o powrót do "idei Micronations", czyli zlikwidowanie systemów gospodarczych. Zreszta Pan Sawicki, przepraszam Sawsingham, bardzo lubi takie listy dyskusyjne. Swego czasu Brunland byl administratorem m.in. Zgromadzenia Przedstawicieli - "pierwsza liste miedzynarodowa, zalozona przez Republike Baridasu", Ggrupy - "czyli liste Ggrupy, w sklad ktorej wchodzily najwieksze panstwa wirtualne". Wiem, ze 99% Scholanczyków pewnie nie wie co to za "wirtualne ONZ-y", ale grunt ze niektórzy mogli byc czlonkami :-) Zreszta, to przeciez Brunland w czasach gdy Pan Sawsingham byl jego premierem, nawolywal: "Precz z Forumpm!" (dlatego, ze tam ich nie chcieli). pozdrawiam, MS
Uzasadnienie - S±d przyj±³ ju¿ wcze¶niejszy pozew.
Pozew z dnia 2005-02-04
Powód - Michael Sawsingham, MS1263
sawsingham@wp.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski, MS0126
Opis przestêpstwa - Pan Strudzinski dopuscil sie zlamania prawa karnego na podstawie trzech punktow: 31. Kto prywatne ¿ycie innej osoby lub grupy osób czyni tematem publicznym z zamiarem zaszkodzenia jej, jej opinii lub wyniesienia w³asnej korzy¶ci, nie za¶ publicznego dobra. 34. Kto wzywa do zachowañ sprzecznych z niniejszym Kodeksem lub propaguje je, zw³aszcza za¶ kto sieje nienawi¶æ do jakiejkolwiek osoby lub grupy osób. - Pomawianie obywateli, w tym wypadku mojej osoby? Jak najbardziej ten punkt sie zgadza. 46. Kto swoim zachowaniem prowokuje publiczny skandal, kto narzuca innym osobom lub od nich wymaga nie przyjêtych zwyczajowo zachowañ. Pan Strudzinski swoim zachowaniem moje zycie publiczne w tym wypadku lista dyskusyjna, dopiuscil sie obrazy mojej osoby, nieslusznie pomowil, wrecz mozna by pomyslec ze szpieguje na rzecz innego panstwa, uczynil ze mnie wrecz calkiem inna osobe. Jako Sedzia Sadu Krolewskiego sam lamiac prawo zawarte w kodeksie karnym nie umie tego prawa poszanowac. Szydzi do mnie nienawisc juz od samego poczatku pojawienia sie mojej osoby w Krolestwie Scholandii, obrazal mnie na czatach, ale wtedy nie mialem jeszcze checi pozwania go do sadu, bo przeciez sedziego pozywac nie wypada. Zaszlo jednak za daleko. Pan Strudzinski sprowokowal rowniez publiczny skandal. Oskarzyl ministra o cos co nie jest prawda.
Dowody - ----- Original Message ----- From: "Michal Strudzinski" To: Sent: Thursday, February 03, 2005 11:02 PM Subject: RE: [scholandia_xo_pl] Has your Micronation blebleble... - Bez ekscytacji, panowie! > From: Filip von Schwaben [mailto:regent2@op.pl] > Alez Panie Ministrze! > PO CO NAM ich uznanie? Moze chodzi o to, ze jeszcze kilka miesiecy temu dla Pana Ministra to Scholandia byla pseudomikronacja, a on jako Premier Brunlandu nawolywal wszystkie v-kraje (tzn. Dreamland, Scholandie i Sarmacje) o powrót do "idei Micronations", czyli zlikwidowanie systemów gospodarczych. Zreszta Pan Sawicki, przepraszam Sawsingham, bardzo lubi takie listy dyskusyjne. Swego czasu Brunland byl administratorem m.in. Zgromadzenia Przedstawicieli - "pierwsza liste miedzynarodowa, zalozona przez Republike Baridasu", Ggrupy - "czyli liste Ggrupy, w sklad ktorej wchodzily najwieksze panstwa wirtualne". Wiem, ze 99% Scholanczyków pewnie nie wie co to za "wirtualne ONZ-y", ale grunt ze niektórzy mogli byc czlonkami :-) Zreszta, to przeciez Brunland w czasach gdy Pan Sawsingham byl jego premierem, nawolywal: "Precz z Forumpm!" (dlatego, ze tam ich nie chcieli). pozdrawiam, MS
Uzasadnienie - W zwiazku z opuszczeniem przez powoda Scholandii. Pozew oddalam.
Pozew z dnia 2005-01-24
Powód - Oszustwo (PK1364)
foxon@tlen.pl
Pozwany - XX0901
Opis przestêpstwa - Wprowadzalem sie i oplacalem odrazu czynsz za 7 dni a po dniu wyrzucono mnie z kamienicy za nieplacenie czynszu.
Dowody - Przekaze poczta.
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-12-13
Powód - B³a¿ej Smekta³a BS0388
smykus1@wp.pl
Pozwany - Micha³ Knobel
Opis przestêpstwa - Nieprawid³owo¶ci w przeprowadzeniu przetargu na budowe Zamku Królewskiego. Pan Knobel jako przewodniczacy komisji oglosil firme zwycieska w tym przetargu, ktora nie posiada³a wlasnego d¼wigu. Firma ledwo co zosta³a za³o¿ona, a co za tym idzie nie mo¿e byæ wiarygodna. Nie s±dzê, ¿eby jej oferta by³a równie dobra jak pozosta³ych firm które istniej± ju¿ w Scholandii od d³u¿szego czasu. Pan Knobel nie ujawni³ na li¶cie dyskusyjnej kwoty, jak± zaproponowa³a ta firma za wybudowanie Zamku Królewskiego - nawet nie odpowiedzia³ jak publicznie poprosi³em na li¶cie o powiedzenie tej kwoty (domy¶lam siê, ¿e by³a ona du¿o wy¿sza ni¿ pozosta³ych firm).
Dowody - mogê udostêpniæ na ¿yczenie s±du.
Uzasadnienie - S±d nie dopatrzy³ siê ¿adnych nieprawid³owo¶ci w przebiegu przetargu. Pozew opiera siê jedynie na odczuciach i opiniach powoda.
Pozew z dnia 2004-11-26
Powód - Draco Malathar
draco_malathar@op.pl
Pozwany - FX/152
Opis przestêpstwa - W³a¶ciciel firmy za jej po¶rednictwem dzia³a³ na szkodê Królestwa Scholandii.
Dowody - Materia³y dowodowe tylko do dyspozycji Wysokiego S±du ze wzglêdu na ich utajnienie.
Uzasadnienie - Sprawa zosta³a po³±czona z pozwem przeciwko w³a¶cicielowi firmy - Rados³awowi Rosiñskiemu.
Pozew z dnia 2004-11-12
Powód - z³amanie podpisanej wczesniej umowy!!
tymik@op.pl
Pozwany - Patryk Bielicki
Opis przestêpstwa - sprzedalem Patrykowi Bielickiemu Ma³y domek miejski. Podpisa³ umowê ¿e bêdzie p³aci³ w ratach (7 razt po 100AR wp³ata w kazda niedziele) wp³aci³ 2 raty i reszty nie chce. Zablokowa³ mnie na GG
Dowody - Tymik (25-10-2004 12:43) Ja PATRYK BIELECKI po zakupie domku od pana Tymickiego za (100AR piwerasza rata)zobowizazuje sie do zplacenia jeszcze 6 rat (po 100AR0co tydzien scholandzki(co niedziela do 22:00). Patryk Bielicki[5 rat po 100] co niedziela (25-10-2004 12:43) ok zgadzam sie
Uzasadnienie - S±d przyj±³ ju¿ wcze¶niejszy pozew.
Pozew z dnia 2004-11-12
Powód - z³amanie podpisanej wczesniej umowy!!
tymik@op.pl
Pozwany - Patryk Bielicki
Opis przestêpstwa - sprzedalem Patrykowi Bielickiemu Ma³y domek miejski. Podpisa³ umowê ¿e bêdzie p³aci³ w ratach (7 razt po 100AR wp³ata w kazda niedziele) wp³aci³ 2 raty i reszty nie chce. Zablokowa³ mnie na GG
Dowody - Tymik (25-10-2004 12:43) Ja PATRYK BIELECKI po zakupie domku od pana Tymickiego za (100AR piwerasza rata)zobowizazuje sie do zplacenia jeszcze 6 rat (po 100AR0co tydzien scholandzki(co niedziela do 22:00). Patryk Bielicki[5 rat po 100] co niedziela (25-10-2004 12:43) ok zgadzam sie
Uzasadnienie - ¦mieræ pozwanego
Pozew z dnia 2004-10-26
Powód - Janusz Lewandowski JL1060
lew21gucio@o2.pl
Pozwany - Bibinska Magda MB0278 (adres zamieszkania - SCH/S/032)
Opis przestêpstwa - Dnia 24.10.2004 o godzinie 18:48:06 nast±pi³a kradzie¿ - z mojego konta bankowego zosta³o przelane 200 arminów na konto pozwanego.
Dowody - Przegl±da³em operacje na moim koncie i znalaz³em pozycjê z któr± nie mam nic wspólnego: Zapis (w kolejno¶ci wypisania): 2004-10-24 18:48:06 ? ---- MB0278 - 201.05 AR
Uzasadnienie - Strony zawar³y ugodê. Jednocze¶nie pozwana Magda Bibiñska zosta³a oczyszczona ze stawianych jej zarzutów.
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - Kamil Tymicki KT0355
tymik@op.pl
Pozwany - Robert Ró¿ycki RR1108
Opis przestêpstwa - Wy³udzenie hasla a nastepnie kradziez pieniedzy z kata, oszustwo
Dowody - Rozmowa na GG oraz wyciag z banku ze zostaly skradzione pieniadze
Uzasadnienie - Obywatel RR1108 nie ¿yje (nie jest obecny w spisie obywateli i mieszkañców)
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - SZanta¿
glutek@o2.pl
Pozwany - MS0126
Opis przestêpstwa - Próbowa³ nak³oniæ mnie do oddania firmy i gro¿b± o poskar¿eniu w s±dzie
Dowody - rozmowa MS0126:proszê, ¿eby zaprzesta³ Pan tej dzia³alno¶ci, bo bêde musia³ zwróciæ siê do s±du AS094:nie bêdzie pan mnie zmusza³ MS0126:prosze Pana Pan mo¿e mieæ co najwy¿ej gluty w nosie AS1094:nie zmusi mnie pan MS0126:ty gnoju debilu szlejo lochu debilu ju¿ piszê do s±du.... jednak jeszcze nie pozwa³
Uzasadnienie - S±d dokona³ potrójnego wezwania powoda, lecz ten nei stawi³ siê w s±dzie. Po zasiêgniêciu informacji ze Spisu Ludno¶ci Ustalono, i¿ powod zmar³ lub opu¶ci³ Scholandie w zwi±zku z tym pozew oddalam.
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - GS1082
Ger12@interia.pl
Pozwany - JS1121
Opis przestêpstwa - Wycofujê sprawê dogadali¶my siê
Dowody - ddd
Uzasadnienie - Wniosek nie ma charakteru pozwu.
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - Szanta¿
wacek45@tenbit.pl
Pozwany - JS1121
Opis przestêpstwa - JS1121 nies³usznie oskar¿a mego klijenta. JS1121 zagrozi³ GS1082 o pozew w s±dzie za niewinne g³upstwo przy rozmowie gg
Dowody - ...GS1082: nie mam kasy... wywalili mnie z roboty i... jestem chory JS1121:to zapisz siê na listê chrych w szpitalu a ja ciê odwiedzê GS1082:nie mam kasy a tam trzeba p³aciæ JS1121: to oddam ci kasê za piwo GS1082: nietrzeba ¿artowa³em JS1121:szmato cwelu palo lochu juz wlasnie psize do sadu i masz przewalone palo
Uzasadnienie - S±d nie przyjmuje skargi, poniewa¿ powód nie przedstawi³ ¿adnego dokumentu potwierdzaj±cego umocowanie.
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - Szanta¿ GS1082
Ger12@interia.pl
Pozwany - JS1121
Opis przestêpstwa - JS1121 szanta¿owa³ mniê o parcelê EL/011 któr± wystawi³em na sprzeda¿.Chcia³ j± za prawie darmo wiêc odmówi³em.On mnie zaszanta¿owa³ i napisa³ z jakim¶ go¶ciem zmy¶ln± historyjkê o mafii.ON k³amie!!!!!!!!!!
Dowody - (ger 4446605) cze dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) cze (ger 4446605) Nadal chcesz kupiæ parcelê dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) NIO (ger 4446605) ustalmy cenê dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ok (ger 4446605) 80 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) 40 (ger 4446605) 70 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) 50 mam ma³o kasy (ger 4446605) 70 moje ostatnie s³owo dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl)I tak i tak mi sprzedasz tê parcelê bo mam kumpli w s±dzie którzy ciê za³atwi± (ger 4446605) zg³upia³e¶ nie sprzedam jej za 50 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) Ju¿ po tobie (ger 4446605)co????? Zablokowa³ mnie
Uzasadnienie - S±d przyj±³ ju¿ wcze¶niejszy pozew.
Pozew z dnia 2004-10-11
Powód - Szanta¿ GS1082
Ger12@interia.pl
Pozwany - JS1121
Opis przestêpstwa - JS1121 szanta¿owa³ mniê o parcelê EL/011 któr± wystawi³em na sprzeda¿.Chcia³ j± za prawie darmo wiêc odmówi³em.On mnie zaszanta¿owa³ i napisa³ z jakim¶ go¶ciem zmy¶ln± historyjkê o mafii.ON k³amie!!!!!!!!!!
Dowody - (ger 4446605) cze dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) cze (ger 4446605) Nadal chcesz kupiæ parcelê dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) NIO (ger 4446605) ustalmy cenê dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ok (ger 4446605) 80 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) 40 (ger 4446605) 70 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) 50 mam ma³o kasy (ger 4446605) 70 moje ostatnie s³owo dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl)I tak i tak mi sprzedasz tê parcelê bo mam kumpli w s±dzie którzy ciê za³atwi± (ger 4446605) zg³upia³e¶ nie sprzedam jej za 50 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) Ju¿ po tobie (ger 4446605)co????? Zablokowa³ mnie
Uzasadnienie - ¦mieræ pozwanego
Pozew z dnia 2004-10-10
Powód - JS1121
dywizjon_303@o2.pl
Pozwany - GS1082
Opis przestêpstwa - Obywatel o nr. paszportu : GS1082 dopu¶ci³ siê dzia³alno¶ci przestêpczej i póbowa³ j± propagowaæ tj. wykorzystuje nie znajomo¶æ mo¿liwo¶ci w Królestwie Scholandii innych obywateli i okrada ich oraz pó¼niej namawia do przyst±pienia do "mafii".
Dowody - 17:05:13 Gerard (Steven) (GG# 4446605) Cze 17:05:43 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ¯eby przejerestrowaæ parcelê trzeba mieæ twoje has³o 17:08:43 Gerard (Steven) (GG# 4446605) Hej jeste¶ tam 17:08:48 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) jestem 17:09:15 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ale nic takiego nie trzeba ju¿ patrzy³em 17:09:28 Gerard (Steven) (GG# 4446605) podaj has³o bo inaczej nie przejerestruje ten typ 17:09:40 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) trzeba wej¶æ w panel obywatela 17:10:06 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) i tam jest przerejestrowaæ parcelê 17:10:25 Gerard (Steven) (GG# 4446605) nie tak ³atwo to zrobiæ 17:10:32 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) jak nie 17:10:36 Gerard (Steven) (GG# 4446605) bez has³a siê nie da 17:10:59 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) poczekaj chwilê 17:11:27 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) jeste¶ w panelu obywatela?? 17:11:56 Gerard (Steven) (GG# 4446605) s³uchaj mo¿esz mieæ tê parcelê je¶li podasz chas³o bo ten go¶ciu który przejerestrowuje chcê has³o albo nici 17:12:10 Gerard (Steven) (GG# 4446605) mogê nawet zni¿yæ cenê do 50 17:12:15 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ale pos³uchaj mnie chwile 17:12:24 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) wejd¼ w panel obywatela 17:12:49 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) prosze 17:13:08 Gerard (Steven) (GG# 4446605) daj has³o bo ten gostek chcê 17:13:39 Gerard (Steven) (GG# 4446605) powied¿ia³ ¿e siê niecierpliwi i jak zaraz mu nie dam to siê wkurzy 17:13:59 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) sport 17:14:29 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ale jak nie to podam ciê do s±du 17:14:45 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ok 17:15:10 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) szybko chcê j± ju¿ mieæ 17:15:20 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ok 17:15:31 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) ju¿ jest?? 17:16:07 Gerard (Steven) (GG# 4446605) nie chwilê nawet nie w³±czy³em scholandii 17:16:21 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) to szybko 17:17:00 Gerard (Steven) (GG# 4446605) Jaki jest twój paszport???? 17:17:07 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) JS1121 17:18:21 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) szybciej 17:18:43 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ju¿ wysy³a 17:19:21 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) dlaczego tak d³ugo?? 17:19:34 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ju¿ 17:20:09 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) jeszcze nie mam 17:20:13 Gerard (Steven) (GG# 4446605) teraz daj kasê 17:20:15 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) dlaczego?? 17:20:32 Gerard (Steven) (GG# 4446605) no teraz siê wysy³a 17:20:51 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) prze¶lê jak bêdê mia³ 17:21:16 Gerard (Steven) (GG# 4446605) ok 17:21:19 Gerard (Steven) (GG# 4446605) cze¶æ 17:21:27 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) cze¶æ 17:24:43 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) dlaczego jeste¶ takim z³odziejem 17:25:14 Gerard (Steven) (GG# 4446605) s³uchaj mam sprawê 17:25:17 Gerard (Steven) (GG# 4446605) 17:25:20 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) tak 17:25:24 Gerard (Steven) (GG# 4446605) za³orzy³em 17:25:41 dywizjon_303 (dywizjon_303@tlen.pl) co?? 17:25:51 Gerard (Steven) (GG# 4446605) mafiê scholandzk± 17:25:57 Gerard (Steven) (GG# 4446605) mo¿esz byæ
Uzasadnienie - ¦mieræ powoda
Pozew z dnia 2004-07-09
Powód - Mateusz Mikolaj, MM0785
mikut8@o2.pl
Pozwany - Alicja Dobrwolska,AD0391
Opis przestêpstwa - Pani Alicja Dobrowolska, w e-mailu na liste dyskusyjn± Scholandii, oskarzy³a bezpodstawnie mnie, i napisa³a rzecz nieprawdziw±. W drugim e-mailu wyjasni³em moje psotepowanie, dot. podania stron nieaktualizowanych, lecz pani Alicja Dobrowolska, widocznie nie zwie³a tego pod uwagê, i oskarzy³a mnie bezpodstaw i nazwa³a mnie incydentem, itp.
Dowody - List wys³any przez Pani± Alicje Dobrowolsk± dnia:9 lipca o godzinie 15:14 o tresci: >Witam! >Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e na stronie: >/panstwo/rzad/gabpre.htm >-która dotyczy Premiera, s± nieaktualizowane dzia³y od bardzo dawna: >AKTUALNO¦CI, PROGRAM. Wiem, ¿e s± wakacje, ale prosi³bym aby te >storny zosta³y zaaktualizowane. > >-Tak¿e na stronie Ministerstwa ds. Promocji nie s± aktywne >dzia³y:PARTNERZY, CHCÊ POMÓC(tutaj nalezy zmienic tylko adresy >ministrów), i wa¿ny dzia³: KONTAKT. > >-Na stronie Ministerstwa Kultury, jest nieaktywny formularz >zg³aszania nowych pomników. > >-Na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w dziale: Gospodarka a >potem na podstronie: Rejestr firm-otwiera sie strona buziaczki.pl >Pozatym strona Biura Pracy nie dzia³a.A kiedy odwiedzimy >Aktywizacjê zawodow± w dziale Praca i Opieka, a potem klikniemy w >link do Biura Po¶rednictwa Pracy to otwiera nam sie strona >buziaczki.pl >Niestety dzia³ Rozporz±dzenia takze jest nieaktywny. > >-Na stronie Ministerstwa Finansów w dziale KREDYTY, jest podany >stary e-mail ministra Finansów. > > >I to bedzie chyba wszystko.... > > > > > > >Mateusz Mikolaj Poprostu slow mi juz brakuje na Pana zachwonie, a jedyne ktore nadawaly by sie do okreslenia Pana dzialalnosci , sa delikatnie powiedziawszy niekulturalne. Po co pisze Pan ze bedzie Pan zglaszal zauwazone uchybienia webmasterom, skoro nadal robi Pan to na liscie i bynajmniej nie jest to zachowanie incydentalne. Mam juz dosyc postow wysylanych przez Pana. Malo tego mimo iz nie znam Pana , w zyciu z Panem nie rozmawialam ,ale po samym Pana zachowaniu darze Pana wyjatkowa antypatia. Z pozdrowieniami (nie dla Pana M.M) Alicja Dobrowolska
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-04-15
Powód - Michal Knobel - min finansow - MK0122
cnobel@gazeta.pl
Pozwany - Kaszana Forever FX/036
Opis przestêpstwa - Pozwana firma dopuszczala sie wielokrotnie lamania kodeksu karnego poprzez stosowanie dumpingu. Ktory mial miejsce przy transakcji sprzedazy miedzy dwoma podmiotami wlascicielem a jego firma. Mial miejsce dumping i zlamanie kodeksu karnego Krolestwa Scholandii punkt I podpunkt b 25, a takze b 19. Razem sprzedano tak okolo 100 posilkow (ZS0036).
Dowody - zobowiazuje pozwanego do dostarczenia historii rachunku, w przypadku nie wykonania zostaja udostepnione odpowiednie rekrdy z systemu.
Uzasadnienie - powód wycofa³ pozew
Pozew z dnia 2004-04-15
Powód - Michal Knobel - min finansow - MK0122
cnobel@gazeta.pl
Pozwany - Grupa W FX/021
Opis przestêpstwa - firma FX/021 dnia 2004-04-09 sprzedala firmie FX/140 produkt PS0053 w ilosci 3 sztuk. Transakcja opiewala na laczna sume 30 AR, jednostka kosztowala netto 10 AR. Tymczasem koszty produkcji wegla to minimum 13,2 brutto(1 jednostka pracy, 1 jednostka energii, razem 12 AR+podatek). Mial miejsce dumping i zlamanie kodeksu karnego Krolestwa Scholandii punkt I podpunkt b 25, a takze b 19.
Dowody - powod zobowiazuje pozwanego do dostarczenie historii rachunku firmy z miesiac kwietnia br. W przypadku niedostarczenia na prosve sadu zostana wskazane odpowiednie zapisy z systemu
Uzasadnienie - powód wycofa³ pozew
Pozew z dnia 2004-04-08
Powód - Mateusz Mikolaj Mikuczynski YY0056
mikut8@o2.pl
Pozwany - Salwadori Salwador YY0050
Opis przestêpstwa - Pozwany obrazi³ mnie na liscie dyskusyjnej, mówi±c ze nie czytam listy dyskusyjnej Ksiestwa Sarmacji(obrazono mnie na liscie Scholandii). Sugerowano mi ze nie umiem czytac, a to ze mnie Ksi±ze Sarmacji zablokowa³ nie zosta³o wyjasnione. Ca³a sytuacja jest w dowodzie.
Dowody - E-mail wys³any 7 kwietnia o godzinie 18:07 przez Salwadori Salwador do mnie adresowany: ,,----- Original Message ----- From: To: Sent: Wednesday, April 07, 2004 3:16 PM Subject: Re: [scholandia_xo_pl] Miêdzynarodowe sprawy > ----- > Witam! > Scholandia te¿ zosta³a obra¿ona na ³amach Bramy(red.naczelny-RCA) > wiec mamy te¿ powody, oskarzac Sarmatów. > A to ze zosta³em z dnia na dzien zablokowany przez Ksiecia sarmacji by³o w porz±dku(dwa³em mu propozycje zmian na stronie www sarmacji, a zosta³em zablkowany na gg) > Po pierwsze - od kiedy RCA jest rednaczem Bramy to tematyka scholandzka nie zosta³a tam wogóle poruszona. Po drugie, przyczyny zablokowania Pana przez Ksiêcia zosta³y wyja¶nione. W Pana dobrze pojêtym interesie nie bêdê wywleka³ tej sprawy. Do¶æ ju¿ siê Pan skompromitowa³... Poza tym trudno mi znale¼æ wspólny mianownik miêdzy banicj± a zablokowaniem na gg. SS''
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-04-07
Powód - Micha³ Strudziñski , MS0126
strudolf@wp.pl
Pozwany - Szymon Nowicki, SN0618
Opis przestêpstwa - Pozwany rozpowszechnia³ na li¶cie dyskusjnej Królestwa Scholandii nieprawdziwe informacje, jakobym powiedzia³ kiedykolwiek, ¿e Konstytucja Królestwa Scholandii jest bzdur±. Nigdy tak nie twierdzi³em, a wypowiadanie o mnie takich zdañ jest dzia³aniem szkodz±cym mojej czci. Jako pose³, osoba reprezentuj±ca Naród i wspó³ustanawiajaca prawo, nie mogê sobie pozwoliæ, aby w moim kierunku by³y formu³owane podobne zarzuty. Dlatego domagam siê publicznych przeprosin w prasie ogólnokrajowej i na li¶cie dyskusyjnej Scholandii.
Dowody - publiczna wypowied¼ pozwanego skierowana do mnie, w której pozwany twierdzi, ¿e nazwa³em Konstytucjê bzdur±: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/6341
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-04-05
Powód - Mateusz Mikolaj Mikuczynski YY0056
mikut8@o2.pl
Pozwany - AW sir_alex@autograf.pl
Opis przestêpstwa - Pan AW(nawet nie podpisa³ siê pe³nym imieniem,nazwiskiem), obrazi³ mnie i oskrzy³ bezpodstawnie. Wys³a³em e-maila na grupe dyskusyjn± Królestwa Scholandii(ogóln± liste), o tym ¿e siê pojawi³a nowa notka(wiadomo¶æ) na stronie jeszcze nie zarejestrowanej Scholandkziej Partii Rozwoju i tutaj adres strony: http://spr.blog.onet.pl Napisa³ on ze by³a kiedys dyskusja, nt. reklamy, lecz jak wiadomo mnie wtedy jeszcze nie by³o w Królestwie Scholandii, ani na grupie dyskusyjnej(nie uczestniczy³em wogóle w ¿yciu Scholandii-nie by³em z ni± wogóle zwi±zany w ¿aden sposób), i zarzucono mi ze(tak wywnioskowa³em), ze nie czyta³em e-mailia o reklamie( a jk mog³em czytac jak wogóle nie by³em na liscie grupy dyskusyjnej- a w innych panstwach ten termat nie by³ poruszany!!!). Wnosze o ukaranie pana AW, oto ¿e oskarzy³ mnie bezpodstawnie, i sam o tym nie wiedzia³, ze nie uczestniczy³em w ¿yciu Scholandii w tamtym okresie kiedy mówiuono nt. reklamy na grupie listy dyskusyjnej. A to ¿e przypomnia³em o notce, wynika³o z tego ¿e neistety ma³o osób wchodzi³o na stronê niezarejestrowanej Scholandzkiej Partii Rozowju, i chcia³em o niej przypomniec. Ka¿dy ma prawo do wypowiadania siê na grupie dyskusyjnej Krolestwa Scholandii(tzw.forum obywateli) i tutaj przytaczam fragment Ustroju Politycznego Królestwa Scholandii w którym jest powiedziane ¿e: ,,Scholandia jest monarchi± dziedziczn±, ale jednocze¶nie jest pañstwem demokratycznym, to znaczy jej (aktywna) ludno¶æ wybiera swoje w³adze w sposób wolny. '' z fragentu który przytoczy³em wynika jasno ¿e Królestwo Scholandii jest DEMKORATYCZNYM KRÓLESTWEM, wiêc jak wiemy demokracja polega na wolnym wypowiadaniu siê obywateli an dany temat, czyli tzw. wolnosc s³owa. Pan AW zasugerowa³ mi, ¿e nie potrzebnie i w sposób szkodz±cy napisa³em ten e-mail o nowej notce na stronie SPR. Nie wiem w jaki to sposób, zaszkodzi³o panu AW, lecz nie musia³ czytaæ e-maili odemnie, albo wogóle na niego odpowiadac, oczywiscie mai³ on prawo do wypowiedzenia siê na forum Królestwa Scholandii nt. informaci o nowej notce, lecz je¿eli mu sie ta forma nie podoba, to mo¿e nie musi wchodzic na storny SPR (http://spr.blog.onet.pl)
Dowody - e-mail wys³any przez pana AW na grupe dyskusyjn±: ''Niech pan przestanie juz tak reklamowac te partie. Bez przesady. Powiedzial pan raz, drugi i wystarczy. Ci co mieli zobaczyc juz zobaczyli. Nie wiem jak inni sie na to zapatruja ale juz kiedys byla dyskusja na temat reklamy na liscie dyskusyjnej i doszlismy do wniosku, ze trzeba to robic z umiarem. A pan tego umiaru nie ma. AW''
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-04-03
Powód - Mateusz Mikolaj Mikuczynski
mikut8@o2.pl
Pozwany - Piotr Ligocki
Opis przestêpstwa - Pan Piotr ligocki w poscie ,,Partia'' dot. mojej partii(która jeszcze nie jest zarejestrowana), napisa³ na dole: i tutaj cytuje: ,,Tak¿e pozdrawiam Piotr Ligocki Szef Partii G³upich Scholandczyków'' Takie stwierdzenie mnie obrazi³o, i da³o duzo do myslenia, pan Ligocki zasugerowa³ mi ze ejstes g³upcem, bezpodstawnie.
Dowody -
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-03-09
Powód - min. fin Knobel Michal, MK0122
cnobel@o2.pl
Pozwany - FX/080
Opis przestêpstwa - Firma FX/080 dnia 2004-02-29 zakupila tartak od firmy FX/066 za 0 AR. Rownolegle dnia 2004-02-25 wystapil przelew miedzy firmami FX/080 -> FX/066 o wartosci 1658.26 i tytule "zaplata za tartak". Od tej kwoty nie zostal zaplacony podatek, przez co zostala zlamana obowiazujaca ordynacja podatkowa.
Dowody - dowody mailem na rece sedziow KSS
Uzasadnienie - wycofano
Pozew z dnia 2004-02-25
Powód - Wiktor Koliñski WK0111
ariel.szual@wp.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski MS0126
Opis przestêpstwa - Pozwany Micha³ Strudziñski zamie¶ci³ w numerze 37 gazety "ABC" artyku³ swojego autorstwa pt. "Kampania wyborcza" na stronie http://res-publica.w.interia.pl/gazeta_abc/numer_37/kraj.htm z nastepuj±cym fragmentem (cytujê): "Równie¿ tradycyjnie na chorobê w¶ciek³ego byka zapad³ Pan Wiktor Koliñski, który odpowiedzialno¶æ za losy PLI wzi±³ do serca nazbyt powa¿nie i jak zwykle wszystkie maile niezgodne z jego pogl±dami widzia³ czerwon± czcionk±. Oby tylko Pan Minister nie za¶lini³ klawiatury jak zobaczy wyniki wyborów..." Zgodnie z R III Art. 16 Kodeksu Cywilnego pozwany zagrozi³ swoim zachowaniem moje dobro osobiste jako Przewodnicz±cego PLI
Dowody - Tekst, zamieszczony na stronie: http://res-publica.w.interia.pl/gazeta_abc/numer_37/kraj.htm Cytat:"Równie¿ tradycyjnie na chorobê w¶ciek³ego byka zapad³ Pan Wiktor Koliñski, który odpowiedzialno¶æ za losy PLI wzi±³ do serca nazbyt powa¿nie i jak zwykle wszystkie maile niezgodne z jego pogl±dami widzia³ czerwon± czcionk±. Oby tylko Pan Minister nie za¶lini³ klawiatury jak zobaczy wyniki wyborów..."
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew
Pozew z dnia 2004-02-24
Powód - partia OMEGA
cnobel@o2.pl
Pozwany - partia SPD
Opis przestêpstwa - Zlamanie ciszy wyborczej przez partie SPD, na stronie glownej Scholandii w dniach ciszy wyborczej widnial baner.
Dowody - W zal±czeniu screen strony www Scholandii z dnia 24-02-2003
Uzasadnienie - orzeczenie zostalo wydane na ld
Pozew z dnia 2004-01-08
Powód - Masterus Niedzielski MN0471
dziku3@wp.pl
Pozwany - Jacek Gagoth JG0460
Opis przestêpstwa - Pan Jacek Gagoth wys³a³ 8 stycznia 2004 roku o godz. 18.32 list zawieraj±cy zdjecia pornograficzne, przez co z³ama³ art. 44 Kodeksu Karnego, mówi±cy, ¿e przestêpstwo pope³nia osoba narzucaj±ca innym tre¶ci pornograficzne. Na liste dyskusyjn± zosta³y w bezczelny sposób wys³ane zdjêcia pornograficzne, przez co ponios³em dotkliwe straty moralne. w temacie listu nie by³o ostrze¿enia o tre¶ciach pornograficznych, a list by³ oznaczony wysokim priorytetem, przez co my¶la³em, ¿e s± tam podane wa¿ne informacje. Prosze Wysoki S±d o przychylenie sie do mojego pozwu.
Dowody - 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 OAZA ROZKOSZY http://www.oazarozkoszy.friko.pl Pierwszy ekskluzywny dom publiczny w polskim v-¶wiecie!!! Za jedyne 10 ar rozgrzane do czerwono¶ci Panie wprowadz± Ciê w ¶wiat miêkkiej, kolorowej rozkoszy. Mi³osnicy skóry, butów, pejczy i ogolonych w³osów ³onowych poczuj± siê u nas jak w domu! Tradycjonali¶ci prze¿yja za¶ spazm estetycznego uniesienia. OAZA ROZKOSZY- st±d Ciê ¿ona nie wyp³oszy...... !! http://www.oazarozkoszy.friko.pl !!
Uzasadnienie - Niniejsza spraw rozpatrywana jest jako sprawa o charakterze ogólno spo³ecznym. S±d przyjmujê ten pozew jako doniesienie i bêdzie orzeka³ w imieniu obywateli Scholandii.
Pozew z dnia 2004-01-08
Powód - Masterus Niedzielski MN0471
dziku3@wp.pl
Pozwany - Jacek Gagoth JG0460
Opis przestêpstwa - Pan Jacek Gagoth wys³a³ 8 stycznia 2004 roku o godz. 18.32 list zawieraj±cy zdjecia pornograficzne, przez co z³ama³ art. 44 Kodeksu Karnego, mówi±cy, ¿e przestêpstwo pope³nia osoba narzucaj±ca innym tre¶ci pornograficzne. Na liste dyskusyjn± zosta³y w bezczelny sposób wys³ane zdjêcia pornograficzne, przez co ponios³em dotkliwe straty moralne. w temacie listu nie by³o ostrze¿enia o tre¶ciach pornograficznych, a list by³ oznaczony wysokim priorytetem, przez co my¶la³em, ¿e s± tam podane wa¿ne informacje. Prosze Wysoki S±d o przychylenie sie do mojego pozwu.
Dowody - 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 OAZA ROZKOSZY http://www.oazarozkoszy.friko.pl Pierwszy ekskluzywny dom publiczny w polskim v-¶wiecie!!! Za jedyne 10 ar rozgrzane do czerwono¶ci Panie wprowadz± Ciê w ¶wiat miêkkiej, kolorowej rozkoszy. Mi³osnicy skóry, butów, pejczy i ogolonych w³osów ³onowych poczuj± siê u nas jak w domu! Tradycjonali¶ci prze¿yja za¶ spazm estetycznego uniesienia. OAZA ROZKOSZY- st±d Ciê ¿ona nie wyp³oszy...... !! http://www.oazarozkoszy.friko.pl !!
Uzasadnienie - Niniejsza spraw rozpatrywana jest jako sprawa o charakterze ogólno spo³ecznym. S±d przyjmujê ten pozew jako doniesienie i bêdzie orzeka³ w imieniu obywateli Scholandii.
Pozew z dnia 2004-01-08
Powód - Konrad von Staufen KS0333
stauf@wp.pl
Pozwany - Gagoth Jacek JG0460
Opis przestêpstwa - Pozwany uwywajac wulgarnych i uwlaczajacych kobietom slow zlamal art. 18 Konstytucji mowiacy o nienaruszalnosci malzenstw i rodziny. Pozwany wyrazajacy sie na liscie zlamal art. 47 Konstytucji obrazajac swoja wypowiedzia religijnych Scholandczykow. Zlamal rowniez art. 44 Kodeksu Karnego publikujac w sposób tre¶ci obsceniczne i pornograficzne w sposób umo¿liwiaj±cy ich narzucanie osobom, które tego nie chca oraz art. 46 i 47 Kodeksu Karnego Scholandii...
Dowody - List pozwanego na liste dyskusyjna Scholandii zatytulowany: "NOWE LASKI - EREKCJA MASTER TEAM PRZEDSTAWIA" z dnia ¦r 2004-01-07 20:45.
Uzasadnienie - S±d przyj± ju¿ wcze¶niejszy pozew.
Pozew z dnia 2004-01-08
Powód - Konrad von Staufen KS0333
stauf@wp.pl
Pozwany - Gagoth Jacek JG0460
Opis przestêpstwa - Pozwany uwywajac wulgarnych i uwlaczajacych kobietom slow zlamal art. 18 Konstytucji mowiacy o nienaruszalnosci malzenstw i rodziny. Pozwany wyrazajacy sie na liscie zlamal art. 47 Konstytucji obrazajac swoja wypowiedzia religijnych Scholandczykow. Zlamal rowniez art. 44 Kodeksu Karnego publikujac w sposób tre¶ci obsceniczne i pornograficzne w sposób umo¿liwiaj±cy ich narzucanie osobom, które tego nie chca oraz art. 46 i 47 Kodeksu Karnego Scholandii...
Dowody - List pozwanego na liste dyskusyjna Scholandii zatytulowany: "NOWE LASKI - EREKCJA MASTER TEAM PRZEDSTAWIA" z dnia ¦r 2004-01-07 20:45.
Uzasadnienie - Powód wycofa³ pozew.
Pozew z dnia 2004-01-07
Powód - Micha³ Strudziñski , MS0126
strudolf@wp.pl
Pozwany - Jacek Gagoth JG0460
Opis przestêpstwa - Na podstawie Art. 45 Kodeksu Karnego, wnoszê oskar¿enie przeciw Panu Jackowi Gagoth, który z³ama³ ten artyku³ umozliwiaj±c osobie nieletniej dostêp do tre¶ci pornograficznych, co koliduje z wy¿ej wymienionym artyku³em. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e na stronie wej¶ciowej domu publicznego nie znajduje siê ¿adne ostrze¿enie przed tym, ¿e aby wej¶æ dalej, nale¿y byæ pe³noletnim. Dysponujê natomiast dowodem, ¿e Pan Merc Merc (12 lat) wszed³ na t± stronê, o czym ¶wiadcz± jego maile - z godziny 22.03 07.01.2004 i 03.12.2003 maile z godziny 18.51 i 19.16. Proszê Wysoki S±d o wymierzenie surowej kary pozwanemu.
Dowody - maile z godziny 22.03 dnia: 07.01.2004 i maile z godziny 18.51 i 19.16.dnia: 03.12.2003
Uzasadnienie - Niniejsza spraw rozpatrywana jest jako sprawa o charakterze ogólno spo³ecznym. S±d przyjmujê ten pozew jako doniesienie i bêdzie orzeka³ w imieniu obywateli Scholandii.
Pozew z dnia 2003-12-05
Powód - Kuba Maziarz, YY0027
mazstanu@wp.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski, MS0126
Opis przestêpstwa - Micha³ Strudziñski, redaktor naczelny gazety "Przekrój" w numerze 32, w dziale "Z zagranicy" w artykule pt. "Z FPM" zamie¶ci³ informacjê o tre¶ci: "i inne te pseudopañstwa typu Teutonii." Onformacja ta obra¿a mnie jako g³owe pañstwa i osobe prywatn±. Bowiem sugeruje ¿e jestem g³ow± pañstwa bêd±cego w ¿eczywisto¶ci "pseudopañstwem", a na mocy Ustawy z dnia 19.11.2003 jest to przestêpstwo oznaczone w artykule 29, tzn. "1. Kto z winy swej wyrz±dzi³ drugiemu szkodê, obowi±zany jest do jej naprawienia." Pan Strudziñski ewidentnie wyrz±dzi³ mi krzywde obra¿aj±c mnie i nara¿aj±c na szwank moje dobre imiê.
Dowody - "A Leblandia tyle warta co i inne te pseudopañstwa typu Teutonii." Zdanie to mo¿na przeczytac na stronie internetowej http://www.przekroj.friko.pl/numer_32_pliki/z_zagranicy.htm . Jednak¿e przesy³am równie¿ ten kawa³ek artyku³u na adres lukow100@poczta.onet.pl
Uzasadnienie - S±d przyj± ju¿ wcze¶niejszy pozew Kuby Maziarza, YY0027 z dnia 2003-12-05 przeciw Micha³owi Strudziñskiemu. S±d nie mo¿e rozpatrywaæ dwóch tych samych pozwów w jednym przewodzie s±dowym. Wcze¶niejszy wniosek zosta³ przyjêty i czeka na rozprawê otwieraj±c± przewód s±dowy, którego zadaniem jest analiza dowodów w niniejszej sprawie. S±d po zakoñczeniu procedury wyda orzeczenie w sprawie.
Pozew z dnia 2003-11-15
Powód - Micha³ Sawicki, MS0238
michael026@wp.pl
Pozwany - Micha³ Strudziñski,
Opis przestêpstwa - Pan Strudziñski na stronie lotniska w Internetii w tek¶cie na stronie g³ównej napisa³ nieprawdê, nigdy nikt nie zamawia³ ¿adnych karnetów oraz g³upich biletów na pielgrzymkê miejsca znikniêcia Magdy Hasse!!?? To jest bezczelne traktowanie i obra¿anie mienia linii lotniczych. Dopuszcza siê nieuczcciwej konkurencji poprzez pisanie bzdur, ¿e na naszych lotniskach mo¿na wyrz±dziæ jakiekolwiek szkody!. Odpowiada temu nawet pkt. w kodeksie karnym, tym punktem jest pkt. 27.
Dowody - Oto dowód, bardzo ale to bardzo widoczny dla spo³eczeñstwa, czyli publicznie wystawiony: http://republika.pl/internetia/lotnisko/index.html
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ powoda Micha³a Sawickiego, MS0238. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywatela o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-11-08
Powód - Robert Janusz Czekañski, YY0024
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Micha³ Sawicki, MS0238
Opis przestêpstwa - Pan Sawicki w ostatnim numerze Elfidea News oglosil konkurs. Pytanie w konkursie brzmialo: "Sk±d dok±d odby³ siê pierwszy lot Boienga 747 i w którym roku??!!" Udzielilem odpowiedzi na to pytanie takze na liscie Krolestwa: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3670 -> tutaj jest ona dostepna. Odpowiedzi wypelnia calkowicie postawione w EN pytanie. Co wiecej podalem zrodlo informacji, ktorych to zrodel moge podac wiecej. Dnia nastepnego Pan Mike, od dawna znany z niecheci do mnie, uznal, ze jemu jednak chodzilo o lot komercyjny - czego jednak na www EN nie ma (sluze dowodem). Zatem, juz po podaniu odpowiedzi na konkurs Pan Mike postanowil zmienic zasady... Caly czas nie podajac zreszta informacji o prawidlowej odpowiedzi i zrodle na jakie sie powolal. Uwazam za niedopuszczalne podobne zachowanie. Co wiecej Pan Sawicki (mike) uzyl wobec mnie (jestem Kanclerzem Rzadu Sarmacji)slow iz jestem "nienormalny"... dowod w zalaczniku. Zgodnie z tym zmuszony jestem wystapic o sadowne rozstrzygniecie kwestii wyzej wzmiankowanej. Pan Miek umyslnie zmienil zasady, dodajac w pozniejszym czasie slowo "komercyjne" - co rzeczywiscie moze zmienic odpowiedz na pytanie. Jednakze w pierwotnym pytaniu nie bylo takiego slowa.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3670 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3685
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ pozwanego Micha³a Sawickiego, MS0238. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywatela o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-11-08
Powód - Robert Janusz Czekañski, YY0024
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Micha³ Sawicki, MS0238
Opis przestêpstwa - Pan Sawicki w ostatnim numerze Elfidea News oglosil konkurs. Pytanie w konkursie brzmialo: "Sk±d dok±d odby³ siê pierwszy lot Boienga 747 i w którym roku??!!" Udzielilem odpowiedzi na to pytanie takze na liscie Krolestwa: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3670
Dowody -
Uzasadnienie - S±d przyj± ju¿ wcze¶niejszy pozew Roberta J. Czekañskiego, YY0024 z dnia 2003-11-08 przeciw Micha³owi Sawickiemu, MS0238. S±d nie mo¿e rozpatrywaæ dwóch tych samych pozwów w jednym przewodzie s±dowym. Wcze¶niejszy wniosek zosta³ przyjêty i czeka na rozprawê otwieraj±c± przewód s±dowy, którego zadaniem jest analiza dowodów w niniejszej sprawie. S±d po zakoñczeniu procedury wyda orzeczenie w sprawie.
Pozew z dnia 2003-10-27
Powód - Jean Paul Goudart JG0202
version6@poczta.onet.pl
Pozwany - Patryk Bit PB0344
Opis przestêpstwa - Z³amanie ciszy wyborczej: DEKRET DEkret Nr 10/2003 Z dnia 16.02.2003 O ordynacji wyborczej do Parlamentu Królestwa Scholandii Art. 25 Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem wydania Dekretu o zarz±dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem rozpoczêcia wyborów. Art. 27 Od zakoñczenia kampanii wyborczej a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest prowadzenie w jakikolwiek sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
Dowody - Nocne rozwa¿ania na temat prawa: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3346
Uzasadnienie - Powod wycofal skarge.
Pozew z dnia 2003-10-27
Powód - Jean Paul Goudart JG0202
version6@poczta.onet.pl
Pozwany - Patryk Bit PB0344
Opis przestêpstwa - Z³amanie ciszy wyborczej: DEKRET DEkret Nr 10/2003 Z dnia 16.02.2003 O ordynacji wyborczej do Parlamentu Królestwa Scholandii Art. 25 Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem wydania Dekretu o zarz±dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem rozpoczêcia wyborów. Art. 27 Od zakoñczenia kampanii wyborczej a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest prowadzenie w jakikolwiek sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
Dowody - Nocne rozwa¿ania na temat prawa: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3346
Uzasadnienie - Powod wycofal skarge.
Pozew z dnia 2003-10-27
Powód - Jean Paul Goudart JG0202
version6@poczta.onet.pl
Pozwany - Piotr Kalmus PK0326
Opis przestêpstwa - Z³amanie ciszy wyborczej: DEKRET DEkret Nr 10/2003 Z dnia 16.02.2003 O ordynacji wyborczej do Parlamentu Królestwa Scholandii Art. 25 Kampania wyborcza rozpoczyna siê z dniem wydania Dekretu o zarz±dzeniu wyborów i ulega zakoñczeniu na 24 godziny przed dniem rozpoczêcia wyborów. Art. 27 Od zakoñczenia kampanii wyborczej a¿ do zakoñczenia g³osowania zabronione jest prowadzenie w jakikolwiek sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
Dowody - wypowiedzi na temat gospodarki: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3350 przedstawianie sie jako potecjalnego sponsora konkursu: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3338 przedstawianie sie jako potecjalnego sponsora domeny scholandi: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/3340
Uzasadnienie - Wniosek zosta³ wycofany przez powoda.
Pozew z dnia 2003-09-19
Powód - Robert Janusz hrabia Czekañski, Kanclerz Rz±du Ksiêstwa Sarmacji, Dyplomata
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Sawicki, Micha³, MS0238
Opis przestêpstwa - Naruszenie pkt 33 Kodeksu Karnego (33. Kto zniewa¿a inne osoby lub grupy osób z u¿yciem s³ów, uchodz±cych za wulgarne lub niecenzuralne.) oraz pkt 47 tegoz (47. Kto publicznie u¿ywa s³ów obel¿ywych i niecenzuralnych.), obrazenie Mojej osoby w sposob wysoce naganny. Odpowiedni dowod dolaczam do materialu dowodowego. Chcialbym rowniez Wysokiemu Sadowi wskazac, iz nie poraz pierwszy Pan Micha³ Sawicki w podobny sposob sie do mnie odnosi.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/2202
Uzasadnienie - Powod wycofal skarge.
Pozew z dnia 2003-07-18
Powód - Robert Janusz wicehrabia Czekañski
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Wilczyñski Pawel, PW0167
Opis przestêpstwa - Powodztwo na podstawie Kodeksu Karnego Krolestwa Sarmacji (Paragraf 1, pkt c, art 33). Powod na liscie Krolestwa Scholandii zostal obrazony przez pozwanego. Powod pelniac funkcje Kanclerza Ksiestwa Sarmacji zostal nazwany glupim.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1377
Uzasadnienie - Powod wycofal skarge.
Pozew z dnia 2003-07-18
Powód - Robert Janusz wicehrabia Czekañski
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Patryk Szmidt PS0115
Opis przestêpstwa - Powodztwo na podstawie Kodeksu Karnego Krolestwa Sarmacji (Paragraf 1, pkt c, art 33). Powod na liscie Krolestwa Scholandii zostal obrazony przez pozwanego. Powod pelniac funkcje Kanclerza Ksiestwa Sarmacji zostal nazwany wpierw smarkaczem a nastepnie debilem. W zwiazku z tym wnosze jak wyzej.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1367 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1362
Uzasadnienie - S±d przyj± ju¿ wcze¶niejszy pozew Roberta Janusza wicehrabia Czekañskiego z dnia 2003-07-18 przeciw Patrykowi Szmidt PS0115. S±d nie mo¿e rozpatrywaæ dwóch tych samych pozwów w jednym przewodzie s±dowym. Wcze¶niejszy wniosek zosta³ przyjêty i czeka na rozprawê otwieraj±c± przewód s±dowy, którego zadaniem jest analiza dowodów w niniejszej sprawie. S±d po zakoñczeniu procedury wyda orzeczenie w sprawie.
Pozew z dnia 2003-07-18
Powód - Robert Janusz wicehrabia Czekañski
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Patryk Szmidt PS0115
Opis przestêpstwa - Powod na liscie Krolestwa Scholandii zostal obrazony przez pozwanego. Powod pelniac funkcje Kanclerza Ksiestwa Sarmacji zostal nazwany wpierw smarkaczem a nastepnie debilem. W zwiazku z tym wnosze jak wyzej.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1367 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1362
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ powoda Roberta J. Czekañskiego, YY0024. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywatela o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-07-18
Powód - Robert Janusz wicehrabia Czekañski
rczekan@idea.net.pl
Pozwany - Patryk Szmidt PS0115
Opis przestêpstwa - Powod na liscie Krolestwa Scholandii zostal obrazony przez pozwanego. Powod pelniac funkcje Kanclerza Ksiestwa Sarmacji zostal nazwany wpierw smarkaczem a nastepnie debilem. W zwiazku z tym wnosze jak wyzej.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1367 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1362
Uzasadnienie - Powod wycofal skarge.
Pozew z dnia 2003-07-18
Powód - Wojtek Zielinski Y0001
woras@pf.pl
Pozwany - Patryk Szmidt PS0115
Opis przestêpstwa - Powod na liscie dyskusyjnej zostal obrazony przez pozwanego. Zgodnie z Kodeksem Karnym Ksiestwa Sarmacji art. I pkt 33 czyn ten jest czynem przestepczym.
Dowody - http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/1367
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ powoda Wojteka Zielinskiego, Y0001. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywatela o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-05-25
Powód - Michas Winnicki , YY0013
soccerboy@poczta.onet.pl
Pozwany - Filip Von Schwaben ,FS0028
Opis przestêpstwa - Obywatel Filip von Schwaben, w swoim li¶cie z dnia 20 maja 2003 roku, wys³anym na oficjaln± grupê dyskusyjn± Królestwa Scholandii, wielokrotnie obra¿a³, nie tylko moj±, skromn± osobê, ( co by³bym sk³onny, jako cz³owiek pob³a¿liwy, pu¶ciæ w niepamiêæ), ale i redakcjê Ab Ovo, w której pracuje nieboszczyk Mirthandil, którego interesów jestem zobowi±zany broniæ, oskar¿ony wykaza³ siê tak¿e daleko posuniêt± ignorancj±, twierdz±c, ¿e nie jeste¶my w stanie ( redaktorzy Ab Ovo) polemizowaæ z nim merytorycznie, w zwi±zku z tym, nie pozostaje mi nic innego, jak z³o¿yæ pozew, co niniejszym czyniê.W odró¿nieniu od ¶.p. Mirthandila wnoszê o karê finansow± w wysoko¶ci równowarto¶ci 500 lt przyznajê, ¿e pozwany, dzia³a³ z ca³± pewno¶ci± w afekcie, nie bêd±c w stanie pos³u¿yæ siê logik±, sprowadzi³ dyskusjê do poziomu pod³ogi, za co, w moim przekonaniu, nale¿y mu siê kara, my¶lê ze przeprosiny, dla osoby, która sama siebie uwa¿a za "honorow±", bêd± kar± nie tylko sprawiedliw±, ale i g³êboko resocjalizuj±c±,za¶ dodatkowy wydatek 500 lt nie bêdzie nadmiernie dotkliwy.
Dowody - From: "WCWI" Date: Tue May 20, 2003 8:53 pm Subject: koniec tematu "Uprzejmie s³u¿ê wypowiedziami Mirthandila Koniecznego o Scholandczykach na naszej wlasnej liscie. "Aczkolwiek coraz czê¶ciej sk³aniam siê ku obiegowej opinii, jakoby ignorancja by³a cech± narodow± Scholandczyków" "...agresja i kompleksy to Wasza dzia³ka, z ca³ym szacunkiem." A teraz wypowiedz "dyplomaty" Mirthandila z czasów, gdy pe³nil funcje ambasadora w Scholandii, swiadcz±ca o jego wyjatkowej arogancji wobec nas, ktora zawsze juz cechowala jego do nas stosunek: " jeste¶my dumni z tego, ze mamy zaanga¿owanych, posiadaj±cych ¶wiadomo¶æ narodow± obywateli, czego ¿yczymy tak¿e naszym drogim sojusznikom. Polecam lekturê http://hagakure.boo.pl/petycja/ rozumiem, ze Baridas i Scholandia nie posiadaj± tak zaanga¿owanych obywateli, ale to nie jest nasza wina!" Nie bêdê ju¿ nawet brudzil sie czytaniem jego brukowca, w ktorym za jego zgod± i na jego odpowiedzialno¶æ obraza sie naszego Krola a mojego Brata, nasz narod jako calo¶æ i naszych urzêdnikow nie tylko bez powodu, ale i z uzyciem podlych pomówieñ i oszczerstw, o których z ich autorem nale¿aloby rozmawiac przed cywilnym s±dem Rzeczypospolitej> I tak by siê sta³o, gdyby nie fakt, ¿e wedlug slów Obra¿onego "z gównem nie warto siê biæ, bo siê cz³owiek tylko ubrudzi". Gdyby pan mial krzytnê honoru, opu¶cilby pan tê listê i ten kraj natychmiast, po tym co pan o nas pisze i pisac pozwala. Ale na to nie liczê. Ja w kazdym razie z panem dyskutowac juz nie bedê, apelujê takze do innych osób honoru, by dali sobie z tym spokoj. Tak¿e nasz± prasê zachêcam, by o kraju takich ludzi jak pan M i jego kolega winnicki po prostu przestala pisac, bo to ich tylko niezdrowo podnieca. Gówna bowiem nie nalezy takze dotykaæ, z wiadomych powodów. Nie potraficie podj±æ dialogu ani sporu z nami na odpowiednim poziomie (co nie dziwi, zwa¿ywszy wasze brakujace wyksztalcenie ogólne), próbujecie nadrabiaæ zwyklym chamstwem, insynuacj±, przyziemnymi kawa³ami (nie swoimi zreszt±) i pomowieniami. Tak bardzo boicie siê konkurencji z naszej strony. Pañskie za¶ pismo stoi ju¿ na poziomie nies³awnej pamiêci Trybuny, szybki by³ ten zjazd niestety. ¯al mi pana, bo mog³o co¶ z pana byæ, ale teraz jest pan tylko redaktorem brukowca na poziomie "Nie", tylko niestety bez jego miejscowo widocznego polotu. Tyle mialem do powiedzenia. Filip von Schwaben PS. Jak juz powiedzialem, dalej rozmawiac nie bêdê, wiec moze pan sobie oszczêdziæ swoich "lotnych" komentarzy. Powód ten sam, co u mego Brata."
Uzasadnienie - S±d przyj± ju¿ wcze¶niejszy pozew Michasia Winnickiego , YY0013 z dnia 2003-05-25 przeciw Filipowi Von Schwaben, FS0028. S±d nie mo¿e rozpatrywaæ dwóch tych samych pozwów w jednym przewodzie s±dowym. Wcze¶niejszy wniosek zosta³ przyjêty i czeka na rozprawê otwieraj±c± przewód s±dowy, którego zadaniem jest analiza dowodów w niniejszej sprawie. S±d po zakoñczeniu procedury wyda orzeczenie w sprawie.
Pozew z dnia 2003-05-25
Powód - Michas Winnicki , YY0013
soccerboy@poczta.onet.pl
Pozwany - Filip Von Schwaben ,FS0028
Opis przestêpstwa - Obywatel Filip von Schwaben, w swoim li¶cie z dnia 20 maja 2003 roku, wys³anym na oficjaln± grupê dyskusyjn± Królestwa Scholandii, wielokrotnie obra¿a³, nie tylko moj±, skromn± osobê, ( co by³bym sk³onny, jako cz³owiek pob³a¿liwy, pu¶ciæ w niepamiêæ), ale i redakcjê Ab Ovo, w której pracuje nieboszczyk Mirthandil, którego interesów jestem zobowi±zany broniæ, oskar¿ony wykaza³ siê tak¿e daleko posuniêt± ignorancj±, twierdz±c, ¿e nie jeste¶my w stanie ( redaktorzy Ab Ovo) polemizowaæ z nim merytorycznie, w zwi±zku z tym, nie pozostaje mi nic innego, jak z³o¿yæ pozew, co niniejszym czyniê.W odró¿nieniu od ¶.p. Mirthandila wnoszê o karê finansow± w wysoko¶ci równowarto¶ci 500 lt przyznajê, ¿e pozwany, dzia³a³ z ca³± pewno¶ci± w afekcie, nie bêd±c w stanie pos³u¿yæ siê logik±, sprowadzi³ dyskusjê do poziomu pod³ogi, za co, w moim przekonaniu, nale¿y mu siê kara, my¶lê ze przeprosiny, dla osoby, która sama siebie uwa¿a za "honorow±", bêd± kar± nie tylko sprawiedliw±, ale i g³êboko resocjalizuj±c±,za¶ dodatkowy wydatek 500 lt nie bêdzie nadmiernie dotkliwy.
Dowody - From: "WCWI" Date: Tue May 20, 2003 8:53 pm Subject: koniec tematu "Uprzejmie s³u¿ê wypowiedziami Mirthandila Koniecznego o Scholandczykach na naszej wlasnej liscie. "Aczkolwiek coraz czê¶ciej sk³aniam siê ku obiegowej opinii, jakoby ignorancja by³a cech± narodow± Scholandczyków" "...agresja i kompleksy to Wasza dzia³ka, z ca³ym szacunkiem." A teraz wypowiedz "dyplomaty" Mirthandila z czasów, gdy pe³nil funcje ambasadora w Scholandii, swiadcz±ca o jego wyjatkowej arogancji wobec nas, ktora zawsze juz cechowala jego do nas stosunek: " jeste¶my dumni z tego, ze mamy zaanga¿owanych, posiadaj±cych ¶wiadomo¶æ narodow± obywateli, czego ¿yczymy tak¿e naszym drogim sojusznikom. Polecam lekturê http://hagakure.boo.pl/petycja/ rozumiem, ze Baridas i Scholandia nie posiadaj± tak zaanga¿owanych obywateli, ale to nie jest nasza wina!" Nie bêdê ju¿ nawet brudzil sie czytaniem jego brukowca, w ktorym za jego zgod± i na jego odpowiedzialno¶æ obraza sie naszego Krola a mojego Brata, nasz narod jako calo¶æ i naszych urzêdnikow nie tylko bez powodu, ale i z uzyciem podlych pomówieñ i oszczerstw, o których z ich autorem nale¿aloby rozmawiac przed cywilnym s±dem Rzeczypospolitej> I tak by siê sta³o, gdyby nie fakt, ¿e wedlug slów Obra¿onego "z gównem nie warto siê biæ, bo siê cz³owiek tylko ubrudzi". Gdyby pan mial krzytnê honoru, opu¶cilby pan tê listê i ten kraj natychmiast, po tym co pan o nas pisze i pisac pozwala. Ale na to nie liczê. Ja w kazdym razie z panem dyskutowac juz nie bedê, apelujê takze do innych osób honoru, by dali sobie z tym spokoj. Tak¿e nasz± prasê zachêcam, by o kraju takich ludzi jak pan M i jego kolega winnicki po prostu przestala pisac, bo to ich tylko niezdrowo podnieca. Gówna bowiem nie nalezy takze dotykaæ, z wiadomych powodów. Nie potraficie podj±æ dialogu ani sporu z nami na odpowiednim poziomie (co nie dziwi, zwa¿ywszy wasze brakujace wyksztalcenie ogólne), próbujecie nadrabiaæ zwyklym chamstwem, insynuacj±, przyziemnymi kawa³ami (nie swoimi zreszt±) i pomowieniami. Tak bardzo boicie siê konkurencji z naszej strony. Pañskie za¶ pismo stoi ju¿ na poziomie nies³awnej pamiêci Trybuny, szybki by³ ten zjazd niestety. ¯al mi pana, bo mog³o co¶ z pana byæ, ale teraz jest pan tylko redaktorem brukowca na poziomie "Nie", tylko niestety bez jego miejscowo widocznego polotu. Tyle mialem do powiedzenia. Filip von Schwaben PS. Jak juz powiedzialem, dalej rozmawiac nie bêdê, wiec moze pan sobie oszczêdziæ swoich "lotnych" komentarzy. Powód ten sam, co u mego Brata."
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ powoda Michas Winnicki , YY0013. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywatela o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-05-22
Powód - Damian Konieczny, YY0004
mirthandil@poczta.onet.pl
Pozwany - Filip von Schwaben, FS0028
Opis przestêpstwa - Obywatel Filip von Schwaben, w swoim li¶cie z dnia 20 maja 2003 roku, wys³anym na oficjaln± grupê dyskusyjn± Królestwa Scholandii, wielokrotnie obra¿a³, nie tylko moj±, skromn± osobê, ( co by³bym sk³onny, jako cz³owiek pob³a¿liwy, pu¶ciæ w niepamiêæ), ale i redakcjê Ab Ovo, w której pracuj± ludzie, których interesów jestem zobowi±zany broniæ, oskar¿ony wykaza³ siê tak¿e daleko posuniêt± ignorancj±, twierdz±c, ¿e nie jeste¶my w stanie ( redaktorzy Ab Ovo) polemizowaæ z nim merytorycznie, w zwi±zku z tym, nie pozostaje mi nic innego, jak z³o¿yæ pozew, co niniejszym czyniê. Nie wnoszê o karê finansow±, pragnê tylko sprawiedliwego procesu, przyznajê, ¿e pozwany, dzia³a³ z ca³± pewno¶ci± w afekcie, nie bêd±c w stanie pos³u¿yæ siê logik±, sprowadzi³ dyskusjê do poziomu pod³ogi, za co, w moim przekonaniu, nale¿y mu siê kara, my¶lê ze przeprosiny, dla osoby, która sama siebie uwa¿a za "honorow±", bêd± kar± nie tylko sprawiedliw±, ale i g³êboko resocjalizuj±c±.
Dowody - From: "WCWI" Date: Tue May 20, 2003 8:53 pm Subject: koniec tematu "Uprzejmie s³u¿ê wypowiedziami Mirthandila Koniecznego o Scholandczykach na naszej wlasnej liscie. "Aczkolwiek coraz czê¶ciej sk³aniam siê ku obiegowej opinii, jakoby ignorancja by³a cech± narodow± Scholandczyków" "...agresja i kompleksy to Wasza dzia³ka, z ca³ym szacunkiem." A teraz wypowiedz "dyplomaty" Mirthandila z czasów, gdy pe³nil funcje ambasadora w Scholandii, swiadcz±ca o jego wyjatkowej arogancji wobec nas, ktora zawsze juz cechowala jego do nas stosunek: " jeste¶my dumni z tego, ze mamy zaanga¿owanych, posiadaj±cych ¶wiadomo¶æ narodow± obywateli, czego ¿yczymy tak¿e naszym drogim sojusznikom. Polecam lekturê http://hagakure.boo.pl/petycja/ rozumiem, ze Baridas i Scholandia nie posiadaj± tak zaanga¿owanych obywateli, ale to nie jest nasza wina!" Nie bêdê ju¿ nawet brudzil sie czytaniem jego brukowca, w ktorym za jego zgod± i na jego odpowiedzialno¶æ obraza sie naszego Krola a mojego Brata, nasz narod jako calo¶æ i naszych urzêdnikow nie tylko bez powodu, ale i z uzyciem podlych pomówieñ i oszczerstw, o których z ich autorem nale¿aloby rozmawiac przed cywilnym s±dem Rzeczypospolitej> I tak by siê sta³o, gdyby nie fakt, ¿e wedlug slów Obra¿onego "z gównem nie warto siê biæ, bo siê cz³owiek tylko ubrudzi". Gdyby pan mial krzytnê honoru, opu¶cilby pan tê listê i ten kraj natychmiast, po tym co pan o nas pisze i pisac pozwala. Ale na to nie liczê. Ja w kazdym razie z panem dyskutowac juz nie bedê, apelujê takze do innych osób honoru, by dali sobie z tym spokoj. Tak¿e nasz± prasê zachêcam, by o kraju takich ludzi jak pan M i jego kolega winnicki po prostu przestala pisac, bo to ich tylko niezdrowo podnieca. Gówna bowiem nie nalezy takze dotykaæ, z wiadomych powodów. Nie potraficie podj±æ dialogu ani sporu z nami na odpowiednim poziomie (co nie dziwi, zwa¿ywszy wasze brakujace wyksztalcenie ogólne), próbujecie nadrabiaæ zwyklym chamstwem, insynuacj±, przyziemnymi kawa³ami (nie swoimi zreszt±) i pomowieniami. Tak bardzo boicie siê konkurencji z naszej strony. Pañskie za¶ pismo stoi ju¿ na poziomie nies³awnej pamiêci Trybuny, szybki by³ ten zjazd niestety. ¯al mi pana, bo mog³o co¶ z pana byæ, ale teraz jest pan tylko redaktorem brukowca na poziomie "Nie", tylko niestety bez jego miejscowo widocznego polotu. Tyle mialem do powiedzenia. Filip von Schwaben PS. Jak juz powiedzialem, dalej rozmawiac nie bêdê, wiec moze pan sobie oszczêdziæ swoich "lotnych" komentarzy. Powód ten sam, co u mego Brata."
Uzasadnienie - Sledztwo umorzono z podowu smierci powoda.
Pozew z dnia 2003-05-11
Powód - Wojciech "HAGAKURE" Ratymirski
hagakure@wp.pl
Pozwany - Rzd Scholandii, Dyrekcja Szpitala
Opis przestêpstwa - Oskar¿am osoby odpowiedzialne za administracjê szpitalem o bezprawne przetrzymywanie mojej osoby w tym¿e szpitalu. Zarzucam oskar¿onym, z³amanie art. 37 i 46 ust.3 Konstytucji. Opis czynu: Od kilku tygodni w moim profilu mieszkañca widnieje wiadomo¶æ :" 60 / 100 Jeste¶ na wycieczce do szpitala. Je¶li chcesz wróciæ do domu to zap³aæ rachunek (lekarze kosztuj±). I nie narzekaj! Trzeba siê by³o staraæ wcze¶niej." Informujê, ¿e niemal od wprowadzenia obowi±zku ¿ywienia jestem najedzony i nigdy nie pozostawa³em g³odny d³u¿ej ni¿ 2-3 dni. Tymczasem od jakiego¶ czasu mój stan zdrowia gwa³townie spada, pomimo braku przerw w ¿ywieniu. Równocze¶nie - zgodnie z podanym komunikatem jestm ca³y czas w szpitalu. Chêtnie bym z niego wyszed³, niestety Dyrekcja uniemo¿liwa mi to, nieumieszczaj±c mnie na li¶cie chorych., W zwi±zku z tym nie mogê zap³aciæ i wyj¶æ ze szpitala. Jest to niew±tpliwie naruszenie w/w artyku³ów, gdy¿ przetrzymywanie kogokolwiek bez wyroku s±dowego narusza zasady pañstwa prawnego. W zwi±zku z powy¿szym ¿±dam ukarania osób odpowiedzialnych do i wyp³aty odszkodowania za straty moralne i naruszenie moich praw. Równocze¶nie informujê, ¿e o tej sytuacji informowa³em jaki¶ czas temu na li¶cie dyskusyjnej, jednak moja wiadomo¶æ zosta³a zignorowana.
Dowody -
Uzasadnienie - Pozwany nie wyraza checiu dochodzenia swoich praw przed sadem. Pozew wycofany.
Pozew z dnia 2003-05-06
Powód - JE0173 - tow. Johnny English
komuna666@yahoo.com
Pozwany - Królewski Rz±d Scholandii
Opis przestêpstwa - bezprawne pozbawienie wolno¶ci tow. Janka Krasickiego
Dowody - mail: "Tego juz za wiele! Zadam od odpowiedzialnego ministra natychmiastowego usuniecia niejakiego Winnickiego z listy dyskusyjnej Krolestwa Scholandii. Z±dam tak¿e zlo¿enia w Sadzie Królewskim pozwu o odebranie mu prawa pobytu. jako organ przyznajacy prawo pobytu oswiadczam, ze z chwil± obecn± zawieszam je temu osobnikowi i usuwam go z listy, co automatycznie uniemozliwia mu jakiekolwiek czynnosci prawne i biznesowe. Czyniê to jako urz±d pañstwowy dla zabezpieczenia powództwa i dla ograniczenia wiekszej szkody. Oswiadczam, ze zgodnie ze z³o¿on± przysiêga bêdê sta³ na stra¿y konstytucyjnego porz±dku w panstwie. (-) Armin Frederik, Król"
Uzasadnienie - Krol dzialal w stanie wyzszej koniecznosci, powodowany checia zabezpieczenia panstwa przed zbyt duzymi stratami na skutek dzialan powoda. W zwiazku z tym dzialanie Krola wydaje sie byc usprawiedliwione.
Pozew z dnia 2003-05-06
Powód - JE0173
komuna666@yahoo.com
Pozwany - Rz±d Królestwa Scholandii
Opis przestêpstwa - bezprawne pozbawienie wolno¶ci
Dowody - Tego juz za wiele! Zadam od odpowiedzialnego ministra natychmiastowego usuniecia niejakiego Winnickiego z listy dyskusyjnej Krolestwa Scholandii. Z±dam tak¿e zlo¿enia w Sadzie Królewskim pozwu o odebranie mu prawa pobytu. jako organ przyznajacy prawo pobytu oswiadczam, ze z chwil± obecn± zawieszam je temu osobnikowi i usuwam go z listy, co automatycznie uniemozliwia mu jakiekolwiek czynnosci prawne i biznesowe. Czyniê to jako urz±d pañstwowy dla zabezpieczenia powództwa i dla ograniczenia wiekszej szkody. Oswiadczam, ze zgodnie ze z³o¿on± przysiêga bêdê sta³ na stra¿y konstytucyjnego porz±dku w panstwie. (-) Armin Frederik, Król
Uzasadnienie - Krol dzialal w stanie wyzszej koniecznosci, powodowany checia zabezpieczenia panstwa przed zbyt duzymi stratami na skutek dzialan powoda. W zwiazku z tym dzialanie Krola wydaje sie byc usprawiedliwione.
Pozew z dnia 2003-05-05
Powód - Sergiej, Kanikov, SK0006
kanik00@poczta.onet.pl
Pozwany - Micha³, Winnicki, YY0013; Johny, English, JE0173
Opis przestêpstwa - "Przed chwila dokonalismy egzekucji trzech urzedników rezimu Scholandii. Osobisty sekretarz ambasadora Jumpera,przebywajacy na wakacjach w Ojczyznie,zostal areesztowany przez bojówke SFL dowodzona osobiscie przez tow. johnny'ego Englisha. Wyrok wykonano przed piecioma minutami przez rozstrzelanie. Pozostalych dwóch powiesilismy na rozlozystym wiazie.To pierwsze ale i nie ostatnie ofiary naszej Rewolucji. Wzywam do natychmiastowego ustapienia rezimu Scholandzkiego,abdykacji Króla, dymisji rzadu."
Dowody - W razie potrzeby prze¶lê tak¿e inne wypowiedzi... du¿o tego!
Uzasadnienie - ¦ledztwo umorzone ze wzglêdu na ¶mieræ pozwanych Micha³, Winnicki, YY0013; Johny, English, JE0173. Decyzja wydana na podstawie braku wpisu personalnego zawieraj±cego powy¿sze dane w rejestrze obywateli królestwa, co jet równoznaczne ze stwierdzeniem zgonu obywateli o powy¿szych danych osobowych.
Pozew z dnia 2003-04-30
Powód - Sneqiue von Richtohfen, YY0010
bartosan@poczta.onet.pl
Pozwany - Królewski Rz±d Scholandii
Opis przestêpstwa - bezprawne pozbawienie wolno¶ci poprzez zamkniêcie w szpitalu i uniemo¿liwienie opuszczenia go.
Dowody - ze strony: "Sneqiue von Richthofen [sneq] Stan zdrowia: 65 / 100 Jeste¶ na wycieczce do szpitala. Je¶li chcesz wróciæ do domu to zap³aæ rachunek (lekarze kosztuj±). I nie narzekaj! Trzeba siê by³o staraæ wcze¶niej. " ze strony: "SPIS PACJENTÓW Nie znajdujesz siê w szpitalu" na email podeslalem zrzuty ekranu.
Uzasadnienie - Pozwany nie wyraza checiu dochodzenia swoich praw przed sadem. Pozew wycofany.
Pozew z dnia 2003-04-25
Powód - Cocacolatl Joe Lemoniadowy, YY0002
cocacolatl@interia.pl
Pozwany - Krolewski Rzad Scholandii
Opis przestêpstwa - Oskarzam Krolewski Rzad Scholandii, ze na skutek zaniedban jego urzednikow zwiazanych z uruchomieniem niedostatecznie sprawdzonego i zawierajacego bledy systemu zywienia zostalem narazony na smierc glodowa, stres wynikly z poczucia stanu zagrozenia zycia oraz niepotrzebne koszty, ktore ponioslem 23.04.2003r probujac nieskutecznie sie pozywic w panstwowym supermarkecie. Postepowanie Krolewskiego Rzadu Scholandii ma znamiona celowego zaniedbania, gdyz pomimo pojawiajacych sie na liscie dyskusyjnej sygnalow o tym, ze system zywienia dziala nieprawidlowo nie podjeto skutecznych krokow dla jego naprawy, ani nie zabezpieczono obywateli przed skutkami jego blednego dzialania przez, na przyklad, jego wylaczenie. Nie podjeto takich dzialan rowniez po zaistnieniu wypadkow dotyczacych mojej osoby, o czym swiadcza nastepujace po 23.04.2003r sygnaly na liscie dyskusyjnej.
Dowody - moje zgloszenie o wypadku na liste: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/297 dowod ze swiadkow: http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/248 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/249 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/251 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/277 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/299 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/304 http://groups.yahoo.com/group/scholandia_xo_pl/message/305
Uzasadnienie - Pozew wycofany na zyczenie powoda
Pozew z dnia 2003-01-29
Powód - Agnieszka Smorêda AS0106
bigeagle@interia.pl
Pozwany - Królewski Rz±d Scholandii
Opis przestêpstwa - Nie odpowiadanie na maile i niew³a¶ciwa informacja obywateli.
Dowody -
Uzasadnienie - Brak materialu dowodowego.  Sêdziowie
  System prawny

  Pozwy
     Pozwy nierozpatrzone
     Pozwy odrzucone
     Z³ó¿ pozew
  Wokanda
  Orzeczenia
  Apelacja

  Monitor S±dowy - Rejestry


 

Copyright © 2004 | Scholandia | Design by AvN