:: Menu ::

Pozwy nierozpatrzone:


Pozew z dnia 2010-02-11
Powód - Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae , JM2959
met2@vp.pl
Pozwany - Kuba Pakulski , KP4062
Opis przestêpstwa - Czê¶æ opisowa: Wysoki S±dzie W dniu 09-02-2010 na ³amach SAP-u ukaza³ siê artyku³ autorstwa Kuby Pakulskiego pt. 'Potrzeba nam nowego rozdania' . SAP jest podmiotem prasowym o zasiêgu nie tylko lokalnym. U¿yte informacje w artykule s± nie prawdziwe i tendencyjne. W czê¶ci opisowej przedstawiê cytaty z artyku³u. Konstytucja Scholandii w Art.103 ust.3 mówi o ochronie osoby, której dotyczy nie rozpatrzony wniosek s±dowy (brak orzeczenia) . Pozwany ³amie konstytucje u¿ywaj±c sformu³owania cyt- Minister Gospodarki, ....... wygrywa przetarg sprzedaj±c towar mocno poni¿ej ceny minimalnej - kon. Wg. KK roz.I pkt.15 ten rodzaj przekazu publicznego nale¿y do czynów karalnych. W artykule w pod temacie 'Etyka padalca' u¿ywa stwierdzenia cyt - Nowe wybory i…? „Rodzinka” oddaje puste g³osy, byle owego prefekta przy w³adzy nie utrzymaæ.- kon cyt . Wybory lokalne nie by³y zakwestionowane prawnie, a pomawianie wyborców o spisek przeciw komu¶ bez prawnego usankcjonowania w my¶l KK roz. I pkt 15 jest czynem karalnym. Kolejne cytaty - A ta rodzinka jest dzi¶ pe³n± gêb± przy „korycie”. - kon. cyt - A dla w³adzy- ¶wiadomo¶æ ci±g³ej walki z ka¿dym, kto nie nale¿y do w±skiej kliki. -kon. cyt - a reszta rz±du znalaz³a siê tam chyba drog± losowania. - kon. W ¶wietle tych cytatów pozwany publicznie u¿ywa s³ów obra¿aj±cych Królewski Rz±d Scholandii. A po¶rednio ubli¿a najwy¿szej osobie w pañstwie - Królowi Scholandii, który ten rz±d powo³a³. Ponadto u¿ywanie metafor typu cyt - nad g³ow± wisi topór Mordeckiego -kon. nie jest metafor± poetyck± lecz potoczn±. Publiczne u¿ycie nazwiska w momencie kiedy jestem premierem rz±du Uw³acza temu urz±dowi. Równie¿ u¿yte s³owa w tytule 'nowe rozdanie' sugeruje publiczne nawo³ywanie do zmiany konstytucyjnie ustanowionego porz±dku prawnego Scholandii. Wysoki S±dzie. Konstytucja nie zabrania wolno¶ci s³owa czy os±dów prywatnych publicznie wypowiadanych. Jednak u¿ywanie s³ów obra¼liwych, czy publikowanie faktów nie prawdziwych nie mo¿e byæ podstaw± publicznych ocen porz±dku konstytucyjnego. Wniosek: Wnoszê o zas±dzenie w stosunku do pozwanego publicznego przeproszenia na LD Scholandii osób ,które zosta³y wymienione w artykule SAP oraz sprostowania pomówieñ na ³amach tego¿ organu prasowego.
Dowody - Artyku³ SAP z dn.09-02-2010 r.
Pozew z dnia 2009-08-25
Powód - Kuba von Salvepol Pakulski, KP4062
kuba.pak666@wp.pl
Pozwany - Mateusz Walczak MW3505
Opis przestêpstwa - Pozwany zarzuci³ mi wielokrotne k³amstwo 24 sierpnia na li¶cie dyskusyjnej, co jest przestêpstwem w my¶li art. 15, art. 31 Kodeksu karnego z dnia 8. listopada 2007 r.
Dowody - Wiadomo¶æ na Li¶cie Dyskusyjnej Królestwa z dnia 24 Sierpnia 2009 00:48 :"Komentarza nie mam zamiaru powtórnie czytaæ. Od czytania tylu k³amstw na s³owo kwadratowe a¿ g³owa mo¿e zaboleæ."  Sêdziowie
  System prawny

  Pozwy
     Pozwy nierozpatrzone
     Pozwy odrzucone
     Z³ó¿ pozew
  Wokanda
  Orzeczenia
  Apelacja

  Monitor S±dowy - Rejestry


 

Copyright © 2004 | Scholandia | Design by AvN