REJESTR ODZNACZEÑ

Znajduj± siê tu nazwiska wszystkich obywateli, którzy w uznaniu swych zas³ug dla Królestwa zostali odznaczeni orderami królewskimi lub rz±dowymi.

DEKRET KRÓLEWSKI 
o wyró¿nieniach, odznaczeniach i tytu³ach.

Odznaczeni:

          Wielkim Krzy¿em ¦w. Ulryka (I Klasa)      Krzy¿em Komandorskim ¦w. Ulryka (II Klasa)

Krzy¿em Oficerskim ¦w. Ulryka (III Klasa)     Krzy¿em Kawalerskim ¦w. Ulryka (IV Klasa)

Medalem Królewskim Za Zas³ugi     Medalem Pañstwowym Za Zas³ugi

 

OBYWATELE ODZNACZENI WIELKIM KRZY¯EM SW. ULRYKA (I Klasa)

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka I klasy

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Stworzenie systemu informatycznego Scholandii, sta³a opieka nad nim i koordynowanie jego rozwoju.

 Imiê Nazwisko: Andrzej von Nuerenberg

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka I klasy

NR PASZPORTU : AN0009

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Stworzenie systemu map Scholandii, sta³a opieka nad stronami www Scholandia, usuwanie b³êdów, design stron

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka I klasy

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Leksykon Scholandzki, utworzenie Wydzia³u Filozofii Nowego Œwiata, zbudowanie struktur Wydzia³u Wojskowego KUS, dzia³alnoœæ naukowa, skuteczne dzia³ania dyplomatyczne.

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Odznaczenie: Hrabia Lukation

Order ¦w. Ulryka I klasy

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 26/2004

Wspó³twórca zautomatyzowanego systemu presti¿u.

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Odznaczenie: Hrabia Emporio

Order ¦w. Ulryka I klasy

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 26/2004

Wspo³twórca zautomatyzowanego systemu presti¿u obywatelskiego

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (II Klasa)

 Imiê Nazwisko: Agnieszka Smorêda

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : AS0106

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, wytrwa³e prowadzenie jednej z najlepszych gazet. zas³ugi w administracji.

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: 46/2003

Przeprowadzenie wielkiej reformy gospodarczej Królestwa w 11-12. 2003.

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 46/2003

Wielkie zas³ugi w dziedzinie nauki, za³o¿enie i prowadzenie Instytutu Kultury Elfickiej

 Imiê Nazwisko: Micha³ Strudziñski

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi w dziedzinie mediów scholandzkich, tworzenie demokratycznej opozycji.

 Imiê Nazwisko: Alexios Taurinos

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : AT0007

NR DEKRETU: 46/2003

Wzorowe prowadzenie prowincji Delta od jej powstania, nowatorskie rozwi¹zania graficzne i administracyjne

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 21/2003

Stworzenie Galerii Scholandczyków, wielkie zas³ugi dla integracji Narodu Scholandzkiegoi

 Imiê Nazwisko: Nadin De Belli

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : BN0017

NR DEKRETU: 15/2003

Przebudowa stron Rz¹dowych (03.2003), skuteczne dzia³ania w obronie suwerennoœci Scholandii (03.2003)

 Imiê Nazwisko: Filip von Schwaben

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : FS0028

NR DEKRETU: 15/2003

Pe³nienie urzêdu Premiera KRS w czasie budowy struktur pañstwa, wirtualne szpital i cmentarz, strona ambasady Scholandii

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Odznaczenie: Hrabia Lukation

Order ¦w. Ulryka II klasy

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 26/2004

Twórca zautomatyzowanych systemów gospodarczych i wspó³tworca reformy gospodarczej.

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (III Klasa)

 Imiê Nazwisko: Nadin De Belli

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka III klasy

NR PASZPORTU : BN0017

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Wspó³tworzenie reformy gospodarczej 11-12.2003

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka III klasy

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Dzia³acz sportowy, przedsiêbiorca, aktywny uczestnik ¿ycia publicznego.

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka III klasy

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Rozwijanie Bazaru Scholandzkiego

 Imiê Nazwisko: Szaku Anrod

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka III klasy

NR PASZPORTU : SA0016

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Zorganizowanie pracy Jednostek Specjalnych Si³ Zbrojnych Królestwa, pomoc w organizacji Armii.

 Imiê Nazwisko: Draszyr Arudipuk

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka III klasy

NR PASZPORTU : DA0010

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Za³o¿yciel i redaktor najstarszej gazety Scholandii: "Scholandra". Wytrwa³y, choæ lojalny krytyk pañstwa i jego instytucji. Autor cyklu Legend Scholandzkich.

OBYWATELE ODZNACZENI KRZY¯EM SW. ULRYKA (IV Klasa)

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Stworzenie Biura Statystycznego Lamstat, regularne organizowanie sonda¿y. nt scholandzkiego ¿ycia publicznego

 Imiê Nazwisko: Jacek Piechnik

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : JP0135

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Wspó³tworzenie stron www miasta Inselburg, nowatorskie rozwi¹zania graficzne i techniczne.

 Imiê Nazwisko: Adam Pi±tkowiak

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : AP0048

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Zorganizowanie administracji prowincji Arden, aktywna dzia³alnoœæ gospodarcza.

 Imiê Nazwisko: Wiktor Koliñski

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : WK0111

NR DEKRETU: 15/2003

Zas³ugi: Zorganizowanie i prowadzenie Instytutu Kultury Scholandzkiej, dzia³alnoœæ naukowa, dzia³alnoœæ ekumeniczna.

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Wspó³za³o¿yciel Wydzia³u Teologicznego. Wspó³prowadz¹cy stron Koœcio³a scholandzkiego. Autor wielu wyk³adów i homilii.

 Imiê Nazwisko: Sergios Butterberg

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : BS0002

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Zorganizowanie stron, stworzenie Folderu i administracja prowincj¹ Bergii.

 Imiê Nazwisko: Maksymilian Laborewicz

 Odznaczenie:

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : ML0014

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Stworzenie struktur Ministerstwa Pracy. opracowanie zasad poœrednictwa pracy w Scholandii.

 Imiê Nazwisko: Jean Paul Goudart

 Odznaczenie: baronet

Order ¦w. Ulryka IV klasy

NR PASZPORTU : JG0202

NR DEKRETU: 2/2002

Zas³ugi w zakresie bezpieczeñstwa systemowego panstwa

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM KRÓLEWSKIM ZA ZAS£UGI

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Czepan

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : PC0239

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Aktywna dzia³alno¶æ w dziedzinie sportu

 Imiê Nazwisko: Fanaberia Da Vinci

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : FV0386

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywne prowadzenie placówki kulturalnej

 Imiê Nazwisko: Mariusz Kaba³a

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MK0407

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alno¶æ lokalu rozrywki

 Imiê Nazwisko: Merc Merc

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MM0387

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Reaktywowanie miasta Tomaspol

 Imiê Nazwisko: Edith Elfidike

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : EE0024

NR DEKRETU: 25/2002

Zas³ugi: Utworzenie stron Ko¶cio³a Elfickiego i Kina Scholandzkiego

 Imiê Nazwisko: Jagoda Regulska

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MJ0299

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alnoœæ firmy, aktywnoœæ w dziedzinie gospodarczej.

 Imiê Nazwisko: Bartek Pytka

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : BP0359

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Za³o¿enie i wzorowe prowadzenie firmy gastronomicznej.

 Imiê Nazwisko: Jean Paul Goudart

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : JG0202

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Rozwijanie miasta Mons Reale/BE

 Imiê Nazwisko: B³a¿ej Smekta³a

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : BS0388

NR DEKRETU: 46/2003

Zas³ugi: Za³o¿enie i aktywna dzia³alnoœæ dwóch firm, aktywnoœæ w dziedzinie gospodarczej

 Imiê Nazwisko: Andre van Starck

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : AS0767

NR DEKRETU: 26/2004

W Scholandii od 5.2004. Wzorowy Prefekt prowincji Arden i Inselia.

 Imiê Nazwisko: Karina Stachowiak

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KS0147

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Kowalczyk

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MK0196

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kasia Malicka

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KM0368

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Piotr Ligocki

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : PL0139

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Szczêsny

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MS0463

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Alicja Dobrowolska

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : AD0391

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kamil Tymicki

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KT0355

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Zofia Ko¶mider

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : ZK0570

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Konrad von Staufen

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KS0333

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Pablo Krause

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : PK1022

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Mateusz Mikolaj

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MM0785

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Wilczarski

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : MW0085

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Bogusia Kalinowska

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : BK2008

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Bartosz Sowul

 Odznaczenie:

Medal Królewski

NR PASZPORTU : BS2025

NR DEKRETU: 2/2002

OBYWATELE ODZNACZENI MEDALEM RZ¡DOWYM ZA ZAS£UGI

 Imiê Nazwisko: Karina Stachowiak

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : KS0147

NR DEKRETU: 2/2002

Za zas³ugi w dziedzinie administracji, m. in. za przeprowadzenie od poczatku do konca jednej z najwiekszych i najtrudniejszych reform - Reformy Administracji i trud wlozony w prace koncowe nad wprowadzeniem v-planow miast.

 Imiê Nazwisko: Piotr Ligocki

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PL0139

NR DEKRETU: 2/2002

Za wzorowe pelnienie swoich obowiazkow, przede wszystkim za NAMACALNE EFEKTY JEGO PRACY W POSTACI DZIESIATEK NOWYCH, W TYM WIELU AKTYWNYCH OBYWATELI.

 Imiê Nazwisko: Marcin Ignac

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MI0370

NR DEKRETU: 2/2002

Za techniczne i graficzne wykonanie INTERAKTYWNYCH V-PLANOW miast

 Imiê Nazwisko: Piotr Jackowski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PJ0059

NR DEKRETU: 2/2002

Za opracowanie i wdro¿enie systemu presti¿u oraz niezastapione wsparcie techniczne przy innych pracach systemowych, g³ównie przy tworzeniu v-planów miast.

 Imiê Nazwisko: Micha³ Knobel

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MK0122

NR DEKRETU: 2/2002

Za zaprowadzenie porz±dku w fnansach

 Imiê Nazwisko: Jean Paul Goudart

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : JG0202

NR DEKRETU: 2/2002

Za pomoc przy zabezpieczeniach systemu informatycznego Krolestwa.

 Imiê Nazwisko: Sergiej Kanikov

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : SK0006

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Wiktor Koliñski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : WK0111

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kamil Tymicki

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : KT0355

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Kowalczyk

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MK0196

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Draco Malathar

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : DM0353

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Jerzy Go³owanow

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : JG0047

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Zofia Ko¶mider

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : ZK0570

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Przemys³aw Sarosiek

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PS0556

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Alicja Dobrowolska

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : AD0391

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kuba Lamperski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : KL0123

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Tomasz Ga³czyñski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : GT0003

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Szczêsny

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MS0463

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Wilczarski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PW0052

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Micha³ Strudziñski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MS0126

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Claudio van Dyrk

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : YY0034

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marcin Wilczarski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MW0085

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Pablo Krause

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PK1022

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Kerad Master

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : YY0054

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Regina Szulc

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : RS0585

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Konrad von Staufen

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : KS0333

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Agnieszka Smorêda

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : AS0106

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Janusz Lis

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : JL0943

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Paul Yolk

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PY1110

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Mateusz Mikolaj

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MM0785

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Arturo Grymanelli

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : YY0052

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Aleksander Wittle

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : AW0320

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Krzysztof Dudziec

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : KD1378

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Grzegorz Kwiatkowski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : GK1390

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Adrian Szkutek

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : AS0854

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Pawe³ Pawe³czak

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : PP0400

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Rados³aw M±drosiñski

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : RM1732

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Anna Dudziec

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : AD1554

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Iwan Gro¼ny

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : IG1834

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Monika Izdebska

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MI0311

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Bartosz Sowul

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : BS2025

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Bogusia Kalinowska

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : BK2008

NR DEKRETU: 2/2002

 Imiê Nazwisko: Marshall Mathers

 Odznaczenie:

Medal Rz±dowy

NR PASZPORTU : MM2026

NR DEKRETU: 2/2002