• Produkcja w miesi±cu:
 • Statystyka budynków powsta³ych w miesi±cu:
 • Informacje o ilo¶ci ludzi pracuj±cych wirtualnie

 • Wykaz budynków istniej±cych w systemie

 • Informacje demograficzne

 • Statystyki konsumpcji ¿ywno¶ci

 • Statystyki obrotów na scholandzkim Bazarze


 • wszystkich budynków w Królestwie:
  nr licencjinazwailo¶æ
  BP0001Ratusz_du¿y5
  BP0002Parlament1
  BP0003Ministerstwo0
  BP0004Szko³a0
  BP0005Uniwersytet1
  DM0001Ma³y Dom Wiejski35
  DM0002Ma³y domek miejski43
  DM0003¦redni Dom Wiejski0
  DM0004¦redni Dom miejski8
  DM0005Willa19
  DM0006Kamienica31
  DM0007Pa³ac Miejski10
  DM0008Zamek Królewski1
  ZP0011Farma ro¶linna9
  ZP0012Farma zwierzêca9
  ZP0013Zak³ad rybacki z przetwórni¹ (ma³y)6
  ZP0014Zak³ad wydobywczy (glina, piaskownia, ¿wirownia, kamienio³om)7
  ZP0015Ujêcie Wody0
  ZP0016Szyb wiertniczy7
  ZP0017Platforma wiertnicza0
  ZP0018Fabryka (maszyny proste, z³o¿one, kable, cement)5
  ZP0020Fabryka wysokiej technologii(maszyny wysokiej technologii, komputer/program)2
  ZP0021Fabryka materia³ów wybuchowych0
  ZP0024Sklep (hurtownia lub supermarket)8
  ZP0025Restauracja9
  ZP0026Restauracja wykwintna12
  ZP0030Elektr. na ropê3
  ZP0031Elektr. na wêgiel0
  ZP0040Tartak3
  ZP0041Kopalnia wêgla4
  ZP0042Kopalnia ¿elaza5
  ZP0043Kopalnia marmuru1
  ZP0044Kopalnia metali kolorowych3
  ZP0045Huta stali i szk³a5
  ZP0050Rafineria (asfalt, plastik, chemia)4
  ZP0051Cegielnia5
  ZP0063Browar4
  ZP0065Chata drwala9
  ZP0069Wytwornia win i sokow5
  ZP0070Apteka3
  ZP0079Betoniarnia0
  ZP0080d¼wig13
  ZP0081Stadnina koni1
  ZP0082Fabryka Zbrojeniowa1  Copyright © 2004 SCHOLANDIA.org || coded & designed by jumper || All rights reserved