G£ÓWNA KSI¡¯ÊTA KRWI KSI¡¯ÊTA MARGRABIOWIE HRABIOWIE BARONOWIE BARONECI IZBA PAMIÊCI
 

KSI¡¯ÊTA KRWI (PRINZ, WIELIKIJ KNIA¬, PRINCE)

Tytu³ przys³uguje wy³±cznie synom i braciom panuj±cego monarchy. Przekazywany tylko w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ hrabiów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu ksi±¿êcego z mitr± elektorsk± (piêciopa³kow±) i p³aszczem ksi±¿êcym. Prawo do umieszczenia w stronach tarczy herbowej po przek±tnej czarnych lwów na z³otym polu, ukazuj±cych pokrewieñstwo z Tronem.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Wasza Królewska Wysoko¶æ"


KSI¡¯ÊTA (FÜRST, KNIA¬, DUKE) 

Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki, obszerne w³o¶ci ziemskie lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny), oraz wyj±tkowe, trwa³e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ baronów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu ksi±¿êcego z mitr± ksi±¿êc± (czteropa³kow±) i p³aszczem ksi±¿êcym.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Ja¶nie O¶wiecony Ksi±¿ê"


MARGRABIOWIE (MARKGRAF, (-) , MARGRAVE ) 

Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie, posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki lub spowinowaconej z Tronem, posiadaj±cej obszerne w³o¶ci ziemskie lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny) oraz bardzo du¿e, trwa³e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ baronów.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu margrafowskiego (Markgraf, Landgraf) z koron± hrabiowsk± 9 pa³kow± i p³aszczem ksi±¿êcym.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Prze¶wietny Margraf"


HRABIOWIE (GRAF, GRAF, COMTE) 

Tytu³ mo¿e byæ przyznany osobie, posiadaj±cej ju¿ tytu³ szlachecki, obszerne w³o¶ci lub du¿y maj±tek (celem zapewnienia odpowiedniego do stanu poziomu ¿ycia wyró¿nionego i rodziny) oraz posiadaj±cej du¿e zas³ugi dla Królestwa Scholandii. Przekazywany w primogeniturze mêskiej. M³odsi synowie otrzymuj± tytu³ szlachecki (rycerz, szlachetny pan).
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu hrabiowskiego z koron± hrabiowsk± siedmiopa³kow±).
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Wielce Szlachetny Hrabia"


BARONOWIE (FREIHERR, BARIN, BARON) 

Tytu³ mo¿e byæ nadany osobie, która po³o¿y³a znaczne i trwa³e zas³ugi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub okre¶lonych dziedzin ¿ycia pañstwowego i spo³ecznego. Mo¿e byæ przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze mêskiej), a tak¿e na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas do¿ywotni, chyba ¿e Król postanowi o dziedziczno¶ci tytu³u). Zwyczajowo przyznawany ustêpuj±cym Prezesom Rady Ministrów. M³odsi synowie nie otrzymuj± tytu³u szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego mo¿e zostaæ wraz z tytu³em przyznana renta do¿ywotnia z kasy pañstwowej lub innego sta³ego ¼ród³a.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu barona z koron± piêciopa³kow±.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan Baron"


BARONECI (RYCERZE) (RITTER VON, DWORIANIN, SIR) 

Tytu³ mo¿e byæ przyznawany osobie, która po³o¿y³a znaczne zas³ugi dla rozwoju Królestwa Scholandii lub okre¶lonych dziedzin ¿ycia pañstwowego i spo³ecznego. Mo¿e byæ przyznawany z woli Króla (w tym wypadku zawsze dziedziczny w primogeniturze mêskiej), a tak¿e na wniosek Prezesa Rady Ministrów (wówczas do¿ywotni, chyba ¿e Król postanowi o dziedziczno¶ci tytu³u). Zwyczajowo przyznawany ustêpuj±cym Prezesom Rady Ministrów. M³odsi synowie nie otrzymuj± tytu³u szlacheckiego. W wypadku nie posiadania przez nominata odpowiedniego do stanu zabezpieczenia finansowego mo¿e zostaæ wraz z tytu³em przyznana renta do¿ywotnia z kasy pañstwowej lub innego sta³ego ¼ród³a.
Oznaki: Prawo do u¿ywania herbu szlacheckiego z he³mem rycerskim.
Tytu³ grzeczno¶ciowy i ceremonialny: "Szlachetny Pan", "Szlachetny Rycerz"


IZBA PAMIÊCI

Izba zawiera nazwiska wszystkich cz³onków arystokracji i stanu szlacheckiego Królestwa Scholandii, którzy przyczynili siê do jej rozwoju, a przeszli ju¿ w stan spoczynku.

 

Scholandia.org 2002-2013