Ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a


PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1
1. Pos³owie do Parlamentu Królestwa Scholandii wykonuj± swój mandat kieruj±c siê jedynie dobrem Narodu i Królestwa Scholandii.
2. Pos³owie zobowi±zani s± informowaæ wyborców o swojej pracy i dzia³alno¶ci organu, do którego zostali wybrani."

Art. 2
1. Przed przyst±pieniem do wykonywania mandatu pose³ sk³ada na pierwszym posiedzeniu Parlamentu ¶lubowanie nastêpuj±cej tre¶ci: "¶wiadom obowi±zku wierno¶ci wobec Królestwa Scholandii, ¶lubujê uroczy¶cie i zarêczam honorem, nie ustawaæ w pracy na rzecz dobra Królestwa, a troskê o jego godno¶æ, zwarto¶æ i dobrobyt mieæ za najwa¿niejsze swoje zadanie".
2. ¦lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem s³ów "Tak mi dopomó¿ Bóg".
3. Odmowa z³o¿enia ¶lubowania lub z³o¿enie ¶lubowania innej tre¶ci powoduje wyga¶niêcie mandatu pos³a.
4. W szczególnym wypadku pose³ mo¿e z³o¿yæ ¶lubowanie w trybie zaocznym, przy u¿yciu innych dostêpnych komunikatorów bezpo¶rednio na rêce JKM lub z³o¿yæ s³ubowanie na kolejnym posiedzeniu Parlamentu.

Art. 3
Podstawowym prawem i obowi±zkiem pos³a jest czynne uczestnictwo w pracach Parlamentu.

Art. 4
Tryb rozpatrywania spraw pos³ów nie wykonuj±cych obowi±zków poselskich, jak równie¿ zasady odpowiedzialno¶ci regulaminowej pos³ów okre¶la regulamin Parlamentu.

IMMUNITET POSELSKI

Art.5
1. Pose³ mo¿e korzystaæ jedynie z gwarancji nietykalno¶ci, jakich wymaga uczestnictwo w pracach Parlamentu, swobodne wyra¿anie w³asnej opinii i glosowanie.
2. Za tre¶æ wyg³oszonych w Parlamencie przemówieñ, zg³oszonych wniosków, interpelacji, zapytañ oraz za niew³a¶ciwe zachowanie podczas obrad, pos³owie odpowiadaj± tylko przed Parlamentem.
3. Za naruszenie praw osoby trzeciej podczas obrad Parlamentu, pose³ mo¿e byæ poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci s±dowej za zgod± Izby wyra¿on± w uchwale.
4. Za obra¿enie godno¶ci Króla lub symboli narodowych pose³ odpowiada na równi z innymi obywatelami. Nie jest do tego konieczna uchwa³a Parlamentu.
5. Za dzia³alno¶æ nie zwi±zan± z uczestnictwem w pracach Parlamentu, pos³owie odpowiadaj± na równi z innymi obywatelami

Art.6
1. Wniosek o wyra¿enie zgody na poci±gniêcie pos³a do odpowiedzialno¶ci karnej w sprawie o przestêpstwo ¶cigane z oskar¿enia publicznego lub prywatnego sk³ada siê za po¶rednictwem Marsza³ka Parlamentu.
2. Wniosek, o których mowa w ust. 1, powinien zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy oraz pe³nomocnika,
2) imiê i nazwisko pos³a,
3) wskazanie podstawy prawnej wniosku,
4) dok³adne okre¶lenie czynu, którego dotyczy wniosek, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczno¶ci jego pope³nienia oraz jego skutków, a zw³aszcza charakteru powsta³ej szkody,
5) uzasadnienie.
3. Marsza³ek Parlamentu powiadamia pos³a, którego wniosek dotyczy, o terminie rozpatrzenia wniosku.
4. Na ¿±danie Parlamentu, s±d albo odpowiedni organ, przed którym toczy siê postêpowanie wobec pos³a, udostêpnia akta postêpowania.
5. Pose³, którego wniosek dotyczy, przedstawia Parlamentowi, wyja¶nienia i w³asne wnioski w tej sprawie w formie pisemnej.
6. Parlament wyra¿a zgodê na poci±gniêcie pos³a do odpowiedzialno¶ci karnej w drodze uchwa³y podjêtej zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów.
7. Pose³ mo¿e dobrowolnie zrzec siê immunitetu, nie potrzeba wtedy zgody Parlamentu na poci±gniêcie pos³a do odpowiedzialno¶ci karnej.

PRAWA I OBOWI¡ZKI POS£ÓW

Art. 7
1. Pos³a obowi±zuje obecno¶æ oraz czynny udzia³ w posiedzeniach Parlamentu.
2. Zasady usprawiedliwiania nieobecno¶ci pos³ów nie uczestnicz±cych w posiedzeniach Parlamentu, okre¶la regulamin Parlamentu.

Art. 8
1. W wykonywaniu obowi±zków poselskich pose³ w szczególno¶ci ma prawo:
1) wyra¿aæ swoje stanowisko oraz zg³aszaæ wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Parlamentu,
2) zwracaæ siê do Marsza³ka Parlamentu o rozpatrzenie okre¶lonej sprawy przez Parlament,
3) zwracaæ siê do Marsza³ka Parlamentu z pro¶ba o okre¶lenie terminu rozpatrzenia okre¶lonej sprawy przez Parlament.
4) uczestniczyæ w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwa³odawczych oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwa³ Parlamentu,
5) uczestniczyæ w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Parlament,
6) wnosiæ interpelacje i zapytania poselskie.
7) ¿±daæ od poszczególnych ministrów rz±du przedstawienia raportu z okresowej dzia³alno¶ci ministerstwa i jego departamentów
2. Pos³owie maj± prawo uzyskiwaæ od cz³onków Rady Ministrów oraz przedstawicieli w³a¶ciwych organów i instytucji pañstwowych i samorz±dowych informacje i wyja¶nienia w sprawach wynikaj±cych z wykonywania obowi±zków poselskich.
3. Cz³onkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele w³a¶ciwych organów i instytucji pañstwowych i samorz±dowych, organizacji spo³ecznych, s± zobowi±zani przedstawiaæ informacje i wyja¶nienia na ¿±danie Pos³ów w terminie nieprzekraczaj±cym 5 dni.

Art. 9
W wykonywaniu mandatu pose³ ma prawo, je¿eli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materia³ów oraz wgl±du w dzia³alno¶æ organów administracji rz±dowej i samorz±du terytorialnego, a tak¿e spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Art. 10
1. Pose³ ma prawo podj±æ - w wykonywaniu swoich obowi±zków poselskich - interwencjê w organie administracji rz±dowej i samorz±du terytorialnego, zak³adzie lub przedsiêbiorstwie pañstwowym, a tak¿e w jednostkach gospodarki niepañstwowej dla za³atwienia sprawy, któr± wnosi we w³asnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak równie¿ zaznajamiaæ siê z tokiem jej rozpatrywania.
2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których
pose³ podj±³ interwencjê, s± obowi±zane najpó¼niej w ci±gu siedmiu dni powiadomiæ pos³a o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z pos³em ostatecznie j± za³atwiæ.

Art. 11
1. Pos³owie przyjmuj± opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i bior± je pod uwagê w swej dzia³alno¶ci parlamentarnej.
2. Pose³ nie mo¿e byæ zobowi±zany do udzielania informacji o osobie, która przekaza³a mu okre¶lone informacje lub przedstawi³a opiniê.

Art. 12
1. Pos³owie mog± tworzyæ biura poselskie w celu obs³ugi swojej dzia³alno¶ci w terenie.
2. Pos³owie mog± realizowaæ swoj± dzia³alno¶æ terenow± na ca³ym terytorium Królestwa Scholandii.
3. Pose³ mo¿e zatrudniaæ pracowników w biurze we w³asnym imieniu na czas okre¶lony, nie d³u¿szy ni¿ czas sprawowania mandatu. Dzia³alno¶æ pos³a mo¿e byæ wspierana przez spo³ecznych wspó³pracowników.
4. Pracownikowi biura nie przys³uguje pañstwowa pensja. Mo¿e on byæ wynagradzany bezpo¶rednio przez pos³a.

Art.13
Organy administracji rz±dowej i samorz±du terytorialnego s± obowi±zane udzielaæ pos³om wszechstronnej pomocy w wykonywaniu ich funkcji.

WYNAGRODZENIA POS£A

Art. 14
1. Pos³om w okresie sprawowania mandatu, licz±c od pierwszego posiedzenia Parlamentu, przys³uguje uposa¿enie poselskie, zwane dalej "uposa¿eniem", wyp³acane miesiêcznie, tak¿e za niepe³ne miesi±ce sprawowania mandatu.
2. Pose³ nie pobiera uposa¿enia, je¶li w tym samym czasie przys³uguje mu wy¿sza pensja.
3. Zasady odebrania pos³owi uposa¿ania okre¶la regulamin Parlamentu.

Art. 15
1. Pos³owie obowi±zani do z³o¿enia o¶wiadczenia o swoim stanie maj±tkowym. O¶wiadczenie to zawiera w szczególno¶ci informacje o:
1) zasobach pieniê¿nych, nieruchomo¶ciach, uczestnictwie w spó³kach, udzia³ach i akcjach w spó³kach, o nabytym od Skarbu Pañstwa, innej pañstwowej osoby prawnej, jednostek samorz±du terytorialnego, ich zwi±zków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlega³o zbyciu w drodze przetargu, a tak¿e o prowadzonej dzia³alno¶ci gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spó³kach handlowych,
2) dochodach osi±ganych z tytu³u zatrudnienia lub innej dzia³alno¶ci zarobkowej lub zajêæ, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿dego tytu³u,
3) zobowi±zaniach pieniê¿nych o warto¶ci powy¿ej 1000 arminów, w tym zaci±gniêtych kredytach i po¿yczkach oraz warunkach na jakich zosta³y udzielone.
2. O¶wiadczenie o stanie maj±tkowym sk³ada siê Marsza³kowi Parlamentu w nastêpuj±cych terminach:
1) do 5 dnia od dnia ¶lubowania,
2) do dnia 5 ka¿dego miesi±ca, wed³ug stanu na ostatni dzieñ miesi±ca poprzedniego,
3. O¶wiadczenia o stanie maj±tkowym s± przesy³ane do Marsza³ka Parlamentu, który informacje w nich zawarte podaje do wiadomo¶ci publicznej.
4. O¶wiadczenie o stanie maj±tkowym przechowuje siê przez okres trwania kadencji Parlamentu.
5. Niez³o¿enie o¶wiadczenia o stanie maj±tkowym powoduje utratê, do czasu z³o¿enia o¶wiadczenia, prawa do uposa¿enia.
6. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w o¶wiadczeniu o stanie maj±tkowym powoduje odpowiedzialno¶æ karn±.

PRZEPISY KOÑCOWE

Art. 16
Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Art. 17
Z dniem wej¶cia w ¿ycie ustawy wa¿no¶æ traci ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a z dnia 6. grudnia 2003 roku.
 

 

Copyright by Królestwo Scholandii © 2005