PRAWO O PARLAMENCIE

(Wyci±g z Konstytucji Królestwa Scholandii)

Rozdzia³ V – Parlament

Art. 51.
Parlament Królestwa Scholandii sprawuje funkcjê ustawodawcz± oraz kontrolê nad dzia³alno¶ci± Rz±du.

Art. 52.
Parlament sk³ada siê z piêciu pos³ów wybieranych na czteromiesiêczn± kadencjê w wyborach powszechnych, tajnych i bezpo¶rednich.

Art. 53.
Parlament reprezentuje ca³y Naród Scholandii.

Art. 54.
1. Parlament mo¿e skróciæ swoj± kadencjê uchwa³± podjêt± wiêkszo¶ci± co najmniej 4 g³osów.
2. Król mo¿e zarz±dziæ skrócenie kadencji Parlamentu w przypadku o którym mowa w Art. 72. ust. 2 oraz art. 84 ust. 3.
3. Król, zarz±dzaj±c skrócenie kadencji Parlamentu, zarz±dza jednocze¶nie wybory i wyznacza ich datê na dzieñ przypadaj±cy nie pó¼niej ni¿ w ci±gu 14 dni od dnia wydania dekretu królewskiego o skrócenia kadencji Parlamentu.

Wybory

Art. 55.
1. Wybory do Parlamentu zarz±dza Król na czas w przeci±gu 14 ostatnich dni przed koñcem kadencji Parlamentu.
2. Dekret królewski o zarz±dzeniu wyborów powinien zostaæ wydany w czasie pomiêdzy 14, a 21 dniem w okresie poprzedzaj±cym dzieñ wyborów.
3. W przypadku rozwi±zania Parlamentu przed koñcem kadencji Król zarz±dza nowe wybory w przeci±gu 3 dni.

Art. 56.
1. W celu zapewnienia prawid³owo¶ci g³osowania Król ustanawia ka¿dorazowo dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Komisjê Wyborcz±.
2. Komisja Wyborcza sk³ada siê z minimum trzech obywateli wybranych przez Króla spo¶ród osób ciesz±cych siê powszechnym szacunkiem.
3. Cz³onkowie Komisji Wyborczej nie mog± nale¿eæ do ¿adnej partii politycznej, ani kandydowaæ w przeprowadzanych w³a¶nie wyborach.

Art. 57.
1. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia do Królewskiego S±du Scholandii protestu przeciwko wa¿no¶ci wyborów.
2. W przypadku zg³oszenia protestu wa¿no¶æ wyborów do Parlamentu stwierdza Królewski S±d Scholandii.

Art. 58.
1. Obywatel scholandzki posiada czynne i bierne prawo wyborcze je¿eli:
1) jest obywatelem Królestwa Scholandii najpó¼niej od dnia poprzedzaj±cego dzieñ og³oszenia wyborów,
2) jest zameldowany,
3) jego stan zdrowia nie spad³ poni¿ej 30% punktów zdrowia.
2. Królewski S±d Scholandii mo¿e odebraæ prawomocnie skazanemu czynne i bierne prawo wyborcze, je¿eli przewiduje tak± mo¿liwo¶æ ustawa karna.

Art. 59.
1. Ka¿dy obywatel posiadaj±cy czynne prawo wyborcze posiada jeden g³os.
2. Arystokraci z tytu³em Ksiêcia lub Markgrafa posiadaj± g³os dodatkowy.
3. Odznaczeni Wielkim Krzy¿em Orderu ¶w. Ulryka posiadaj± g³os dodatkowy niezale¿nie od powy¿szych.
4. Wszystkie posiadane g³osy nale¿y z³o¿yæ na jednego kandydata.
5. Król w wyborach nie uczestniczy i nie posiada g³osów.

Obrady

Art. 60.
Obrady Parlamentu s± jawne.

Art. 61.
1. Król, Sêdziowie Królewskiego S±du Scholandii oraz cz³onkowie Królewskiego Rz±du Scholandii maj± prawo uczestnictwa w obradach i zabierania podczas ich trwania g³osu.
2. Parlament mo¿e wskazaæ w swoim regulaminie przedstawicieli innych urzêdów upowa¿nionych do uczestnictwa w pracach izby.

Art. 62.
Pierwsze posiedzenia Parlamentu zwo³uje Król na dzieñ przypadaj±cy w ci±gu 5 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów.

Art. 63.
1. Pos³owie wybieraj± spo¶ród siebie Marsza³ka Parlamentu, który prowadzi obrady Parlamentu i reprezentuje go na zewn±trz.
2. Pos³owie wybieraj± spo¶ród siebie Wicemarsza³ka Parlamentu, który prowadzi obrady pod nieobecno¶æ Marsza³ka lub z jego upowa¿nienia.
3. Marsza³ek Parlamentu dba o dobre imiê izby i czuwa nad przestrzeganiem jej regulaminu.

Pos³owie

Art. 64.
1. Mandatu pos³a nie mo¿na ³±czyæ z:
1) funkcj± Prezesa Narodowego Banku Scholandii
2) funkcj± sêdziego lub prokuratora
2. Pos³owi nie wolno wykonywaæ czynno¶ci nie daj±cych siê pogodziæ ze sprawowaniem mandatu.

Art. 65.
1. Pos³owie przed objêciem mandatu sk³adaj± ¶lubowanie nastêpuj±cej tre¶ci: "¦wiadom obowi±zku wierno¶ci wobec Królestwa Scholandii, ¶lubujê uroczy¶cie i zarêczam honorem, nie ustawaæ w pracy na rzecz dobra Królestwa, a troskê o jego godno¶æ, zwarto¶æ i dobrobyt mieæ za najwa¿niejsze swoje zadanie". Pos³owie mog± zakoñczyæ swoje ¶lubowanie s³owami: „Tak mi dopomó¿ Bóg!".
2. Brak z³o¿enia ¶lubowania o odpowiedniej tre¶ci w ci±gu 7 dni od dnia og³oszenia wyników wyborów jest równoznaczny z nieprzyjêciem mandatu.

Art. 66.
1. Pos³owie maj± prawo do sk³adania zapytañ poselskich do cz³onków Rz±du oraz organów administracji, w sprawach dotycz±cych zakresu ich dzia³ania
2. Odpowied¼ na zapytania poselskie powinna zostaæ dostarczona pytaj±cemu w terminie 4 dni.
3. Zapytania poselskie do cz³onków Rz±du i odpowiedzi na nie publikowane s± na stronie Rz±du lub za po¶rednictwem listy dyskusyjnej Królestwa Scholandii.

Art. 67.
1. Je¶li pose³ nie wype³nia swych obowi±zków, a w szczególno¶ci z nieuzasadnionych powodów nie bierze udzia³u w g³osowaniach, na wniosek Marsza³ka Parlamentu mo¿e zostaæ odwo³any z pe³nionej funkcji.
2. Odwo³anie z funkcji pos³a stwierdza Królewski S±d Scholandii i jest ono skuteczne z chwil± og³oszenia decyzji tego¿ s±du.
3. Mandat poselski mo¿e te¿ wygasn±æ w przypadku ¶mierci pos³a lub utraty przez niego obywatelstwa w sposób przewidziany prawem.
4. Wygas³y mandat poselski obejmuje kolejna osoba z najwy¿sz± liczb± g³osów z listy komitetu z którego wej¶cie uzyska³ pose³, którego mandat wygas³.

Referendum

Art. 68.
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarz±dziæ Król lub Parlament.
3. Wynik referendum jest wi±¿±cy.
4. Wyborcy przys³uguje prawo zg³oszenia do Królewskiego S±du Scholandii protestu przeciwko wa¿no¶ci referendum ogólnokrajowego.
5. W przypadku zg³oszenia protestu wa¿no¶æ referendum ogólnokrajowego stwierdza Królewski S±d Scholandii

 


Copyright by Królestwo Scholandii © 2005