XVIII  KADENCJA PARLAMENTU

Marcin Po¶piech von Salvepol-Nova Vita, Ksi±¿ê Faerie (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 3
Pose³ XII, a Marsza³ek XV kadencji Parlamentu. Minister Kultury w pierwszym Rz±dzie Dariusza Dr±¿kiewicza. Ukoñczy³ Wydzia³ Wojskowy KUS ze stopniem doktora i pe³ni obecnie funkcjê dziekana. Przez wiêkszo¶æ v-¿ycia zwi±zany z wojskiem, karierê skoñczy³ jako genera³ porucznik, by³y Szef Sztabu Generalnego. Minister Spraw Zagranicznych w rz±dzie Janusza Lisa. We wrze¶niu 2008 r. wyniesiony do tytu³u ksiêcia Faerie. Administrator serwisu mikronacje.info, by³y Dyrektor Gabinetu Sekretarza Generalnego OPM, Przewodnicz±cy Nowej Demokracji.

Janusz Lis von Salvepol, Ksi±¿e Dolii (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
W Scholandii od 18 sierpnia 2004 roku. By³y przewodnicz±cy partii ORPS i twórca Nowej Demokracji. Dwukrotny Prezes Rady Ministrów. Minister Finansów w rz±dzie Wiktora Koliñskiego, Minister Kultury w rz±dzie Kariny Stachowiak, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie Moniki Izdebskiej. Pose³ VI, VIII, IX, X, XV, XVI i XVIII kadencji, Marsza³ek Parlamentu VI kadencji. By³y kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji oraz Scholandzkiego Sk³adu Surowców. W³a¶ciciel firmy Lisia Nora, najbardziej rozpoznawalnej kamienicy w Scholandii, browaru, restauracji i firmy remontowej. W czerwcu 2008 roku wyniesiony do godno¶ci Ksiêcia Dolii. Odznaczony Krzy¿em ¦w. Ulryka II i III klasy za zas³ugi w dzia³alno¶ci politycznej. Wspó³twórca projektu systemu remontów, inicjator powstania Scholandzkiego Zwi±zku Sportu, organizator Pucharu Scholandii w skokach narciarskich oraz Scholandzkiej Ligi Pi³ki No¿nej. Zwyciêzca I Miêdzynarodowego Konkursu Graficznego. G³owa rodu von Salvepol, ojciec Ksiêcia Faerie Marcina Po¶piecha von Salvepol-Nova Vita, Barona Kuby von Salvepol Pakulskiego, Barona Mat Maxa von Salvepol, dziadek Mardreda Jakuba von Salvepol-Nova Vita.

Marcin Landecki, Baronet (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
W Królestwie Scholandii od wrze¶nia 2007 roku . Pe³nomocnik ds.promocji w rz±dzie Hrabiego Mateusza Walczaka. By³y redaktor naczelny Niecodziennika Scholijskiego. Pe³ni±cy obowi±zki prefekta prowincji Arden i Inselii. Aktualnie prefekt Arden i Inselii oraz burmistrz Internetii. Plutonowy. Przez pewien czas dyrektor zarz±dzaj±cy Radia Scholandia, nastêpnie a¿ do dzi¶ Prezes i w³a¶ciciel Radia Scholandia. Dzia³acz sportowy. Organizator, za³o¿yciel i prezes Scholandzkiej Ligi Sportów Motorowych. By³y ambasador Królestwa Scholandii w Królestwie Elderlandu. Przez pewien czas pe³ni³ funckjê sekretarza generalnego Scholandzkiej Partii Demokratycznej. Obecnie jest cz³onkiem Nowej Demokracji. Menad¿er Real Estates Team. Zdobywca 3 miejsca w mistrzostwach F1 w pierwszy sezonie, a rok pó¼niej ju¿ wicemistrz SLSM. Przedsiêbiorca. Zarz±dca Landecki Gallery. Pose³ do parlamentu XVII kadencji, wicemarsza³ek. Wice MSWiA w rz±dzie Piotra Jab³oñskiego, nastêpnie powo³any na ministra. W obecnej kadencji pose³, wicemarsza³ek oraz Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Alev van Dovski, Ksi±¿e Inelii (KWW "Niezale¿ni")
Liczba uzyskanych g³osów: 8
W Scholandii od 2005 roku. Mieszkaniec Prowincji Arden i Inseli, od pocz±tku zwi±zany z miastem Internetia. Ksi±ze Inselii, Profesor nauk ekonomicznych, doktor prawa, pracownik naukowy Królewskiego Uniwersytetu Scholandii, Rektor i dziekan Wydzia³u Prawa i Administracji , Minister Finansów w rz±dzie premiera Andree van Stracka, Vice Premier i Minister Finansów w rz±dzie Andy Skay, Vice Premier ds. Gospodarczych i Minister Finansów w rz±dzie Dariusza Dr±¿kiewicza, Misniter Finansów w rz±dzie Ksiê¿nej Moniki Izdebskiej, Minister Finansów i Administracji w Rz±dzie Hrabiego Dr±zkiewicza, pose³ X, XII i XIII, Marsza³ek Parlamentu XIII kadencji. Autor wielu tekstów i prac naukowych. Za³o¿yciel i Dyrektor Funduszu „Dobry Biznes’.

Krystian S. Gmurek r. van Dovski, Hrabia Gmurowa (KWW "Niezale¿ni")
Liczba uzyskanych g³osów: 12
W Scholandii od 18 wrze¶nia 2007. Absolwent Królewskiej Szko³y Podoficerskiej w stopniu m³odszego sier¿anta. Mgr net. teologii na Królewskim Uniwersytecie Scholandii. Od kwietnia 2008 roku brat Piota Jab³oñskiego, aktualnie JKM Piotra Abogarda Scholandzkiego. W dniu 31.08 2008 roku usuynowiony przez Prof. dr dr net. Aleva van Dovskiego, Ksiêcia Inselli. Pose³ XV, XVI i XII kadencji Parlamentu, Marsza³ek w Parlamencie XV kadencji oraz Wicemarsza³ek w Parlamencie XVI kadencji. Pe³nomocnik MSZ ds. Promocji w rz±dzie Markgrafa Salvepola Janusza Lisa. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w rz±dzie Hrabiego Walczakopola Mateusza Walczaka. Ambasador Królestwa Scholandii w Królestwie Dreamlandu. By³y cz³onek i Przewodnicz±cy Scholandzkiej Partii Demokratycznej. Premier KRS. W marcu 2008 roku odznaczony Krzy¿em ¦w. Ulryka III klasy.


XX  KADENCJA PARLAMENTU

Alev van Dovski (KWW - Scholnadia)

Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae (KWW - Scholnadia)

Agata vel Harpia (KWW - Scholnadia)

Andre van Starck (SPD)

Piotr Kalmus (KWW KPMzM)


XIX  KADENCJA PARLAMENTU

Jerzy Mordecki von Porta Regni-Scholandzki von Schwaben-Scholandiae (ND)

Kuba Pakulski (ND)

Mateusz Walczak (SPD)

Alev van Dovski (SPD)

Marcin Landecki (KWW-L)


XVIII  KADENCJA PARLAMENTU

Janusz Lis

Alev van Dovski

Krystian S. Gmurek r. van Dovski

Marcin Po¶piech

Marcin Landecki


XVII  KADENCJA PARLAMENTU

Kamil Magnus, Baron (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 1
W Scholandii od 2006 roku, mieszkaniec Kanikogradu. Minister Informacji i Polityki Spo³ecznej w rz±dzie Dariusza Dr±¿kiewicza, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej w rz±dzie Margrafa Andre van Starcka, Pose³ Parlamentu XVI kadencji. Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim - Orderu ¦wiêtego Ulryka klasy III. Dziennikarz, jeden z za³o¿ycieli Scholandzkiej Agencji Prasowej, w której prowadzi³ sta³y cykl: "Pytania w locie", twórca i organizator Turnieju Warcabowego. Kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji. W Scholandzkiej Partii Demokratycznej pe³ni funkcjê Sekretarza Generalnego. Obecnie Pose³ Parlamentu XVII kadencji, oraz Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w rz±dzie Krystiana Gmurka.

Marcin Landecki, Kawaler (LS)
Liczba uzyskanych g³osów: 7
W Królestwie Scholandii od wrze¶nia 2007 roku . Pe³nomocnik ds.promocji w rz±dzie Hrabiego Mateusza Walczaka. By³y redaktor naczelny Niecodziennika Scholijskiego. Pe³ni±cy obowi±zki prefekta prowincji Arden i Inselii. Aktualnie prefekt Arden i Inselii oraz burmistrz Internetii. Plutonowy. Przez pewien czas dyrektor zarz±dzaj±cy Radia Scholandia, nastêpnie a¿ do dzi¶ Prezes i w³a¶ciciel Radia Scholandia. Dzia³acz sportowy. Organizator, za³o¿yciel i prezes Scholandzkiej Ligi Sportów Motorowych. Ambasador Królestwa Scholandii w Królestwie Elderlandu. By³y sekretarz generalny Scholandzkiej Partii Demokratycznej, obecnie bezpartyjny. Menad¿er Real Estates Team. Zdobywca 3 miejsca w mistrzostwach F1. Przedsiêbiorca. Zarz±dca Landecki Gallery. Pose³ do parlamentu XVII kadencji, wicemarsza³ek.

Mateusz Walczak, Hrabia Walczakpola (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 5
W Scholandii od listopada 2006 roku. Pose³ XIV, XV i XVII kadencji. Premier i MSZ Rz±du XV kadencji, MSZ w rz±dzie Krystiana Gmurka oraz MK w rz±dzie Dariusz Dr±zkiewicza; St. sier¿. sztab. Dwukrotnie p.o. prefekta DiP i p.o. burmistrza Alexiopolis; 23.03-21.09.2007 r. Prefekt DiP i Burmistrz Alexiopolis. Od 05.01.2007 r. Ambasador Scholandii w Austro-Wêgrzech, by³y Dyrektor Gabinetu SG OPM; aktywny dzia³acz kulturalny; by³y przewodnicz±cy Scholandzkiej Partii Demokratycznej; 18.10.2007 r. nobilitowany do tytu³u hrabiego Walczakopol; od wrze¶nia 2007 r. Reprezentant Scholandii przy OPM; odznaczony Orderem ¦w. Ulryka II Klasy (Krzy¿em Komandorskim) 12.03.2008 r. 18.03.2008 r. powo³any na stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Samundy. Autor cyklu "Scholandzki Walc", publikowanego w SAP. Menad¿er zespo³u Blond Team, mistrza Scholandii 2 sezonu SLPN.

Piotr Jab³oñski, Kawaler (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 13
W Scholandii od wrze¶nia 2007 roku. Dr net. Historii i stosunków miêdzynarodowych. Zaczyna³ jako p.o Prefekta prowincji Delty i Proftazji. Pose³ i Wicemarsza³ek Parlamentu XV kadencji. Minister Kultury w rz±dzie Hrabiego Walczakopola Mateusza Walczaka. W miêdzyczasie zosta³ wybrany w lokalnych wyborach w DiP prefektem prowincji. By³y wiceprzewodnicz±cy Scholandzkiej Partii Demokratycznej. Aktualnie Dziekan na Wydziale Historii KUS i Ambasador Królestwa Scholandii w Ksiêstwie Sarmacji. Redaktor Scholandzkiej Agencji Prasowej. Za zas³ugi dla Pañstwa odznaczony Orderem ¦w. Ulryka IV Klasy (Krzy¿ Kawalerski).

Krystian Gmurek, Baron (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 5
W Scholandii od 18 wrze¶nia 2007. Absolwent Królewskiej Szko³y Podoficerskiej w stopniu m³odszego sier¿anta. Pose³ i Marsza³ek w Parlamencie XV kadencji. Pose³ i Wicemarsza³ek w Parlamencie XVI kadencji. Pe³nomocnik MSZ ds. Promocji w rz±dzie Markgrafa Salvepola Janusza Lisa. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w rz±dzie Hrabiego Walczakopola Mateusza Walczaka. Ambasador Królestwa Scholandii w Królestwie Dreamlandu, cz³onek Sta³ej Komisji Traktatowej dla Scholandii. Przewodnicz±cy Scholandzkiej Partii Demokratycznej.


XVI  KADENCJA PARLAMENTU

Janusz Lis, Markgraf Salvepola (ND-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 9

Krystian Gmurek, Baronet (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 8

Jerzy Mordecki, Hrabia Svevii (ND-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 8

Kamil Magnus, Baron (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 7

Marcin Po¶piech, Hrabia Nova Vita (ND-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 5


XV  KADENCJA PARLAMENTU

Mateusz Walczak, Hrabia Walczakopola (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 12
W Scholandii od listopada 2006 roku. Pose³ XIV i XV kadencji, by³y Minister Kultury w rz±dzie Dariusza Dr±¿kiewicza oraz Janusza Lisa, starszy sier¿ant sztabowy Si³ Zbrojnych Królestwa Scholandii, Ambasador Scholandii w Austro-Wêgrzech, by³y prefekt DiP i Burmistrz Alexiopolis, Dyrektor Gabinetu Sekretarza Generalnego OPM, aktywny dzia³acz kulturalny.

Krystian Gmurek, Baronet z Gmurowa (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 5
W Scholandii od 18 wrze¶nia 2007. Absolwent Królewskiej Szko³y Podoficerskiej w stopniu m³odszego sier¿anta. Pose³ i Marsza³ek w Parlamencie XV kadencji. Pose³ i Wicemarsza³ek w Parlamencie XVI kadencji. Pe³nomocnik MSZ ds. Promocji w rz±dzie Markgrafa Salvepola Janusza Lisa. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w rz±dzie Hrabiego Walczakopola Mateusza Walczaka. Ambasador Królestwa Scholandii w Królestwie Dreamlandu, cz³onek Sta³ej Komisji Traktatowej dla Scholandii. Cz³onek i Przewodnicz±cy Scholandzkiej Partii Demokratycznej.

Piotr Jab³oñski (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 3
W Scholandii od 05 wrze¶nia 2007 roku. Aktywny dzia³acz Scholandziej Partii Demokratycznej. W strukturach samorz±dowych po okresie pe³nienia funkcji p.o. prefekta zwyciê¿y³ w wyborach na prefekta DiP i burmistrza Alexiopolis. Pose³ i wicemarsza³ek Parlamentu XV kadencji. Za zas³ugi dla Pañstwa odznaczony Orderem ¦w. Ulryka IV Klasy (Krzy¿ Kawalerski). Student KUS na wydziale stosunków miêdzynarodowych.

Janusz Lis, Markgrafa Salvepola (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 9
W Scholandii od 18 sierpnia 2004 roku. By³y przewodnicz±cy partii ORPS i twórca Nowej Demokracji. Minister Finansów w rz±dzie Wiktora Kolinskiego, Minister Kultury w rz±dzie Kariny Stachowiak, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie Moniki Izdebskiej. Wielokrotny pose³ VI, VIII, IX i X kadencji, Marsza³ek Parlamentu VI kadencji. By³y kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji oraz Scholandzkiego Sk³adu Surowców. W³a¶ciciel firmy Lisia Nora, najbardziej rozpoznawalnej kamienicy w Scholandii, browaru i restauracji. Odznaczony Krzy¿em ¦w. Ulryka II i III klasy za zas³ugi w dzia³alno¶ci politycznej. Wspó³twórca projektu systemu remontów, inicjator powstania Scholandzkiego Zwi±zku Sportu, organizator Pucharu Scholandii w skokach narciarskich oraz Scholandzkiej Ligi Pi³ki No¿nej.

Jerzy Mordecki, Hrabia Svevii (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 4
W Scholandii od 26.08.2006. Pe³ni³ funkcjê Prefekta prowincji DiS. Pose³ dwóch kolejnych kadencji Parlamentu XIV i XV. Minister Finansów i Gospodarki w rz±dzie Markgrafa Salvepola Janusza Lisa. Za zas³ugi dla Pañstwa odznaczony Orderem ¦w. Ulryka III Klasy (Krzy¿ Oficerski).


XIV KADENCJA PARLAMENTU

Prof. dr dr net. Alev van Dovski (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 12
W Scholandii od 2005 roku, doktor net. ekonomii wirtualnej. Pracownik naukowy KUS, od stycznia 2006 przewodnicz±cy SPD. Od lutego 2006 Minister Finansów, pose³ X Kadencji Parlamentu.

Dariusz Dr±¿kiewicz (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Mandat przejêty przez: Maciej Derby

Mateusz Walczak (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 7

Jerzy Mordecki (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 15

Mia Thermopolis (ND)
Liczba uzyskanych g³osów: 5


XIII  KADENCJA PARLAMENTU

Marsza³ek Parlamentu AL1947 Alev van Dovski (¯mij) 
Pose³ MT3516 Mia Thermopolis (Mia) 
Pose³ MD2854 Maciej Derby (Johnny) 
Pose³ SY1817 Sven de Yremy (Sven34) 
Pose³ DD2207 Darek Dr±¿kiewicz (Dario) 
Pose³ AL1947 Alev van Dovski (¯mij)


XII  KADENCJA PARLAMENTU

Andy Sky (SPD-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 14

Marcin Po¶piech (KWW "Wspó³praca")
Liczba uzyskanych g³osów: 7

Aleksander Lewandowski (SPD-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 7

Dariusz Dr±¿kiewicz (SPD-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 6

Andre van Starck (SPD-PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 4


XI  KADENCJA PARLAMENTU

Sven da Yremy (PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 12

Mia Thermopolis (KWW "Nowa Scholandia")
Liczba uzyskanych g³osów: 8

Maciej Derby (KWW Si³ Zbrojnych)
Liczba uzyskanych g³osów: 7

Aleksander Lewandowski (KWW "Nowa Scholandia")
Liczba uzyskanych g³osów: 5

Dariusz Dr±¿kiewicz (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 4


X  KADENCJA PARLAMENTU

Pose³ Andy Sky (PLI)
Liczba uzyskanych g³osów: 10
W Scholandii od maja 2005, Minister Finasów VII - IX 2005, przedsiêbiorca. Przewodnicz±cy PLI, kierownik MSSS, pose³ X Kadencji Parlamentu.

Pose³ Artur Onacki (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 4
W Scholandii od 2005 roku, dziennikarz gazety "The Scholandpress", menager zespo³u Smocza Jama - Rainbow Scholopolis, wystêpuj±cego w rozgrywkach SLPN. Pose³ X Kadencji Parlamentu.

Pose³ Micha³ von Liceas, Markgraf Liceas (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 17
Doktor net. historii najnowszej Scholandii; ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Tygodnika "Przekrój" przekszta³conego z czasem w gazetê ABC. Ambasador Królestwa Scholandii w WKRP, Natani i Mandragoracie Wandystanu, a od grudnia 2005 w Ksiêstwie Sarmacji. Od marca 2003 burmistrz miasta Internetia/AR, a od 17.11.2003 do 29.06.2004 Prefekt Prowincji Arden. Od 04. lipca 2003 Minister Spraw Wewnêtrznych, Administracji i Infrastruktury. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD. Od maja do czerwca 2004 Minister SZ KRS. Od lipca do listopada 2004 Premier KRS. Od listopada 2004 do sierpnia 2005 sêdzia Królewskiego S±du Scholandii. Pose³ II, III, IV, V, IX i X Kadencji Parlamentu. Marsza³ek Parlamentu II i X Kadencji, od lutego 2006 Minister Spraw Zagranicznych.

Pose³ Janusz Lis, Hrabia Salvepola (Nowa Demokracja) 
Liczba uzyskanych g³osów: 15
W Scholandii od 18 sierpnia 2004. Pose³ do Parlamentu i Marsza³ek Parlamentu VI Kadencji, Minister Finansow (XI-III), kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji i Scholandzkiego Sk³adu Surowców (II-VII). Minister Kultury w Rz±dzie Kariny Stachowiak (pa¼dziernik 2005 - luty 2006).W³a¶ciciel galerii Lisia Nora. Pose³ VI, VIII, IX i X Kadencji Parlamentu.

Pose³ dr net. Aleksander Lewandowski (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 3
W Scholandii od 2005 roku, doktor net. ekonomii wirtualnej. Pracownik naukowy KUS, od stycznia 2006 przewodnicz±cy SPD. Od lutego 2006 Minister Finansów, pose³ X Kadencji Parlamentu.

 


IX  KADENCJA PARLAMENTU, (zaprzysiê¿onego 6 pa¼dziernika 2005)

 Pose³ Tomasz Wyspiañski, baron (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 5
W Scholandii od listopada 2004. Za³o¿yciel i przewodnicz±cy Towarzystwa Przyjació³ Elfidy; Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Rz±dzie Premier Kasi Malickiej. Redaktor gazety "Elfida News"

 

Pose³ Piotr Polus, baron (Nowa Demokracja)
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Za³o¿yciel Scholandzkiej Agencji Informacyjnej. Inicjator plebiscytu "Z³ote Elfy", kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji (od lipca do pa¼dziernika 2005).

Pose³ Micha³ von Liceas, Markgraf Liceas (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Tygodnika "Przekrój" przekszta³conego z czasem w gazetê ABC. Ambasador Królestwa w WKRP, Natani i Mandragoracie Wandystanu. Od marca 2003 burmistrz miasta Internetia/AR, a od 17.11.2003 do 29.06.2004 Prefekt Prowincji Arden. Od 04. lipca 2003 Minister Spraw Wewnêtrznych, Administracji i Infrastruktury. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD. Od maja do czerwca 2004 Minister SZ KRS. Od lipca do listopada 2004 Premier KRS. Od listopada 2004 do sierpnia 2005 sêdzia Królewskiego S±du Scholandii. Pose³ II, III, IV i V Kadencji.

Pose³ Janusz Lis, Hrabia Salvepola (Nowa Demokracja) 
Liczba uzyskanych g³osów: 8
W Scholandii od 18 sierpnia 2004. Pose³ do Parlamentu i Marsza³ek Parlamentu VI Kadencji, Minister Finansow (XI-III), kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji i Scholandzkiego Sk³adu Surowców (II-VII). W³a¶ciciel galerii Lisia Nora. Pose³ VI i VIII Kadencji Parlamentu.

 

Pose³ Aleksander Wittle, Hrabia Kios (Nowa Demokracja)
Liczba uzyskanych g³osów: 10
W Scholandii od sierpnia 2003; pierwszy dzia³acz hokeja (za³ozyciel pierwszej scholandzkiej dru¿yny), by³y burmistrz Alexiopolis, wlasciciel farmy miêsnej i zbo¿owej, ambasador Scholandii w Ksiêstwie Sarmacji oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie markgrafa von Liceas, pose³ do Parlamentu VI, VII i VIII Kadencji. Marsza³ek Parlamentu VIII Kadencji.
VIII  KADENCJA PARLAMENTU, (zaprzysiê¿onego w lipcu 2005)

Pose³ Kasia Malicka, dr net., szlachetna dama (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
Premier Królewskiego Rz±du Scholandii VII Kadencji, Minister Gospodarki i Pracy, pose³ Parlamentu VII Kadencji. Aktywny przedsiêbiorca i dzia³acz spo³eczny.

 

Pose³ Anna Dudziec,(P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
Minister Kultury Rz±du VIII Kadencji, organizatorka Miesi±ca Sztuki Dramatycznej (sierpieñ 2005)

Pose³ Krzysztof Dudziec (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 4
Minister Finansów Królestwa (03-06 2005), pose³ do Parlamentu VII Kadencji. Premier Królewskiego Rz±du Scholandii VIII Kadencji, minister spraw zagranicznych. Wydawca miesiêcznika "Okiem Dud¼ca", wspó³autor sztuki teatralnej "¦wiat".


Pose³ Janusz Lis, baron (Nowa Demokracja) 
Liczba uzyskanych g³osów: 10
W Scholandii od 18 sierpnia 2004. Pose³ do Parlamentu i Marsza³ek Parlamentu VI Kadencji, Minister Finansow (XI-III), kierownik Scholandzkiego Centrum Informacji i Scholandzkiego Sk³adu Surowców (II-VII),

 

Pose³ Aleksander Wittle (Nowa Demokracja)
Liczba uzyskanych g³osów: 10
W Scholandii od sierpnia 2003; pierwszy dzia³acz hokeja (za³ozyciel pierwszej scholandzkiej dru¿yny), by³y burmistrz Alexiopolis, wlasciciel farmy miêsnej i zbo¿owej, ambasador Scholandii w Ksiêstwie Sarmacji oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie markgrafa von Liceas, pose³ do Parlamentu VI i VII Kadencji.


VII  KADENCJA PARLAMENTU, (zaprzysiê¿onego dnia 6 marca 2005)

Pose³ Kasia Malicka, dr net., szlachetna dama (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 16
Premier Królewskiego Rz±du Scholandii VII Kadencji, Minister Gospodarki i Pracy. Aktywny przedsiêbiorca i dzia³acz spo³eczny.

 


Pose³ Wiktor Koliñski, prof net. dr, Markgraf Shalom(P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 9
W Scholandii od 02.2003. Pracownik naukowy KUS. Twórca i Dyrektor Instytutu Kultury Scholandzkiej KUS. Konsultant Ministerstwa Kultury. Autor wielu cenionych wyk³adów naukowych. Rabin Synagogi Modernistycznej w Scholopolis. Nieprzerwanie od listopada 2003 Minister Kultury Królestwa. Autor pierwszej sztuki teatralnej Królestwa pt. "Odkrycie Scholandii". Szef PLI. Organizator licznych konkursów, wydawca czasopism "Scholander" i "Biuletyn Wyborczy"

Pose³ Krzysztof Dudziec (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
W Scholandii od stycznia 2005 . Minister Finansów Królestwa w Rz±dzie VII Kadencji.
Pose³ Agnieszka Smorêda, mgr net., baronessa (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 7
W Scholandii od 01.2003. Za³o¿ycielka i redaktor naczelna "Res Publiki", Minister Kultury Królestwa Scholandii (03-04 2003). Wytrwa³y i konstruktywny krytyk w³adz publicznych. Prefekt Prowincji Arden, potem Burmistrz Miasta Salvepol w Dolii. Marsza³ek Parlamentu V Kadencji, Minister Spraw Zagranicznych (VII-X 2004), Ambasador Królestwa w Dreamlandzie (od X 2004).

Pose³ Aleksander Wittle (OMEGA)
Liczba uzyskanych g³osów: 15
W Scholandii od sierpnia 2003; pierwszy dzia³acz hokeja (za³ozyciel pierwszej scholandzkiej dru¿yny), by³y burmistrz Alexiopolis, wlasciciel farmy miêsnej i zbo¿owej, ambasador Scholandii w Ksiêstwie Sarmacji oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie markgrafa von Liceas, przewodnicz±cy partii OMEGA, pose³ do Parlamentu VI Kadencji.


VI  KADENCJA PARLAMENTU, (zaprzysiê¿onego dnia 7 listopada 2004)

 Pose³ Mateusz Miko³aj (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 6
W scholandii od kwietnia 2004 roku. Za³o¿yciel i redaktor gazety "Nasza Scholandia", kierowniku Pañstwowego Instytutu Badañ Spo³ecznych (PIBS).

 

Pose³ Wiktor Koliñski, baron (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 13
W Scholandii od 02.2003. Pracownik naukowy KUS. Twórca i Dyrektor Instytutu Kultury Scholandzkiej KUS. Konsultant Ministerstwa Kultury. Autor wielu cenionych wyk³adów naukowych. Rabin Synagogi Modernistycznej w Scholopolis. od 11. 2003 Minister Kultury Królestwa. Autor pierwszej sztuki teatralnej Królestwa pt. "Odkrycie Scholandii".

Pose³ Janusz Lis (ORPS)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
W Scholandii od 18 sierpnia 2004 roku, organizator II Pucharu Scholandii w skokach narciarskich, przewdonicz±cy partii ORPS, prefekt prowincji Bergii i Elfidy.

 

Pose³ Marin Kowalczyk, baron (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Urodzony w grudniu 1988r. W Scholandii od maja 2003 roku. Wspó³za³o¿yciel Scholandzkiej Partii Demokratycznej, Burmistrz Scholopolis, Prefekt Darei i Scholii, Minister Finansów Królewskiego Rz±du Scholandii V kadencji. Twórca czê¶ci stron miejskich Stolicy, pomys³odawca i twórca pierwszej wirtualnej loterii, twórca Teatru Miejskiego w Scholopolis, re¿yser pierwszego scholandzkiego spektaklu "na zywo". Aktywny dzialacz polityczny a takze gospodarczy. W³a¶ciciel kilku firm.

Pose³ Aleksander Wittle (OMEGA)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
W Scholandii od sierpnia 2003; pierwszy dzia³acz hokeja (za³ozyciel pierwszej scholandzkiej dru¿yny), by³y burmistrz Alexiopolis, wlasciciel farmy miêsnej i zbo¿owej, ambasador Scholandii w Ksiêstwie Sarmacji oraz Minister Gospodarki i Pracy w rz±dzie markgrafa von Liceas, przewdonicz±cy partii OMEGA.V  KADENCJA PARLAMENTU, (wybranego dnia 27 czerwca 2004)

Pose³ Pawe³ Pawe³czak, baron (ORPS)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
Urodzony w 1989 r. w Lublinie. W Scholandii od 10.2003. Burmistrz miasta Elfidias, od 11.2003 Prefekt prowincji Elfida. Autor nowych stron www miasta i prowincji. Dzia³acz Gospodarczy, w³a¶ciciel kamienicy i firmy produkcyjnej oraz budowlanej. Wykonawca wielu stron www. Redaktor Naczelny gazety "Elfida News". Przewodnicz±cy partii ORPS.

Pose³ Wiktor Koliñski, baron (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 18
W Scholandii od 02.2003. Pracownik naukowy KUS. Twórca i Dyrektor Instytutu Kultury Scholandzkiej KUS. Konsultant Ministerstwa Kultury. Autor wielu cenionych wyk³adów naukowych. Rabin Synagogi Modernistycznej w Scholopolis. od 11. 2003 Minister Kultury Królestwa. Autor pierwszej sztuki teatralnej Królestwa pt. "Odkrycie Scholandii".

Pose³ Kamil M³odzieñ (SPD)
Liczba uzyskanych g³osów: 14
Urodzony w 1986 r. we Wroc³awiu. W Scholandii od lutego 2004. Dziennikarz, sportowiec, prefekt Prowincji Dolii i Faerie, oraz burmistrz miasta Kanikograd.

Pose³ Micha³ von Liceas, Hrabia Liceas (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 13
Ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Powszechnego Scholandzkiego Ko¶cio³a Pokutuj±cego oraz Tygodnika "Przekrój"przekszta³conego z czasem w gazetê ABC. Przewodnicz±cy partii PPKP. Ambasador Królestwa w WKRP. Od marca 2003 burmistrz miasta Internetia/AR. od 04. lipca 2003 Minister Spraw Wewnêtrznych, Administracji i Infrastruktury. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD. Od. 17. listopada 2003 do 29. czerwca 2004 Prefekt Prowincji Arden. Od maja do czerwca 2004 Minister SZ KRS.

Pos³anka Agnieszka Smorêda, Szlachetna Dama (SPD)  
Liczba uzyskanych g³osów: 6
Urodzona w £odzi, 1990. W Scholandii od 01.2003. Za³o¿ycielka i redaktor naczelna "Res Publiki", pó¼niej wspó³w³a¶cicielka gazety "ABC"; Minister Kultury Królestwa Scholandii (03-04 2003); Prefekt Prowincji Arden, potem Burmistrz Miasta Lampedusa w Dolii (do 29.05.2004). Przewodnicz±ca partii SPD.IV  KADENCJA PARLAMENTU, (wybranego dnia 29 lutego 2004)

Pose³ Jakub Lamperski, Markgraf Titicaca (OMEGA)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
Urodzony w Poznaniu, 1983. W Scholandii od 02.2003. Wspóltwórca systemu finansowego "Febus". Za³o¿yciel i w³a¶ciciel sieci hoteli "Zag³oba" oraz sieci restauracji "Pasibrzuch; Ambasador KS w Ksiêstwie Sarmacji (III-V 2003); Prefekt Prowincji Dolia (do 21.04.04), burmistrz miasta Salvepol (do 29.05.04); Minister: Spraw Zagranicznych (06-07. 2003), Gospodarki i Pracy ( 07. 2003 - 06.2004 ); Premier KRS (od marca 2004).

Pose³ Wiktor Koliñski, baron (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
W Scholandii od 02.2003. Pracownik naukowy KUS. Twórca i Dyrektor Instytutu Kultury Scholandzkiej KUS. Konsultant Ministerstwa Kultury. Autor wielu cenionych wyk³adów naukowych. Rabin Synagogi Modernistycznej w Scholopolis. od 11. 2003 Minister Kultury Królestwa. Autor pierwszej sztuki teatralnej Królestwa pt. "Odkrycie Scholandii".

Pose³ Piotr Kalmus (ORPS)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
Urodzony 1983 w Otwocku. W Scholandii od sierpnia 2003. Za³o¿yciel pierwszej apteki scholandzkiej. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii ORPS. od 1. listopada 2003 Marsza³ek Parlamentu Scholandii.

 

Pose³ Micha³ von Liceas, Hrabia Liceas (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 9
Ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Powszechnego Scholandzkiego Ko¶cio³a Pokutuj±cego oraz Tygodnika "Przekrój"przekszta³conego z czasem w gazetê ABC. Przewodnicz±cy partii PPKP. Ambasador Królestwa w WKRP. Od marca 2003 burmistrz miasta Internetia/AR. od 04. lipca 2003 Minister Spraw Wewnêtrznych, Administracji i Infrastruktury. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD. Od. 17. listopada 2003 do 29. czerwca 2004 Prefekt Prowincji Arden. Od maja do czerwca 2004 Minister SZ KRS.

Pos³anka Karina Stachowiak, Szlachetna Dama (OMEGA). 
Liczba uzyskanych g³osów: 10
Urodzona w Poznaniu, 1987. W Scholandii od marca 2003. Za³o¿ycielka gazety "Przegl±d Dolijski" (od 03.2003), potem gazety "Przes³aniec" (od 9.2003). Burmistrz miasta Lampedusa/DO. Od 11. listopada 2003 Minister SWAiI KRS.
III  KADENCJA PARLAMENTU, (wybranego dnia 28 pa¼dziernika 2003)

 Pose³ Nadin de Belli, Markgraf Finagorii (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 12
Ur. 1983 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Finansów Królestwa. Wspó³autor Ordynacji podatkowej. Wspó³za³o¿yciel i przewodnicz±cy Partii Ludzi Inteligentnych (2002). Od 1.marca do 3 lipca 2003 Premier Królewskiego Rz±du Scholandii, lipiec-pa¼dziernik 2003 Minister Finansów, od 11 listopada 2003 powtórnie Premier KRS.

Pose³ Sergiej P. Kanikov, Hrabia Tanis (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 10
Ur. 1986 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Infrastruktury, twórca Ustawy o transporcie. Twórca Poczty Centralnej. Pierwszy Ambasador Scholandii w Królestwie Dreamlandu. Wspó³za³o¿yciel Partii Ludzi Inteligentnych. Od stycznia 2003 tymczasowy zarz±dca Prowincji Faerie. od 4.lipca do 10. listopada 2003 Premier Królewskiego Rz±du Scholandii i MSZ, od 11. listopada 2003 Minister Spraw Zagranicznych.

Pose³ Piotr Kalmus (ORPS)
Liczba uzyskanych g³osów: 14
Urodzony 1983 w Otwocku. W Scholandii od sierpnia 2003. Za³o¿yciel pierwszej apteki scholandzkiej. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii ORPS. od 1. listopada 2003 Marsza³ek Parlamentu Scholandii.Pose³ Micha³ von Liceas, Hrabia Liceas (SPD) 
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Powszechnego Scholandzkiego Ko¶cio³a Pokutuj±cego oraz Tygodnika "Przekrój". Przewodnicz±cy partii PPKP. Ambasador Królestwa w WKRP. Od marca 2003 burmistrz miasta Internetia/AR. od 04. lipca 2003 Minister Spraw Wewnêtrznych, Administracji i Infrastruktury. Za³o¿yciel i pierwszy przewodnicz±cy partii SPD. Od. 17. listopada 2003 Prefekt Prowincji Arden.

Pos³anka Karina Stachowiak, Szlachetna Dama (P.L.I.). 
Liczba uzyskanych g³osów: 12
Urodzona w Poznaniu, 1987. W Scholandii od marca 2003. Za³o¿ycielka gazety "Przegl±d Dolijski" (od 03.2003), potem gazety "Przes³aniec" (od 9.2003). Burmistrz miasta Lampedusa/DO. Od 11. listopada 2003 Minister SWAiI KRS.
II KADENCJA PARLAMENTU  (wybrany: 29 czerwca 2003)

Pose³ Nadin de Belli, Markgraf Finagorii (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Ur. 1983 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Finansów Królestwa. Wspó³autor Ordynacji podatkowej. Wspó³za³o¿yciel i przewodnicz±cy Partii Ludzi Inteligentnych (2002). Od 1.marca 2003  do 3. lipca 2003 Premier Królewskiego Rz±du Scholandii. Od 4 lipca 2003 Minister Finansów Królestwa.


Pose³ Sergiej P. Kanikov, Hrabia Tanis (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 11
Ur. 1986 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Infrastruktury, twórca Ustawy o transporcie. Twórca Poczty Centralnej. Pierwszy Ambasador Scholandii w Królestwie Dreamlandu. Wspó³za³o¿yciel Partii Ludzi Inteligentnych. Od stycznia 2003 tymczasowy zarz±dca Prowincji Faerie. Premier Królewskiego Rz±du Scholandii II Kadencji, minister spraw zagranicznych w tym rz±dzie.

Pose³ Andrzej von Nuerenberg, Ksi±¿ê Delty (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Prof. dr net. Geografii Internetowej, Ur. 1981 w Kijowie, zamieszkuje: Scholopolis. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. G³ówny Kartograf Kraju, twórca wiêkszo¶ci map Scholandii i jej prowincji, kilku planów miast (w tym stolicy - Scholopolis), twórca kilku stron miast. Wspó³za³o¿yciel i pierwszy dziekan WING - Wydzia³u Internetowych Nauk Geograficznych KUS. Autor kilku wyk³adów z dziedziny Geografii Scholandii i Kartografii. Za³o¿yciel i w³a¶ciciel firmy "Eroberung", tworz±cej strony internetowe.

Pose³  Micha³ von Liceas, hrabia Liceas (PPKP) 
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Ur. 1987 w Ostrowie Lub.. W Scholandii od lutego 2003. Twórca Powszechnego Scholandzkiego Ko¶cio³a Pokutuj±cego oraz Tygodnika "Przekrój". Przewodnicz±cy partii PPKP. Ambasador Królestwa w WKRP.

Pose³ Piotr Ligocki (PPKP). 
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Wspó³inicjator akcji: Scholandia przeciw Komunie (3 maja 2003). Od 5 lipca do 20 pa¼dziernika 2003 Prefekt Prowincji Faerie.

I KADENCJA PARLAMENTU (wybrany: 28. luty 2002)

Pose³ dr Adrian Bartkiewicz (niezale¿ny)
Liczba uzyskanych g³osów: 9
dr net. historii, ur. 1975 we Wroc³awiu, zamieszkuje: Mons Reale/Bergia. Wyk³adowca Królewskiego Uniwersytetu Scholandzkiego i dziekan Wydzia³u Stosunków  Miêdzynarodowych w Sieci. Autor licznych wyk³adów. Za³o¿yciel, redaktor i wydawca Spectatora Scholandzkiego, w³a¶ciciel Agencji Informacyjnej Spectator, moderator listy dyskusyjnej Spectatora. Wspó³autor Leksykonu Scholandzkiego. Pomys³odawca i wspó³twórca systemu Portów Lotniczych. Obs³uguje Rejestr Nieruchomo¶ci Królestwa.

Pose³ baron Nadin de Belli (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 8
Ur. 1983 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Finansów Królestwa. Wspó³autor Ordynacji podatkowej. Wspó³za³o¿yciel i przewodnicz±cy Partii Ludzi Inteligentnych (2002). Od 1.marca 2003 premier Królewskiego Rz±du Scholandii.


Pose³ baronet Sergiej P. Kanikov (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Ur. 1986 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Infrastruktury, twórca Ustawy o transporcie. Twórca Poczty Centralnej. Pierwszy Ambasador Scholandii w Królestwie Dreamlandu. Wspó³za³o¿yciel Partii Ludzi Inteligentnych. Od stycznia 2003 tymczasowy zarz±dca Prowincji Faerie.


Pose³ Andrzej von Nuerenberg, Hrabia Foros (P.L.I.)
Liczba uzyskanych g³osów: 7
Prof. dr net. Geografii Internetowej, Ur. 1981 w Kijowie, zamieszkuje: Scholopolis. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. G³ówny Kartograf Kraju, twórca wiêkszo¶ci map Scholandii i jej prowincji, kilku planów miast (w tym stolicy - Scholopolis), twórca kilku stron miast. Wspó³za³o¿yciel i pierwszy dziekan WING - Wydzia³u Internetowych Nauk Geograficznych KUS. Autor kilku wyk³adów z dziedziny Geografii Scholandii i Kartografii. Za³o¿yciel i w³a¶ciciel firmy "Eroberung", tworz±cej strony internetowe.

Pose³ Wojciech Wochal (niezale¿ny)
Liczba uzyskanych g³osów: 5
ur. 1986 w Poznaniu. Jeden ze wspó³twórców Scholandii. Pierwszy Minister Obrony Scholandii, autor Ustawy o Obronie Kraju oraz wspó³autor Doktryny Wojennej Scholandii.

 

 

 

Copyright by Królestwo Scholandii © 2005-2007