Zasady obrotu ziemi± | Rejestr w³asno¶ci ziemskiej | Centralna gie³da nieruchomosci

ROZPORZ¡DZENIE

Prezesa Rady Ministrów

Nr 5

z dnia 3 listopada 2002

dotycz±ce handlu ziemi± w Królestwie Scholandii.

W celu unormowania zasad sprzedawania ziemi na terenie pañstwa i umo¿liwienia przez to wolnego obrotu ziemi±, oraz prawid³owego rozwoju gospodarczego, postanawia siê, co nastêpuje:

1.

Ziemia na terytorium Scholandii jest towarem, dopuszczonym do wolnego obrotu dla obywateli tego pañstwa lub spó³ek z kapita³em przewa¿nie scholandzkim (powy¿ej 51 % warto¶ci spó³ki).

2.

Ziemiê sprzedawaæ i kupowaæ mo¿na tylko pod postaci± parceli, wyznaczonych i okre¶lonych, oraz ponumerowanych przez kompetentne w³adze: prefektów prowincji oraz burmistrzów miast otwartych.

3.

Parcele ziemskie, zarówno miejskie, jak i poza miejskie, nie mog± byæ dzielone, ich nazwy i numery nie mog± byæ zmieniane.

4.

Sprzeda¿ ziemi pañstwowej w rêce prywatne dokonuje siê za po¶rednictwem prefektów prowincji i burmistrzów miast otwartych. Wyceniaj± oni ziemiê, zawieraj± umowê jej sprzeda¿y z kupuj±cym, pobieraj± op³atê (ca³±) na konto prowincji i sami natychmiast wpisuj± do rejestru ziemi nowego w³a¶ciciela. Oni tak¿e informuj± Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych o zaistnia³ym fakcie sprzeda¿y i wnioskuj± o wpisanie tego faktu w centralny rejestr w³asno¶ci ziemskiej. Na prefekcie (burmistrzu) ci±¿y te¿ obowi±zek odprowadzenia odpowiedniej sumy do kasy pañstwowej (na specjalne konto Ministerstwa Finansów w Banku Centralnym nr XX0004, rubryce "tytu³em:" wpisuj± s³owa "sprzeda¿ parceli" oraz jej numer).

5.

W przypadku sprzeda¿y ziemi pañstwowej w rêce prywatne, sumê uzyskan± ze sprzeda¿y dzieli siê jak nastêpuje:

a) przy parceli poza miejskiej: 50% uzyskanej sumy pozostaje na potrzeby prowincji (a kasie prowincji, do rozliczenia), pozosta³e 50% ma zostaæ odprowadzone przelewem do kasy Ministerstwa Finansów (z podaniem s³owa "sprzeda¿ parceli" i nazwy/numeru parceli w polu "tytu³em", np.: sprzeda¿ parceli 37/DA)

b) przy parceli miejskiej: 25% uzyskanej sumy pozostaje na potrzeby miasta (w kasie miejskiej, do rozliczenia), nastêpne 25% odprowadzane jest przelewem do kasy prowincji na jej potrzeby (tak¿e do rozliczenia) , ostatnie 50% do kasy ministerstwa Finansów. W obu przelewach wpisuje siê tytu³ przelewu jak powy¿ej, w punkcie 5a.

6.

Ka¿dy prefekt prowincji i burmistrz miasta otwartego zobowi±zany jest prowadziæ rejestr w³asno¶ci ziemskiej na swoim terenie. Zmiany wpisuje do niego natychmiast (je¶li sam sprzedawa³ ziemiê pañstwow± lub miejsk±), lub w terminie najwy¿ej trzech dni (je¶li zosta³ poinformowany o fakcie sprzeda¿y). Rejestr jest podstaw± do pobierania podatków gruntowych od w³a¶cicieli parcel. Podatek gruntowy, zgodnie z rozporz±dzeniem Ministra Finansów o podatkach (Ordynacja Podatkowa), wynosi 1 % w roku scholandzkim (30 dni realnych) od warto¶ci parceli przy ostatniej jej sprzeda¿y.

7.

Sprzeda¿ ziemi nastêpuje przez akt zawarcia umowy miêdzy sprzedaj±cym i kupuj±cym, podanej do wiadomo¶ci: Prefekta prowincji, burmistrza miasta (je¶li sprzedana ziemie jest parcel± miejsk±) Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (odpowiedni departament), oraz Ministerstwa Finansów.

8.

Od sprzedanej ziemi nale¿y ui¶ciæ podatek, w wysoko¶ci 15% jej warto¶ci. Podatek p³ac± po po³owie sprzedaj±cy i kupuj±cy, chyba ¿e sami umówi± siê inaczej.

9.

Akt sprzeda¿y ziemi staje siê prawomocny z chwil± wpisania do rejestru Prowincji (i miasta), oraz rejestru Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych danych nowego w³a¶ciciela.

10.

Dane rejestrowe  musz± obejmowaæ: Numer parceli ³amany przez skrót prowincji lub miasta (np. 45/FE, lub 78/AX/DE), Imiê i nazwisko w³a¶ciciela, jego numer paszportu i datê nabycia (wpisu).

11.

Strony zawieraj±ce umowê sporz±dzaj± akt kupna-sprzeda¿y, którego kopiê wysy³aj± prefektowi prowincji (burmistrzowi). Jednocze¶nie na konto prowincji (miasta) wysy³aj± kwotê 15% warto¶ci ziemi jako sumê podatku. Wpis, dokonany przez prefekta, uprawomocnia sprzeda¿/kupno, wpis w rejestrze MSW jest ostatecznym potwierdzeniem praw nowego w³a¶ciciela. Umo¿liwia on dalsz± sprzeda¿ ziemi, zastawienie jej, zabudowanie, rozpoczêcie dzia³alno¶ci gospodarczej.

12.

Prefekt prowincji, lub kontroler Ministerstwa Finansów mo¿e nie przyj±æ do rejestru aktu kupna/sprzeda¿y ziemi, je¶li jej warto¶æ zosta³a zani¿ona. Dopiero skorygowanie warto¶ci i op³acenie zaleg³ej sumy podatku umo¿liwia kontynuacjê procesu kupna/sprzeda¿y. W±tpliwo¶ci co do warto¶ci ziemi rozstrzygaj± rzeczoznawcy Ministerstwa Finansów, w razie niemo¿no¶ci porozumienia sprawa zostaje przedstawiona S±dowi, w³a¶ciwemu terytorialnie dla sprzedawanej parceli.

13.

Kompetentny do przyjmowania skarg i wniosków na dzia³alno¶æ prefektów i burmistrzów w zwi±zku ze sprzeda¿± ziemi i obrotem ni± jest Departament W³asno¶ci Ziemskiej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.

14.

Sprzeda¿ nie zarejestrowan± uwa¿a siê za nieby³±.

15.

 Rozporz±dzenie wchodzi w ¿ycie  dniem og³oszenia.

 

(-) £ukasz Kêdziora

Prezes Rady Ministrów

Dzia³ w budowie
© Copyright 2002-2005 Scholandia | version 3.0 Beta | Design by AvN | MySQL & PHP created by  Cnobel, Gaua, jumper & pijac