BROWAR „SANKT ULRICH”

Wybudowany przez Ksiêcia Ulryka III von Schwaben-Rohrscheidt w roku 1248 w Rohr, w pó³nocno-wschodniej Szwabii, na terenie domeny ksi±¿êcej jako browar dworski dla zamku w Rohr. Od samego pocz±tku postawiony pod opiekê ¶wiêtego Ulryka, patrona za³o¿yciela i ca³ej jego rodziny ju¿ od koñca X wieku, którego figura zdobi³a front g³ównego budynku. Od tamtej pory browar bez przerwy dostarcza³ piwo na dwór, ale i do coraz liczniejszych okolicznych miast i wsi. Swoje z³ote czasy browar prze¿y³ w wieku XIX, gdy pojawi³ siê transport kolejowy, drogi z kraju do kraju stawa³y siê coraz krótsze, a ludzie podró¿owali coraz chêtniej. Wówczas piwo ¶w. Ulryka sta³o siê znane tak¿e w Austrii, Szwajcarii, a nawet Holandii! Od roku 1918 pod zarz±dem pañstwa Württemberg, od 1945 firma prywatna z niewielkim tylko udzia³em ksi±¿±t Szwabii. Zaopatrzony w tradycyjn± po³udniowoniemieck± receptê na piwo, nigdy nie odszed³ od jej stosowania. Nawet Unia Europejska nie potrafi³a zmusiæ firmy do odst±pienia od swoich ¿elaznych zasad. Gdy w roku 2002 w ¿ycie wesz³y restrykcje Unii, narzucaj±ce okre¶lone sk³adniki piwa na ca³ym terytorium Niemiec, Rada Nadzorcza Browaru zwróci³a siê do urodzonego Ksiêcia Szwabii Armina IV Frederika, potomka za³o¿ycieli i posiadacza 5% akcji, a od niedawna króla suwerennej Scholandii, do wykupienia akcji Browaru w celu przeniesienia produkcji do nowego pañstwa i ocalenia w ten sposób niepowtarzalnej tradycji piwnej. Tak wiêc, po prawie 85 latach browar powróci³ do swych dawnych w³a¶cicieli, a nowemu pañstwu da³ od pocz±tku szansê pojawienia siê na li¶cie cenionych producentów i eksporterów z³otego trunku.

 

KRÓLEWSKI BROWAR W SCHOLOPOLIS
Przedstawia swój najlepszy produkt:
PIWO „SANKT ULRICH” 

..:: kup piwo ::..

Jasne piwo górnej fermentacji, warzone od XIII wieku wed³ug w³asnej, tradycyjnej recepty Browarów w Rohr, nale¿±cych do ksi±¿±t szwabskich od czasu ich powstania. Lekkie piwo o niezapomnianej goryczce, podawane w sch³odzonej temperaturze, doda ci energii i humoru, jego 3% nie odbior± trze¼wo¶ci zbyt szybko!

Piwo od Królewskich Wysoko¶ci,
Piwo sto³u Króla i twojego
Piwo dla go¶ci
Piwo dla partnerów w biznesie!

Piwo na ¶wiêto i na po pracy!

Zamówienie w Browarach Królewskich w Scholopolis zostanie zrealizowane w ci±gu jednego dnia! Restauracje Stolicy zawsze nim s³u¿±! Ponadto nasz produkt obecny bêdzie ju¿ wkrótce w sieci restauracji i ogrodów piwnych Scholandii, nale¿±cych do Królewskiego Browaru: „Sankt Ulrich”.


W supermarkecie: ma³e jasne (0.5 litra) tylko 12 iwonek!
Du¿e (1 litr) tylko 20 iwonek!
W restauracjach firmowych kufel du¿ego za jedyne 25 iwonek!
Piwo beczkowe (40 litrów beczka!) za 18 iwonek za litr!
BECZKA!! 
Twój radosny weekend z przyjació³mi za jedyne 7, 20 armina!

Nie zwlekaj! Skoñcz z samotno¶ci±, kup Piwo Sankt Ulrich!